Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Hari 23:1-37

23  Unya nagpasugo ang hari ug ilang gitigom ngadto kaniya ang tanang ansiyano sa Juda ug sa Jerusalem.+  Human niana ang hari miadto sa balay ni Jehova, ug usab ang tanang tawo sa Juda ug ang tanang molupyo sa Jerusalem uban kaniya, ug usab ang mga saserdote+ ug ang mga manalagna ug ang tanang katawhan, gikan sa gagmay hangtod sa dagko;+ ug iyang gibasa+ sa ilang mga igdulungog ang tanang pulong sa basahon+ sa pakigsaad+ nga nakaplagan sa balay ni Jehova.+  Ug ang hari nagpadayon pagbarog sa may haligi+ ug karon naghimo sa pakigsaad+ sa atubangan ni Jehova, sa pagsunod+ kang Jehova ug sa pagtuman sa iyang mga sugo+ ug sa iyang mga pagpamatuod+ ug sa iyang mga lagda+ sa bug-os nga kasingkasing+ ug sa bug-os nga kalag+ pinaagi sa pagtuman sa mga pulong niini nga pakigsaad nga nahisulat niining basahona.+ Busa gibarogan sa tanang katawhan ang pakigsaad.+  Ug ang hari misugo kang Hilkias+ nga hataas nga saserdote ug sa mga saserdote sa ikaduhang han-ay ug sa mga magbalantay sa pultahan+ nga ipagawas gikan sa templo ni Jehova ang tanang galamiton nga gihimo alang kang Baal+ ug alang sa sagradong poste+ ug alang sa tanang panon sa kalangitan.+ Unya iyang gisunog kini sa gawas sa Jerusalem sa hinagdang uma sa Kidron,+ ug iyang gidala ang ilang abo ngadto sa Bethel.+  Ug iyang giwagtang ang mga saserdote sa langyawng diyos, nga gipamutang sa mga hari sa Juda aron sila maghimog gipaaso nga halad sa hatag-as nga mga dapit sa mga siyudad sa Juda ug sa palibot sa Jerusalem, ug usab kadtong naghimog gipaaso nga halad kang Baal,+ sa adlaw ug sa bulan ug sa mga konstelasyon sa zodiac ug sa tanan nga panon sa mga langit.+  Dugang pa, iyang gidala sa gawas ang sagradong poste+ gikan sa balay ni Jehova ngadto sa gawas sa Jerusalem, ngadto sa bul-oganang walog sa Kidron, ug gisunog kini+ sa bul-oganang walog sa Kidron ug gipulpog kini sa pagkaabog ug gisaliyab ang abog niini sa ibabaw sa lubnganan+ sa mga anak sa katawhan.  Dugang pa, iyang gitumpag ang mga balay sa mga lalaking pampam+ sa templo nga didto sa balay ni Jehova, diin ang mga babaye naghablon ug mga toldang ampoanan alang sa sagradong poste.  Unya iyang gidala ang tanang saserdote gikan sa mga siyudad sa Juda, aron iyang himoong dili angay alang sa pagsimba ang hatag-as nga mga dapit diin ang mga saserdote naghimog gipaaso nga halad, gikan sa Geba+ hangtod sa Beer-seba;+ ug iyang gitumpag ang hatag-as nga mga dapit sa mga ganghaan nga didto sa entrada sa ganghaan ni Josue, ang pangulo sa siyudad, nga dinha dapit sa wala inigsulod sa tawo sa ganghaan sa siyudad.  Apan ang mga saserdote+ sa hatag-as nga mga dapit dili mosaka sa halaran ni Jehova sa Jerusalem, hinunoa sila nangaon ug mga tinapay nga walay igpapatubo+ taliwala sa ilang mga igsoon. 10  Ug iyang gihimong dili angay alang sa pagsimba ang Topet,+ nga anaa sa walog sa mga anak nga lalaki ni Hinnom,+ aron nga walay usa nga magpaagi sa kalayo+ sa iyang anak nga lalaki o anak nga babaye alang kang Molek.+ 11  Dugang pa, ang mga kabayo nga gihatag sa mga hari sa Juda alang sa adlaw iyang gipahunong sa pagsulod sa balay ni Jehova agi sa lawak-kan-anan+ ni Natan-melek nga opisyal sa palasyo, nga dinha sa mga portiko; ug ang mga karo sa adlaw+ iyang gisunog sa kalayo. 12  Ug ang mga halaran nga dinha sa atop sa lawak-sa-atop+ ni Ahaz nga gihimo sa mga hari sa Juda, ug ang mga halaran+ nga gihimo ni Manases sa duha ka sawang sa balay ni Jehova, gitumpag sa hari, nga human niana kini iyang gipanggupok didto, ug iyang gisaliyab ang ilang mga abog ngadto sa bul-oganang walog sa Kidron. 13  Ug ang hatag-as nga mga dapit nga diha sa atubangan+ sa Jerusalem, nga diha dapit sa tuo sa Bukid sa Kagun-oban, nga gitukod ni Solomon+ nga hari sa Israel alang kang Astoret+ nga makaluod nga butang sa mga taga-Sidon ug kang Kemos+ nga makaluod nga butang sa Moab ug kang Milcom+ nga dulumtanang butang sa mga anak ni Ammon, gihimo sa hari nga dili angay alang sa pagsimba. 14  Ug iyang gidugmok+ ang mga sagradong haligi ug gipamutol ang sagradong mga poste ug gipuno ang ilang mga dapit sa mga bukog sa tawo. 15  Ug ang halaran usab nga diha sa Bethel,+ ang hataas nga dapit nga gihimo ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat, nga nagpahinabo nga makasala ang Israel,+ bisan kana nga halaran ug ang hataas nga dapit iyang gitumpag. Unya iyang gisunog ang hataas nga dapit; iyang gipulpog kini ngadto sa pagkaabog ug gisunog ang sagradong poste. 16  Sa dihang miliso si Josias, iyang nakita ang mga lubnganan nga didto sa bukid. Busa siya nagpasugo ug gikuha ang mga bukog gikan sa mga lubnganan ug gisunog+ sila sa ibabaw sa halaran, aron iyang himoon kining dili angay alang sa pagsimba, sumala sa pulong ni Jehova+ nga gimantala sa tawo sa matuod nga Diyos,+ nga nagmantala niining mga butanga. 17  Unya siya miingon: “Unsa kanang lapida nga akong nakita?” Niana ang mga tawo sa siyudad miingon kaniya: “Mao kana ang lubnganan+ sa tawo sa matuod nga Diyos nga gikan sa Juda+ ug nagmantala niining mga butanga nga imong gibuhat batok sa halaran sa Bethel.”+ 18  Busa siya miingon: “Papahulaya siya.+ Ayaw ipatandog ni bisan kinsa ang iyang mga bukog.” Busa ilang gipasagdan ang iyang mga bukog uban sa mga bukog sa manalagna+ nga gikan sa Samaria. 19  Ug giwagtang usab ni Josias ang tanang kabalayan+ sa hatag-as nga mga dapit nga didto sa mga siyudad+ sa Samaria nga gitukod sa mga hari+ sa Israel aron sa pagpahinabog kasuko,+ ug iyang gibuhat ngadto kanila ang sumala sa tanan nga iyang gibuhat sa Bethel.+ 20  Busa iyang gihalad ang tanang saserdote+ sa hatag-as nga mga dapit nga didto sa mga halaran ug gisunog ang mga bukog sa tawo sa ibabaw nila.+ Human niana siya mibalik sa Jerusalem. 21  Ang hari karon nagmando sa tanang katawhan, nga nag-ingon: “Sauloga ninyo ang paskuwa+ alang kang Jehova nga inyong Diyos sumala sa nahisulat niining basahon sa pakigsaad.”+ 22  Kay walay paskuwa nga sama niini nga gisaulog sukad sa mga adlaw sa mga maghuhukom nga naghukom sa Israel,+ ni sa tanang adlaw sa mga hari sa Israel ug sa mga hari sa Juda.+ 23  Apan sa ikanapulog-walo ka tuig ni Haring Josias kining maong paskuwa gisaulog alang kang Jehova sa Jerusalem.+ 24  Ug usab ang mga espiritista+ ug ang mga tigpanag-an+ sa mga hitabo ug ang terapim+ ug ang makaluod nga mga idolo+ ug ang tanang dulumtanang+ butang nga nakita sa yuta sa Juda ug sa Jerusalem giwagtang ni Josias, aron matuman gayod niya ang mga pulong sa balaod+ nga nahisulat sa basahon+ nga nakaplagan ni Hilkias nga saserdote sa balay ni Jehova.+ 25  Ug walay hari nga nauna niya nga sama kaniya nga mibalik+ kang Jehova uban sa bug-os niyang kasingkasing ug uban sa bug-os niyang kalag+ ug uban sa bug-os niyang kusog, sumala sa tanang balaod ni Moises; ni sunod niya adunay usa nga mitindog nga sama kaniya. 26  Bisan pa, si Jehova wala mapuypoy gikan sa dakong pagsilaob sa iyang kasuko, nga niana misilaob ang iyang kasuko batok sa Juda+ tungod sa tanang butang nga makapasuko nga niana si Manases naghimo nilang makapasuko.+ 27  Apan si Jehova miingon: “Ang Juda+ wagtangon ko usab gikan sa akong panan-aw,+ ingon sa akong pagwagtang sa Israel;+ ug isalikway ko gayod kining siyudara nga akong napili, bisan ang Jerusalem, ug ang balay nga labot niini ako miingon, ‘Ang akong ngalan magpabilin didto.’”+ 28  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Josias ug sa tanan nga iyang nabuhat, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Juda? 29  Sa iyang mga adlaw si Paraon Neko+ nga hari sa Ehipto mitungas ngadto sa hari sa Asirya agi sa suba sa Euprates,+ ug si Haring Josias miadto aron sa pagsugat kaniya;+ apan iyang gipatay+ siya didto sa Megido+ sa iyang pagkakita niya. 30  Busa ang iyang mga alagad nagdala kaniya nga patay diha sa usa ka karo gikan sa Megido ug gidala siya sa Jerusalem+ ug gilubong siya sa iyang lubnganan. Unya ang katawhan sa yuta nagkuha kang Jehoahaz+ nga anak nga lalaki ni Josias ug nagdihog kaniya ug naghimo kaniya nga hari puli sa iyang amahan. 31  Kawhaag-tulo ka tuig ang panuigon ni Jehoahaz+ sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa tulo ka bulan siya naghari sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Hamutal+ nga anak nga babaye ni Jeremias nga taga-Libna. 32  Ug siya mibuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova, sumala sa tanan nga gibuhat sa iyang mga katigulangan.+ 33  Ug si Paraon Neko+ nagbilanggo kaniya+ didto sa Ribla+ sa yuta sa Hamat, aron siya dili makahari sa Jerusalem, ug unya nagpahamtang ug multa+ sa yuta nga usa ka gatos ka talanton nga plata+ ug usa ka talanton nga bulawan.+ 34  Dugang pa, si Paraon Neko naghimo nga hari kang Eliakim+ nga anak nga lalaki ni Josias puli ni Josias nga iyang amahan ug giilisan ang iyang ngalan ug Jehoiakim; ug iyang gikuha si Jehoahaz ug unya gidala ngadto sa Ehipto, diin didto sa ulahi siya namatay.+ 35  Ug ang plata+ ug ang bulawan gihatag ni Jehoiakim kang Paraon. Apan iyang gipabuhisan+ ang yuta, aron ihatag ang plata sumala sa mando ni Paraon. Sumala sa bayranan sa buhis+ sa matag usa iyang gisukot ang plata ug ang bulawan gikan sa katawhan sa yuta, aron ihatag kini kang Paraon Neko. 36  Kawhaag-lima ka tuig ang panuigon ni Jehoiakim+ sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa napulog-usa ka tuig siya naghari sa Jerusalem.+ Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Zebida nga anak nga babaye ni Pedaia nga taga-Ruma. 37  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan+ sa mga mata ni Jehova, sumala sa tanan nga gibuhat sa iyang mga katigulangan.+

Mga Footnote