Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 15:1-37

15  Ug nahitabo human niining mga butanga nga si Absalom nagpahimog usa ka karo alang sa iyang kaugalingon, nga may mga kabayo ug kalim-an ka tawo nga magadagan una kaniya.+  Ug si Absalom mibangon pagsayo+ ug mibarog sa daplin sa dalan paingon sa ganghaan.+ Ug nahitabo nga, sa dihang ang bisan kinsang tawo nga may legal nga kaso nga dad-on sa hari aron pagahukman,+ si Absalom motawag kaniya ug moingon: “Diin ikaw gikan nga siyudad?” ug siya moingon: “Ang imong sulugoon maoy gikan sa usa sa mga tribo sa Israel.”  Ug si Absalom moingon kaniya: “Tan-awa, ang imong mga tuyo maayo ug matul-id; apan walay usa nga gikan sa hari ang mohusay kanimo.”+  Ug moingon pa si Absalom: “Oh kon gitudlo pa lang unta ako nga maghuhukom sa yuta,+ aron kanako moduol ang matag tawo nga may legal nga kaso o nagkinahanglan ug paghukom! Unya buhaton ko gayod kaniya ang hustisya.”+  Nahitabo usab nga, sa dihang moduol ang tawo aron sa pagyukbo kaniya, iyang ikab-ot ang iyang kamot ug mogunit kaniya+ ug mohalok kaniya.  Ug si Absalom nagpadayon sa pagbuhat sa ingon niini ngadto sa tanang Israelinhon nga moadto sa hari alang sa paghukom; ug si Absalom nagpadayon sa pagkawat sa mga kasingkasing sa mga tawo sa Israel.+  Ug nahitabo pagkatapos sa kap-atan ka tuig nga si Absalom miingon sa hari: “Palihog, palakta ako ug didto sa Hebron+ magbayad ako sa akong panaad nga akong gisaad kang Jehova.+  Kay ang imong sulugoon nakapanaad+ sa nagpuyo pa ako didto sa Gesur+ sa Sirya, nga nag-ingon, ‘Kon si Jehova sa walay pakyas magdala kanako pagbalik sa Jerusalem, ako mag-alagad gayod usab kang Jehova.’”+  Busa ang hari miingon kaniya: “Lakaw sa pakigdait.”+ Niana siya mitindog ug miadto sa Hebron. 10  Si Absalom karon nagpadalag mga espiya+ ngadto sa tanang tribo sa Israel, nga nag-ingon: “Inigkadungog ninyo sa tingog sa budyong, kamo usab magaingon, ‘Si Absalom nahimong hari+ sa Hebron!’”+ 11  Karon dihay mikuyog kang Absalom nga duha ka gatos ka tawo gikan sa Jerusalem, nga gipatawag ug nangadto nga walay pagkatahap,+ ug sila wala gayoy nasayran nga bisan unsa. 12  Dugang pa, sa dihang gihalad niya ang mga halad, si Absalom nagpatawag kang Ahitopel+ nga taga-Gilo,+ nga magtatambag ni David,+ gikan sa iyang siyudad sa Gilo.+ Ug ang panagkunsabo+ nagkakusganon, ug nagkadaghan ang katawhan+ nga dapig kang Absalom. 13  Unya usa ka tigbalita miadto kang David, nga nag-ingon: “Ang kasingkasing+ sa mga tawo sa Israel nagpaluyo na kang Absalom.” 14  Dihadiha si David miingon sa tanan niyang sulugoon nga didto uban kaniya sa Jerusalem: “Tindog, ug mangalagiw kita;+ kay wala unyay makaikyas kanato tungod kang Absalom! Pagdali kamo, kay basin siya makaapas kanato ug magbuhat kanato ug kadaotan ug maghampak sa siyudad pinaagi sa sulab sa espada!”+ 15  Niini ang mga sulugoon sa hari miingon sa hari: “Sumala sa tanang pagapilion sa akong ginoo nga hari, ania ang imong mga sulugoon.”+ 16  Busa milakaw ang hari uban sa tibuok niyang panimalay nga minunot kaniya,+ ug ang hari nagbilin ug napulo ka babaye, mga puyopuyo,+ aron sa pag-atiman sa balay. 17  Ug ang hari nagpadayon sa iyang paglakaw uban ang tibuok katawhan nga minunot kaniya; ug sila mihunong sa Bet-merhak. 18  Ug ang tanan niyang mga sulugoon nanabok sa iyang kiliran; ug ang tanang Keretnon ug ang tanang Peletnon+ ug ang tanang Gitihanon,+ unom ka gatos ka tawo nga misunod kaniya gikan sa Gat,+ nanabok sa atubangan sa hari. 19  Unya ang hari miingon kang Itai+ nga Gitihanon: “Nganong mouban ka man usab kanamo? Bumalik ka+ ug puyo uban sa hari; kay ikaw usa ka langyaw ug, gawas pa, ikaw usa ka destiyero gikan sa imong dapit. 20  Kagahapon ka lang nahiabot ug karon palatagawon+ ko ba ikaw uban kanamo, aron molakaw sa dihang ako molakaw bisan asa nga ako moadto? Bumalik ka ug dad-a pagbalik ang imong mga igsoon uban kanimo, [ug hinaot si Jehova magpakita kanimo ug] mahigugmaong-kalulot+ ug pagkakasaligan!”+ 21  Apan si Itai mitubag sa hari ug miingon: “Ingon nga si Jehova buhi ug ingon nga ang akong ginoo nga hari buhi,+ sa dapit diin moadto ang akong ginoo nga hari, alang man sa kamatayon o sa kinabuhi, didto usab moadto ang imong sulugoon!”+ 22  Niana si David miingon kang Itai:+ “Lakaw ug tabok.” Busa si Itai nga Gitihanon mitabok, ug ang tanan usab niyang mga tawo ug ang tanang kabataan nga uban kaniya. 23  Ug ang tibuok katawhan sa yuta mihilak sa makusog nga tingog,+ ug ang tibuok katawhan mitabok, ug ang hari nagbarog sa daplin sa bul-oganang walog sa Kidron,+ ug ang tibuok katawhan mitabok sa dalan paingon sa kamingawan. 24  Ug ania, didto usab si Zadok+ ug uban kaniya ang tanang Levihanon+ nga nagyayong+ sa arka+ sa pakigsaad sa matuod nga Diyos; ug ilang gipahimutang ang arka sa matuod nga Diyos sa duol ni Abiatar+ hangtod nga ang tibuok katawhan nakatabok na gikan sa siyudad. 25  Apan ang hari miingon kang Zadok: “Dad-a pagbalik ang arka+ sa matuod nga Diyos ngadto sa siyudad.+ Kon ako makakaplag ug pabor sa mga mata ni Jehova, siya magdala gayod kanako pagbalik ug magpakita niini kanako ug sa nahimutangan niini.+ 26  Apan kon kini ang iyang isulti, ‘Ako walay kahimuot kanimo,’ ania ako, ipabuhat niya kanako ang sumala sa maayo sa iyang mga mata.”+ 27  Ug ang hari miingon kang Zadok nga saserdote: “Usa ikaw ka tigpatin-aw sa panan-awon,+ dili ba? Pauli sa siyudad diha sa pakigdait, ug si Ahimaaz usab nga imong anak nga lalaki ug si Jonatan+ nga anak nga lalaki ni Abiatar, ang inyong duha ka anak nga lalaki, uban kaninyo. 28  Tan-awa, magpabilin una ako sa mga tabokanang bahin sa kamingawan hangtod moabot ang pulong gikan kaninyo sa pagpahibalo kanako.”+ 29  Busa gidala pagbalik ni Zadok ug ni Abiatar ang arka sa matuod nga Diyos ngadto sa Jerusalem, ug sila nagpadayon sa pagpuyo didto. 30  Ug mitungas si David sa tungasanan sa mga Olibo,+ nga naghilak samtang mitungas, nga tinabonan ang iyang ulo;+ ug siya naglakaw nga nagtiniil, ug ang tibuok katawhan nga diha uban kaniya nagtabon sa ilang tagsatagsa ka ulo, ug sila naghilak samtang mitungas.+ 31  Ug gitaho kini kang David, nga nag-ingon: “Si Ahitopel apil sa mga nakigkunsabo+ uban kang Absalom.”+ Niini si David miingon:+ “Palihog, himoang kabuangan ang tambag ni Ahitopel,+ Oh Jehova!”+ 32  Ug nahitabo nga sa pag-abot ni David sa kinatumyan diin didto kanhi ang katawhan nagyukbo sa Diyos, ania, si Husai+ nga Arkihanon+ nakigkita kaniya, nga ginisi ang iyang hataas nga besti ug may yuta ibabaw sa iyang ulo.+ 33  Apan, si David miingon kaniya: “Kon ikaw sa pagkatinuod motabok uban kanako, nan ikaw gayod mahimong usa ka palas-anon kanako.+ 34  Apan kon ikaw mobalik sa siyudad ug mosulti gayod kang Absalom, ‘Ako imong sulugoon, Oh Hari. Ako nahimong sulugoon kanhi sa imong amahan, ako mismo niadtong panahona, apan karon ako mismo imong sulugoon,’+ unya pakyason+ mo ang tambag ni Ahitopel alang kanako. 35  Dili ba uban kanimo si Zadok ug si Abiatar nga mga saserdote?+ Ug mahitabo nga ang tanan nga imong madungog sa balay sa hari isulti mo gayod kang Zadok ug kang Abiatar nga mga saserdote.+ 36  Tan-awa! Atua uban kanila ang ilang duha ka anak nga lalaki, si Ahimaaz+ nga anak ni Zadok ug si Jonatan+ nga anak ni Abiatar; ug pinaagi kanila kamo magpadala kanako sa tanan nga inyong madungog.” 37  Busa si Husai, nga higala ni David,+ miadto sa siyudad. Kon bahin kang Absalom,+ siya miadto sa Jerusalem.

Mga Footnote