Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Samuel 12:1-31

12  Ug gipadala ni Jehova si Natan+ ngadto kang David. Busa siya nahiabot kaniya+ ug miingon kaniya: “Dihay duha ka tawo sa usa ka siyudad, ang usa dato ug ang lain diyutay lamang ug kahinguhaan.  Ang tawong dato may daghan kaayong karnero ug baka;+  apan ang tawo nga diyutay lamang ug kahinguhaan walay bisan unsa gawas sa usa ka gamay, bayeng nating karnero nga iyang pinalit.+ Ug siya nagbuhi niini, ug kini nagdako uban kaniya ug uban sa iyang mga anak, ang tanan magkauban. Gikan sa iyang tipik nga pagkaon kini mokaon, ug gikan sa iyang kopa kini moinom, ug sa iyang sabakan kini magpauraray, ug kini ingon sa usa ka anak nga babaye alang kaniya.  Unya miabot ang usa ka bisita sa tawong dato, apan wala siya magkuha ug pipila gikan sa kaugalingon niyang mga karnero ug mga baka aron andamon kini alang sa magpapanaw nga miabot kaniya. Busa iyang gikuha ang bayeng nating karnero sa tawo nga diyutay lamang ug kahinguhaan ug giandam kini alang sa tawo nga miabot kaniya.”+  Niini ang kasuko ni David nanginit pag-ayo batok sa tawo,+ mao nga siya miingon kang Natan: “Ingon nga si Jehova buhi,+ ang tawo nga nagbuhat niini angay nga mamatay!+  Ug alang sa bayeng nating karnero siya magbayad+ ug upat,+ tungod kay siya nagbuhat niining butanga ug tungod kay siya wala maluoy.”+  Unya si Natan miingon kang David: “Ikaw mismo ang maong tawo! Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Ako ang nagdihog+ kanimo ingong hari sa Israel, ug ako ang nagluwas+ kanimo gikan sa kamot ni Saul.  Ug andam ako sa paghatag kanimo sa balay sa imong ginoo+ ug sa mga asawa sa imong ginoo+ diha sa imong sabakan, ug sa paghatag kanimo sa balay sa Israel ug sa Juda.+ Ug kon dili pa kini igo, andam ako sa pagdugang kanimo sa mga butang nga sama niini ingon man ang uban pang mga butang.+  Nganong gitamay mo ang pulong ni Jehova pinaagi sa pagbuhat ug daotan+ sa iyang mga mata? Si Urias nga Hitihanon imong gipatay pinaagi sa espada,+ ug ang iyang asawa imong gikuha ingong imong asawa,+ ug siya imong gipatay pinaagi sa espada sa mga anak sa Ammon. 10  Ug karon ang espada+ dili mobulag gikan sa imong kaugalingong balay hangtod sa panahong walay tino,+ tungod kay ikaw nagtamay kanako pinaagi sa imong pagkuha sa asawa ni Urias nga Hitihanon aron mahimong imong asawa.’ 11  Kini ang giingon ni Jehova, ‘Ania, ako magpatungha ug katalagman batok kanimo gikan sa imong kaugalingong balay;+ ug ako magkuha sa imong mga asawa atubangan sa imong mga mata ug maghatag kanila ngadto sa imong isigkatawo,+ ug siya makigdulog gayod sa imong mga asawa ilalom sa panan-aw niini nga adlaw.+ 12  Samtang ikaw nagbuhat sa tago,+ ako, sa akong bahin, magbuhat niining butanga sa atubangan sa tibuok Israel+ ug sa atubangan sa adlaw.’”+ 13  Karon si David miingon+ kang Natan: “Ako nakasala batok kang Jehova.”+ Niini si Natan miingon kang David: “Si Jehova, sa baylo, nagpasaylo sa imong sala.+ Ikaw dili mamatay.+ 14  Bisan pa niini, sanglit ikaw wala gayod magtahod kang Jehova+ niining butanga, ang batang lalaki usab, nga mao pay pagkatawo alang kanimo, mamatay gayod.”+ 15  Unya si Natan mipauli sa iyang balay. Ug si Jehova naghampak+ sa bata nga gipanganak sa asawa ni Urias kang David mao nga kini nasakit. 16  Ug si David nangita sa matuod nga Diyos tungod sa bata, ug si David dulot nga nagpuasa+ ug misulod ug nagpalabay sa kagabhion ug mihigda sa yuta.+ 17  Busa ang mga ansiyano sa iyang balay miadto kaniya aron sa pagbangon kaniya gikan sa yuta, apan siya nagdumili ug wala mokaon ug tinapay+ uban kanila. 18  Ug nahitabo sa ikapito ka adlaw nga ang bata namatay. Ug ang mga sulugoon ni David nahadlok sa pagsugilon kaniya nga ang bata namatay na; kay sila miingon: “Tan-awa! Samtang buhi pa ang bata gisultihan nato siya, ug siya wala mamati sa atong tingog; busa unsaon nato pagsulti kaniya, ‘Ang bata namatay na’? Aduna gayod unyay daotan nga buhaton niya.” 19  Sa pagkakita ni David nga naghunghongay ang iyang mga sulugoon, nasabot ni David nga namatay na ang bata. Busa gisultihan ni David ang iyang mga sulugoon: “Namatay na ba ang bata?” Niini sila miingon: “Namatay na siya.” 20  Unya si David mitindog gikan sa yuta ug naligo ug naghaplas+ sa iyang kaugalingon ug lana ug nag-ilis sa iyang mga kupo ug miadto sa balay+ ni Jehova ug mihapa;+ nga human niini siya misulod sa iyang balay ug nangayo, ug sa walay langan sila nagdalit kaniyag tinapay ug siya mikaon. 21  Busa ang iyang mga sulugoon miingon kaniya: “Unsay kahulogan niining imong gibuhat? Tungod sa bata samtang buhi pa siya ikaw nagpuasa ug nagsigeg hilak; ug sa pagkamatay gayod sa bata ikaw mitindog ug mikaon ug tinapay.” 22  Niini siya miingon: “Samtang buhi pa ang bata ako nagpuasa+ ug nagsigeg hilak,+ kay miingon ako sa akong kaugalingon, ‘Kinsay nasayod kon pakitaan ako ni Jehova ug kaluoy, ug mabuhi gayod ang bata?’+ 23  Karon nga siya namatay na, nganong ako magpuasa pa? Makapabalik pa ba ako pag-usab kaniya?+ Moadto ako kaniya,+ apan, bahin kaniya, siya dili na mobalik kanako.”+ 24  Ug gihupay ni David si Bat-seba nga iyang asawa.+ Dugang pa, siya miadto kaniya ug nakigdulog kaniya. Unya siya nanganak ug usa ka anak nga lalaki,+ ug ginganlan siya ug Solomon.+ Ug si Jehova nahigugma kaniya.+ 25  Busa siya nagpasugo pinaagi kang Natan+ nga manalagna ug nagtawag sa iyang ngalan nga Jedidias, tungod kang Jehova. 26  Ug nagpadayon si Joab+ sa pagpakig-away batok sa Raba+ sa mga anak sa Ammon ug nailog niya ang siyudad sa gingharian. 27  Busa si Joab nagpadalag mga mensahero kang David ug miingon: “Ako nakig-away batok sa Raba.+ Nailog ko usab ang siyudad sa katubigan. 28  Ug karon tigoma ang uban sa katawhan ug pagkampo batok sa siyudad, ug iloga kini; aron dili ako ang moilog sa siyudad, ug kini dili pagatawgon sa akong ngalan.” 29  Busa gitigom ni David ang tibuok katawhan ug miadto sa Raba ug nakig-away batok niini ug nag-ilog niini. 30  Ug gikuha niya ang korona ni Malcam gikan sa ulo niini,+ nga ang gibug-aton niini maoy usa ka talanton nga bulawan, lakip sa bililhong mga bato; ug kini gibutang sa ulo ni David. Ug daghan kaayo ang iyang nadala nga inagaw+ sa siyudad. 31  Ug ang katawhan nga diha niana iyang gidala aron iyang ibutang sila sa trabaho nga pagpanggabas ug bato ug sa mahait nga mga kahimanan nga puthaw+ ug sa mga atsa nga puthaw, ug iyang gipatrabaho sila sa pagpamuhat ug tisa. Ug ingon niana ang iyang gibuhat sa tanang siyudad sa mga anak sa Ammon. Sa kataposan si David ug ang tibuok katawhan namauli sa Jerusalem.

Mga Footnote