Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Pedro 3:1-18

3  Mga hinigugma, kini karon mao ang ikaduhang sulat nga akong gisulat kaninyo, diin, sama sa akong unang sulat,+ ginapukaw ko ang inyong tin-awng mga gahom sa panghunahuna agig usa ka pahinumdom,+  nga kamo kinahanglang mahinumdom sa mga pulong nga gisulti kanhi sa balaang mga manalagna+ ug sa sugo sa Ginoo ug Manluluwas pinaagi sa inyong mga apostoles.+  Kay una sa tanan hibaloi ninyo kini, nga sa kataposang mga adlaw+ adunay mangabot nga mga mabiaybiayon+ uban sa ilang mga pagbiaybiay, nga magpahiuyon sa ilang kaugalingong mga tinguha+  ug magaingon:+ “Hain na man kining gisaad nga presensiya niya?+ Aw, sukad sa adlaw nga ang atong mga katigulangan nangatulog sa kamatayon, ang tanang butang nagpadayon nga mao ra gayod sukad sa sinugdan sa kalalangan.”+  Kay, sumala sa ilang gitinguha, sila wala makamatikod niining butanga, nga dihay mga langit+ gikan sa kakaraanan ug usa ka yuta nga nagbarog nga lig-on gikan sa tubig+ ug sa taliwala sa tubig+ pinaagi sa pulong sa Diyos;  ug pinaagi niini ang kalibotan niadtong panahona nakaagom sa kalaglagan sa dihang kini gilunopan sa tubig.+  Apan pinaagi sa mao gihapon nga pulong ang mga langit+ ug ang yuta+ nga naglungtad karon gitagana alang sa kalayo+ ug gigahin alang sa adlaw sa paghukom+ ug sa kalaglagan sa mga tawong dili-diyosnon.+  Apan, matikdi ninyo kining butanga, mga hinigugma, nga ang usa ka adlaw kang Jehova ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw.+  Si Jehova dili langaylangayan mahitungod sa iyang saad,+ sumala sa pag-isip sa pipila ka tawo nga paglangaylangay, kondili siya mapailobon kaninyo tungod kay siya wala magtinguha nga adunay malaglag apan nagtinguha nga ang tanan makakab-ot sa paghinulsol.+ 10  Bisan pa niana ang adlaw ni Jehova+ moabot ingon sa usa ka kawatan,+ diin ang mga langit mahanaw+ uban ang nagsagitsit nga kabanha,+ apan ang mga elemento tungod sa hilabihang kainit mangatunaw,+ ug ang yuta+ ug ang mga buhat diha niana mahikyad.+ 11  Sanglit kining tanang butanga pagatunawon man sa ingon, angay nga unsang matanga nga mga tawo kamo unya diha sa balaang mga buhat sa panggawi ug mga buhat sa diyosnong pagkamahinalaron, 12  nga nagapaabot+ ug nagabutang kanunay sa hunahuna sa presensiya sa adlaw ni Jehova,+ nga pinaagi niini ang mga langit nga nagadilaab mangaugdaw+ ug ang mga elemento tungod sa hilabihang kainit mangatunaw! 13  Apan adunay bag-ong mga langit+ ug usa ka bag-ong yuta+ nga atong ginapaabot sumala sa iyang saad, ug niini magpuyo ang pagkamatarong.+ 14  Busa, mga hinigugma, sanglit nagapaabot kamo niining mga butanga, buhata ang kutob sa inyong maarangan nga sa kataposan makaplagan kamo niya nga walay buling+ ug walay lama ug anaa sa pakigdait.+ 15  Dugang pa, isipa ang pailob sa atong Ginoo ingong kaluwasan, sama nga ang atong hinigugmang igsoon nga si Pablo sumala sa kaalam+ nga gihatag kaniya nagsulat usab kaninyo,+ 16  nga nagsulti bahin niining mga butanga sama sa gibuhat usab niya sa tanan niyang mga sulat. Niini, hinunoa, may pipila ka butang nga lisod sabton, nga ginatuis sa mga wala-matudloi ug sa mga mabalhinon, sama usab sa gihimo nila sa uban pang mga Kasulatan,+ ngadto sa ilang kalaglagan. 17  Busa kamo, mga hinigugma, kay nasayod na kamong daan niini,+ pagbantay kamo nga dili madaldal uban kanila pinaagi sa kasaypanan sa masupilon-sa-balaod nga katawhan ug mangahulog gikan sa inyong kaugalingong kalig-on.+ 18  Dili, kondili magpadayon kamo sa pagtubo sa dili-takos nga kalulot ug sa kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Kristo.+ Kaniya ang himaya karon ug hangtod sa adlaw nga walay kataposan.+

Mga Footnote