Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Hari 4:1-44

4  Karon dihay usa ka babaye sa mga asawa sa mga anak nga lalaki+ sa mga manalagna nga mituaw kang Eliseo, nga nag-ingon: “Ang imong alagad, ang akong bana, namatay; ug ikaw nahibalo pag-ayo nga ang imong alagad mapinadayonong nahadlok+ kang Jehova, ug ang tigpautang+ miabot aron kuhaon ang akong duha ka bata aron himoon niyang mga ulipon.”  Niini si Eliseo miingon kaniya: “Unsay akong buhaton alang kanimo?+ Sultihi ako; unsay anaa kanimo sa balay?” Niini siya miingon: “Ang imong sulugoong babaye wala gayoy bisan unsa didto sa balay gawas sa usa ka may-bukilyang banga sa lana.”+  Unya siya miingon: “Lakaw, panghulam ug mga sudlanan gikan sa gawas, gikan sa tanan nimong mga silingan, mga sudlanan nga walay sulod. Ayaw limitehi ang imong kaugalingon sa pipila lamang.  Ug mosulod ka ug magsira sa pultahan sa luyo nimo ug sa imong mga anak nga lalaki, ug buboan nimo ang tanan niining mga sudlanan, ug lainon mo ang mapuno.”  Niana siya mibiya kaniya. Dihang iyang gisirhan ang pultahan sa luyo niya ug sa iyang mga anak nga lalaki, ilang gidala ang mga sudlanan duol kaniya, ug kini iyang gibuboan.+  Ug nahitabo nga sa pagkapuno gayod sa mga sudlanan siya nagkanayon sa iyang anak nga lalaki: “Pagdala pag laing sudlanan duol kanako.”+ Apan siya miingon kaniya: “Wala nay laing sudlanan.” Niana ang lana mihunong.+  Busa siya misulod ug gisultihan ang tawo sa matuod nga Diyos, ug siya karon miingon: “Lakaw, ibaligya ang lana ug bayri ang imong mga utang,+ ug ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki mabuhi sa kon unsay mahibilin.”+  Ug nahitabo usa ka adlaw niana nga si Eliseo miagi paingon sa Sunem,+ diin didtoy usa ka inilang babaye, ug siya nagpugos+ kaniya sa pagkaon ug tinapay. Ug nahitabo nga sa matag agi niya, siya mohapit didto aron sa pagkaon ug tinapay.  Sa kadugayan siya miingon sa iyang bana:+ “Ania, karon, ako nahibalo pag-ayo nga usa ka balaang tawo sa Diyos+ ang kanunayng moagi kanato. 10  Palihog, maghimo kitag usa ka gamayng lawak-sa-atop+ simpig sa bungbong ug magbutang didto alang kaniya ug usa ka higdaanan ug usa ka lamesa ug usa ka lingkoranan ug usa ka tangkawan;+ ug mahitabo nga sa dihang moanhi siya kanato siya makaadto didto.”+ 11  Ug nahitabo usa ka adlaw niana nga ingon sa naandan siya miadto didto ug misulod sa lawak-sa-atop ug mihigda didto. 12  Busa siya miingon kang Gehazi+ nga iyang tig-alagad: “Tawga kining babayeng Sunaminhon.”+ Niana iyang gitawag siya aron siya motindog sa iyang atubangan. 13  Unya siya miingon kaniya: “Palihog, ingna siya, ‘Ania, gilisodlisod nimo ang imong kaugalingon alang kanamo pinaagi niining tanan nga kalisod.+ Unsay pagabuhaton alang kanimo?+ Aduna bay bisan unsa nga ikasulti ngadto sa hari+ o sa pangulo+ sa kasundalohan alang kanimo?’” Niini siya miingon: “Taliwala sa akong kaugalingong katawhan ako nagpuyo.”+ 14  Ug siya nagkanayon: “Nan, unsa ang pagabuhaton alang kaniya?” Si Gehazi karon miingon: “Sa tinuod, siya walay anak,+ ug tigulang na ang iyang bana.” 15  Dihadiha siya miingon: “Tawga siya.” Busa iyang gitawag siya, ug siya nagpadayon sa pagbarog sa ganghaan. 16  Unya siya miingon: “Niining tinudlong panahon sa sunod tuig ikaw magakugos ug usa ka anak nga lalaki.”+ Apan siya miingon: “Dili, akong agalon, Oh tawo sa matuod nga Diyos! Ayaw pagsultig bakak may kalabotan sa imong sulugoong babaye.” 17  Apan, ang babaye namabdos ug nanganak ug usa ka anak nga lalaki+ niining tinudlong panahon pagkasunod tuig, ingon sa gisulti ni Eliseo kaniya.+ 18  Ug ang bata nagpadayon pagtubo, ug nahitabo usa niana ka adlaw nga ingon sa naandan siya miadto sa iyang amahan uban sa mga mag-aani.+ 19  Ug siya nagsigeg ingon ngadto sa iyang amahan: “Ang akong ulo, Oh ang akong ulo!”+ Sa kataposan siya miingon sa tig-alagad: “Dad-a siya ngadto sa iyang inahan.”+ 20  Busa siya nagdala kaniya ug naghatod kaniya ngadto sa iyang inahan. Ug siya nagpadayon sa paglingkod diha sa iyang mga tuhod hangtod sa udto, ug sa kataposan siya namatay.+ 21  Unya siya misaka ug nagpahiluna kaniya sa higdaanan+ sa tawo sa matuod nga Diyos+ ug gisirhan ang pultahan kaniya ug migula. 22  Siya karon mitawag sa iyang bana ug miingon: “Padad-i ako, palihog, ug usa sa mga tig-alagad ug usa sa mga asna, ug magpadagan ako hangtod sa tawo sa matuod nga Diyos ug mobalik.”+ 23  Apan siya miingon: “Nganong moadto ka man kaniya karon? Dili man bag-ong bulan+ ni igpapahulay.” Hinunoa, siya miingon: “Sige lang.” 24  Busa iyang gimonturahan ang asna+ ug miingon sa iyang tig-alagad: “Magpadagan ka na ug magpadayon. Ayaw paghunong sa pagpadagan tungod kanako gawas kon ingnan ko ikaw.” 25  Ug siya miadto ug nakaabot sa tawo sa matuod nga Diyos didto sa Bukid sa Carmelo. Ug nahitabo nga, sa pagkakita gayod sa tawo sa matuod nga Diyos kaniya sa unahan, siya gilayon misulti kang Gehazi nga iyang tig-alagad:+ “Tan-awa! Atua ang babayeng Sunaminhon. 26  Karon dagan, palihog, aron sa pagsugat kaniya ug sa pagsulti kaniya, ‘Maayo ka ba? Maayo ba ang imong bana? Maayo ba ang bata?’” Niini siya miingon: “Maayo man.” 27  Sa dihang siya nakaabot sa tawo sa matuod nga Diyos didto sa bukid, siya gilayon migunit kaniya sa iyang tiil.+ Niini si Gehazi miduol aron itulod siya,+ apan ang tawo sa matuod nga Diyos+ miingon: “Pasagdi lang siya,+ kay ang iyang kalag mapait+ sa sulod niya; ug si Jehova nagtago+ niini gikan kanako ug wala magsulti kanako.” 28  Siya karon miingon: “Nangayo ba ako ug usa ka anak pinaagi sa akong ginoo? Dili ba nag-ingon man ako, ‘Ayaw gayod ako agaka ngadto sa bakak nga paglaom’?”+ 29  Dihadiha siya miingon kang Gehazi:+ “Baksi ang imong hawak+ ug bitbita ang akong sungkod+ ug lakaw. Kon ikaw may mahinagbo, dili mo gayod siya timbayaon;+ ug kon may motimbaya kanimo, dili mo gayod siya tubagon. Ug kinahanglang imong ibutang ang akong sungkod sa ibabaw sa nawong sa batang lalaki.”+ 30  Niini ang inahan sa batang lalaki miingon: “Ingon nga si Jehova buhi+ ug ingon nga ang imong kalag buhi,+ dili ako mobiya kanimo.”+ Busa siya mitindog ug miuban kaniya. 31  Ug si Gehazi milakaw nga nag-una kanila ug unya nagbutang sa sungkod sa ibabaw sa nawong sa batang lalaki, apan walay tingog ni paghatag ug pagtagad.+ Busa siya mibalik aron sa pagsugat kaniya ug misulti kaniya, nga nag-ingon: “Ang batang lalaki wala momata.”+ 32  Sa kataposan si Eliseo nakaabot sa balay, ug didto ang batang lalaki patay na, nga gipahiluna sa iyang higdaanan.+ 33  Unya siya misulod ug gisirhan ang pultahan sa luyo nilang duha+ ug nag-ampo kang Jehova.+ 34  Sa kataposan siya misaka ug miubo ibabaw sa bata+ ug gibutang ang iyang baba sa iyang baba ug ang iyang mga mata sa iyang mga mata ug ang iyang mga palad sa iyang mga palad ug nagpabilin pagyuko ibabaw kaniya, ug ang unod sa bata nag-anam ug kainit. 35  Unya siya naglakawlakaw pag-usab sa sulod sa balay, kausa paingon dinhi ug kausa paingon didto, nga human niana siya misaka ug miyuko ibabaw kaniya. Ug ang batang lalaki nangatsi sa makapito, nga human niana ang batang lalaki mibuka sa iyang mga mata.+ 36  Siya karon mitawag kang Gehazi ug miingon: “Tawga kining babayeng Sunaminhon.”+ Busa siya mitawag kaniya ug siya miadto kaniya. Unya siya miingon: “Alsaha ang imong anak.”+ 37  Ug siya misulod ug mihapa sa iyang tiilan ug miyukbo kaniya sa yuta,+ nga human niana iyang gialsa ang iyang anak ug migula.+ 38  Ug si Eliseo mibalik sa Gilgal,+ ug may gutom+ sa yuta. Samtang ang mga anak nga lalaki+ sa mga manalagna naglingkod sa iyang atubangan,+ siya sa pagkataudtaod miingon sa iyang tig-alagad:+ “Itak-ang ang dakong kulon ug pagluto ug sinabaw alang sa mga anak nga lalaki sa mga manalagna.”+ 39  Niana may usa nga miadto sa uma aron sa pagpanguha ug mga malba,+ ug siya nakakaplag ug ihalas nga balagon ug namupo ug ihalas nga mga tabayag gikan niini, ang iyang besti napuno, ug unya miabot ug gihiwahiwa kini ug gisulod sa kulon nga lat-anan, tungod kay sila dili sinati niini. 40  Sa ulahi ilang gihuwad kini aron ipakaon sa mga tawo. Ug nahitabo nga, sa pagkaon gayod nila sa sinabaw, sila naninggit ug miingon: “Adunay kamatayon sa kulon,+ Oh tawo sa matuod nga Diyos.”+ Ug sila wala makakaon. 41  Busa siya miingon: “Nan, pagkuha kamo ug harina.” Human nga iyang gilunod kini sa kulon, siya nagkanayon: “Sandoki ang mga tawo aron sila makakaon.” Ug walay makadaot diha sa sulod sa kulon.+ 42  Ug dihay usa ka tawo nga mianha gikan sa Baal-salisa,+ ug siya nagdala+ alang sa tawo sa matuod nga Diyos ug tinapay gikan sa unang hinog nga mga bunga,+ kawhaan ka tinapay nga sebada,+ ug bag-ong mga lugas sulod sa iyang puyo sa tinapay. Unya siya miingon: “Ihatag kini ngadto sa katawhan aron sila makakaon.”+ 43  Apan, ang iyang tigsilbi miingon: “Unsaon nako pagbutang kini atubangan sa usa ka gatos ka tawo?”+ Niini siya miingon: “Ihatag kini sa katawhan aron sila makakaon, kay mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Adunay pagpangaon ug adunay mga salin.’”+ 44  Niana iyang gibutang kini sa ilang atubangan, ug sila nangaon, ug sila may mga salin sumala sa pulong ni Jehova.+

Mga Footnote