Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 11:1-27

11  Ug nahitabo sa pagsugod pag-usab sa tuig,+ sa panahon nga ang mga hari mosulong,+ nga si David nagpadala kang Joab ug sa iyang mga alagad uban kaniya ug sa tibuok Israel, aron laglagon nila ang mga anak sa Ammon+ ug likosan ang Raba,+ samtang si David nagpabilin sa Jerusalem.  Ug nahitabo sa pagkagabii nga si David mibangon sa iyang higdaanan ug naglakawlakaw diha sa atop+ sa balay sa hari; ug gikan sa atop nakita+ niya ang usa ka babaye nga naligo, ug ang babaye matahom kaayo.+  Unya si David nagpasugo ug nagpakisayod bahin sa babaye+ ug may miingon: “Dili ba kini si Bat-seba+ nga anak nga babaye ni Eliam+ nga asawa ni Urias+ nga Hitihanon?”+  Human niana si David nagpadalag mga mensahero aron iyang ipakuha siya.+ Busa siya miadto kaniya+ ug iyang gidulogan siya,+ samtang siya nagbalaan sa iyang kaugalingon gikan sa iyang kahugawan.+ Unya siya mipauli sa iyang balay.  Ug ang babaye nagmabdos. Busa siya nagpasugo ug gisultihan si David ug miingon: “Ako nagmabdos.”  Niini si David nagpasugo kang Joab, nga nag-ingon: “Ipadala kanako si Urias nga Hitihanon.” Busa gipadala ni Joab si Urias kang David.  Sa dihang si Urias nahiabot kaniya, si David nangutana kon komosta si Joab ug kon komosta ang katawhan ug kon komosta ang lakat sa gubat.  Sa kataposan si David miingon kang Urias: “Lakaw ngadto sa imong balay ug himasai ang imong mga tiil.”+ Busa migula si Urias gikan sa balay sa hari, ug ang regalo gikan sa hari nagsunod kaniya.  Ugaling, si Urias mihigda sa ganghaan sa balay sa hari duyog sa tanang ubang sulugoon sa iyang ginoo, ug wala siya mopauli sa iyang balay. 10  Busa gisultihan nila si David, nga nag-ingon: “Si Urias wala mopauli sa iyang balay.” Ug si David miingon kang Urias: “Dili ba ikaw nahiabot gikan sa usa ka panaw? Nganong wala ka man mopauli sa imong balay?” 11  Niini si Urias miingon kang David: “Ang Arka+ ug ang Israel ug ang Juda nagpuyo sa mga balongbalong, ug ang akong ginoo nga si Joab ug ang mga sulugoon sa akong ginoo+ nagkampo sa kapatagan, ug ako—ako mopauli ba sa akong balay aron sa pagkaon ug sa pag-inom ug sa pagdulog sa akong asawa?+ Ingon nga ikaw buhi ug ingon nga ang imong kalag buhi,+ dili ko buhaton kining butanga!” 12  Unya si David miingon kang Urias: “Pabilin dinhi karong adlawa, ug ugma palakton ko ikaw.” Busa si Urias nagpabilin sa Jerusalem niadtong adlawa ug sa pagkasunod adlaw. 13  Dugang pa, gipatawag siya ni David aron siya mokaon ug moinom sa iyang atubangan. Busa iyang gihubog siya.+ Bisan pa niana, migula siya sa pagkagabii ug mihigda sa iyang higdaanan duyog sa mga sulugoon sa iyang ginoo, ug sa iyang balay siya wala mopauli. 14  Ug nahitabo sa pagkabuntag nga si David nagsulat ug usa ka sulat+ ngadto kang Joab ug gipadala kini pinaagi sa kamot ni Urias. 15  Busa siya nagsulat diha sa sulat, nga nag-ingon:+ “Ibutang ninyo si Urias sa atubangan sa kinabangisan nga talay sa pagpakiggubat,+ ug manibog kamo gikan kaniya, ug siya pagahampakon ug mamatay.”+ 16  Ug nahitabo nga samtang gibantayan ni Joab ang siyudad gibutang niya si Urias sa dapit diin nahibalo siya nga may mga tawong maisog.+ 17  Sa dihang ang mga tawo sa siyudad nanggula ug nakig-away batok kang Joab, ang pipila sa katawhan, ang mga sulugoon ni David, nangapukan ug si Urias nga Hitihanon namatay usab.+ 18  Karon si Joab nagpasugo aron iyang ikataho kang David ang tanan bahin sa gubat. 19  Ug iyang gisugo ang mensahero, nga nag-ingon: “Inigkahuman nimog sulti sa hari bahin sa tanan mahitungod sa gubat, 20  nan mahitabo gayod nga kon ang kaaligutgot sa hari mosilaob ug ikaw iyang sultihan, ‘Nganong nagpaduol man kamo pag-ayo sa siyudad aron sa pagpakig-away? Wala ba kamo mahibalo nga ilang panaon kamo gikan sa ibabaw sa paril? 21  Kinsa ba ang nagpatay kang Abimelek+ nga anak nga lalaki ni Jerubeset?+ Dili ba usa ka babaye nga naghulog kaniya ug pang-ibabaw nga bato sa galingan+ gikan sa ibabaw sa paril mao nga siya namatay didto sa Tebes?+ Nganong nagpaduol man kamo pag-ayo sa paril?’ ikaw usab moingon, ‘Ang imong sulugoon nga si Urias nga Hitihanon namatay usab.’”+ 22  Busa ang mensahero milakaw ug miabot ug gisultihan si David bahin sa tanan nga gisugo kaniya ni Joab. 23  Ug ang mensahero miingon kang David: “Gidaog kami sa mga tawo, mao nga sila migula batok kanamo ngadto sa kapatagan; apan mipadayon kami pagdutdot kanila hangtod gayod sa agianan pasulod sa ganghaan. 24  Ug ang mga magpapana nagpana sa imong mga sulugoon gikan sa ibabaw sa paril,+ mao nga ang pipila sa mga sulugoon sa hari nangamatay; ug ang imong sulugoon nga si Urias nga Hitihanon namatay usab.”+ 25  Niana si David miingon sa mensahero: “Kini ang imong isulti kang Joab, ‘Ayaw ipakadaotan kining butanga sa imong panan-aw, kay ang espada molamoy+ sa usa ka tawo ingon man sa lain. Pangusgi pa ang imong pagpakiggubat batok sa siyudad ug tumpaga kini.’+ Ug dasiga siya.” 26  Ug ang asawa ni Urias nakadungog nga si Urias nga iyang bana namatay, ug siya nagminatay+ tungod sa iyang tag-iya.+ 27  Sa dihang miagi na ang yugto sa pagbangotan,+ si David dihadiha nagpasugo ug nagpakuha kaniya ngadto sa iyang balay, ug siya nahimong iyang asawa.+ Sa paglabay sa panahon siya nanganak kaniya ug anak nga lalaki, apan daotan+ sa mga mata+ ni Jehova ang gibuhat ni David.

Mga Footnote