Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 3:1-39

3  Ug nagdugay ang gubat tali sa balay ni Saul ug sa balay ni David;+ ug si David nag-anam ug kalig-on,+ ug ang balay ni Saul nag-anam ug kahuyang.+  Sa kasamtangan, nangatawo kang David didto sa Hebron+ ang mga anak nga lalaki,+ ug ang iyang panganay mao si Amnon+ pinaagi kang Ahinoam+ nga Jezreelinhon.  Ug ang ikaduha mao si Kileab+ pinaagi kang Abigail+ nga asawa ni Nabal nga Carmelohanon, ug ang ikatulo mao si Absalom+ nga anak ni Maaca nga anak nga babaye ni Talmai+ nga hari sa Gesur.  Ug ang ikaupat mao si Adonias+ nga anak ni Hagit,+ ug ang ikalima mao si Sepatias+ nga anak ni Abital.  Ug ang ikaunom mao si Itream+ pinaagi kang Egla, nga asawa ni David. Kini sila mao ang nangatawo kang David didto sa Hebron.  Ug nahitabo nga samtang nagsige pa ang gubat tali sa balay ni Saul ug sa balay ni David, si Abner+ nagpadayon sa pagpalig-on sa iyang posisyon diha sa balay ni Saul.  Karon si Saul may puyopuyo nga ginganlag Rizpa,+ anak nga babaye ni Aia.+ Sa ulahi gisultihan ni Is-boset+ si Abner: “Nganong nakigdulog ka man sa puyopuyo+ sa akong amahan?”  Ug si Abner nasuko+ pag-ayo sa mga pulong ni Is-boset ug miingon: “Usa ba ako ka ulo sa iro+ nga gipanag-iya sa Juda? Niining adlawa ako nagpakitag mahigugmaong-kalulot sa balay ni Saul nga imong amahan, sa iyang kaigsoonan ug sa iyang kaugalingong mga higala, ug ako wala magtugyan kanimo ngadto sa kamot ni David; bisan pa niana papanubagon mo ako sa sala labot sa usa ka babaye niining adlawa.  Hinaot ang Diyos magbuhat sa ingon kang Abner ug hinaot sa ingon siya magdugang niini,+ kon, ingon sa gipanumpa ni Jehova kang David,+ dili ko buhaton ang ingon niana kaniya, 10  aron sa pagbalhin sa gingharian gikan sa balay ni Saul ug sa pagtukod sa trono ni David ibabaw sa Israel ug ibabaw sa Juda gikan sa Dan ngadto sa Beer-seba.”+ 11  Ug siya wala makatubag ug usa ka pulong pa kang Abner tungod kay siya nahadlok kaniya.+ 12  Busa dihadiha si Abner nagpadalag mga mensahero ngadto kang David, nga nag-ingon: “Kang kinsa ba ang yuta?” nga midugang: “Paghimog pakigsaad uban kanako, ug, tan-awa! ang akong kamot magauban kanimo aron padapigon kanimo ang tibuok Israel.”+ 13  Niini siya miingon: “Maayo! Ako maghimog pakigsaad uban kanimo. Usa lamang ka butang ang akong pangayoon kanimo, nga nag-ingon, ‘Dili mo makita ang akong nawong+ gawas kon dad-on mo una si Mikal,+ ang anak nga babaye ni Saul, sa dihang ikaw moanhi aron makita ang akong nawong.’” 14  Dugang pa, si David nagpadalag mga mensahero kang Is-boset,+ ang anak nga lalaki ni Saul, nga nag-ingon: “Ihatag kanako ang akong asawa nga si Mikal, nga sinayoran kanako tungod sa usa ka gatos ka yamis+ sa mga Filistehanon.” 15  Busa si Is-boset nagpasugo ug nagkuha kaniya gikan sa iyang bana, si Paltiel+ nga anak ni Lais. 16  Apan ang iyang bana mikuyog kaniya, nga naghilak samtang nagsunod kaniya sa paglakaw hangtod sa Bahurim.+ Unya gisultihan siya ni Abner: “Lakaw, pauli!” Ug siya mipauli. 17  Sa kasamtangan dihay pakigsabot si Abner sa mga ansiyano sa Israel, nga nag-ingon: “Sa miagi ug una pa niini+ kamo nagtinguha nga si David mahimong hari ibabaw kaninyo. 18  Ug karon buhata ninyo, kay si Jehova nag-ingon kang David, ‘Pinaagi sa kamot ni David+ nga akong sulugoon luwason ko ang akong katawhan nga Israel gikan sa kamot sa mga Filistehanon ug gikan sa kamot sa tanan nilang mga kaaway.’” 19  Unya misulti usab si Abner sa mga igdulungog sa Benjamin,+ nga human niini si Abner miadto aron isulti sa mga igdulungog ni David sa Hebron ang tanan nga maayo sa mga mata sa Israel ug sa mga mata sa tibuok balay ni Benjamin. 20  Sa dihang miabot si Abner kang David sa Hebron, ug uban kaniya ang kawhaan ka tawo, si David mihimog usa ka kombira+ alang kang Abner ug alang sa mga tawo nga uban kaniya. 21  Unya si Abner miingon kang David: “Tugoti ako sa pagtindog ug sa paglakaw ug sa pagtigom sa tibuok Israel ngadto sa akong ginoong hari, aron sila maghimog pakigsaad uban kanimo, ug ikaw gayod mahimong hari ibabaw sa tanan nga gipangandoy sa imong kalag.”+ Busa gipalakaw ni David si Abner, ug siya milakaw sa pakigdait.+ 22  Ug ania, ang mga sulugoon ni David ug si Joab miabot gikan sa usa ka pagsulong, ug daghan ang ilang nadala nga mga inagaw.+ Kon bahin kang Abner, wala siya mahiuban kang David didto sa Hebron, kay siya iya nang gipalakaw, ug milakaw siya sa pakigdait. 23  Ug si Joab+ ug ang tanang kasundalohan nga uban kaniya nangabot, ug sila karon mitaho kang Joab, nga nag-ingon: “Si Abner+ nga anak nga lalaki ni Ner+ mianhi sa hari, ug gipalakaw niya siya, ug siya milakaw sa pakigdait.” 24  Busa si Joab miadto sa hari ug miingon: “Unsay imong gibuhat?+ Tan-awa! Si Abner mianhi kanimo. Nganong gipalakaw mo siya mao nga siya nakabiya nga malamposon? 25  Nahibalo ka pag-ayo kang Abner nga anak ni Ner, nga siya mianhi aron sa paglimbong kanimo ug aron magpakisayod sa imong paggula ug sa imong pagsulod+ ug aron mahibaloan ang tanan nga imong ginabuhat.”+ 26  Niana si Joab migula gikan kang David ug nagpadalag mga mensahero sa pag-agpas kang Abner, ug ilang gipabalik+ siya gikan sa atabay sa Sira; ug si David wala mahibalo niini. 27  Sa dihang mibalik si Abner sa Hebron,+ gidala siya ni Joab ngadto sa daplin sa sulod sa ganghaan aron sa pagpakigsulti kaniya sa hilom.+ Apan, didto iyang giduslak siya sa tiyan,+ mao nga siya namatay tungod sa dugo ni Asahel+ nga iyang igsoong lalaki. 28  Sa dihang nadungog kini ni David sa ulahi, siya dihadiha miingon: “Ako ug ang akong gingharian, sa panglantaw ni Jehova, inosente hangtod sa panahong walay tino sa pagkasad-an sa dugo+ tungod kang Abner nga anak ni Ner. 29  Hinaot nga kini mobalik ngadto sa ulo+ ni Joab ug sa tibuok balay sa iyang amahan, ug ang balay ni Joab+ dili unta mawad-ag tawo nga may inagas+ o sanlahon+ o usa ka tawo nga magagunit sa usa ka nagtuyok nga kalinyas+ o usa ka tawo nga mapukan sa espada o usa ka tawo nga makulangan sa pagkaon!”+ 30  Kon bahin kang Joab ug kang Abisai+ nga iyang igsoon, ilang gipatay si Abner+ tungod kay iyang gipatay si Asahel nga ilang igsoon didto sa Gabaon panahon sa gubat.+ 31  Unya miingon si David kang Joab ug sa tibuok katawhan nga diha uban kaniya: “Gisia ninyo ang inyong mga besti+ ug pagbakos ug mga sakong panapton+ ug pagminatay kamo sa atubangan ni Abner.” Si Haring David naglakaw nga sunod sa higdaanan sa patay. 32  Ug ilang gilubong si Abner didto sa Hebron; ug ang hari mipatugbaw sa iyang tingog ug mihilak sa lubnganan ni Abner, ug ang tibuok katawhan mihilak.+ 33  Ug ang hari miawit tungod kang Abner ug miingon: “Mamatay ba si Abner ingon sa kamatayon sa usa ka tawong buang?+ 34  Ang imong mga kamot wala gaposa,+ Ug ang imong mga tiil wala ibutang sa mga talikala nga tumbaga.+ Ingon sa usa ka tawong napukan atubangan sa mga anak sa pagkadili-matarong+ ikaw napukan.” Niana ang tibuok katawhan mihilak+ pag-usab tungod kaniya. 35  Unya ang tibuok katawhan miabot aron sa paghatag kang David ug tinapay+ alang sa paghupay samtang niadtong adlawa pa, apan si David nanumpa, nga nag-ingon: “Hinaot ang Diyos magbuhat niana kanako+ ug hinaot siya magdugang pa niana, kon ako motilaw ug tinapay o bisan unsa sa dili pa mosalop ang adlaw!”+ 36  Ug ang tibuok katawhan nakamatikod niini, ug maayo kini sa ilang mga mata. Ingon sa tanang gibuhat sa hari, kini maayo sa mga mata sa tibuok katawhan.+ 37  Ug ang tibuok katawhan ug ang tibuok Israel nahibalo niadtong adlawa nga ang hari dili mao ang nagpapatay kang Abner nga anak ni Ner.+ 38  Ug ang hari miingon sa iyang mga sulugoon: “Wala ba kamo mahibalo nga usa ka prinsipe ug usa ka dakong tawo ang napukan niining adlawa sa Israel?+ 39  Ug ako niining adlawa maluya bisag gidihogan+ ingong hari, ug kining mga tawhana, ang mga anak nga lalaki ni Zeruia,+ hilabihan ra alang kanako.+ Hinaot si Jehova magabalos sa mamumuhat ug daotan sumala sa iyang kaugalingong pagkadaotan.”+

Mga Footnote