Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Pedro 1:1-21

1  Si Simon Pedro, usa ka ulipon+ ug apostol+ ni Jesu-Kristo, alang kanila nga nakabaton ug pagtuo, nga gihuptan ingong pribilehiyo nga sama sa amoa,+ pinaagi sa pagkamatarong+ sa atong Diyos ug sa Manluluwas nga si Jesu-Kristo:+  Hinaot ang dili-takos nga kalulot ug kalinaw magauswag diha kaninyo+ pinaagi sa tukmang kahibalo+ sa Diyos ug kang Jesus nga atong Ginoo,  sanglit ang iyang diyosnong gahom madagayaong naghatag kanato sa tanang butang labot sa kinabuhi+ ug sa diyosnong pagkamahinalaron,+ pinaagi sa tukmang kahibalo kaniya nga nagtawag+ kanato pinaagi sa himaya+ ug sa kahamili.  Pinaagi niining mga butanga siya madagayaong naghatag kanato sa bililhon ug dagko kaayong mga saad,+ aron nga pinaagi niini kamo mahimong mga mag-aambit sa kinaiyahan+ nga iya sa Diyos,+ kay nakaikyas na gikan sa pagkadunot nga ania sa kalibotan+ pinaagi sa kaulag.  Oo, tungod niini nga katarongan, pinaagi sa inyong pag-amot agig pagsanong sa tanang tim-os nga paningkamot,+ ipuno sa inyong pagtuo ang kaligdong,+ sa inyong kaligdong ang kahibalo,+  sa inyong kahibalo ang pagpugong-sa-kaugalingon, sa inyong pagpugong-sa-kaugalingon+ ang pagkamainantoson, sa inyong pagkamainantoson ang diyosnong pagkamahinalaron,+  sa inyong diyosnong pagkamahinalaron ang inigsoong pagbati, sa inyong inigsoong pagbati ang gugma.+  Kay kon kining mga butanga anaa kaninyo ug nagaawas, kini magpugong kaninyo sa pagkahimong dili aktibo o dili-mabungahon+ labot sa tukmang kahibalo sa atong Ginoong Jesu-Kristo.  Kay kon kining mga butanga wala kang bisan kinsa, siya buta, nga nagpiyong sa iyang mga mata sa kahayag,+ ug nahimong malimtanon+ sa paghinlo+ kaniya gikan sa iyang kanhing mga sala. 10  Tungod niini, mga igsoon, buhata ang kutob sa inyong maarangan aron maseguro ang inyong pagkatinawag+ ug pagkapinili;+ kay kon kamo magpadayon sa pagbuhat niining mga butanga kamo dili gayod mangapakyas.+ 11  Sa pagkatinuod, sa ingon dagayang itagana kaninyo ang pagsulod+ ngadto sa walay kataposang+ gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Kristo.+ 12  Tungod niini buot ko nga magpahinumdom+ kaninyo kanunay bahin niining mga butanga, bisan kon kamo nahibalo na niini ug malig-on na diha sa kamatuoran+ nga anaa kaninyo.+ 13  Apan giisip ko nga husto, samtang ako ania niini nga tabernakulo,+ nga pukawon kamo agig pagpahinumdom kaninyo,+ 14  kay nahibalo ako nga ang paghiklin sa akong tabernakulo hapit na,+ sumala sa gipaila usab kanako sa atong Ginoong Jesu-Kristo.+ 15  Busa buhaton ko usab ang kutob sa akong maarangan sa matag higayon aron nga, human sa akong pagbiya,+ kamo makahimo sa paghisgot niining mga butanga alang sa inyong kaugalingon. 16  Dili, dili pinaagi sa pagsunod sa inantigong pagkamugna nga mga bakak nga sugilanon+ nga kami nagpahibalo kaninyo sa gahom ug presensiya sa atong Ginoong Jesu-Kristo,+ kondili maoy pinaagi sa pagkahimong mga saksing-nakakita sa iyang kahalangdon.+ 17  Kay siya nakadawat gikan sa Diyos nga Amahan ug dungog ug himaya,+ sa dihang ang mga pulong nga sama niini gipadangat kaniya pinaagi sa halangdong himaya: “Kini mao ang akong anak, ang akong hinigugma, kinsa akong giuyonan.”+ 18  Oo, kining mga pulonga among nadungog+ nga midangat gikan sa langit samtang kami didto uban kaniya sa balaang bukid.+ 19  Tungod niana among nabatonan ang matagnaong pulong+ nga gihimo nga labi pang tino;+ ug maayo ang inyong ginabuhat sa paghatag ug pagtagad niini samag usa ka lampara+ nga nagadan-ag sa usa ka dapit nga mangitngit, hangtod nga ang adlaw mobanagbanag ug ang bituon sa adlaw+ mosubang, sa inyong mga kasingkasing. 20  Kay una sa tanan hibaloi ninyo kini, nga walay panagna sa Kasulatan nga nagagikan sa kaugalingong interpretasyon.+ 21  Kay walay panagna bisan kanus-a nga midangat pinaagi sa kabubut-on sa tawo,+ hinunoa ang mga tawo nagsulti gikan sa Diyos+ samtang sila giagak sa balaang espiritu.+

Mga Footnote