Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 10:1-48

10  Karon didto sa Cesarea dihay usa ka tawo nga ginganlag Cornelio, usa ka opisyal sa kasundalohan+ sa Italyanhong pundok,+ ingon sa pagtawag niini,  usa ka debotadong tawo+ ug usa nga mahadlokon+ sa Diyos uban sa tibuok niyang panimalay, ug siya naghatag ug daghang gasa sa kaluoy ngadto sa katawhan+ ug padayong nangamuyo sa Diyos.+  Sa mga ikasiyam nga takna+ sa adlaw iyang nakita sa dayag diha sa panan-awon+ ang usa ka manulonda+ sa Diyos nga miabot kaniya ug miingon kaniya: “Cornelio!”  Ang maong tawo misud-ong kaniya ug, kay nalisang, siya miingon: “Unsa man unta, Ginoo?” Siya miingon kaniya: “Ang imong mga pag-ampo+ ug mga gasa sa kaluoy misaka ingong handomanan sa atubangan sa Diyos.+  Busa karon pagpadala ug mga tawo ngadto sa Jope ug ipatawag ang usa ka Simon nga gianggaag Pedro.  Kining tawhana ginaabiabi sa usa ka Simon, usa ka magtitinag-panit, nga may balay daplin sa dagat.”+  Sa dihang nakabiya na ang manulonda nga nakigsulti kaniya, siya mitawag ug duha sa iyang mga sulugoon sa balay ug sa usa ka debotadong sundalo gikan kanilang kanunay nga nagaalagad kaniya,+  ug iyang giasoy kanila ang tanang butang ug gipadala sila sa Jope.+  Sa pagkasunod nga adlaw sa nagpadayon sila sa ilang panaw ug nagsingabot sa siyudad, si Pedro misaka sa atop+ sa mga ikaunom nga takna aron sa pag-ampo.+ 10  Apan siya gigutom kaayo ug buot mokaon. Samtang sila naghikay pa, siya gipunawan+ 11  ug nakita ang langit nga nabuksan+ ug ang usa ka matang sa sudlanan nga nagkanaog sama sa usa ka dakong habol nga lino nga gitunton paingon sa yuta pinaagi sa upat ka tumoy niini; 12  ug sulod niini diha ang tanang matang sa upat-ug-tiil nga mga linalang ug nagakamang nga mga linalang sa yuta ug mga langgam sa langit.+ 13  Ug usa ka tingog ang miabot kaniya: “Tindog, Pedro, pag-ihaw ug kaon!”+ 14  Apan si Pedro miingon: “Dili gayod ako, Ginoo, tungod kay wala pa gayod ako sukad makakaon ug bisan unsang mahugaw ug dili hinlo.”+ 15  Ug ang tingog misulti pag-usab kaniya, sa ikaduhang higayon: “Hunong na sa pagtawag nga mahugaw+ sa mga butang nga gihinloan na sa Diyos.” 16  Kini nahitabo sa ikatulong higayon, ug dihadiha ang sudlanan gibira ngadto sa langit.+ 17  Karon samtang si Pedro naglibog pa pag-ayo bahin sa kon unsa kahay kahulogan sa panan-awon nga iyang nakita, tan-awa! ang mga tawo nga gipadala ni Cornelio nakapangutana na kon hain ang balay ni Simon ug sila nagbarog didto sa ganghaan.+ 18  Ug sila nanawag ug nangutana kon si Simon nga gianggaag Pedro nag-abot ba didto. 19  Samtang namalandong si Pedro bahin sa panan-awon, ang espiritu+ miingon: “Tan-awa! Tulo ka lalaki ang nangita kanimo. 20  Apan, tindog, kanaog ug uban kanila, nga walay unsa mang pagduhaduha, tungod kay ako nagpadala kanila.”+ 21  Busa si Pedro nanaog ngadto sa mga tawo ug miingon: “Tan-awa! Ako mao ang inyong gipangita. Nganong ania man mo?” 22  Sila miingon: “Si Cornelio, nga usa ka opisyal sa kasundalohan, tawong matarong ug mahadlokon sa Diyos+ ug may maayong panghimatuod+ sa tibuok nasod sa mga Hudiyo, gihatagan sa Diyos ug mga instruksiyon pinaagi sa usa ka balaang manulonda sa pagpasugo kanimo nga moadto sa iyang balay ug aron sa pagpaminaw sa mga butang nga imong isulti.” 23  Busa siya nagpadayon kanila ug nag-abiabi kanila. Sa pagkasunod nga adlaw siya mibangon ug migikan uban kanila, ug ang pipila sa mga igsoon nga taga-Jope mikuyog kaniya. 24  Pagkasunod adlaw human niana siya misulod sa Cesarea. Dayag lamang nga si Cornelio nagdahom sa ilang pag-abot ug nagpatigom na sa iyang mga paryente ug suod nga mga higala. 25  Sa pagsulod ni Pedro, si Cornelio misugat kaniya, mihapa sa iyang tiilan ug miyukbo kaniya. 26  Apan gipatindog siya ni Pedro, nga nag-ingon: “Tindog; ako usa usab ka tawo.”+ 27  Ug samtang siya nakigkabildo kaniya siya misulod ug nakakaplag ug daghang tawo nga nagkatigom, 28  ug siya miingon kanila: “Kamo nahibalo gayod nga supak sa balaod alang sa usa ka Hudiyo nga makig-uban o moduol sa usa ka tawo nga lain ug rasa;+ apan gipakita sa Diyos kanako nga dili ko angayng tawgon si bisan kinsang tawo nga mahugaw o dili hinlo.+ 29  Mao nga mianhi ako, nga wala gayoy pagtutol, dihang gipasugoan ako. Nan mangutana ko sa hinungdan sa inyong pagpasugo kanako.” 30  Busa si Cornelio miingon: “Upat na karon ka adlaw ang miagi nga mag-ihap gikan niining taknaa nga ako nagaampo sulod sa akong balay sa ikasiyam nga takna,+ dihang, tan-awa! usa ka tawo nga magilakon ug besti+ ang mibarog sa akong atubangan 31  ug miingon, ‘Cornelio, ang imong pag-ampo gidungog nga may pag-uyon ug ang imong mga gasa sa kaluoy nahinumdoman sa atubangan sa Diyos.+ 32  Busa, pagpadala ngadto sa Jope ug ipatawag si Simon, nga gianggaag Pedro.+ Kining tawhana nag-abot diha sa balay ni Simon, usa ka magtitinag-panit, sa daplin sa dagat.’+ 33  Busa gipasugoan ko dayon ikaw, ug maayo nga mianhi ka. Ug busa niining panahona kaming tanan ania sa atubangan sa Diyos aron maminaw sa tanang butang nga gisugo kanimo ni Jehova nga isulti.”+ 34  Niini gibuka ni Pedro ang iyang baba ug miingon: “Tinong naila ko nga ang Diyos dili mapihigon,+ 35  apan sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.+ 36  Iyang gipadala ang pulong+ ngadto sa mga anak sa Israel aron ipahayag ngadto kanila ang maayong balita sa pakigdait+ pinaagi kang Jesu-Kristo: kini Siya mao ang Ginoo sa tanan.+ 37  Kamo nahibalo sa butang nga ginahisgotan sa tibuok Judea, sugod sa Galilea human sa bawtismo nga giwali ni Juan,+ 38  nga mao, si Jesus nga taga-Nasaret, kon giunsa sa Diyos pagdihog kaniya ug balaang espiritu+ ug gahom, ug gilibot niya ang kayutaan nga nagbuhat ug maayo ug nag-ayo nilang tanan nga gisakit sa Yawa;+ tungod kay ang Diyos uban man kaniya.+ 39  Ug kami maoy mga saksi sa tanang butang nga iyang gihimo diha sa yuta sa mga Hudiyo ug sa Jerusalem; apan gipatay usab nila siya pinaagi sa pagbitay kaniya diha sa estaka.+ 40  Gibangon Siya sa Diyos sa ikatulo ka adlaw ug gitugotan siya nga mapadayag,+ 41  dili ngadto sa tanang katawhan, kondili sa tanang saksi nga gitudlo nang daan sa Diyos,+ kanamo, kinsa mikaon ug miinom uban kaniya+ human siya bangona gikan sa mga patay. 42  Dugang pa, siya nagsugo kanamo nga magwali+ ngadto sa katawhan ug maghatag ug bug-os nga pamatuod nga kini Siya mao ang gitudlo sa Diyos nga mahimong maghuhukom sa mga buhi ug sa mga patay.+ 43  Kaniya ang tanang manalagna nagpamatuod,+ aron nga ang tanan nga magbutang ug pagtuo kaniya makabaton ug kapasayloan sa mga sala pinaagi sa iyang ngalan.”+ 44  Samtang nagsulti pa si Pedro niining mga butanga ang balaang espiritu mikunsad diha sa tanan nga naminaw sa pulong.+ 45  Ug ang mga matinumanon nga nanguyog kang Pedro kinsa sakop sa mga tinuli nahibulong, tungod kay ang walay bayad nga gasa sa balaang espiritu gibubo man usab nganha sa katawhan sa kanasoran.+ 46  Kay ilang nadunggan sila nga nagsulti sa laing mga pinulongan ug nagpadako sa Diyos.+ Unya si Pedro miingon: 47  “Aduna bay makapugong sa tubig aron dili mabawtismohan+ kining nakadawat sa balaang espiritu sama kanato?” 48  Niana iyang gisugo sila sa pagpabawtismo sa ngalan ni Jesu-Kristo.+ Unya ilang gihangyo siya nga magpabilin pa ug pipila ka adlaw.

Mga Footnote