Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Samuel 19:1-43

19  Sa ulahi kini gitaho kang Joab: “Tan-awa! Ang hari naghilak, ug siya nagbangotan tungod kang Absalom.”+  Busa ang kaluwasan niadtong adlawa nahimong panahon sa pagbangotan alang sa tibuok katawhan, tungod kay ang katawhan nakadungog nga giingon niadtong adlawa: “Ang hari gisakitan tungod sa iyang anak nga lalaki.”  Ug ang mga tawo mihinok pagsulod sa siyudad niadtong adlawa,+ ingon sa mga tawong mihinok pagsulod tungod sa kaulaw nga sila nangalagiw gikan sa gubat.  Ug ang hari nagtabon sa iyang nawong, ug ang hari nagpadayon sa paghilak sa makusog nga tingog: “Anak ko nga Absalom! Absalom nga anak ko, anak ko!”+  Sa kataposan si Joab miadto sa hari sa sulod sa balay ug miingon: “Niining adlawa nagpakaulaw ka sa nawong sa tanan mong sulugoon, ang mga nagtaganag kaikyasan sa imong kalag niining adlawa+ ug sa kalag sa imong mga anak nga lalaki+ ug sa imong mga anak nga babaye+ ug sa kalag sa imong mga asawa+ ug sa kalag sa imong mga puyopuyo,+  pinaagi sa paghigugma niadtong nagdumot kanimo ug sa pagdumot niadtong nahigugma kanimo; kay gipadayag mo niining adlawa nga walay hinungdan alang kanimo ang mga pangulo ug ang mga sulugoon, tungod kay nasayod ako pag-ayo niining adlawa nga kon si Absalom buhi pa ug ang tanan kanamo nangamatay niining adlawa, nan, maayo kini sa imong mga mata.  Ug karon tindog, gula ug sulti nga deretso sa kasingkasing+ sa imong mga sulugoon, tungod kay sa ngalan ni Jehova ako nanumpa nga kon ikaw dili mogula, walay tawong magpabilin kanimo karong gabhiona;+ ug kini tinong mas grabe pa kay sa tanang kadaot nga midangat kanimo sukad sa imong pagkabatan-on hangtod karon.”  Busa ang hari mitindog ug milingkod didto sa ganghaan,+ ug ang tibuok katawhan ilang gipahibalo, nga nag-ingon: “Ang hari naglingkod didto sa ganghaan.” Ug ang tibuok katawhan nangadto sa atubangan sa hari. Kon bahin sa Israel, sila mikalagiw ang tagsatagsa ngadto sa iyang balay.+  Ug ang tibuok katawhan nalangkit sa panaglalisay sa tanang tribo sa Israel, nga nag-ingon: “Ang hari ang nagluwas kanato gikan sa kamot sa atong mga kaaway,+ ug siya ang nagtaganag kaikyasan kanato gikan sa kamot sa mga Filistehanon; ug karon siya mikalagiw gawas sa yuta gikan kang Absalom.+ 10  Kon bahin kang Absalom, nga atong gidihogan nga mangulo ibabaw kanato,+ siya namatay sa gubat.+ Busa karon nganong kamo walay gibuhat sa pagdala pagbalik sa hari?”+ 11  Kon bahin kang Haring David, siya nagpasugo kang Zadok+ ug kang Abiatar+ nga mga saserdote, nga nag-ingon: “Sultihi ninyo ang mga ansiyano sa Juda,+ nga magaingon, ‘Nganong kamo maulahi sa pagdala pagbalik sa hari ngadto sa iyang balay, sa dihang ang pulong sa tibuok Israel nakaabot na sa hari sa iyang balay? 12  Kamo akong mga igsoon; kamo akong bukog ug akong unod.+ Busa nganong kamo maulahi sa pagdala pagbalik sa hari?’ 13  Ug kang Amasa kamo magaingon,+ ‘Dili ba ikaw akong bukog ug akong unod? Hinaot ang Diyos magbuhat niana kanako ug hinaot siya magdugang pa niana+ kon dili ka mahimong pangulo sa kasundalohan sa akong atubangan sa kanunay inay kang Joab.’”+ 14  Ug nadani niya ang kasingkasing sa tanang tawo sa Juda ingong usa ka tawo,+ mao nga sila nagpadala ug pulong sa hari: “Balik ngari, ikaw ug ang tanan nimong mga sulugoon.” 15  Ug ang hari mipauli ug nahiabot sa Jordan. Kon bahin sa Juda, miabot sila sa Gilgal+ aron sa pag-adto ug sa pagsugat sa hari, aron sa paghatod sa hari tabok sa Jordan. 16  Unya si Simei+ nga anak nga lalaki ni Gera+ nga Benjaminhon, nga gikan sa Bahurim,+ nagdali ug milugsong kauban sa mga tawo sa Juda aron sa pagsugat kang Haring David. 17  Ug dihay uban kaniya nga usa ka libo nga gikan sa Benjamin. (Ug uban usab kaniya si Ziba+ nga tig-alagad sa balay ni Saul ug ang iyang napulog-lima ka anak nga lalaki+ ug ang iyang kawhaan ka sulugoon, ug nakaabot sila nga malamposon sa Jordan sa atubangan sa hari. 18  Ug mitabok siya sa tabokanan nga bahin+ aron sa paghatod sa panimalay sa hari sa tabok ug aron sa pagbuhat ug maayo sa iyang mga mata.) Kon bahin kang Simei nga anak nga lalaki ni Gera, mihapa siya sa atubangan sa hari sa dihang siya hapit na nga motabok sa Jordan.+ 19  Karon siya miingon sa hari: “Dili unta ipatong sa akong ginoo ang kasal-anan kanako, ug dili mahinumdom sa sayop nga gibuhat sa imong sulugoon+ sa adlaw nga ang akong ginoo nga hari migula sa Jerusalem, aron ang hari magtipig niini diha sa iyang kasingkasing.+ 20  Kay nasayod pag-ayo ang imong sulugoon nga ako ang usa nga nakasala; ug busa ania, ako mianhi pag-una sa tibuok balay ni Jose+ karong adlawa sa paglugsong aron sa pagsugat sa akong ginoo nga hari.” 21  Dihadiha si Abisai+ nga anak nga lalaki ni Zeruia+ mitubag ug miingon: “Tungod niini dili ba si Simei angayng pagapatyon, kay gipanghimaraot niya ang dinihogan ni Jehova?”+ 22  Apan si David miingon: “Unsay akong labot kaninyo,+ kamong mga anak ni Zeruia, nga kamo nahimong magsusukol+ kanako niining adlawa? Aduna bay pagapatyon niining adlawa sa Israel?+ Kay wala ba gayod ako mahibalo nga ako niining adlawa hari sa Israel?” 23  Unya ang hari miingon kang Simei: “Dili ka mamatay.” Ug ang hari nanumpa kaniya.+ 24  Kon bahin kang Mepiboset+ nga apo nga lalaki ni Saul, milugsong siya aron sa pagsugat sa hari; ug wala niya maatiman ang iyang mga tiil+ ni maatiman niya ang iyang bigote+ ni malabhan niya ang iyang mga besti sukad sa adlaw nga mibiya ang hari hangtod sa adlaw nga miabot siya sa kalinaw. 25  Ug nahitabo nga, sa dihang miabot na siya sa Jerusalem aron sa pagsugat sa hari, ang hari miingon kaniya: “Nganong wala ka man mouban kanako, Mepiboset?” 26  Niini siya miingon: “Akong ginoo nga hari, ang akong sulugoon+ ang naglimbong kanako. Kay ang imong sulugoon miingon, ‘Monturahan ko ang asna alang kanako aron ako makasakay niini ug makakuyog sa hari,’ kay bakol+ man ang imong sulugoon. 27  Busa siya nagbutangbutang+ sa imong alagad atubangan sa akong ginoo nga hari. Apan ang akong ginoo nga hari sama sa usa ka manulonda+ sa matuod nga Diyos, ug busa buhata ang maayo sa imong mga mata. 28  Kay ang tibuok panimalay sa akong amahan takos na lamang sa kamatayon atubangan sa akong ginoo nga hari, ug bisan pa niana ikaw nagbutang sa imong sulugoon taliwala niadtong nagakaon sa imong lamesa.+ Busa unsa pang katungod ang ania kanako nga ako motuaw+ pa man sa hari?” 29  Apan, ang hari miingon kaniya: “Nganong ikaw nagpadayon pa sa pagsulti sa imong mga pulong? Ako nag-ingon, Ikaw ug si Ziba magbahin sa yuta.”+ 30  Niini si Mepiboset miingon sa hari: “Ipakuha kaniya bisan ang tanan,+ karon nga ang akong ginoo nga hari miabot na sa iyang balay diha sa kalinaw.” 31  Ug si Barzilai+ nga Gileadnon milugsong gikan sa Rogelim aron makaabot siya sa Jordan uban sa hari aron ikahatod siya sa Jordan. 32  Ug si Barzilai tigulang na kaayo, kawaloan na ka tuig ang edad;+ ug siya ang nagtagana sa hari ug pagkaon samtang siya nagpuyo sa Mahanaim,+ kay siya bantogan kaayong+ tawo. 33  Busa ang hari miingon kang Barzilai: “Tabok uban kanako, ug ako magtagana kanimo ug pagkaon uban kanako didto sa Jerusalem.”+ 34  Apan si Barzilai miingon sa hari: “Pila ba ang mga adlaw sa katuigan sa akong kinabuhi, aron ako motungas uban sa hari ngadto sa Jerusalem? 35  Ako kawaloan na ka tuig ang panuigon niining adlawa.+ Makaila pa ba ako tali sa maayo ug sa daotan, o makaila pa ba ang imong sulugoon sa akong gikaon ug sa giinom,+ o makapamati+ pa ba ako sa tingog sa mga mag-aawit nga lalaki ug babaye?+ Busa nganong ang imong sulugoon mahimong palas-anon+ pa sa akong ginoo nga hari? 36  Kay sa haduol lamang nga ikahatod sa imong sulugoon ang hari ngadto sa Jordan, ug nganong magbayad pa ang hari uban niini nga balos?+ 37  Palihog, tugoti ang imong sulugoon nga mopauli ug tugoti nga ako mamatay+ didto sa akong siyudad duol sa lubnganan sa akong amahan ug inahan.+ Apan ania ang imong sulugoon nga si Kimham.+ Tugoti siya nga motabok uban sa akong ginoo nga hari; ug buhata kaniya kon unsa ang maayo sa imong mga mata.” 38  Busa ang hari miingon: “Si Kimham mouban kanako sa pagtabok, ug akong buhaton kaniya ang maayo sa imong mga mata; ug ang tanang buot nimong pangayoon kanako akong buhaton alang kanimo.” 39  Karon ang tibuok katawhan mitabok sa Jordan, ug ang hari mitabok; apan ang hari mihalok+ kang Barzilai ug nagpanalangin+ kaniya, nga human niini siya mipauli sa iyang dapit. 40  Sa dihang mitabok ang hari ngadto sa Gilgal,+ si Kimham mitabok uban kaniya, ug usab ang tibuok katawhan sa Juda, ug usab ang katunga sa katawhan sa Israel, aron ilang madala ang hari ngadto sa tabok. 41  Ug, tan-awa! ang tanang tawo sa Israel nangadto sa hari, ug sila miingon sa hari: “Nganong+ ang among mga igsoon nga mga tawo sa Juda nagkawat kanimo aron ilang madala ang hari ug ang iyang panimalay ug ang tanang tawo ni David nga kuyog kaniya tabok sa Jordan?”+ 42  Niini ang tanang tawo sa Juda mitubag sa mga tawo sa Israel: “Tungod kay ang hari suod nga kabanay namo;+ ug nganong masuko kamo niining butanga? Ang hari ba ang nagpakaon kanamo, o nakahatag ba siya kanamo ug gasa?” 43  Apan, ang mga tawo sa Israel mitubag sa mga tawo sa Juda ug miingon: “Kami may napulo ka bahin diha sa hari,+ mao nga bisan diha kang David kami mas dako ug katungod kay kaninyo. Nan, nganong kamo nagtamay kanamo, ug nganong dili kami ang unang+ nagdala pagbalik sa among hari?” Apan ang pulong sa mga tawo sa Juda mas mahait kay sa pulong sa mga tawo sa Israel.

Mga Footnote