Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 25:1-30

25  Ug nahitabo sa ikasiyam+ ka tuig sa iyang pagkahari, sa ikanapulo ka bulan, sa ikanapulo+ ka adlaw sa bulan, nga si Nabucodonosor+ nga hari sa Babilonya miabot,+ oo, siya ug ang tibuok niyang kasundalohan, batok sa Jerusalem ug nagkampo batok niini ug nagtukod batok niini ug pang-asdang nga paril sa tibuok palibot.+  Ug ang siyudad gilikosan hangtod sa ikanapulog-usa ka tuig ni Haring Zedekias.  Sa ikasiyam+ ka adlaw sa ikaupat ka bulan hilabihan ang gutom+ sa siyudad, ug walay tinapay+ alang sa katawhan sa yuta.  Ug ang paril sa siyudad gibuslotan,+ ug ang tanang tawong manggugubat mikalagiw sa kagabhion agi sa ganghaan taliwala sa dobleng paril nga diha sa duol sa tanaman sa hari,+ samtang ang mga Caldeanhon+ didto nagalibot batok sa siyudad; ug ang hari mipaingon+ sa Araba.+  Ug usa ka panon sa kasundalohan sa mga Caldeanhon+ migukod sa hari, ug ilang naapsan siya+ didto sa desyertong kapatagan sa Jerico;+ ug ang tanan niyang kasundalohan natibulaag gikan sa iyang kiliran.  Unya ilang gidakop ang hari+ ug gidala siya ngadto sa hari sa Babilonya didto sa Ribla,+ aron ilang ikapakanaog ang usa ka hudisyal nga hukom kaniya.  Ug ang mga anak nga lalaki ni Zedekias ilang gipatay atubangan sa iyang mga mata,+ ug ang mga mata ni Zedekias iyang gibutaan,+ nga human niana iyang gigapos siya sa mga tumbagang talikala+ ug gidala siya sa Babilonya.+  Ug sa ikalima ka bulan sa ikapito ka adlaw sa bulan, buot ingnon, sa ikanapulog-siyam+ ka tuig ni Haring Nabucodonosor nga hari sa Babilonya, si Nebuzaradan+ nga pangulo sa mga bantay, ang alagad sa hari sa Babilonya, misulod sa Jerusalem.+  Ug iyang gisunog ang balay ni Jehova+ ug ang balay sa hari+ ug ang tanang kabalayan sa Jerusalem;+ ug ang balay sa matag dakong tawo iyang gisunog sa kalayo.+ 10  Ug ang mga paril sa Jerusalem, sa tibuok palibot, gitumpag sa tanang kasundalohan sa mga Caldeanhon nga kauban sa pangulo sa mga bantay.+ 11  Ug ang uban pa sa katawhan+ nga nahibilin sa siyudad ug ang mga mitalikod nga midapig sa hari sa Babilonya ug ang uban pa sa panon sa katawhan gidala ni Nebuzaradan nga pangulo sa mga bantay ngadto sa pagkadestiyero.+ 12  Ug gibilin sa pangulo sa mga bantay ang pipila sa mga timawa+ sa yuta ingon nga mga tig-atiman sa mga parasan ug ingon nga pinugos nga mga mamumuo.+ 13  Ug ang mga haligi+ nga tumbaga nga diha sa balay ni Jehova, ug ang mga kareton+ ug ang dagatdagat+ nga tumbaga nga didto sa balay ni Jehova, gidugmok sa mga Caldeanhon ug gidala ang tumbaga niini ngadto sa Babilonya.+ 14  Ug ang mga laton ug ang mga pala ug ang mga igpapalong ug ang mga kopa ug ang tanang galamiton+ nga tumbaga nga ilang gigamit sa pag-alagad ilang gipanguha. 15  Ug gikuha sa pangulo sa mga bantay ang mga insensaryo ug ang mga panaksan nga lunsayng bulawan+ ug ang tanan nga lunsayng plata.+ 16  Kon bahin sa duha ka haligi, ang usa ka dagatdagat ug ang mga kareton nga gihimo ni Solomon alang sa balay ni Jehova, walay paaging matino ang timbang sa tumbaga niining tanang galamiton.+ 17  Napulog-walo ka maniko+ ang gihabogon sa matag haligi, ug ang ulo-ulo+ sa ibabaw niini maoy tumbaga; ug ang gihabogon sa ulo-ulo tulo ka maniko; ug ang ginambat ug ang mga granada+ sa palibot sa ulo-ulo, ang katibuk-an niini, maoy tumbaga; ug ang ikaduhang haligi adunay sama niini diha sa ginambat. 18  Dugang pa, ang pangulo sa mga bantay nagdala kang Seraias+ nga pangulong saserdote ug kang Sofonias+ nga ikaduhang saserdote ug sa tulo ka magbalantay sa pultahan;+ 19  ug gikan sa siyudad iyang gikuha ang usa ka opisyal sa palasyo nga nangulo sa mga tawong manggugubat, ug lima ka tawo niadtong makaduol sa hari nga nakaplagan diha sa siyudad; ug sa sekretaryo sa pangulo sa kasundalohan, ang usa nga nagpatigom sa katawhan sa yuta, ug kan-uman ka lalaki sa katawhan sa yuta nga nakaplagan diha sa siyudad;+ 20  ug unya gidala sila ni Nebuzaradan nga pangulo sa mga bantay+ ug gihatod sila ngadto sa hari sa Babilonya didto sa Ribla.+ 21  Ug ang hari sa Babilonya nagsamad kanila+ ug nagpatay kanila didto sa Ribla sa yuta sa Hamat.+ Busa ang Juda gidestiyero gikan sa iyang yuta.+ 22  Kon bahin sa katawhan+ nga nahibilin sa yuta sa Juda, nga gibilin ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya, iyang gitudlo karon ibabaw kanila si Gedalias+ nga anak nga lalaki ni Ahikam+ nga anak nga lalaki ni Sapan.+ 23  Sa dihang ang tanang pangulo sa mga kasundalohan,+ sila ug ang ilang mga tawo, nakadungog nga ang hari sa Babilonya nagtudlo kang Gedalias, sila gilayon miadto kang Gedalias sa Mizpa,+ nga mao, sila si Ismael nga anak nga lalaki ni Netanias ug si Johanan nga anak nga lalaki ni Karea ug si Seraias nga anak nga lalaki ni Tanhumet nga Netopahanon ug si Jaazanias nga anak nga lalaki sa Maacatnon, sila ug ang ilang mga tawo. 24  Unya nanumpa+ si Gedalias kanila ug sa ilang mga tawo ug miingon kanila: “Ayaw kahadlok nga mahimong mga alagad sa mga Caldeanhon. Puyo kamo sa yuta ug mag-alagad sa hari sa Babilonya, ug maayo ang inyong dangatan.”+ 25  Ug nahitabo sa ikapito+ ka bulan nga si Ismael+ nga anak nga lalaki ni Netanias nga anak nga lalaki ni Elisama sa kaliwat nga harianon miabot, ug usab napulo ka tawo nga kauban niya, ug ilang gisamaran si Gedalias,+ mao nga siya namatay, ug usab ang mga Hudiyo ug ang mga Caldeanhon nga nahitabong didto uban kaniya sa Mizpa.+ 26  Human niana ang tanang katawhan, gikan sa gagmay hangtod sa dagko, ug ang mga pangulo sa mga kasundalohan mitindog ug miadto sa Ehipto;+ kay sila nangahadlok tungod sa mga Caldeanhon.+ 27  Ug nahitabo sa ikakatloag-pito ka tuig sa pagkadestiyero ni Jehoiakin+ nga hari sa Juda, sa ikanapulog-duha ka bulan, sa ikakawhaag-pito ka adlaw sa bulan, nga si Evil-merodak+ nga hari sa Babilonya, sa tuig nga siya nahimong hari, nag-isa sa ulo+ ni Jehoiakin nga hari sa Juda gikan sa bilanggoan; 28  ug siya nagsulti ug maayong mga butang kaniya, ug unya gibutang ang iyang trono nga labaw kay sa mga trono sa mga hari nga uban kaniya sa Babilonya.+ 29  Ug iyang gihukas ang iyang mga besti sa pagkabinilanggo;+ ug siya kanunayng nagkaon sa tinapay+ sa iyang atubangan sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. 30  Kon bahin sa iyang rasyon,+ usa ka rasyon ang kanunay gihatag kaniya gikan sa hari, sumala sa panginahanglan sa adlaw-adlaw, sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi.

Mga Footnote