Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Samuel 18:1-33

18  Ug giihap ni David ang katawhan nga uban kaniya ug gibutang ibabaw kanila ang mga pangulo sa linibo ug mga pangulo sa ginatos.+  Dugang pa, gipalakaw ni David ang ikatulo ka bahin+ sa katawhan ubos sa pagmando ni Joab+ ug ikatulo ka bahin ubos sa pagmando ni Abisai+ nga anak nga lalaki ni Zeruia, igsoon ni Joab,+ ug ikatulo ka bahin ubos sa pagmando ni Itai+ nga Gitihanon. Unya ang hari miingon sa katawhan: “Ako usab sa walay pakyas moadto uban kaninyo.”  Apan ang katawhan miingon: “Ayaw pag-adto,+ kay kon kami mangalagiw gayod, ang ilang kasingkasing dili magtagad kanamo;+ ug kon katunga kanamo ang mangamatay, ang ilang kasingkasing dili magtagad kanamo, sanglit ikaw katumbas sa napulo ka libo kanamo;+ ug karon mas maayo pa nga ikaw mobulig kanamo pinaagi sa paghatag ug tabang+ gikan sa siyudad.”  Busa ang hari miingon kanila: “Kon unsay maayo sa inyong mga mata akong buhaton.”+ Ug ang hari nagbarog sa daplin sa ganghaan,+ ug ang tibuok katawhan nanggula pinaagi sa ginatos ug pinaagi sa linibo.+  Ug ang hari nagsugo kang Joab ug kang Abisai ug kang Itai, nga nag-ingon: “Magmaluluy-on+ kamo tungod kanako labot sa batan-ong si Absalom.” Ug ang tibuok katawhan nakadungog sa dihang nagsugo ang hari sa tanang pangulo mahitungod kang Absalom.  Ug ang katawhan nagpadayon sa ilang paggula ngadto sa kapatagan aron sa pagsugat sa Israel; ug ang gubat didto sa kalasangan sa Epraim.+  Sa kataposan ang katawhan sa Israel+ napildi+ didto sa atubangan sa mga sulugoon ni David, ug ang pagpamatay didto dako niadtong adlawa, kawhaan ka libo ka tawo.  Ug ang gubat didto milukop sa tibuok yuta kutob sa makita. Dugang pa, ang katawhan nga gilamoy sa lasang mas daghan pa kay sa gilamoy sa espada niadtong adlawa.  Sa kadugayan nahibalag ni Absalom ang mga sulugoon ni David. Ug si Absalom nagsakay sa usa ka mula, ug ang mula miagi sa ilalom sa nagsiot nga mga sanga sa nagbuntaog nga dakong kahoy, mao nga nasangit ang iyang ulo sa usa ka dakong kahoy, ug siya nagbitay taliwala sa langit ug sa yuta,+ samtang nagpadayon ang mula nga iyang gisakyan. 10  Unya usa ka tawo nakakita niini ug misugilon kang Joab+ ug miingon: “Tan-awa! Akong nakita si Absalom nga nagbitay sa usa ka dakong kahoy.” 11  Niini si Joab miingon sa tawo nga nagsugilon kaniya: “Ug ania, ikaw nakakita niana, ug nganong ikaw wala magduslak kaniya ngadto sa yuta didto? Nan obligasyon ko unta ang paghatag kanimog napulo ka pirasong plata ug usa ka bakos.”+ 12  Apan ang tawo miingon kang Joab: “Ug bisag timbangon ko sa akong mga palad ang usa ka libo ka pirasong plata, dili ko bakyawon ang akong kamot batok sa anak sa hari; kay among nadungog ang hari nga nagsugo kanimo ug kang Abisai ug kang Itai, nga nag-ingon, ‘Bantayi baya ni bisan kinsa kaninyo ang batan-ong lalaki nga si Absalom.’+ 13  Kon dili nagmaluibon na unta ako batok sa iyang kalag ug ang tibuok hitabo dili matago gikan sa hari,+ ug ikaw mismo dili manginlabot.” 14  Niini si Joab miingon: “Dili na ako maglangan pa sa ingon niini sa imong atubangan!” Ug siya nagkuhag tulo ka udyong diha sa iyang palad ug gipataroy+ kini sa kasingkasing ni Absalom samtang buhi pa siya didto sa kinataliwad-an+ sa dakong kahoy. 15  Unya ang napulo ka tig-alagad nga nagdala sa mga hinagiban ni Joab nag-alirong ug nagduslak kang Absalom, aron siya ilang mapatay.+ 16  Karon si Joab naghuyop sa budyong,+ aron mamalik ang katawhan gikan sa paggukod sa Israel; kay si Joab nagpugong sa katawhan. 17  Sa kataposan sila nagkuha kang Absalom ug naglabay kaniya ngadto sa usa ka dakong gahong sa lasang ug nagpatindog sa ibabaw kaniya ug usa ka dako kaayong tapok sa mga bato.+ Kon bahin sa tibuok Israel, ang tagsatagsa kanila nangalagiw ngadto sa iyang balay. 18  Karon si Absalom, samtang siya buhi pa, nagkuha ug nagpatindog alang kaniya ug usa ka haligi,+ nga didto sa Ubos nga Patag sa Hari,+ kay siya miingon: “Wala akoy anak nga lalaki nga magpahinumdom sa akong ngalan.”+ Busa gitawag niya ang haligi sumala sa iyang ngalan,+ ug gitawag kadto nga Monyumento ni Absalom hangtod niining adlawa. 19  Kon bahin kang Ahimaaz+ nga anak nga lalaki ni Zadok, siya miingon: “Tugoti ako sa pagdagan, palihog, ug ipahibalo ang balita sa hari, tungod kay si Jehova naghukom kaniya aron sa pagpahigawas kaniya gikan sa kamot sa iyang mga kaaway.”+ 20  Apan si Joab miingon kaniya: “Ikaw dili usa ka tigbalita niining adlawa, ug ipahibalo mo ang balita sa laing adlaw; apan niining adlawa dili mo ipahibalo ang balita, tungod kay ang anak nga lalaki sa hari namatay.”+ 21  Unya si Joab miingon sa Cusihanon:+ “Lakaw, sultihi ang hari sa imong nakita.” Niana ang Cusihanon miyukbo kang Joab ug midagan. 22  Si Ahimaaz nga anak nga lalaki ni Zadok miingon pag-usab kang Joab: “Tugoti, karon, nga mahitabo ang bisan unsa nga mahitabo, tugoti usab ako, palihog, sa pagdagan sunod sa Cusihanon.” Apan, si Joab miingon: “Nganong modagan ka man, anak ko, nga wala na may balita alang kanimo?” 23  Sa gihapon siya miingon: “Tugoti, karon, nga mahitabo ang bisan unsa nga mahitabo, tugoti ako sa pagdagan.” Busa siya miingon kaniya: “Dagan!” Ug si Ahimaaz midagan agi sa Distrito,+ ug sa kadugayan siya nakauna sa Cusihanon. 24  Karon si David naglingkod taliwala sa duha ka ganghaan.+ Sa kasamtangan, ang tigbantay+ miadto sa atop sa ganghaan sa kilid sa paril. Unya iyang giyahat ang iyang mga mata ug nakita ug, tan-awa! dihay usa ka tawo nga nagdagan nga nag-inusara. 25  Busa ang tigbantay misinggit ug misulti sa hari, ug ang hari miingon: “Kon siya nag-inusara, adunay balita sa iyang baba.” Ug siya nagsingabot, nga nag-anam kaduol. 26  Karon ang tigbantay nakakita ug laing tawo nga nagdagan. Busa ang tigbantay misinggit ngadto sa magbalantay-sa-ganghaan ug miingon: “Tan-awa! May laing tawo nga nagdagan nga nag-inusara!” ug ang hari miingon: “Siya usab tigdalag balita.” 27  Ug ang tigbantay miingon: “Nakita ko nga ang dinaganan sa nag-una sama sa dinaganan+ ni Ahimaaz+ nga anak nga lalaki ni Zadok,” nga niana ang hari miingon: “Siya usa ka maayong tawo,+ ug siya moanhi nga may dalang maayong balita.”+ 28  Unya si Ahimaaz mitawag ug miingon sa hari: “Ang tanan maayo!” Ug siya miyukbo sa hari nga ang iyang nawong nagduko sa yuta. Ug siya miingon: “Dalayegon+ si Jehova nga imong Diyos, nga nagtugyan+ sa mga tawo nga nag-isa sa ilang kamot batok sa akong ginoo nga hari!” 29  Apan, ang hari miingon: “Maayo ba ang kahimtang sa batan-ong lalaki nga si Absalom?” Ug si Ahimaaz miingon: “Nakita ko ang dakong kaguliyang sa dihang gipadala ni Joab ang sulugoon sa hari ug ang imong sulugoon, ug wala ako masayod kon unsa kadto.”+ 30  Busa ang hari miingon: “Padaplin, barog dinhi.” Niana siya nagpadaplin ug nagpadayon sa pagbarog. 31  Ug ania, ang Cusihanon miabot,+ ug ang Cusihanon miingon: “Hinaot modawat ug balita ang akong ginoo nga hari, kay si Jehova naghukom kanimo niining adlawa sa pagpagawas kanimo gikan sa kamot sa tanan niadtong mitindog batok kanimo.”+ 32  Apan ang hari miingon sa Cusihanon: “Maayo ba ang kahimtang sa batan-ong lalaki nga si Absalom?” Niini ang Cusihanon miingon: “Hinaot nga ang mga kaaway sa akong ginoo nga hari ug ang tanan niadtong mitindog batok kanimo alang sa kadaotan mahisama sa batan-ong lalaki.”+ 33  Ug ang hari natugaw ug misaka ngadto sa lawak-sa-atop+ didto sa ibabaw sa ganghaan ug mihilak; ug mao kini ang iyang giingon samtang siya naglakaw: “Anak ko nga Absalom, anak ko, anak ko+ nga Absalom! Oh ako na lang unta ang namatay, ako mismo, inay ikaw, Absalom nga anak ko, anak ko!”+

Mga Footnote