Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 19:1-37

19  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod ni Haring Ezequias,+ iya gilayong gigisi ang iyang mga besti+ ug nagsul-ob ug sakong panapton+ ug misulod sa balay ni Jehova.+  Dugang pa, si Eliakim,+ nga nagdumala sa panimalay, ug si Sebna+ nga sekretaryo ug ang mga ansiyano sa mga saserdote nga nagsul-ob ug sakong panapton iyang gipaadto kang Isaias+ nga manalagna nga anak nga lalaki ni Amoz.+  Ug sila miingon kaniya: “Mao kini ang giingon ni Ezequias, ‘Kining adlawa maoy adlaw sa kasakit+ ug sa pagbadlong+ ug sa pagpanamastamas;+ kay ang mga anak nakaabot hangtod sa baba sa tagoangkan,+ ug walay gahom sa pagpanganak.+  Tingali si Jehova nga imong Diyos mamati+ sa tanang pulong ni Rabsake, nga gipadala sa hari sa Asirya nga iyang ginoo aron sa pagtamay+ sa Diyos nga buhi, ug iya gayong papanubagon siya sa mga pulong nga nadungog ni Jehova nga imong Diyos.+ Ug ikaw magpatugbaw ug pag-ampo+ alang sa nahibilin+ nga makaplagan.’”  Busa ang mga alagad ni Haring Ezequias nangadto kang Isaias.+  Unya si Isaias miingon kanila: “Mao kini ang igaingon ninyo sa inyong ginoo, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova:+ “Ayaw kahadlok+ tungod sa mga pulong nga imong nadungog nga gisulting mapasipalahon sa mga tig-alagad sa hari sa Asirya labot kanako.+  Ania, magabutang ako ug espiritu+ diha kaniya, ug siya makadungog ug taho+ ug mopauli sa iyang kaugalingong yuta; ug ipahinabo ko gayod nga siya mapukan pinaagi sa espada diha sa iyang kaugalingong yuta.”’”+  Human niana si Rabsake+ mipauli ug nakaplagan ang hari sa Asirya nga nakig-away batok sa Libna;+ kay iyang nadungog nga siya mibiya sa Lakis.+  Iyang nadungog nga giingon labot kang Tirhaka nga hari sa Etiopia: “Ania, siya migula aron makig-away batok kanimo.” Busa siya nagpadala pag-usab ug mga mensahero+ kang Ezequias, nga nag-ingon: 10  “Mao kini ang inyong igaingon kang Ezequias nga hari sa Juda, ‘Ayaw pagpalimbong sa imong Diyos nga imong gisaligan,+ nga magaingon: “Ang Jerusalem+ dili igahatag ngadto sa kamot sa hari sa Asirya.”+ 11  Tan-awa! Ikaw nakadungog kon unsay gibuhat sa mga hari sa Asirya sa tanang kayutaan pinaagi sa pagtugyan kanila sa kalaglagan;+ ug ikaw ba maluwas?+ 12  Nakaluwas ba kanila ang mga diyos+ sa mga nasod nga gilaglag sa akong mga katigulangan, bisan sa Gozan+ ug sa Haran+ ug sa Rezep ug sa mga anak sa Eden+ nga didto sa Tel-asar?+ 13  Hain na siya—ang hari sa Hamat+ ug ang hari sa Arpad+ ug ang hari sa mga siyudad sa Separvaim, sa Hena ug sa Iva?’”+ 14  Unya gikuha ni Ezequias ang mga sulat gikan sa kamot sa mga mensahero ug gibasa kini,+ nga human niana si Ezequias mitungas ngadto sa balay ni Jehova ug gibuklad kini sa atubangan ni Jehova.+ 15  Ug si Ezequias nag-ampo+ sa atubangan ni Jehova ug nag-ingon: “Oh Jehova nga Diyos sa Israel,+ nga naglingkod ibabaw sa mga kerubin,+ ikaw lamang ang matuod nga Diyos sa tanang gingharian+ sa yuta.+ Ikaw ang nagbuhat sa mga langit+ ug sa yuta.+ 16  Ikiling ang imong igdulungog, Oh Jehova, ug pamati.+ Bukha ang imong mga mata,+ Oh Jehova, ug tan-awa, ug pamatia ang mga pulong ni Senakerib nga iyang gipadala aron sa pagtamay+ sa Diyos nga buhi. 17  Tinuod gayod, Oh Jehova, ang mga hari sa Asirya naggun-ob sa mga nasod ug sa ilang yuta.+ 18  Ug ilang gitugyan ang ilang mga diyos ngadto sa kalayo, tungod kay sila dili mga diyos,+ kondili ginama sa mga kamot sa tawo,+ kahoy ug bato; mao nga ilang gilaglag kini. 19  Ug karon, Oh Jehova nga among Diyos,+ luwasa kami,+ palihog, gikan sa iyang kamot, aron nga ang tanang gingharian sa yuta mahibalo nga ikaw, Oh Jehova, mao lamang ang Diyos.”+ 20  Ug si Isaias nga anak nga lalaki ni Amoz nagpasugo ngadto kang Ezequias, nga nag-ingon: “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel,+ ‘Ang pag-ampo+ nga imong gihimo kanako mahitungod kang Senakerib nga hari sa Asirya akong gidungog.+ 21  Mao kini ang pulong nga gisulti ni Jehova batok kaniya: “Ang ulay nga anak nga babaye sa Zion nagtamay kanimo,+ siya nagyubit kanimo.+ Sa imong luyo ang anak nga babaye sa Jerusalem+ naglingolingo sa iyang ulo.+ 22  Kinsa ang imong gitamay+ ug gisultihan nga mapasipalahon?+ Ug batok kang kinsa nga imong gipataas ang imong tingog+ Ug imong giyahat ang imong mga mata?+ Kini maoy batok sa Balaang Usa sa Israel!+ 23  Pinaagi sa imong mga mensahero+ ikaw nagtamay kang Jehova ug ikaw nag-ingon,+ ‘Uban sa daghan nakong mga karo nga iggugubat ako mismo+ Ako motungas gayod sa hataas nga dapit sa bukirong mga rehiyon,+ Ang kinalay-ang mga bahin sa Lebanon;+ Ug akong putlon ang habog nga mga sedro niini,+ ang piniling mga kahoyng junipero niini.+ Ug ako mosulod sa kataposang dapit puloy-anan niini, ang kakahoyan sa prutasan niini.+ 24  Ako tinong magakalot ug magainom ug lahi nga mga tubig, Ug akong pamalahon pinaagi sa mga lapalapa sa akong mga tiil ang tanang kasapaan sa Nilo sa Ehipto.’+ 25  Wala ba ikaw makadungog?+ Sukad pa sa dugay nang kapanahonan mao kini ang akong pagabuhaton.+ Sukad sa nanglabayng mga adlaw ako nag-umol na niini.+ Karon ipahinabo ko kini.+ Ug himoon mo nga biniyaan ang kinutaang mga siyudad ingong mga tapok sa kagun-oban.+ 26  Ug mawad-ag kusog ang kamot sa ilang mga molupyo;+ Sila gayod mangalisang ug mangaulaw.+ Sila mahimong ingon sa mga tanom sa kapatagan ug sa malunhaw nga balili,+ Balili sa mga atop,+ sa dihang kini pagbahon sa hangin nga timog.+ 27  Ug ang imong paglingkod nga hilom ug ang imong paggula+ ug ang imong pagsulod akong nahibaloan pag-ayo,+ Ug ang imong pagkasuko batok kanako,+ 28  Tungod kay ang imong pagkasuko batok kanako+ ug ang imong pagngulob nakaabot sa akong mga igdulungog.+ Ug ibutang ko gayod ang akong kaw-it sa imong ilong ug ang akong busal taliwala sa imong mga ngabil,+ Ug dad-on ko gayod ikaw pagbalik didto sa dalan nga imong giagian.”+ 29  “‘Ug mao kini ang ilhanan alang kanimo:+ Adunay pagpangaon niining tuiga sa moturok gikan sa nahulog nga mga lugas,+ ug sa ikaduha ka tuig sa lugas nga moturok sa kaugalingon niini; apan sa ikatulo ka tuig pagpugas kamo ug binhi+ ug pangani ug pagtanom ug mga parasan ug kaona ang ilang bunga.+ 30  Ug kadtong makaikyas sa balay sa Juda, kadtong mahibilin,+ tinong mogamot paingon sa ubos ug mamunga paingon sa ibabaw.+ 31  Kay gikan sa Jerusalem mogula ang usa ka nahibilin,+ ug kadtong makaikyas gikan sa Bukid sa Zion.+ Ang kasibot+ mismo ni Jehova sa mga panon ang mobuhat niini. 32  “‘Mao nga giingon kini ni Jehova mahitungod sa hari sa Asirya:+ “Siya dili moanhi niini nga siyudad+ ni siya mopana ug usa ka udyong+ didto ni makigharong niini pinaagig taming ni maghimo ug pang-asdang nga bungdo+ batok niini. 33  Sa dalan nga iyang giagian siya mobalik, ug niini nga siyudad siya dili moanhi, mao ang giingon ni Jehova.+ 34  Ug panalipdan+ ko gayod kini nga siyudad aron sa pagluwas niini tungod sa akong kaugalingon+ ug tungod kang David nga akong alagad.”’”+ 35  Ug nahitabo niadtong gabhiona nga ang manulonda ni Jehova migula ug mipatay sa usa ka gatos ug kawaloag-lima ka libo sa kampo+ sa mga Asiryanhon.+ Sa dihang ang mga tawo mibangon ug sayo sa pagkabuntag, ania karon, silang tanan maoy mga minatay.+ 36  Busa si Senakerib+ nga hari sa Asirya mibiya ug milakaw ug mibalik,+ ug siya mipuyo sa Nineve.+ 37  Ug nahitabo nga samtang siya nagyukbo didto sa balay ni Nisrok+ nga iyang diyos,+ si Adramelek ug si Sarezer, iyang mga anak nga lalaki, mitigbas kaniya pinaagi sa espada,+ ug miikyas sila ngadto sa yuta sa Ararat.+ Ug si Esar-hadon+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote