Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 14:1-33

14  Karon si Joab+ nga anak nga lalaki ni Zeruia+ nasayod nga ang kasingkasing sa hari atua kang Absalom.+  Busa si Joab nagpasugo sa Tekoa+ ug nagpakuha gikan didto ug usa ka babaye nga maalamon+ ug miingon kaniya: “Lakaw nga nagbangotan, palihog, ug sul-obi ang imong kaugalingon, palihog, sa mga besti sa pagbangotan, ug ayaw haplasi ang imong kaugalingon sa lana;+ ug ikaw mahisama sa usa ka babaye nga nagbangotan sulod sa daghang adlaw tungod sa usa ka tawong namatay.+  Ug ikaw moadto sa hari ug isulti kaniya ang pulong nga sama niini.” Ug gibutang ni Joab ang mga pulong sa iyang baba.+  Ug ang babayeng Tekoahanon miadto sa hari ug miyukbo nga ang iyang nawong ngadto sa yuta+ ug mihapa ug miingon: “Pagluwas,+ Oh hari!”  Niini ang hari miingon kaniya: “Unsay nahitabo kanimo?” Niini siya miingon: “Sa pagkamatuod ako usa ka balo,+ karon nga patay na ang akong bana.  Ug ang imong sulugoong babaye may duha ka anak nga lalaki, ug silang duha nagbugnoay didto sa uma+ samtang walay manluluwas+ nga nag-ulang kanila. Sa kataposan ang usa nagtigbas sa usa ug nagpatay kaniya.  Ug ania, ang tibuok banay mitindog batok sa imong sulugoong babaye ug nag-ingon, ‘Itugyan kanamo ang nagtigbas sa iyang igsoon, aron siya among mapatay tungod sa kalag sa iyang igsoon nga lalaki+ nga iyang gipatay,+ ug among laglagon bisan ang manununod!’ Ug sila magpalong gayod sa akong nagsigang mga baga nga nahibilin, aron nga ang akong bana dili kahatagan ug usa ka ngalan ni usa ka nahibilin sa ibabaw sa nawong sa yuta.”+  Unya ang hari miingon sa babaye: “Lakaw ngadto sa imong balay, ug ako magsugo labot kanimo.”+  Niini ang babayeng Tekoahanon miingon sa hari: “Oh akong ginoo nga hari, mahulog sa ibabaw kanako ang kasaypanan, ug ingon man sa balay sa akong amahan,+ samtang ang hari ug ang iyang trono mawalay-sala.” 10  Ug ang hari miingon: “Kon adunay mosulti kanimo, ikaw magdala usab kaniya nganhi kanako, ug siya dili na gayod mosakit kanimo pag-usab.” 11  Apan siya miingon: “Palihog, hinumdoman unta sa hari si Jehova nga imong Diyos,+ aron ang tigpanimalos sa dugo+ dili na magpadayon sa pagdaot ug aron sila dili na maglaglag sa akong anak nga lalaki.” Niini siya miingon: “Ingon nga si Jehova buhi,+ walay bisan usa ka buhok+ sa imong anak nga lalaki nga mahulog sa yuta.” 12  Karon ang babaye miingon: “Palihog, tugoti ang imong sulugoong babaye+ nga mosultig usa ka pulong+ sa akong ginoo nga hari.” Busa siya miingon: “Sulti!”+ 13  Ug ang babaye miingon: “Nan, nganong ikaw nangatarongan nga sama niini+ batok sa katawhan sa Diyos?+ Samtang ang hari misulti niining pulonga siya sama sa usa ka tawo nga sad-an,+ sa pagkaagi nga ang hari wala magpabalik sa iyang kaugalingong hininginlan.+ 14  Kay kita sa walay pakyas mangamatay+ ug mahisama sa tubig nga giyabo sa yuta, nga dili na matigom pag-usab. Apan ang Diyos dili mokuha ug kalag,+ ug siya naghunahuna ug mga hinungdan kon nganong ang usa ka hininginlan dili mahimong hininginlan gikan kaniya. 15  Ug karon nga ako mianhi aron isulti kining pulonga sa hari nga akong ginoo, tungod kay ang katawhan nakapahadlok kanako. Busa ang imong sulugoong babaye miingon, ‘Palihog, pasultiha ako sa hari. Tingali ang hari molihok sumala sa pulong sa iyang ulipong babaye. 16  Sanglit ang hari namati aron sa pagluwas sa iyang ulipong babaye gikan sa kamot sa tawo nga nagtinguha sa paglaglag kanako ug sa akong nag-inusarang anak nga lalaki gikan sa panulondon nga gihatag sa Diyos,’+ 17  nan ang imong sulugoong babaye miingon, ‘Palihog, ang pulong sa akong ginoo nga hari makahatag unta ug pahulay.’ Kay sama sa usa ka manulonda+ sa matuod nga Diyos ang akong ginoo nga hari, sa pag-ila sa maayo ug sa daotan,+ ug hinaot si Jehova nga imong Diyos magauban kanimo.” 18  Karon ang hari mitubag ug miingon sa babaye: “Palihog, ayaw ililong gikan kanako ang butang nga akong ipangutana kanimo.”+ Niini ang babaye miingon: “Palihog, pasultiha ang akong ginoo nga hari.” 19  Ug ang hari miingon: “Ang kamot ba ni Joab+ uban kanimo niining tanan?”+ Unya ang babaye mitubag ug miingon: “Ingon nga ang imong kalag buhi,+ Oh akong ginoo nga hari, walay tawo nga makaadto sa tuo o sa wala gikan sa tanan nga gisulti sa akong ginoo nga hari; kay ang imong sulugoon nga si Joab mao ang nagsugo kanako, ug siya ang nagbutang niining tanang pulong sa baba sa imong sulugoong babaye.+ 20  Aron sa pag-usab sa dagway sa panghitabo nga ang imong sulugoon nga si Joab nagbuhat niining butanga, apan ang akong ginoo maalamon sama sa kaalam sa manulonda+ sa matuod nga Diyos sa pagkahibalo sa tanan nga anaa sa yuta.” 21  Unya ang hari miingon kang Joab: “Ania, buhaton ko gayod kining butanga.+ Busa lakaw, dad-a pagbalik ang batan-ong lalaki nga si Absalom.”+ 22  Niini si Joab miyukbo nga ang iyang nawong ngadto sa yuta ug mihapa ug gipanalanginan ang hari;+ ug si Joab miingon: “Karong adlawa nasayran sa imong sulugoon nga ako nakakaplag ug pabor sa imong mata,+ Oh akong ginoo nga hari, tungod kay ang hari milihok sumala sa pulong sa iyang sulugoon.” 23  Ug si Joab mitindog ug miadto sa Gesur+ ug nagdala kang Absalom sa Jerusalem.+ 24  Apan, ang hari miingon: “Papaulia siya sa iyang balay, apan siya dili makakita sa akong nawong.”+ Busa mipauli si Absalom sa iyang balay, ug siya wala makakita sa nawong sa hari. 25  Karon kon itandi kang Absalom walay tawong ingon ka ambongan+ sa tibuok Israel nga dinayeg kaayo. Gikan sa lapalapa sa iyang tiil hangtod sa alimpulo sa iyang ulo walay-ikasaway diha kaniya. 26  Ug sa dihang siya magtupi sa buhok sa iyang ulo—⁠ug mahitabo kini sa kataposan sa matag tuig nga siya magtupi niini; tungod kay bug-at kaayo+ kini alang kaniya, siya nagtupi niini—⁠iyang timbangon ang buhok sa iyang ulo, duha ka gatos ka siklo sumala sa bato sa timbangan nga harianon. 27  Ug dihay nangatawo kang Absalom nga tulo ka anak nga lalaki+ ug usa ka anak nga babaye kansang ngalan mao si Tamar. Siya maoy usa ka babaye nga matahom kaayo sa panagway.+ 28  Ug si Absalom nagpadayon sa pagpuyo sa Jerusalem sulod sa tibuok duha ka tuig, ug siya wala makakita sa nawong sa hari.+ 29  Busa si Absalom nagpasugo kang Joab aron ipadala siya ngadto sa hari, ug siya wala moadto kaniya. Unya nagpasugo siya pag-usab, sa ikaduhang higayon, ug siya wala moadto. 30  Sa kataposan siya miingon sa iyang mga sulugoon: “Tan-awa ang luna sa yuta ni Joab nga duol sa akoa, ug didto siya may sebada. Lakaw ug daobi kini sa kalayo.”+ Busa gidaoban sa mga sulugoon ni Absalom ang luna sa yuta.+ 31  Niini si Joab mitindog ug miadto kang Absalom sa balay ug miingon kaniya: “Nganong gidaoban man sa imong mga sulugoon ang akong luna sa yuta?” 32  Busa si Absalom miingon kang Joab: “Tan-awa! Ako nagpasugo kanimo, nga nag-ingon, ‘Umari ka ug ipadala ko ikaw sa hari, nga magaingon: “Nganong mianhi pa ako gikan sa Gesur?+ Mas maayo alang kanako nga ako nagpabilin didto. Ug karon patan-awa ako sa nawong sa hari ug, kon ako may bisan unsang kasaypanan,+ nan ipapatay niya ako.”’” 33  Busa si Joab miadto sa hari ug misulti kaniya. Unya gipatawag niya si Absalom, nga karon miadto sa hari ug mihapa kaniya, nga miyukbo sa yuta sa atubangan sa hari; nga human niini ang hari mihalok kang Absalom.+

Mga Footnote