Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 5:1-27

5  Karon usa ka Naaman,+ ang pangulo sa kasundalohan sa hari sa Sirya, nahimong usa ka dakong tawo atubangan sa iyang ginoo ug tinamod, tungod kay pinaagi kaniya nga si Jehova naghatag ug kaluwasan sa Sirya;+ ug ang tawo maisog, tawong gamhanan, bisan tuod sanlahon.  Ug ang mga Siryanhon, sa ilang bahin, nanggula ingong mga pundok sa mga bandido,+ ug sila nakabihag gikan sa yuta sa Israel ug usa ka batang babaye,+ ug siya nag-alagad sa asawa ni Naaman.  Paglabay sa panahon siya miingon+ sa iyang agalong babaye: “Kon ang akong ginoo atua pa unta sa atubangan sa manalagna+ sa Samaria! Niana siya mag-ayo kaniya sa iyang sanla.”+  Human niana may miadto ug mitaho sa iyang ginoo, nga nag-ingon: “Ingon niini ug niana ang gisulti sa dalagita+ nga gikan sa yuta sa Israel.”  Unya ang hari sa Sirya miingon: “Lakaw! Adto, ug magpadala ako ug usa ka sulat ngadto sa hari sa Israel.” Busa siya miadto ug nagdala diha sa iyang kamot+ ug napulo ka talanton nga plata ug unom ka libo ka piraso nga bulawan+ ug napulo ka ilisan nga besti.+  Ug iyang gidala ang sulat+ ngadto sa hari sa Israel, nga nag-ingon: “Ug karon dungan sa pag-abot niining sulata kanimo, ania, akong gipadala nganha kanimo si Naaman nga akong alagad, aron ikaw mag-ayo kaniya sa iyang sanla.”  Ug nahitabo nga sa pagkabasa gayod sa hari sa Israel sa sulat, iyang gigisi+ gilayon ang iyang besti ug miingon: “Diyos ba ako,+ aron sa pagpatay ug sa pagpabuhi?+ Kay kining tawhana nagpadala man kanako aron sa pag-ayo sa usa ka tawo sa iyang sanla; kay palandonga lamang ninyo, palihog, ug tan-awa kon giunsa niya pagpangitag away kanako.”+  Ug nahitabo nga, sa pagkadungog gayod ni Eliseo nga tawo sa matuod nga Diyos nga ang hari sa Israel naggisi sa iyang besti,+ siya dihadiha nagpasugo ngadto sa hari, nga nag-ingon: “Nganong gigisi nimo ang imong besti? Palihog, paanhia siya kanako aron siya mahibalo nga adunay usa ka manalagna sa Israel.”+  Busa si Naaman miadto uban sa iyang mga kabayo ug sa iyang mga karo nga iggugubat ug mibarog sa ganghaan sa balay ni Eliseo. 10  Apan, si Eliseo nagpadala ug usa ka mensahero ngadto kaniya, nga nag-ingon: “Sa pag-adto didto, maligo+ ka gayod sa makapito+ sa Jordan aron ang imong unod mahibalik kanimo;+ ug mahinlo.” 11  Niini si Naaman nasuko+ ug mibiya ug miingon: “Ania, ako nakaingon sa akong kaugalingon,+ ‘Siya moanhi kanako ug mobarog gayod ug motawag sa ngalan ni Jehova nga iyang Diyos ug iwarawara ang iyang kamot ibabaw sa maong dapit ug magaayo sa sanlahon.’ 12  Dili ba ang Abana ug ang Parpar, ang mga suba sa Damasco,+ mas maayo kay sa tanang tubig+ sa Israel? Dili ba ako makakaligo niini nila ug mahinlo gayod?”+ Niana siya mitalikod ug mibiya nga may kaaligutgot.+ 13  Ang iyang mga alagad karon miduol ug nakigsulti kaniya ug miingon: “Amahan ko,+ kon ang manalagna nagsulti ug usa ka dakong butang kanimo, dili ba nimo kini buhaton? Nan, labi pa gayod, sanglit siya miingon kanimo, ‘Maligo ka ug mahinlo’?” 14  Niana siya milugsong ug milusbog sa Jordan sa makapito sumala sa pulong sa tawo sa matuod nga Diyos;+ human niana ang iyang unod nahibalik sama sa unod sa usa ka bata+ ug siya nahinlo.+ 15  Unya siya mibalik ngadto sa tawo sa matuod nga Diyos,+ siya uban sa tibuok niyang kampo, ug miadto ug mibarog sa iyang atubangan ug miingon: “Ania, karon, ako nahibalo gayod nga walay Diyos bisan diin sa yuta gawas sa Israel.+ Ug karon dawata, palihog, ang usa ka panalanging gasa+ gikan sa imong alagad.” 16  Apan, siya miingon: “Ingon nga si Jehova buhi nga sa iyang atubangan ako nagabarog,+ dili gayod ako modawat niini.”+ Ug siya miagda kaniya sa pagdawat niini, apan siya nagdumili. 17  Sa kataposan si Naaman miingon: “Kon dili, palihog, hatagi ang imong alagad ug yuta,+ nga luwan sa usa ka paris nga mula; tungod kay ang imong alagad dili na maghalad ug usa ka halad-nga-sinunog o usa ka halad ngadto sa bisan unsang lain nga mga diyos gawas kang Jehova.+ 18  Niining butanga hinaot si Jehova magpasaylo sa imong alagad: Dihang ang akong ginoo mosulod sa balay ni Rimon+ aron sa pagyukbo didto, ug siya manukod+ sa iyang kaugalingon sa akong kamot, ug kinahanglan akong moyukbo+ didto sa balay ni Rimon, sa dihang ako moyukbo didto sa balay ni Rimon hinaot si Jehova, palihog, magpasaylo sa imong alagad niining butanga.”+ 19  Niini siya miingon kaniya: “Lakaw nga malinawon.”+ Busa siya mipalayo gikan kaniya ug igoigong gilay-on sa yuta. 20  Unya si Gehazi+ nga tig-alagad ni Eliseo nga tawo sa matuod nga Diyos+ miingon: “Ania, ang akong agalon nagluwas niining Naaman+ nga Siryanhon sa walay pagdawat gikan sa iyang kamot kon unsay iyang gidala. Ingon nga si Jehova buhi,+ agpason ko siya ug magkuhag bisan unsa gikan kaniya.”+ 21  Ug si Gehazi migukod kang Naaman. Dihang may nakita si Naaman nga nag-agpas kaniya, siya dihadiha nanaog gikan sa iyang karo aron sa pagsugat kaniya ug dayon miingon: “Maayo ba ang tanan?”+ 22  Niini siya miingon: “Ang tanan maayo man. Ang akong agalon+ nagpadala kanako,+ nga nag-ingon, ‘Tan-awa! Karon lang adunay mianhi kanako nga duha ka batan-ong lalaki gikan sa bukirong rehiyon sa Epraim gikan sa mga anak nga lalaki sa mga manalagna.+ Hatagi sila, palihog, ug usa ka talanton nga plata ug duha ka ilisan nga besti.’”+ 23  Niana si Naaman miingon: “Sige, pagkuhag duha ka talanton.” Ug siya nagpadayon sa pag-agda+ kaniya ug sa kataposan nagputos ug duha ka talanton nga plata sulod sa duha ka puntil, uban ang duha ka ilisan nga besti, ug gihatag kini ngadto sa duha sa iyang mga tig-alagad, aron madala kini sa atubangan niya. 24  Dihang siya miabot sa Opel, iyang gikuha gilayon kini gikan sa ilang kamot ug gibutang kini sulod sa balay+ ug gipalakaw ang mga tawo. Busa sila nanglakaw. 25  Ug siya misulod ug mibarog duol sa iyang agalon.+ Si Eliseo karon miingon kaniya: “Diin ka ba gikan, Gehazi?” Apan siya miingon: “Ang imong alagad wala gayod molakaw.”+ 26  Niana siya miingon kaniya: “Dili ba ang akong kasingkasing miuban man sa dihang miliso ang tawo aron manaog sa iyang karo sa pagsugat kanimo? Panahon ba sa pagdawat ug plata o sa pagdawat ug besti o kaolibohan o kaparasan o mga karnero o mga baka o mga sulugoong lalaki o mga sulugoong babaye?+ 27  Busa ang sanla+ ni Naaman motapot kanimo ug sa imong kaliwat hangtod sa panahong walay tino.”+ Dihadiha migula siya gikan sa atubangan niya, usa ka sanlahon nga ingon ka puti sa niyebe.+

Mga Footnote