Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Hari 6:1-33

6  Ug ang mga anak nga lalaki+ sa mga manalagna miingon kang Eliseo: “Tan-awa karon! Ang dapit+ nga among gipuy-an sa imong atubangan hagip-ot kaayo+ alang kanamo.  Paadtoa kami, palihog, hangtod sa Jordan ug manguha gikan didto ang matag usa ug usa ka sagbayan ug maghimo alang kanamo+ didto ug usa ka dapit nga mapuy-an.” Busa siya miingon: “Lakaw.”  Ug dihay usa nga nagkanayon: “Dali, palihog, ug uban sa imong mga alagad.” Niana siya miingon: “Ako moadto.”  Busa siya miuban kanila, ug sa kataposan sila nakaabot sa Jordan ug misugod sa pagpamutol sa mga kahoy.+  Ug nahitabo nga dihay nagputol sa iyang buhatonong sagbayan, ug ang ulo sa atsa+ nahulog ngadto sa tubig. Ug siya misinggit ug miingon: “Intawon, agalon ko,+ kay hinulaman ra kadto!”+  Unya ang tawo sa matuod nga Diyos miingon: “Diin man mahulog?” Busa iyang gipakita kaniya ang dapit. Dihadiha siya nagputol ug usa ka pirasong kahoy ug gilabay kini didto ug gipalutaw ang ulo sa atsa.+  Siya karon miingon: “Kab-ota kana alang kanimo.” Dihadiha gikab-ot niya ang iyang kamot ug gikuha kini.  Ug ang hari sa Sirya,+ sa iyang bahin, nalangkit sa gubat batok sa Israel. Busa siya nakigsabot sa iyang mga alagad,+ nga nag-ingon: “Diha ug nianang dapita kamo magkampo uban nako.”+  Unya ang tawo sa matuod nga Diyos+ nagpasugo ngadto sa hari sa Israel, nga nag-ingon: “Pagbantay sa imong kaugalingon nga dili ka molabay niining dapita,+ tungod kay adto didto manglugsong ang mga Siryanhon.”+ 10  Busa ang hari sa Israel nagpaadto sa dapit nga giingon kaniya sa tawo sa matuod nga Diyos.+ Ug siya nagpasidaan+ kaniya, ug siya nagpalayo gikan didto, dili lamang sa makausa o sa makaduha. 11  Busa ang kasingkasing sa hari sa Sirya napungot bahin niining butanga,+ maong iyang gitawag ang iyang mga alagad ug miingon kanila: “Dili ba ninyo isulti kanako kon kinsa sa mga sakop nato ang dapig sa hari sa Israel?”+ 12  Unya usa sa iyang mga alagad miingon: “Wala, akong ginoo nga hari, apan si Eliseo+ nga manalagna nga anaa sa Israel maoy nagsulti+ sa hari sa Israel sa mga butang nga imong gisulti didto sa imong sulod nga lawak-katulganan.”+ 13  Busa siya miingon: “Pangadto kamo ug tan-awa kon hain siya, aron ako magpasugo ug kuhaon siya.”+ Sa ulahi gitaho kaniya, nga nag-ingon: “Atua siya sa Dotan.”+ 14  Dihadiha siya nagpadalag mga kabayo ug mga karo nga iggugubat ug usa ka dakong panon sa kasundalohan+ didto; ug sila nangadto sa kagabhion ug gilibotan ang siyudad. 15  Sa dihang ang alagad+ sa tawo sa matuod nga Diyos mibangon ug sayo, ug migula, tan-awa, ang usa ka panon sa kasundalohan naglibot sa siyudad uban ang mga kabayo ug mga karo nga iggugubat. Dihadiha ang iyang tig-alagad miingon kaniya: “Intawon, akong agalon!+ Unsay atong buhaton?” 16  Apan siya miingon: “Ayaw kahadlok,+ kay mas daghan sila nga uban kanato kay kanila nga uban kanila.”+ 17  Ug si Eliseo miampo+ ug miingon: “Oh Jehova, bukha ang iyang mga mata,+ palihog, aron siya makakita.” Dihadiha gibuka ni Jehova ang mga mata sa tig-alagad, maong siya nakakita; ug, tan-awa! ang bukirong rehiyon napuno sa mga kabayo ug sa mga karong iggugubat+ nga kalayo nga naglibot kang Eliseo.+ 18  Sa dihang sila milugsong ngadto kaniya, si Eliseo mipadayon sa pag-ampo kang Jehova ug miingon: “Palihog, hampaka sa pagkabuta+ kining nasora.” Busa iyang gihampak sila sa pagkabuta sumala sa pulong ni Eliseo. 19  Si Eliseo karon miingon kanila: “Dili kini mao ang dalan, ug dili kini mao ang siyudad. Sunod kamo kanako, ug ihatod ko kamo ngadto sa tawo nga inyong gipangita.” Apan, siya naghatod kanila ngadto sa Samaria.+ 20  Ug nahitabo nga sa pag-abot gayod nila sa Samaria, niana si Eliseo miingon: “Oh Jehova, bukha ang ilang mga mata aron sila makakita.”+ Dihadiha gibuka ni Jehova ang ilang mga mata, ug sila nakakita; ug ania, sila didto sa taliwala sa Samaria. 21  Ang hari sa Israel karon miingon kang Eliseo sa pagkakita gayod niya kanila: “Hampakon ko ba sila, hampakon ko ba sila,+ amahan ko?”+ 22  Apan siya miingon: “Dili ka gayod maghampak kanila. Kadto bang imong gidalang binihag pinaagi sa imong espada ug pinaagi sa imong pana mao ang imong hampakon?+ Pagbutang ug tinapay ug tubig sa ilang atubangan aron sila makakaon ug makainom+ ug mangadto sa ilang ginoo.” 23  Busa siya naghikay ug dakong kombira alang kanila; ug sila mikaon ug miinom, nga human niana iya silang gipalakaw ug sila nangadto sa ilang ginoo. Ug bisag kausa ang pundok sa mga bandido+ sa mga Siryanhon wala na moadto pag-usab sa yuta sa Israel. 24  Ug nahitabo human niana nga gitapok ni Ben-hadad nga hari sa Sirya ang tibuok niyang kampo ug mitungas ug milikos+ sa Samaria. 25  Sa ulahi nahitabo ang usa ka dakong gutom sa Samaria,+ ug, tan-awa! kini ilang gilikosan hangtod nga ang usa ka ulo sa asno+ mibili ug kawaloan ka pirasong plata, ug ang ikaupat nga bahin sa usa ka cab sa iti sa salampati+ mibili ug lima ka pirasong plata. 26  Ug nahitabo sa dihang ang hari sa Israel miagi sa ibabaw sa paril nga may usa ka babaye nga misinggit kaniya, nga nag-ingon: “Luwasa ako, Oh akong ginoo nga hari!”+ 27  Niini siya miingon: “Kon si Jehova wala magaluwas kanimo, gikan sa unsang tinubdan nga ako magluwas kanimo?+ gikan ba sa giokanan o gikan sa pug-anan sa bino o sa lana?” 28  Ug ang hari nagkanayon kaniya: “Unsay nahitabo kanimo?” Busa siya miingon: “Kining babayhana miingon kanako, ‘Ihatag ang imong anak nga lalaki aron siya atong kan-on karong adlawa, ug ang akong anak nga lalaki atong kan-on ugma.’+ 29  Busa among giluto+ ang akong anak nga lalaki ug gikaon siya.+ Unya ako miingon kaniya sa pagkasunod adlaw, ‘Ihatag ang imong anak nga lalaki aron ato siyang kan-on.’ Apan iyang gitagoan ang iyang anak nga lalaki.” 30  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod sa hari sa mga pulong sa babaye, dihadiha iyang gigisi+ ang iyang mga besti; ug sa dihang siya miagi sa ibabaw sa paril, ang mga tawo nakakita, ug, tan-awa! may sakong panapton sa ilalom ibabaw sa iyang unod. 31  Ug siya nagkanayon: “Ingon unta ang buhaton sa Diyos kanako, ug ingon unta ang iyang idugang niini, kon ang ulo ni Eliseo nga anak nga lalaki ni Sapat magapabilin diha kaniya karong adlawa!”+ 32  Ug si Eliseo naglingkod didto sa iyang kaugalingong balay, ug ang mga ansiyano naglingkod uban kaniya,+ dihang siya nagpadala ug usa ka tawo gikan sa atubangan niya. Sa wala pa makasulod ang mensahero ngadto kaniya, siya miingon sa mga ansiyano: “Inyo bang nakita kon giunsa pagpadala niining anak nga lalaki sa usa ka mamumuno+ aron sa paglunggo sa akong ulo? Tinoa ninyo kini: pag-abot gayod sa mensahero, isira ang pultahan, ug inyong itulod gayod siyag balik uban sa pultahan. Wala bay madungog nga tunob+ sa mga tiil sa iyang ginoo sa luyo niya?” 33  Samtang siya nakigsulti pa kanila, ania, ang mensahero nagpaingon kaniya, ug ang hari miingon: “Ania, kini mao ang katalagman gikan kang Jehova.+ Nganong ako maghulat pa man kang Jehova?”+

Mga Footnote