Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 17:1-29

17  Ug si Ahitopel miingon kang Absalom: “Papilia ako, palihog, ug napulog-duha ka libo ka tawo ug motindog ako ug mogukod kang David karong gabii.+  Ug ako moadto kaniya samtang siya gikapoy ug maluya sa iyang duha ka kamot,+ ug pakurogon ko gayod siya; ug mangalagiw ang tibuok katawhan nga uban kaniya, ug patyon ko ang hari lamang.+  Ug dad-on ko pagbalik kanimo ang tibuok katawhan. Katumbas sa pagpauli sa tanan mao ang tawo nga imong gipangita; ug ang tibuok katawhan magmalinawon.”  Ug ang pulong maayo kaayo sa mga mata ni Absalom+ ug sa mga mata sa tanang ansiyano sa Israel.  Apan, si Absalom miingon: “Palihog, tawga usab si Husai+ nga Arkihanon, ug pamation nato kon unsay anaa mismo sa iyang baba.”  Busa miadto si Husai kang Absalom. Unya si Absalom miingon kaniya: “Si Ahitopel misulti sumala niining pulonga. Molihok ba kita sumala sa iyang pulong? Kon dili, sumulti ka.”  Niini si Husai miingon kang Absalom: “Ang tambag nga gitambag ni Ahitopel dili maayo niining higayona!”+  Ug si Husai miingon: “Nakaila ka pag-ayo sa imong amahan ug sa iyang mga tawo, nga sila kusgan,+ ug sila mapait ug kalag,+ sama sa usa ka bayeng oso nga nawad-an sa iyang mga nati diha sa kapatagan;+ ug ang imong amahan usa ka manggugubat,+ ug siya dili magpalabay sa kagabhion uban sa katawhan.  Tan-awa! Siya karon nagtago+ sa usa sa mga lungib o sa usa sa ubang mga dapit; ug mahitabo gayod nga, inighasmag niya kanila sa sinugdan, ang makadungog niini makadungog gayod ug moingon, ‘Napildi ang katawhan nga nagsunod kang Absalom!’ 10  Ug bisan ang tawong maisog kansang kasingkasing ingon sa kasingkasing sa leyon+ tinong mohumok sa kahuyang;+ kay ang tibuok Israel nasayod nga ang imong amahan usa ka tawong kusgan+ ug ingon man usab, ang mga tawong maisog nga uban kaniya.+ 11  Ako moingon sa pagtambag: Tigoma ang tibuok Israel diha kanimo, sukad sa Dan hangtod sa Beer-seba,+ nga sama sa balas nga anaa sa daplin sa dagat ang gidaghanon,+ nga ikaw mismo ang moadto sa pagpakiggubat.+ 12  Ug kita moadto batok kaniya sa usa sa mga dapit diin siya pihong makaplagan,+ ug kita mohugpa kaniya sama sa yamog+ nga mahulog sa ibabaw sa yuta; ug walay bisan usa nga mahibilin kaniya ug sa tanang tawo nga uban kaniya. 13  Ug kon siya mosibog ngadto sa usa ka siyudad, ang tibuok Israel magdala usab ug mga pisi nianang siyudara, ug kita magguyod niini ngadto sa bul-oganang walog, hangtod nga wala nay makaplagan didto bisan usa ka gamayng bato.”+ 14  Unya si Absalom ug ang tanang tawo sa Israel miingon: “Ang tambag ni Husai nga Arkihanon mas maayo+ kay sa tambag ni Ahitopel!” Ug si Jehova nagsugo+ nga pakyason ang tambag+ ni Ahitopel bisan tuod maayo,+ aron makapahamtang si Jehova ug katalagman+ kang Absalom. 15  Sa ulahi si Husai miingon kang Zadok+ ug kang Abiatar nga mga saserdote: “Ingon niini ug niana ang gitambag ni Ahitopel kang Absalom ug sa mga ansiyano sa Israel; ug ingon niini ug niana ang akong gitambag. 16  Ug karon pasugoi pagdali ug sultihi si David,+ nga magaingon, ‘Ayaw pagpabilin sa desyertong kapatagan sa kamingawan karong gabii, apan ikaw usab kinahanglan gayod nga motabok,+ kay basin pagalamyon+ ang hari ug ang tibuok katawhan nga uban kaniya.’” 17  Samtang nagbarog si Jonatan+ ug si Ahimaaz+ didto sa En-rogel,+ usa ka sulugoong babaye miadto ug misulti kanila. Busa sila nanglakaw, kay kinahanglan nilang suginlan si Haring David; kay sila dili angayng magpakita sa pagsulod sa siyudad. 18  Apan, usa ka batan-ong lalaki nakakita kanila ug gisultihan si Absalom. Busa silang duha milakaw pagdali ug nahiabot sa balay sa usa ka tawo sa Bahurim,+ nga may atabay sa iyang sawang; ug sila misulod niana. 19  Unya ang babaye nagkuha ug nagbuklad ug usa ka tabon sa ibabaw sa baba sa atabay ug nagtapok ug dinugmok nga mga lugas diha niini;+ ug wala gayod kini mahibaloi. 20  Ang mga sulugoon ni Absalom karon nangabot sa balay sa babaye ug miingon: “Hain man si Ahimaaz ug si Jonatan?” Niini ang babaye miingon kanila: “Sila miagi dinhi paingon sa katubigan.”+ Unya sila nagpadayon sa pagpangita, ug sila wala makakaplag kanila+ ug busa sila namalik sa Jerusalem. 21  Ug nahitabo human sila makalakaw nga sila nanggula gikan sa atabay ug nanglakaw ug nagsugilon kang Haring David ug nagsulti kang David: “Tindog kamo ug pagdali sa pagtabok sa katubigan; kay ingon niini ang gitambag+ ni Ahitopel batok kaninyo.” 22  Dihadiha si David mitindog ug ingon man ang tibuok katawhan nga uban kaniya, ug nanabok sila sa Jordan hangtod sa pagbanagbanag sa kabuntagon,+ hangtod nga walay kulang bisan usa nga wala makatabok sa Jordan. 23  Kon bahin kang Ahitopel, iyang nakita nga wala tumana ang iyang tambag,+ ug gimonturahan niya ang iyang asno ug misakay ug mipauli sa iyang balay didto sa iyang siyudad.+ Unya naghatag siyag mga sugo sa iyang panimalay+ ug naghikog+ siya ug namatay.+ Busa siya gilubong+ sa lubnganan sa iyang mga katigulangan. 24  Kon bahin kang David, nakaabot siya sa Mahanaim,+ ug si Absalom mitabok sa Jordan, siya ug ang tanang tawo sa Israel uban kaniya. 25  Ug si Amasa+ ang gibutang ni Absalom ilis kang Joab+ ingong pangulo sa kasundalohan; ug si Amasa anak sa usa ka tawo nga ginganlag Itra+ nga Israelinhon, nga nakigdulog kang Abigail+ nga anak nga babaye ni Nahas, ang igsoong babaye ni Zeruia, inahan ni Joab. 26  Ug ang Israel ug si Absalom nagkampo didto sa yuta sa Gilead.+ 27  Ug nahitabo nga, sa pag-abot gayod ni David sa Mahanaim, si Sobi nga anak nga lalaki ni Nahas nga gikan sa Raba+ sa mga anak sa Ammon,+ ug si Makir+ nga anak nga lalaki ni Amiel+ nga gikan sa Lo-debar, ug si Barzilai+ nga Gileadnon nga gikan sa Rogelim+ 28  nagdalag mga higdaanan ug mga dulang ug mga sudlanan sa magkukulon, ug trigo ug sebada ug harina+ ug sinangag nga mga lugas+ ug lagpad nga mga liso+ ug lentihas+ ug pinauga nga mga lugas; 29  ug dugos+ ug mantekilya+ ug mga karnero ug nanibuok nga gatas sa baka ilang gidala kang David ug sa katawhan nga uban kaniya aron pagakan-on,+ kay sila miingon: “Ang katawhan gigutom ug gikapoy ug giuhaw diha sa kamingawan.”+

Mga Footnote