Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Samuel 1:1-27

1  Ug nahitabo human sa kamatayon ni Saul, ug sa dihang nahibalik na si David gikan sa pagpamatay sa mga Amalekanhon,+ nga si David nakapuyo na sa Ziklag+ sa duha ka adlaw.  Ug nahitabo sa ikatulo ka adlaw nga, tan-awa! usa ka tawo+ ang miabot gikan sa kampo, gikan kang Saul, nga ang iyang mga besti ginisi+ ug may yuta sa ibabaw sa iyang ulo;+ ug sa paghiabot niya kang David, siya miyukbo dayon sa yuta+ ug mihapa.  Ug si David miingon kaniya: “Diin ka gikan?” niini siya miingon kaniya: “Nakaikyas ako gikan sa kampo sa Israel.”  Ug si David miingon kaniya: “Unsay nahitabo? Suginli ako, palihog.” Niini siya miingon: “Ang katawhan nangalagiw gikan sa gubat ug daghan usab sa katawhan ang nangapukan mao nga sila nangamatay,+ ug bisan si Saul+ ug si Jonatan+ nga iyang anak nangamatay usab.”  Unya si David miingon sa batan-ong lalaki nga nagsugilon kaniya: “Giunsa gayod nimo pagkasayod nga si Saul namatay ug usab si Jonatan nga iyang anak?”+  Niini ang batan-ong lalaki nga nagsugilon kaniya miingon: “Nahiadto ako nga wala-tuyoa sa Bukid sa Gilboa,+ ug ania, si Saul nanukod sa iyang bangkaw;+ ug, tan-awa! naapsan siya sa mga magkakaro ug sa mga mangangabayo.+  Sa paglingi niya sa iyang luyo ug nakita ako, siya nagtawag kanako, ug ako miingon, ‘Ania ako!’  Ug siya miingon kanako, ‘Kinsa ka man?’ nga niini ako miingon kaniya, ‘Usa ako ka Amalekanhon.’+  Unya siya miingon, ‘Palihog, dali ngari ug patya gayod ako, kay gikalambri ako, tungod kay ang tibuok ko nga kalag+ ania pa kanako.’ 10  Busa mitindog ako tupad kaniya ug gipatay ko gayod siya,+ kay nasayod ako nga siya dili na gayod mabuhi tapos siya mapukan. Unya gikuha ko ang diadema+ nga diha sa iyang ulo ug ang pulseras nga diha sa iyang bukton, aron madala ko kini dinhi sa akong ginoo.” 11  Niini gikuptan ni David ang iyang mga besti ug gigisi kini,+ ug mao usab ang gibuhat sa tanang tawo nga uban kaniya. 12  Ug sila nagminatay ug nanghilak+ ug nagpuasa+ hangtod sa pagkagabii tungod kang Saul ug tungod kang Jonatan nga iyang anak ug tungod sa katawhan ni Jehova ug tungod sa balay sa Israel,+ sanglit sila nangapukan pinaagi sa espada. 13  Karon si David miingon sa batan-ong lalaki nga nagsugilon kaniya: “Tagadiin ka man?” nga niini siya miingon: “Anak ako sa usa ka langyaw nga pumoluyo, usa ka Amalekanhon.”+ 14  Unya si David miingon kaniya: “Nganong wala ka mahadlok+ sa pagbakyaw sa imong kamot aron sa pagpatay sa dinihogan+ ni Jehova?” 15  Ug si David mitawag sa usa sa mga batan-ong lalaki ug miingon: “Duol ngari. Tigbasa siya.” Busa iyang gitigbas siya mao nga siya namatay.+ 16  Unya si David miingon kaniya: “Ang pagkasad-an sa dugo mahianha sa imong kaugalingong ulo,+ tungod kay ang imong kaugalingong baba misaksi batok kanimo,+ nga nag-ingon, ‘Gipatay ko gayod ang dinihogan ni Jehova.’”+ 17  Ug si David miawit niining awit sa pagbangotan+ alang kang Saul ug kang Jonatan nga iyang anak nga lalaki+ 18  ug miingon nga ang mga anak sa Juda+ kinahanglang tudloan sa “Ang Pana.”+ Tan-awa! Nahisulat kini sa basahon ni Jasar:+ 19  “Ang katahom, Oh Israel, gipatay sa ibabaw sa imong hatag-as nga mga dapit.+Giunsa pagkapukan sa mga tawong gamhanan! 20  Ayaw ninyo kini isugilon sa Gat;+Ayaw kini ipahibalo sa kadalanan sa Askelon,+Kay basin magmaya unya ang mga anak nga babaye sa mga Filistehanon,Kay basin magsadya ang mga anak nga babaye sa mga dili-tinuli.+ 21  Kamong kabukiran sa Gilboa,+ ayaw itugot nga may yamog ni ulan nga modangat kaninyo, ni itugot nga adunay kaumahan sa balaang mga amot;+Tungod kay didto ang taming sa mga kusgan nahugawan,Ang taming ni Saul, mao nga walay nadihogan sa lana.+ 22  Gikan sa dugo sa mga pinatay, gikan sa tambok sa mga kusgan,Ang pana ni Jonatan wala mobalik,+Ug ang espada ni Saul dili mahiuli nga walay kalamposan.+ 23  Si Saul ug si Jonatan,+ ang mga hiligugmaon ug kahimut-anan panahon sa ilang kinabuhi,Ug sa ilang kamatayon sila wala magkabulag.+Mas tulin sila kay sa mga agila,+Mas kusgan sila kay sa mga leyon.+ 24  Kamong mga anak nga babaye sa Israel, panghilak kamo tungod kang Saul,Kinsa nagbesti kaninyo sa sanag-pula dinayandayanang besti,Kinsa nagbutang ug mga pahiyas nga bulawan sa inyong mga sinina.+ 25  Giunsa pagkapukan sa mga kusganon taliwala sa gubat!+Si Jonatan gipatay ibabaw sa imong hatag-as nga mga dapit!+ 26  Naguol ako pag-ayo alang kanimo, igsoon ko nga Jonatan,Nakapahimuot ka gayod kaayo kanako.+Labaw pang katingalahan ang imong gugma kanako kay sa gugma sa mga babaye.+ 27  Giunsa pagkapukan sa mga gamhanan+Ug pagkahanaw sa mga hinagiban sa gubat!”

Mga Footnote