Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Hari 8:1-29

8  Ug si Eliseo misulti ngadto sa babaye kansang anak nga lalaki iyang gibuhi pag-usab,+ nga nag-ingon: “Tindog ug lakaw, ikaw uban sa imong panimalay, ug pagpuyo ingong usa ka langyaw sa bisan diin nga ikaw makapuyo ingong usa ka langyaw;+ kay si Jehova nagpatawag ug usa ka gutom,+ ug, gawas pa, kini mahitabo sa yuta sulod sa pito ka tuig.”+  Busa ang babaye mitindog ug mibuhat sumala sa pulong sa tawo sa matuod nga Diyos ug milakaw,+ siya uban ang iyang panimalay,+ ug mipuyo ingong usa ka langyaw sa yuta sa mga Filistehanon+ sulod sa pito ka tuig.  Ug nahitabo sa kataposan sa pito ka tuig nga ang babaye mibalik gikan sa yuta sa mga Filistehanon ug miadto aron sa pagtuaw sa hari+ alang sa iyang balay ug alang sa iyang yuta.  Karon ang hari nakigsulti kang Gehazi+ nga tig-alagad sa tawo sa matuod nga Diyos, nga nag-ingon: “Iasoy kanako, palihog, ang tanang dagkong butang nga nabuhat ni Eliseo.”+  Ug nahitabo nga samtang siya nag-asoy ngadto sa hari kon giunsa niya pagbuhi pag-usab sa usa nga namatay,+ aw, ania, ang babaye kansang anak nga lalaki iyang gibuhi pag-usab nagtuaw sa hari alang sa iyang balay ug alang sa iyang yuta.+ Dihadiha si Gehazi miingon: “Akong ginoo+ nga hari, mao kini ang babaye, ug mao kini ang iyang anak nga lalaki nga gibuhi pag-usab ni Eliseo.”  Niana ang hari nangutana sa babaye, ug iyang gisuginlan siya.+ Unya ang hari mihatag kaniya ug usa ka opisyal sa palasyo,+ nga nag-ingon: “Iuli ang tanan nga iyaha ug ang tanan nga abot sa uma sukad sa adlaw sa iyang pagbiya sa yuta hangtod karon.”+  Ug si Eliseo miadto sa Damasco;+ ug si Ben-hadad+ nga hari sa Sirya nasakit. Busa ang taho gisugilon kaniya, nga nag-ingon: “Ang tawo sa matuod nga Diyos+ nakaabot na dinhi.”  Niana ang hari miingon kang Hazael:+ “Pagdala ug gasa+ diha sa imong kamot ug umadto ka ug sugata ang tawo sa matuod nga Diyos, ug magpakisayod+ ka kang Jehova pinaagi kaniya, nga mag-ingon, ‘Maulian ba ako niining sakita?’”  Busa si Hazael miadto aron sa pagsugat kaniya ug nagdala ug gasa diha sa iyang kamot, ang tanang matang sa maayo nga butang sa Damasco, ang luwan sa kap-atan ka kamelyo, ug miabot ug mibarog sa iyang atubangan ug miingon: “Ang imong anak,+ si Ben-hadad, ang hari sa Sirya, nagsugo kanako nganhi kanimo, nga nag-ingon, ‘Maulian ba ako niining sakita?’” 10  Unya si Eliseo miingon kaniya: “Lakaw, ingna siya, ‘Ikaw tinong maulian,’ ug gipakita ni Jehova kanako+ nga siya tinong mamatay.”+ 11  Ug siya mitutok ug wala mamilok hangtod nga siya naulaw. Unya ang tawo sa matuod nga Diyos mihilak.+ 12  Niini si Hazael miingon: “Nganong naghilak ang akong ginoo?” Niini siya miingon: “Tungod kay ako nahibalo pag-ayo kon unsa nga kadaot+ ang imong buhaton ngadto sa mga anak sa Israel. Ang ilang kinutaang mga dapit imong itugyan sa kalayo, ug ang ilang hamiling kalalakin-an imong patyon pinaagi sa espada, ug ang ilang mga anak imong dugmokon,+ ug ang ilang mga babayeng mabdos imong yasyasan.”+ 13  Niana si Hazael miingon: “Unsa ba ang imong alagad, nga usa lamang ka iro,+ nga siya makabuhat niining dakong butang?” Apan si Eliseo miingon: “Gipakita ikaw kanako ni Jehova ingong hari sa Sirya.”+ 14  Human niana siya mibiya kang Eliseo ug miadto sa iyang kaugalingong ginoo, nga nianang tungora miingon kaniya: “Unsay giingon ni Eliseo kanimo?” Niini siya miingon: “Siya miingon kanako, ‘Ikaw tinong maulian.’”+ 15  Ug nahitabo sa pagkasunod adlaw nga siya nagkuha ug kobrekama ug gituslob kini sa tubig ug gitabon kini sa iyang nawong,+ maong siya namatay.+ Ug si Hazael+ misugod sa paghari puli kaniya. 16  Ug sa ikalima ka tuig ni Jehoram+ nga anak nga lalaki ni Ahab nga hari sa Israel, samtang si Jehosapat maoy hari sa Juda, si Jehoram+ nga anak nga lalaki ni Jehosapat nga hari sa Juda nahimong hari. 17  Katloag-duha ka tuig ang iyang panuigon dihang siya nahimong hari, ug sulod sa walo ka tuig siya naghari sa Jerusalem.+ 18  Ug siya nagpadayon paglakaw diha sa dalan sa mga hari sa Israel,+ ingon sa gibuhat niadtong iya sa balay ni Ahab;+ kay ang anak nga babaye ni Ahab nahimong iyang asawa,+ ug siya nagpadayon sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova. 19  Ug dili buot ni Jehova nga ang Juda+ pagagun-obon tungod kang David nga iyang alagad,+ ingon sa iyang gisaad nga kanunayng maghatag ug lampara+ kaniya ug sa iyang mga anak. 20  Sa iyang mga adlaw ang Edom+ mialsa gikan sa ilalom sa kamot sa Juda, ug unya naghimo ug usa ka hari+ ibabaw nila. 21  Busa si Jehoram miadto sa Zair, ang tanang karo usab uban niya. Ug nahitabo nga siya mibangon sa gabii ug nagpatay sa mga Edomhanon nga naglibot kaniya ug sa mga pangulo sa mga karo; ug ang katawhan nangalagiw ngadto sa ilang mga tolda. 22  Apan ang Edom nagpadayon sa iyang pag-alsa gikan sa ilalom sa kamot sa Juda hangtod niining adlawa. Niadtong panahona ang Libna+ mialsa. 23  Ug ang ubang mga kalihokan ni Jehoram ug ang tanan nga iyang nabuhat, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Juda? 24  Sa kataposan si Jehoram natulog uban sa iyang mga katigulangan+ ug gilubong uban sa iyang mga katigulangan sa Siyudad ni David.+ Ug si Ahazias+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. 25  Sa ikanapulog-duha ka tuig ni Jehoram nga anak nga lalaki ni Ahab nga hari sa Israel, si Ahazias nga anak nga lalaki ni Jehoram nga hari sa Juda nahimong hari.+ 26  Kawhaag-duha ka tuig ang panuigon ni Ahazias sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa usa ka tuig siya naghari sa Jerusalem.+ Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Atalia+ nga apo nga babaye ni Omri+ nga hari sa Israel. 27  Ug siya nagpadayon paglakaw diha sa dalan sa balay ni Ahab+ ug nagpadayon sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova,+ sama sa balay ni Ahab, kay siya paryente sa balay ni Ahab pinaagi sa kaminyoon.+ 28  Busa siya miuban kang Jehoram nga anak nga lalaki ni Ahab sa pagpakiggubat batok kang Hazael+ nga hari sa Sirya didto sa Ramot-gilead,+ apan ang mga Siryanhon nakasamad+ kang Jehoram. 29  Busa si Jehoram+ nga hari mipauli sa Jezreel+ aron magpaayo sa mga samad nga gipahamtang sa mga Siryanhon kaniya didto sa Rama sa dihang siya nakig-away kang Hazael nga hari sa Sirya. Kon bahin kang Ahazias+ nga anak nga lalaki ni Jehoram nga hari sa Juda, siya milugsong aron sa pagpakigkita kang Jehoram nga anak nga lalaki ni Ahab sa Jezreel, kay siya nasakit.

Mga Footnote