Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 22:1-51

22  Ug si David misulti kang Jehova sa mga pulong niini nga awit+ sa adlaw nga si Jehova nagluwas kaniya gikan sa kamot sa tanan niyang mga kaaway+ ug gikan sa kamot ni Saul;+  ug siya miingon: “Si Jehova mao ang akong dakong bato+ ug ang akong salipdanan+ ug ang akong Magtatagana ug kaikyasan.+   Ang akong Diyos mao ang akong bato.+ Modangop ako kaniya, Akong taming+ ug akong sungay+ sa kaluwasan, akong luwas nga hataas nga dapit,+ Ug akong dapit nga kalagiwan,+ akong Manluluwas;+ gikan sa kapintasan ikaw nagluwas kanako.+   Sa Usa nga pagadayegon,+ si Jehova, motawag ako, Ug pagaluwason ako gikan sa akong mga kaaway.+   Kay ang makamatay nga nagapusgay nga mga balod naglikos kanako;+ Dihay kusog nga mga pagbaha sa walay-silbi nga mga tawo nga nagpalisang kanako.+   Ang mga higot sa Sheol milikop kanako;+ Naatubang ko ang mga lit-ag sa kamatayon.+   Sa akong kasakitan ako nagpadayon sa pagsangpit kang Jehova,+ Ug sa akong Diyos ako nagpadayon sa pagsangpit.+ Unya gikan sa iyang templo iyang nadungog ang akong tingog,+ Ang akong pagtuaw alang sa tabang diha sa iyang mga igdulungog.+   Ug ngadto-nganhi ang yuta natay-og ug nauyog;+ Ang mga patukoranan sa kalangitan mikurog,+ Ug kini sila nangatay-og ngadto-nganhi tungod kay nasuko siya.+   Miutbo ang aso gikan sa mga buho sa iyang ilong, ug ang kalayo gikan sa iyang baba nanglamoy;+ Misilaob ang mga baga gikan kaniya.+ 10  Ug iyang gibawog ang kalangitan ug siya nanaog;+ Ug ang mabagang kangiob diha sa ilalom sa iyang mga tiil.+ 11  Ug siya miabot nga nagsakay sa usa ka kerubin+ ug miabot nga naglupad; Ug siya makita sakay sa mga pako sa espiritu.+ 12  Unya nagbutang siya sa kangitngit palibot niya ingon nga mga balongbalong,+ Ang naglugitom nga katubigan, ang mabaga nga kapanganoran.+ 13  Gikan sa kasanag sa iyang atubangan ang nagsigang mga baga sa kalayo misilaob.+ 14  Gikan sa langit si Jehova midalugdog,+ Ug ang Labing Hataas nagpagula sa iyang tingog.+ 15  Ug siya nagpadayon sa pagpana ug mga udyong, aron iyang mapatibulaag sila;+ Mga kilat, aron iyang ipahinabo nga magkaguliyang sila.+ 16  Ug ang mga salog sa dagat nakita,+ Ang mga patukoranan sa mabungahong yuta+ nadayag, Sa pagbadlong ni Jehova, gumikan sa bulhot sa gininhawa sa mga buho sa iyang ilong.+ 17  Mikawhat siya gikan sa kahitas-an, gikuha niya ako,+ Gihaw-as niya ako gikan sa dakong katubigan.+ 18  Giluwas niya ako gikan sa akong kaaway nga kusganon,+ Gikan niadtong nagdumot kanako; tungod kay sila mas kusganon kay kanako.+ 19  Sila nagpadayon sa pagpakigharong kanako sa adlaw sa akong katalagman,+ Apan si Jehova nahimong akong tigpaluyo.+ 20  Ug siya nagpagawas kanako ngadto sa haluag nga dapit;+ Siya nagluwas kanako, tungod kay siya nahimuot kanako.+ 21  Si Jehova magaganti kanako sumala sa akong pagkamatarong;+ Sumala sa kahinlo sa akong mga kamot siya magabalos kanako.+ 22  Kay nagsubay ako sa mga dalan ni Jehova,+ Ug sa pagkadaotan wala ako mobiya sa akong Diyos.+ 23  Kay ang tanan niyang hudisyal nga mga hukom+ ania sa akong atubangan; Ug kon bahin sa iyang mga lagda, ako dili motipas gikan kanila.+ 24  Ug kaniya pamatud-an ko ang akong kaugalingon nga walay-ikasaway,+ Ug ilikay ko ang akong kaugalingon gikan sa sayop.+ 25  Ug si Jehova magabalos kanako sumala sa akong pagkamatarong,+ Sumala sa akong kahinlo sa atubangan sa iyang mga mata.+ 26  Sa maunongon ikaw magmaunongon;+ Sa walay-ikasaway ug kusgan nga tawo ikaw makiglabot nga walay-ikasaway;+ 27  Sa usa nga nagpabiling mahinlo ikaw magpakita nga mahinlo,+ Ug sa usa nga baliko ikaw molihok nga binuangbuang.+ 28  Ug ang mapainubsanon nga katawhan imong pagaluwason;+ Apan ang imong mga mata maoy batok sa mga mapahitas-on, aron sila imong ipaubos.+ 29  Kay ikaw mao ang akong lampara, Oh Jehova,+ Ug si Jehova magahayag sa akong kangitngit.+ 30  Kay pinaagi kanimo makaasdang ako batok sa usa ka pundok sa mga bandido;+ Pinaagi sa akong Diyos makakatkat ako ug paril.+ 31  Kon bahin sa matuod nga Diyos, hingpit ang iyang dalan;+ Ang pulong ni Jehova dinalisay.+ Siya usa ka taming alang sa tanan nga modangop kaniya.+ 32  Kay kinsa ang Diyos gawas kang Jehova,+ Ug kinsa ang bato gawas sa atong Diyos?+ 33  Ang matuod nga Diyos mao ang akong malig-on nga kuta,+ Ug ipahinabo niya nga mahingpit ang akong dalan,+ 34  Nga magahimo sa akong mga tiil ingon sa mga tiil sa mga bayeng osa;+ Ug sa mga dapit nga hataas alang kanako siya nagpadayon sa pagpabarog kanako.+ 35  Siya nagatudlo sa akong mga kamot sa pagpakiggubat;+ Ug ang akong mga bukton nagbawog sa busogan nga tumbaga.+ 36  Ug ihatag mo kanako ang imong taming sa kaluwasan,+ Ug ang imong pagpaubos mao ang nagpadako kanako.+ 37  Ikaw magatagana ug igong luna alang sa akong mga lakang sa ilalom nako;+ Ug dili gayod mangurog ang akong mga buolbuol.+ 38  Gukdon ko ang akong mga kaaway, aron ako makalaglag kanila, Ug dili ako mopauli hangtod nga mapuo sila.+ 39  Ug puohon ko sila ug dugmokon ko sila,+ aron dili na sila makabangon;+ Ug mangapukan sila sa ilalom sa akong mga tiil.+ 40  Ug baksan mo ako sa kusog alang sa pagpakiggubat;+ Imong lup-ogon sa ilalom nako kadtong motindog batok kanako.+ 41  Ug kon bahin sa akong mga kaaway, tinong ihatag mo kanako ang ilang tangkugo;+ Kadtong nagadumot sa hilabihan kanako—pahilomon ko sila.+ 42  Sila motuaw alang sa tabang, apan walay manluluwas;+ Ngadto kang Jehova, apan siya dili gayod motubag kanila.+ 43  Ug dugmokon ko sila nga pino ingon sa abog sa yuta; Ingon sa lapok sa kadalanan pulpogon ko sila;+ Pigsaton ko sila. 44  Ug itagana mo kanako ang kaikyasan gikan sa pagpangitag-sayop sa akong katawhan.+ Ikaw manalipod kanako aron mahimong pangulo sa mga nasod;+ Usa ka katawhan nga wala ko hiilhi—sila magaalagad kanako.+ 45  Manganhi kanako ang mga langyaw nga mangupoy sa kahadlok;+ Ang mga dalunggan magmasinugtanon sa pagpamati kanako.+ 46  Ang mga langyaw mangahanaw, Ug manggula sila nga magapangurog gikan sa ilang mga kuta.+ 47  Si Jehova buhi;+ ug dalayegon ang akong Bato;+ Ug pagabayawon unta ang Diyos nga bato sa akong kaluwasan.+ 48  Ang matuod nga Diyos mao ang Maghahatag ug mga buhat sa pagpanimalos alang kanako+ Ug ang Usa nga nagdala sa mga katawhan sa ilalom nako,+ 49  Ug ang Usa nga nagpagawas kanako gikan sa akong mga kaaway.+ Ug ituboy mo ako ibabaw niadtong motindog batok kanako;+ Gikan sa mapintas nga tawo ikaw magaluwas kanako.+ 50  Mao nga pasalamatan ko ikaw, Oh Jehova, taliwala sa mga nasod;+ Ug sa imong ngalan magaawit ako ug mga pagdayeg:+ 51  Ang Usa nga nagabuhat ug dagkong mga buhat sa kaluwasan alang sa iyang hari+ Ug nagapakitag mahigugmaong-kalulot ngadto sa iyang dinihogan,+ Kang David ug sa iyang binhi hangtod sa panahong walay tino.”+

Mga Footnote