Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Buhat 1:1-26

1  Sa nahaunang asoy, Oh Teofilo,+ ako nagtagik mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus pagbuhat ug pagpanudlo,+  hangtod sa adlaw nga siya gidala sa itaas,+ human siya makahatag ug sugo pinaagi sa balaang espiritu ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili.+  Ngadto kanila usab pinaagi sa daghang piho nga mga pamatuod siya nagpakita nga buhi human siya mag-antos,+ nga nakita nila sulod sa kap-atan ka adlaw ug nagsaysay sa mga butang bahin sa gingharian sa Diyos.+  Ug samtang siya nakigtigom kanila siya mihatag kanila sa mga sugo: “Ayaw pagbiya sa Jerusalem,+ kondili padayong hulata ang gisaad sa Amahan,+ bahin niining inyong nadunggan gikan kanako;  tungod kay si Juan, sa pagkatinuod, nagbawtismo pinaagi sa tubig, apan kamo pagabawtismohan sa balaang espiritu+ pipila ka adlaw human niini.”  Karon sa dihang sila nagkatigom na, sila nangutana kaniya: “Ginoo, ipasig-uli mo ba ang gingharian+ sa Israel niining panahona?”  Siya miingon kanila: “Dili inyoha ang pagkahibalo sa mga panahon o mga yugto sa panahon+ nga gitudlo sa Amahan pinaagi sa iyang kaugalingong kamandoan;+  apan kamo magadawat ug gahom+ sa dihang ang balaang espiritu mokunsad kaninyo, ug kamo mahimong akong mga saksi+ sa Jerusalem+ ug sa tibuok Judea ug Samaria+ ug hangtod sa kinalay-ang dapit sa yuta.”+  Ug human siya makasulti niining mga butanga, samtang sila nanagtan-aw, siya gibayaw+ ug usa ka panganod ang misakgaw kaniya gikan sa ilang panan-aw.+ 10  Ug sa nagsud-ong sila sa langit samtang siya nagpaingon sa itaas,+ usab, tan-awa! duha ka lalaki nga nagbestig maputi+ nagbarog tupad kanila, 11  ug sila miingon: “Mga tawong Galileanhon, nganong nagabarog man kamo dinhi nga nagatan-aw sa langit? Kining maong Jesus nga gidawat sa itaas ngadto sa langit gikan kaninyo mobalik sa samang paagi+ nga inyong nakita siya nga misaka sa langit.” 12  Unya sila namalik+ sa Jerusalem gikan sa bukid nga gitawag ug Bukid sa mga Olibo, nga duol sa Jerusalem, nga usa ka adlawng igpapahulay nga panaw ang gilay-on.+ 13  Busa, sa nakasulod na sila, misaka sila sa lawak sa itaas,+ diin sila nag-estar, si Pedro ingon man si Juan ug si Santiago ug si Andres, si Felipe ug si Tomas, si Bartolome ug si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga masiboton, ug si Judas nga anak ni Santiago.+ 14  Nga may panag-uyon, kini silang tanan nagpadayon sa pag-ampo,+ uban sa pipila ka babaye+ ug kang Maria nga inahan ni Jesus ug uban sa iyang mga igsoong lalaki.+ 15  Karon niadtong mga adlawa si Pedro mitindog sa taliwala sa mga igsoon ug miingon (ang panon sa mga tawo sa katibuk-an mga usa ka gatos ug kawhaan): 16  “Mga katawhan, mga igsoon, kinahanglang matuman ang kasulatan,+ nga gipamulong nang daan sa balaang espiritu+ pinaagi sa baba ni David bahin kang Judas,+ nga maoy naggiya niadtong nagdakop kang Jesus,+ 17  tungod kay siya kauban man namo+ ug siya nakabaton ug bahin niini nga ministeryo.+ 18  (Busa, kining tawhana mismo mipalit+ ug yuta ginamit ang suhol tungod sa pagkadili-matarong,+ ug nga nahulog nga nag-una ang ulo,+ mibuto ang iyang tiyan ug nahurot pagkayagyag ang iyang tinai. 19  Kini usab nahibaloan sa tanang molupyo sa Jerusalem, mao nga kanang yutaa gitawag ug A·kelʹda·ma sa ilang pinulongan, nga sa ato pa, Yuta sa Dugo.) 20  Kay kini nahisulat diha sa basahon sa mga Salmo, ‘Mabiniyaan unta ang iyang dapit puloy-anan, ug mawad-an unta kini ug pumopuyo,’+ ug, ‘Ang iyang katungdanan sa pagkamagtatan-aw ipakuha sa lain.’+ 21  Busa kinahanglan nga sa mga tawo nga nakigtigom uban kanamo sulod sa tanang panahon nga ang Ginoong Jesus misulod ug migula taliwala kanamo,+ 22  sugod sa pagbawtismo ni Juan+ kaniya ug hangtod sa adlaw nga siya gidawat sa itaas gikan kanamo,+ usa niining mga tawhana angay mahimong saksi uban kanamo sa iyang pagkabanhaw.”+ 23  Busa sila miduso ug duha, si Jose nga gitawag ug Barsabas, nga gianggaag Justo, ug si Matias. 24  Ug sila nag-ampo ug miingon: “Ikaw, Oh Jehova, nga nahibalo sa mga kasingkasing sa tanan,+ itudlo kon kinsa niining duha ka tawo ang imong gipili, 25  nga maoy mokuha sa dapit niini nga ministeryo ug pagkaapostol,+ nga gikan niini si Judas mitipas aron moadto sa iyang kaugalingong dapit.” 26  Busa ilang giripahan+ sila, ug ang ripa natunong kang Matias; ug siya giisip nga kauban sa napulog-usa+ ka apostoles.

Mga Footnote