Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 3:1-27

3  Kon bahin kang Jehoram+ nga anak nga lalaki ni Ahab, siya nahimong hari ibabaw sa Israel didto sa Samaria sa ikanapulog-walo ka tuig ni Jehosapat nga hari sa Juda, ug siya nagpadayon sa paghari sulod sa napulog-duha ka tuig.  Ug siya nagpadayon sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova,+ hinuon dili sama sa iyang amahan+ o sama sa iyang inahan, apan iyang giwagtang ang sagradong haligi+ ni Baal nga gihimo sa iyang amahan.+  Apan siya mitapot sa mga sala ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat, nga pinaagi niana iyang gipahinabo nga makasala ang Israel.+ Siya wala mobiya kanila.  Kon mahitungod kang Mesa+ nga hari sa Moab, siya nahimong tigbuhig karnero, ug iyang gibayran ang hari sa Israel ug usa ka gatos ka libo ka nating karnero ug usa ka gatos ka libo ka wala-matupihing laking karnero.  Ug nahitabo nga sa pagkamatay gayod ni Ahab,+ ang hari sa Moab mialsa+ batok sa hari sa Israel.  Busa si Haring Jehoram migula nianang adlawa gikan sa Samaria ug gitigom+ ang tibuok Israel.  Siya mipaunahan pa ug karon nagpasugo ngadto kang Jehosapat nga hari sa Juda, nga nag-ingon: “Ang hari sa Moab mialsa batok kanako. Mouban ka ba kanako ngadto sa Moab aron sa pagpakiggubat?” Niini siya miingon: “Ako moadto.+ Ako maoy sama ra kanimo; ang akong katawhan maoy sama sa imong katawhan;+ ang akong mga kabayo maoy sama sa imong mga kabayo.”  Ug siya nagkanayon: “Asa nga agianan kita motungas?” Busa siya miingon: “Sa agianan sa kamingawan sa Edom.”+  Ug ang hari sa Israel ug ang hari sa Juda ug ang hari sa Edom+ nangadto, ug sila nagpadayon sa paglibot sulod sa pito ka adlaw, ug walay tubig alang sa kampo ug alang sa binuhing mga hayop nga nagsunod kanila. 10  Sa kataposan ang hari sa Israel miingon: “Pagkaalaot nga si Jehova nagtawag niining tulo ka hari aron ihatag sila ngadto sa kamot sa Moab!”+ 11  Niana si Jehosapat miingon:+ “Wala bay manalagna ni Jehova dinhi?+ Nan magpakisayod kita kang Jehova pinaagi kaniya.”+ Busa usa sa mga alagad sa hari sa Israel mitubag ug miingon: “Ania dinhi si Eliseo+ nga anak nga lalaki ni Sapat, nga nagbubo ug tubig sa mga kamot ni Elias.”+ 12  Unya si Jehosapat miingon: “Ang pulong ni Jehova anaa kaniya.” Busa ang hari sa Israel ug si Jehosapat ug ang hari sa Edom milugsong ngadto kaniya. 13  Ug si Eliseo miingon sa hari sa Israel: “Unsay akong kalabotan kanimo?+ Lakaw ngadto sa mga manalagna+ sa imong amahan ug ngadto sa mga manalagna sa imong inahan.” Apan ang hari sa Israel miingon kaniya: “Dili, kay si Jehova nagtawag niining tulo ka hari aron ihatag sila ngadto sa kamot sa Moab.”+ 14  Niini si Eliseo miingon: “Ingon nga si Jehova sa mga panon buhi nga sa iyang atubangan ako nagabarog,+ kon dili pa ang nawong ni Jehosapat nga hari sa Juda ang akong ginatamod,+ dili ako motan-aw kanimo o makigkita kanimo.+ 15  Ug karon dad-i ako ninyo ug usa ka manunugtog sa kinuldasan nga tulonggon.”+ Ug nahitabo nga, sa dihang ang manunugtog sa kinuldasan nga tulonggon mitugtog, ang kamot+ ni Jehova midangat diha kaniya. 16  Ug siya nagkanayon: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Himoa nga kining bul-oganang walog mapuno sa mga kanal;+ 17  kay mao kini ang giingon ni Jehova: “Kamo dili makakita ug hangin, ug kamo dili makakita ug ulan; apan ang bul-oganang walog mapuno sa tubig,+ ug kamo moinom gayod gikan niini,+ kamo ug ang inyong kahayopan ug ang inyong binuhing mga mananap.”’ 18  Ug kini sa pagkatinuod usa lamang ka gamayng butang sa mga mata ni Jehova,+ ug siya maghatag gayod sa Moab nganha sa inyong kamot.+ 19  Ug pagahampakon ninyo ang matag kinutaang siyudad+ ug ang matag pinili nga siyudad, ug ang matag maayo+ nga kahoy inyong pukanon,+ ug ang tanang tubod sa tubig inyong tak-opan, ug ang matag maayong luna sa yuta inyong daoton pinaagi sa mga bato.” 20  Ug nahitabo sa pagkabuntag,+ sa panahon sa pagtanyag sa halad-nga-lugas,+ nga, tan-awa! dihay tubig nga miabot gikan sa Edom, ug ang yuta napuno sa tubig. 21  Kon mahitungod sa tanang Moabihanon, sila nakadungog nga ang mga hari miabot aron sa pagpakig-away kanila. Busa ilang gitigom ang mga lalaki gikan sa tanan nga nagbakos+ hangtod sa mga gulang-gulang, ug sila mibarog didto sa utlanan. 22  Dihang sila mibangon ug sayo sa pagkabuntag, ang adlaw misidlak ibabaw sa tubig, mao nga ang mga Moabihanon gikan sa atbang nga dapit nakakita sa tubig nga pula sama sa dugo. 23  Ug sila miingon: “Dugo kini! Ang mga hari sa walay duhaduha gipatay na sa espada, ug sila nagpinatyanay sa usag usa. Busa karon, ngadto sa agawonon sa gubat,+ Oh Moab!” 24  Dihang sila nakaabot sa kampo sa Israel, ang mga Israelinhon+ nanindog gilayon ug miatake sa mga Moabihanon mao nga sila nangalagiw gikan sa atubangan nila.+ Busa sila nangadto sa Moab, nga nagpatay sa mga Moabihanon sa ilang pag-abot. 25  Ug ang mga siyudad ilang gigun-ob,+ ug, kon bahin sa matag maayo nga luna sa yuta, gisalibay sa tagsatagsa ang iyang bato ug gipuno gayod kini; ug ang matag tubod sa tubig ilang gitak-opan,+ ug ang matag maayo nga kahoy ilang gipukan,+ hangtod nga ang mga bato lamang sa Kir-hareset+ ang ilang gibilin niini; ug ang mga tiglambuyog milibot niini ug mihampak niini. 26  Dihang nakita sa hari sa Moab nga ang gubat hilabihan ra kaayo alang kaniya, dihadiha siya nagdala uban kaniya ug pito ka gatos ka tawo nga nagagamit sa espada aron makalusot ngadto sa hari sa Edom;+ apan sila wala makahimo. 27  Sa kataposan iyang gikuha ang iyang panganayng anak nga lalaki nga maoy mohari puli kaniya ug gitanyag+ siya ingong halad-nga-sinunog ibabaw sa paril. Ug dihay nahitabong dakong kasuko batok sa Israel, mao nga sila namiya gikan kaniya ug namauli ngadto sa ilang yuta.

Mga Footnote