Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 13:1-39

13  Ug nahitabo human nianang mga butanga nga si Absalom+ nga anak nga lalaki ni David may matahom nga igsoong babaye kansang ngalan mao si Tamar,+ ug si Amnon+ nga anak nga lalaki ni David nahigugma+ kaniya.  Ug nakapaguol kaayo kadto kang Amnon mao nga siya nasakit+ tungod kang Tamar nga iyang igsoong babaye, tungod kay siya usa ka ulay, ug sa panan-aw+ ni Amnon malisod ang pagbuhat ug bisan unsa kaniya.+  Karon si Amnon may usa ka higala kansang ngalan mao si Jehonadab,+ ang anak nga lalaki ni Simea,+ igsoong lalaki ni David; ug si Jehonadab maalamon kaayo nga tawo.  Busa siya miingon kaniya: “Nganong ikaw, ang anak sa hari, nagmagul-anon man sa ingon niini, matag buntag? Dili mo ba ako sultihan?”+ Niini si Amnon miingon kaniya: “Nahigugma ako kang Tamar nga igsoong babaye+ ni Absalom nga akong igsoon.”+  Tungod niana si Jehonadab miingon kaniya: “Higda sa imong higdaanan ug magpasakitsakit ka.+ Ug ang imong amahan moanhi gayod aron sa pagtan-aw kanimo, ug ikaw mosulti kaniya, ‘Palihog, paanhia si Tamar nga akong igsoong babaye aron maghatag siya kanako ug tinapay isip usa ka masakiton, ug magluto siya ug tinapay sa paghupay atubangan sa akong mga mata aron makita ko kini, ug ako mokaon gikan sa iyang kamot.’”+  Tuod man si Amnon mihigda ug nagpasakit-sakit,+ ug busa ang hari miadto aron sa pagtan-aw kaniya. Unya si Amnon miingon sa hari: “Palihog, paanhia si Tamar nga akong igsoong babaye ug magluto siya ug duha ka pormag-kasingkasing nga mga tinapay atubangan sa akong mga mata, aron ako mokaon ug tinapay isip usa ka masakiton gikan sa iyang kamot.”  Niana si David nagpasugo kang Tamar sa balay, nga nag-ingon: “Adto, palihog, sa balay ni Amnon nga imong igsoong lalaki ug pagluto ug tinapay sa paghupay alang kaniya.”  Busa si Tamar miadto sa balay ni Amnon+ nga iyang igsoong lalaki samtang siya naghigda. Unya siya nagkuha sa minasa nga harina ug nagmasa niini ug naghimo sa mga tinapay atubangan sa iyang mga mata ug nagluto sa pormag-kasingkasing nga mga tinapay.  Sa kataposan siya nagkuha sa lawom nga kalaha ug nagdalit niini sa atubangan niya, apan si Amnon nagdumili sa pagkaon ug miingon: “Pagawasa ninyo ang tanan gikan kanako!”+ Ug ang tanan nanggawas gikan kaniya. 10  Karon si Amnon miingon kang Tamar: “Dad-a ang tinapay sa paghupay ngadto sa sulod nga lawak, aron akong kan-on kini isip masakiton gikan sa imong kamot.” Busa gikuha ni Tamar ang pormag-kasingkasing nga mga tinapay nga iyang giluto ug gidala kini kang Amnon nga iyang igsoong lalaki didto sa sulod nga lawak. 11  Sa dihang siya miduol na kaniya aron siya makakaon, siya dihadiha naggunit+ kaniya ug miingon kaniya: “Dali, pakigdulog+ kanako, igsoon ko.”+ 12  Apan, siya miingon kaniya: “Dili, igsoon ko! Ayaw ako pagpakaulawi;+ kay ang ingon niini wala pa buhata sa Israel.+ Ayaw buhata kining makauulaw nga kabuangan.+ 13  Ug ako—⁠asa man nako dad-a ang akong kaulawan? Ug ikaw—⁠ikaw mahisama sa usa sa mga tawong buang sa Israel. Ug karon isulti, palihog, ngadto sa hari; kay siya dili magahawid kanako gikan kanimo.” 14  Ug siya wala mamati sa iyang tingog, apan migamit ug kusog nga labaw sa iyaha ug nagpakaulaw+ kaniya ug midulog kaniya.+ 15  Ug si Amnon nagdumot kaniya uban sa dako uyamot nga pagdumot, tungod kay ang pagdumot nga iyang gibati kaniya labaw pa kay sa gugma nga iyang gibati kaniya, mao nga si Amnon miingon kaniya: “Tindog, pahawa dinhi!” 16  Niini siya miingon kaniya: “Dili, igsoon ko; kay kining pagkadaotan sa pagpapahawa kanako mas labaw pa kay sa imong gibuhat na kanako!” Ug siya wala mamati kaniya. 17  Ug gitawag niya ang iyang tig-alagad nga nagsilbi kaniya ug miingon: “Papahawaa kini nga babaye gikan kanako, palihog, ngadto sa gawas, ug trangkahi ang pultahan sa iyang luyo.” 18  (Karon siya nagsul-ob ug usa ka taas nga besti nga may mga budlis;+ kay ingon niana ang ginasul-ob sa mga ulay nga mga anak nga babaye sa hari, nga may kupo nga walay bukton.) Busa ang iyang tigsilbi nagdala kaniya sa gawas, ug nagtrangka sa pultahan sa iyang luyo. 19  Unya si Tamar nagbutang ug abo+ sa iyang ulo, ug naggisi sa gisul-ob niyang taas nga besti nga may mga budlis; ug siya nagpatong sa iyang mga kamot sa ibabaw sa iyang ulo+ ug milakaw, nga naghilak samtang naglakaw. 20  Niini si Absalom+ nga iyang igsoon nga lalaki miingon kaniya: “Si Amnon+ ba nga imong igsoon nga lalaki ang nakauban nimo? Ug karon, igsoon ko, hilom na. Siya imong igsoon nga lalaki.+ Ayaw pag-ibutang sa imong kasingkasing kining butanga.” Ug si Tamar mipuyo sa balay ni Absalom nga iyang igsoon nga lalaki, samtang gipugngan siya sa pagpakig-uban sa uban. 21  Ug si Haring David nakadungog sa tanan niining mga butanga,+ ug siya nasuko pag-ayo.+ 22  Ug si Absalom walay gisulti kang Amnon nga maayo o daotan; kay si Absalom nagdumot+ kang Amnon tungod kay siya nagpakaulaw kang Tamar nga iyang igsoon nga babaye. 23  Ug nahitabo human sa tibuok duha ka tuig nga si Absalom may mga mag-aalot sa mga karnero+ didto sa Baal-hazor, nga duol sa Epraim,+ ug gidapit ni Absalom ang tanang anak nga lalaki sa hari.+ 24  Busa si Absalom miadto sa hari ug miingon: “Ania, ang imong sulugoon may mga mag-aalot sa mga karnero! Palihog, moadto ang hari ug ingon man ang iyang mga sulugoon, kauban sa imong sulugoon.” 25  Apan ang hari miingon kang Absalom: “Dili, anak ko! Palihog, ayaw paadtoa kaming tanan aron kami dili mahimong pabug-at kanimo.” Bisag nagsige siyag agda+ kaniya, siya nagdumili sa pag-adto hinunoa nagpanalangin+ kaniya. 26  Sa kataposan si Absalom miingon: “Kon dili ikaw, palihog paubana kanamo si Amnon nga akong igsoong lalaki.”+ Niini ang hari miingon kaniya: “Nganong mouban man siya kanimo?” 27  Ug si Absalom nag-agda+ kaniya, mao nga iyang gipauban kaniya si Amnon ug ang tanang anak nga lalaki sa hari. 28  Unya si Absalom nagsugo sa iyang mga tig-alagad, nga nag-ingon: “Tan-awa, palihog, sa dihang magmalipayon na ang kasingkasing ni Amnon tungod sa bino,+ ug ako tinong moingon kaninyo, ‘Patya si Amnon!’ patyon gayod ninyo siya. Ayaw kamo kahadlok.+ Dili ba ako mismo ang nagsugo kaninyo? Magmakusganon kamo ug magmaisogon.” 29  Ug gibuhat sa mga tig-alagad ni Absalom kang Amnon ang ingon sa gisugo ni Absalom;+ ug ang tanang ubang anak nga lalaki sa hari nanindog ug nanakay ang tagsatagsa sa iyang mula ug nangalagiw. 30  Ug nahitabo nga, samtang sila diha pa sa dalan, ang taho miabot kang David, nga nag-ingon: “Gipatay ni Absalom ang tanang anak nga lalaki sa hari, ug walay usa kanila nga nahibilin.” 31  Niini ang hari mitindog ug gigisi ang iyang mga besti+ ug mihigda sa yuta,+ ug ang tanan niyang mga sulugoon nagtindog sa iyang duol nga gipanggisi+ usab ang ilang mga besti. 32  Apan, si Jehonadab+ nga anak nga lalaki ni Simea,+ igsoong lalaki ni David, mitubag ug miingon: “Dili unta hunahunaon sa akong ginoo nga ang tanang batan-ong lalaki nga mga anak sa hari ang ilang gipamatay, kay si Amnon lamang ang namatay,+ tungod kay pinaagi sa sugo ni Absalom kini nahitabo ingon sa gitakda+ na sukad pa sa adlaw nga iyang gipakaulawan+ si Tamar nga iyang igsoong babaye.+ 33  Ug karon dili unta ibutang sa kasingkasing sa akong ginoo nga hari ang pulong, nga nag-ingon, ‘Ang tanang anak nga lalaki sa hari nangamatay’; kondili si Amnon lamang ang namatay.” 34  Sa kasamtangan, si Absalom mikalagiw.+ Unya ang batan-ong lalaki, ang tigbantay,+ miyahat sa iyang mga mata ug mitan-aw, ug, tan-awa! may daghang tawo nga nagsingabot gikan sa dalan sa luyo niya didto sa kiliran sa bukid. 35  Niini si Jehonadab+ miingon sa hari: “Tan-awa! Ang mga anak nga lalaki sa hari nangabot na. Sumala sa pulong sa imong sulugoon kini nahitabo.”+ 36  Ug nahitabo nga, sa pagkahuman gayod niya ug sulti, ania, nangabot ang mga anak sa hari, ug sila nagpatugbaw sa ilang tingog ug nanghilak; ug bisan ang hari ug ang tanan niyang mga sulugoon nanghilak sa hilabihan gayod. 37  Kon bahin kang Absalom, siya mikalagiw aron siya makaadto kang Talmai+ nga anak nga lalaki ni Amihud nga hari sa Gesur.+ Ug si David nagpadayon sa pagbangotan+ tungod sa iyang anak nga lalaki sa tanang adlaw. 38  Kon bahin kang Absalom, siya mikalagiw ug miadto sa Gesur;+ ug siya nagpabilin didto sulod sa tulo ka tuig. 39  Sa kataposan ang kalag ni David nga hari nangandoy sa pag-adto kang Absalom; kay siya nahupay na bahin kang Amnon, tungod kay siya patay na.

Mga Footnote