Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Samuel 2:1-32

2  Ug nahitabo human niini nga si David nagpakisayod kang Jehova,+ nga nag-ingon: “Motungas ba ako ngadto sa usa sa mga siyudad sa Juda?” Niini si Jehova miingon kaniya: “Tungas.” Ug si David miingon: “Asa ako motungas?” Unya siya miingon: “Sa Hebron.”+  Busa si David mitungas didto ug usab ang iyang duha ka asawa, si Ahinoam+ nga Jezreelinhon ug si Abigail+ nga asawa ni Nabal nga Carmelohanon.  Ug gidala ni David ang mga tawo+ nga uban kaniya, ang tagsatagsa uban sa iyang panimalay; ug mipuyo sila sa mga siyudad sa teritoryo sa Hebron.  Unya ang mga tawo sa Juda+ nangabot ug nagdihog+ kang David didto ingong hari sa balay sa Juda.+ Ug nangabot sila nga nagsugilon kang David, nga nag-ingon: “Ang mga tawo sa Jabes-gilead mao ang naglubong kang Saul.”  Busa nagpadala si David ug mga mensahero ngadto sa mga tawo sa Jabes-gilead+ ug nag-ingon kanila: “Panalanginan unta kamo ni Jehova,+ tungod kay inyong gipakita kining mahigugmaong-kalulot+ sa inyong ginoo, kang Saul, kay siya inyong gilubong.+  Ug karon hinaot si Jehova magpakita kaninyo ug mahigugmaong-kalulot+ ug pagkakasaligan, ug ako magpakita usab kaninyo niining pagkamaayo tungod kay inyong gibuhat kining butanga.+  Ug karon lig-ona ang inyong mga kamot ug magmaisogon kamo,+ tungod kay ang inyong ginoo nga si Saul patay na, ug ang balay sa Juda nagdihog kanako ingong hari+ ibabaw kanila.”  Kon bahin kang Abner+ nga anak nga lalaki ni Ner nga pangulo sa kasundalohan ni Saul, iyang gikuha si Is-boset,+ nga anak nga lalaki ni Saul, ug nagdala kaniya tabok sa Mahanaim,+  ug naghimo kaniya nga hari ibabaw sa Gilead+ ug sa mga Asurihanon ug sa Jezreel+ ug ibabaw sa Epraim+ ug sa Benjamin+ ug ibabaw sa Israel, sa katibuk-an niini. 10  Kap-atan ka tuig ang panuigon ni Is-boset, nga anak nga lalaki ni Saul, sa dihang siya nahimong hari ibabaw sa Israel, ug sulod sa duha ka tuig siya nagmando ingon nga hari. Ang balay lamang sa Juda+ ang nahimong mga sumusunod ni David. 11  Ug ang gidaghanon sa mga adlaw nga si David nahimong hari sa Hebron ibabaw sa balay sa Juda mikabat ug pito ka tuig ug unom ka bulan.+ 12  Unya si Abner nga anak nga lalaki ni Ner ug ang mga sulugoon ni Is-boset, nga anak nga lalaki ni Saul, migula sa Mahanaim+ ngadto sa Gabaon.+ 13  Kon bahin kang Joab+ nga anak nga lalaki ni Zeruia+ ug ang mga sulugoon ni David, sila migula ug nakighinagbo sa daplin sa linaw sa Gabaon; ug sila nanglingkod, kini sila dinhi niining daplina sa linaw ug kadto sila niadtong daplina sa linaw. 14  Sa kataposan si Abner miingon kang Joab: “Tugoti ang mga batan-ong lalaki sa pagtindog, palihog, ug tugoti nga atong paawayon sila sa atong atubangan.” Niini si Joab miingon: “Patindoga sila.” 15  Busa sila mitindog ug mitabok sumala sa gidaghanon, napulog-duha nga iya sa Benjamin ug ni Is-boset,+ anak nga lalaki ni Saul, ug napulog-duha gikan sa mga sulugoon ni David. 16  Ug sila naghinawiray sa ulo sa usag usa, nga ang matag usa kanila nagduslak sa iyang espada sa kilid sa lain, mao nga napukan silang tanan. Ug kadtong dapita gitawag nga Helkat-hazurim, nga atua sa Gabaon.+ 17  Ug hilabihan ang panag-away niadtong adlawa, ug si Abner+ ug ang mga tawo sa Israel sa ulahi napildi sa atubangan sa mga sulugoon ni David. 18  Karon didto ang tulo ka anak nga lalaki ni Zeruia,+ si Joab+ ug si Abisai+ ug si Asahel;+ ug si Asahel matulin sa iyang mga tiil, sama sa usa sa mga gasela+ nga anaa sa kapatagan. 19  Ug gigukod ni Asahel si Abner, ug wala siya mosimang sa tuo o sa wala sa pag-agpas kang Abner. 20  Sa ulahi milingi si Abner sa iyang luyo ug miingon: “Ikaw ba kini, Asahel?” nga niini siya miingon: “Ako kini.” 21  Unya si Abner miingon kaniya: “Tipas sa imong tuo o sa imong wala ug dakpa ang usa sa mga batan-ong lalaki alang kanimo ug dad-a kon unsay imong makuha+ gikan kaniya.” Ug si Asahel dili buot motipas sa pag-agpas kaniya. 22  Busa si Abner miingon kang Asahel sa makausa pa: “Tipas gikan sa pag-agpas kanako. Kay nganong patyon ko ikaw ngadto sa yuta?+ Kay unsaon ko unya pag-atubang sa akong nawong kang Joab nga imong igsoon?” 23  Apan siya nagdumili sa pagtipas; ug giduslak siya ni Abner sa tiyan+ pinaagi sa pangulahiang tumoy sa bangkaw, mao nga ang bangkaw milapos sa iyang likod; ug napukan siya didto ug namatay sa iyang nahimutangan. Ug nahitabo nga ang tanan nga nahiabot sa dapit diin si Asahel napukan ug namatay mihunong.+ 24  Ug gigukod ni Joab ug ni Abisai si Abner. Sa pagsalop sa adlaw nahiabot sila sa bungtod sa Ama, nga nag-atubang sa Gia paingon sa kamingawan sa Gabaon.+ 25  Ug ang mga anak sa Benjamin nagtigom sa luyo ni Abner, ug sila nahimong usa ka panon ug nagbarog sa tumoy sa usa ka bungtod. 26  Ug si Abner mitawag kang Joab ug miingon: “Magalamoy ba nga walay hunong ang espada?+ Wala ka ba gayod masayod nga kini mahimong kapaitan sa kaulahian?+ Nan, hangtod kanus-a ba nga dili mo sultihan ang katawhan sa pagbiya gikan sa pag-agpas sa ilang mga igsoon?”+ 27  Niana si Joab miingon: “Ingon nga ang matuod nga Diyos buhi,+ kon wala ka pa mosulti,+ nan sa pagkabuntag pa unta ang katawhan mobiya, ang tagsatagsa gikan sa pag-agpas sa iyang igsoon.” 28  Si Joab karon naghuyop sa budyong,+ ug ang tibuok katawhan mihunong ug wala na magpadayon sa paggukod sa Israel, ug wala na sila mag-awayay pag-usab. 29  Kon bahin kang Abner ug sa iyang mga tawo, sila milatas sa Araba+ sa tibuok niadtong gabhiona ug nanabok sa Jordan+ ug milatas sa tibuok nga lugot ug sa ulahi nahiabot sa Mahanaim.+ 30  Kon bahin kang Joab, mibiya siya gikan sa pag-agpas kang Abner ug iyang gitigom ang tibuok katawhan. Ug dihay nakulang sa mga sulugoon ni David nga napulog-siyam ka tawo ug si Asahel. 31  Ug ang mga sulugoon ni David, sa ilang bahin, nakapatay sa mga tawo ni Benjamin ug sa mga tawo ni Abner—tulo ka gatos ug kan-uman ka tawo ang nangamatay.+ 32  Ug gidala nila si Asahel+ ug gilubong siya sa lubnganan sa iyang amahan,+ nga didto sa Betlehem.+ Unya si Joab ug ang iyang mga tawo nanglakaw sa tibuok gabii, ug nabuntagan sila didto sa Hebron.+

Mga Footnote