Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 9:1-37

9  Ug si Eliseo nga manalagna, sa iyang bahin, nagtawag sa usa sa mga anak nga lalaki+ sa mga manalagna ug unya miingon kaniya: “Baksi ang imong hawak+ ug dad-a kining tibod+ sa lana diha sa imong kamot ug adto sa Ramot-gilead.+  Sa dihang ikaw makaabot na didto, pangitaa didto si Jehu+ nga anak nga lalaki ni Jehosapat nga anak nga lalaki ni Nimsi; ug mosulod ka ug patindoga siya taliwala sa iyang mga igsoon ug dad-a siya ngadto sa kinasulorang lawak.+  Ug kuhaon nimo ang tibod sa lana ug ibubo kini sa iyang ulo+ ug moingon, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ako nagdihog+ kanimo ingong hari+ sa Israel.”’ Ug buksan mo ang pultahan ug kalagiw ug ayaw paghulat.”  Ug ang tig-alagad, ang tig-alagad sa manalagna, miadto sa Ramot-gilead.  Sa dihang siya misulod, aw, atua ang mga pangulo sa kasundalohan naglingkod. Siya karon miingon: “Ako adunay balita alang kanimo,+ Oh pangulo.” Niini si Jehu miingon: “Kang kinsa namong tanan?” Unya siya miingon: “Kanimo, Oh pangulo.”  Busa siya mitindog ug misulod sa balay; ug iyang gibubo ang lana sa iyang ulo ug miingon kaniya: “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Ako nagdihog kanimo ingong hari+ ibabaw sa katawhan ni Jehova,+ nga mao, ibabaw sa Israel.  Ug pagahampakon mo ang balay ni Ahab nga imong ginoo, ug panimaslan+ ko ang dugo sa akong mga alagad nga mga manalagna ug ang dugo sa tanang alagad ni Jehova sa kamot ni Jezebel.+  Ug ang tibuok balay ni Ahab pagalaglagon; ug akong pagaputlon gikan kang Ahab+ ang bisan kinsa nga nagapangihi sa paril+ ug ang bisan kinsa nga walay mahimo ug walay pulos+ sa Israel.  Ug pagahimoon ko ang balay ni Ahab sama sa balay ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat ug sama sa balay ni Baasa+ nga anak nga lalaki ni Ahias. 10  Ug si Jezebel kan-on sa mga iro+ didto sa luna sa yuta sa Jezreel, ug walay maglubong kaniya.’” Niana iyang gibuksan ang pultahan ug mikalagiw.+ 11  Kon bahin kang Jehu, siya miadto sa mga alagad sa iyang ginoo, ug sila miingon kaniya: “Maayo ba ang tanan?+ Ngano bang kining tawong buang+ mianhi kanimo?” Apan siya miingon kanila: “Kamo nakaila pag-ayo sa maong tawo ug sa iyang pagpanulti.” 12  Apan sila miingon: “Bakak kana! Sultihi kami, palihog.” Unya siya miingon: “Ingon niini ug ingon niana nga siya misulti kanako, nga nag-ingon, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ako nagdihog kanimo ingong hari ibabaw sa Israel.”’”+ 13  Niini ang matag usa kanila midali pagkuha sa iyang besti+ ug gibutang kini ilalom kaniya diha sa mga ang-ang nga walay hapin, ug sila mihuyop sa budyong+ ug miingon: “Si Jehu nahimong hari!”+ 14  Ug si Jehu+ nga anak nga lalaki ni Jehosapat nga anak nga lalaki ni Nimsi+ nakigkunsabo+ batok kang Jehoram. Ug si Jehoram nagbantay sa Ramot-gilead,+ siya uban ang tibuok Israel, tungod kang Hazael+ nga hari sa Sirya. 15  Sa ulahi si Jehoram+ nga hari mipauli aron magpaayo didto sa Jezreel+ sa mga samad nga gipahamtang sa mga Siryanhon kaniya sa dihang siya nakig-away kang Hazael nga hari sa Sirya.+ Si Jehu karon miingon: “Kon uyon ang inyong kalag,+ ayaw tugoting may bisan kinsa nga makaikyas gikan sa siyudad aron moadto ug motaho sa Jezreel.” 16  Ug si Jehu misakay ug miadto sa Jezreel; kay si Jehoram naghigda didto, ug si Ahazias+ nga hari sa Juda milugsong aron makita si Jehoram. 17  Ug ang tigbantay+ nagbarog sa ibabaw sa torre+ sa Jezreel,+ ug iyang nakita ang nagbul-og nga panon sa mga tawo ni Jehu sa nagsingabot siya, ug dihadiha siya miingon: “Adunay usa ka nagbul-og nga panon sa mga tawo nga akong nakita.” Niana si Jehoram miingon: “Pagkuha ug usa ka sundalong mangangabayo ug paadtoa siya aron sa pagsugat kanila, ug pasultiha siya, ‘Aduna bay pakigdait?’”+ 18  Busa usa ka nagkabayo miadto aron sa pagsugat kaniya ug miingon: “Mao kini ang giingon sa hari, ‘Aduna bay pakigdait?’” Apan si Jehu miingon: “Unsay imong labot sa ‘pakigdait’?+ Adto sa akong luyo!” Ug ang tigbantay+ mitaho, nga nag-ingon: “Ang mensahero nakaabot kanila, apan siya wala makabalik.” 19  Busa siya nagpasugo ug ikaduha nga nagkabayo, kinsa, sa dihang miabot kanila, miingon: “Mao kini ang giingon sa hari, ‘Aduna bay pakigdait?’” Apan si Jehu miingon: “Unsay imong labot sa ‘pakigdait’?+ Adto sa akong luyo!” 20  Ug ang tigbantay mitaho, nga nag-ingon: “Siya nakaabot kanila, apan siya wala makabalik; ug ang pagpadagan sama sa pagpadagan ni Jehu+ nga apo nga lalaki ni Nimsi,+ kay siya nagpadagan nga hilabihan kakusog.”+ 21  Niana si Jehoram miingon: “Andama ang sakyanan!”+ Busa giandam ang iyang karo nga iggugubat ug si Jehoram nga hari sa Israel ug si Ahazias+ nga hari sa Juda nanggula, ang matag usa sa iyang kaugalingong karo nga iggugubat. Samtang sila nagpadayon aron sa pagsugat kang Jehu, ilang nakaplagan siya didto sa luna sa yuta ni Nabot+ nga Jezreelinhon. 22  Ug nahitabo nga sa dihang nakita ni Jehoram si Jehu, siya sa gilayon miingon: “Aduna bay pakigdait, Jehu?” Apan siya miingon: “Aduna bay pakigdait+ samtang anaa ang mga pakighilawas ni Jezebel+ nga imong inahan ug ang iyang daghang pamarang?”+ 23  Dihadiha miliso si Jehoram pinaagi sa iyang mga kamot, aron siya makakalagiw, ug miingon kang Ahazias: “Adunay paglingla,+ Ahazias!” 24  Ug si Jehu mikuha ug pana+ ug mipana kang Jehoram taliwala sa iyang mga bukton, mao nga ang pana milagbas sa iyang kasingkasing, ug siya nalup-og sulod sa iyang karo nga iggugubat.+ 25  Siya karon miingon kang Bidkar nga iyang luyoluyo sa komandante:+ “Alsaha siya; isalibay siya didto sa luna sa yuta ni Nabot nga Jezreelinhon;+ kay hinumdomi: Ako ug ikaw nagsakay sa karo nga giguyod sa mga kabayo sa luyo ni Ahab nga iyang amahan, ug si Jehova nagpahamtang niining maong pahayag+ batok kaniya: 26  ‘“Tino nga ang dugo+ ni Nabot ug ang dugo sa iyang mga anak nga lalaki+ akong nakita kagahapon,” mao ang giingon ni Jehova, “ug ako tinong magbalos+ kanimo niining lunaa sa yuta,” mao ang giingon ni Jehova.’ Busa karon, alsaha siya; isalibay siya ngadto sa luna sa yuta sumala sa pulong ni Jehova.”+ 27  Ug si Ahazias+ nga hari sa Juda nakakita niini ug mikalagiw agi sa balay sa tanaman.+ (Sa ulahi si Jehu migukod kaniya ug miingon: “Siya usab! Hampaka ninyo siya!” [Busa ilang gihampak siya] samtang diha sa karo paingon sa Gur, nga duol sa Ibleam.+ Ug siya nagpadayon sa iyang pagkalagiw ngadto sa Megido+ ug namatay didto.+ 28  Unya ang iyang mga alagad nagdala kaniya diha sa usa ka karo ngadto sa Jerusalem, ug busa ilang gilubong siya sa iyang lubnganan uban sa iyang mga katigulangan sa Siyudad ni David.+ 29  Ug sa ikanapulog-usa ka tuig ni Jehoram+ nga anak nga lalaki ni Ahab nga si Ahazias+ nahimong hari ibabaw sa Juda.) 30  Sa kataposan si Jehu miadto sa Jezreel,+ ug si Jezebel+ nakadungog niini. Ug iyang gipintalan+ ang iyang mga mata ug itom nga pintal ug gipatahom ang iyang ulo+ ug midungaw sa bentana.+ 31  Ug si Jehu misulod agi sa ganghaan. Siya karon miingon: “Maayo ba ang tanan kang Zimri+ nga nagpatay sa iyang ginoo?” 32  Niana iyang gihangad ang iyang nawong sa bentana ug miingon: “Kinsay dapig kanako? Kinsa?”+ Dihadiha duha o tulo ka opisyal sa palasyo+ midungaw kaniya. 33  Busa siya miingon: “Ihulog siya!”+ Unya ilang gihulog siya, ug ang uban niyang dugo mituasik sa bungbong ug sa mga kabayo; ug karon iyang giyatakan+ siya. 34  Human niana siya misulod ug mikaon ug miinom ug unya miingon: “Palihog, atimana ninyo kining tinunglo+ ug ilubong siya, kay siya maoy usa ka anak nga babaye sa hari.”+ 35  Sa dihang sila miadto aron sa paglubong kaniya, sila walay nakaplagan nga bisan unsa kaniya kondili ang bagolbagol ug ang mga tiil ug ang mga palad sa mga kamot.+ 36  Sa dihang sila namalik ug misulti kaniya, siya nagkanayon: “Mao kini ang pulong ni Jehova nga iyang gisulti pinaagi+ sa iyang alagad nga si Elias nga Tisbihanon, nga nag-ingon, ‘Sa luna sa yuta sa Jezreel ang mga iro magkaon sa unod ni Jezebel.+ 37  Ug ang patayng lawas ni Jezebel tino nga mahimong ingon sa kinalibang+ sa ibabaw sa uma sa luna sa yuta sa Jezreel, aron sila dili moingon: “Mao kini si Jezebel.”’”+

Mga Footnote