Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Hari 18:1-37

18  Ug nahitabo sa ikatulo ka tuig ni Oseas+ nga anak nga lalaki ni Elah nga hari sa Israel nga si Ezequias+ nga anak nga lalaki ni Ahaz+ nga hari sa Juda nahimong hari.  Kawhaag-lima ka tuig ang iyang panuigon sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa kawhaag-siyam ka tuig siya naghari sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Abi nga anak nga babaye ni Zacarias.+  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova,+ sumala sa tanan nga gibuhat ni David nga iyang katigulangan.+  Siya mao ang nagwagtang sa hatag-as nga mga dapit+ ug nagdugmok sa sagradong mga haligi+ ug nagputol sa sagradong+ poste ug naggupok sa halas nga tumbaga+ nga gihimo ni Moises;+ kay hangtod niadtong mga adlawa ang mga anak sa Israel nagpadayon sa paghimo ug gipaaso nga halad+ alang niini, ug kini ginatawag nga tumbagang halas nga idolo.+  Kang Jehova nga Diyos sa Israel siya misalig;+ ug sunod kaniya walay usa nga sama kaniya taliwala sa tanang hari sa Juda,+ bisan kadtong nahiuna kaniya.+  Ug siya nagpadayon sa pag-unong kang Jehova.+ Siya wala motipas sa pagsunod kaniya, apan siya nagpadayon sa pagtuman sa iyang mga sugo nga gisugo ni Jehova kang Moises.+  Ug si Jehova nag-uban kaniya.+ Sa bisan diin siya moadto, siya molihok nga manggialamon;+ ug siya misukol batok sa hari sa Asirya ug wala moalagad kaniya.+  Siya ang nagpukan sa mga Filistehanon+ hangtod sa Gaza+ ug usab sa mga teritoryo niini, gikan sa torre+ sa mga tigbantay hangtod sa kinutaan nga siyudad.  Ug nahitabo sa ikaupat ka tuig ni Haring Ezequias, nga mao, ang ikapito ka tuig ni Oseas+ nga anak nga lalaki ni Elah nga hari sa Israel, nga si Salmaneser+ nga hari sa Asirya mitungas batok sa Samaria ug misugod sa paglikos niini.+ 10  Ug ilang nabihag kini+ sa kataposan sa tulo ka tuig; sa ikaunom ka tuig ni Ezequias, nga mao, ang ikasiyam ka tuig ni Oseas nga hari sa Israel, ang Samaria nabihag.+ 11  Human niana ang hari sa Asirya+ nagdestiyero sa Israel+ ngadto sa Asirya ug nagbutang kanila sa Hala+ ug sa Habor+ sa suba sa Gozan ug sa mga siyudad sa mga Medianhon,+ 12  tungod kay sila wala mamati+ sa tingog ni Jehova nga ilang Diyos, apan nagpadayon paglapas sa iyang pakigsaad,+ bisan sa tanan nga gisugo ni Moises+ nga alagad ni Jehova.+ Sila wala mamati ni magtuman. 13  Ug sa ikanapulog-upat ka tuig ni Haring Ezequias, si Senakerib+ nga hari sa Asirya+ mitungas batok sa tanang kinutaang mga siyudad sa Juda ug miilog kanila. 14  Busa gipaadtoan ni Ezequias nga hari sa Juda ang hari sa Asirya didto sa Lakis, nga nag-ingon: “Ako nakasala. Sibog gikan sa pagsulong kanako. Bisan unsa nga imong isangon kanako akong pas-anon.”+ Busa gipahamtang sa hari sa Asirya kang Ezequias nga hari sa Juda ang tulo ka gatos ka talanton nga plata+ ug katloan ka talanton nga bulawan. 15  Busa gihatag ni Ezequias ang tanang plata nga makaplagan sa balay ni Jehova+ ug sa mga bahandi sa balay sa hari.+ 16  Nianang panahona si Ezequias nagputol sa mga pultahan sa templo ni Jehova+ ug sa mga poste sa pultahan nga gihaklapan+ ni Ezequias nga hari sa Juda ug unya gihatag kini ngadto sa hari sa Asirya. 17  Ug ang hari sa Asirya+ nagpadala kang Tartan+ ug kang Rabsaris ug kang Rabsake+ gikan sa Lakis+ ngadto kang Haring Ezequias uban ang usa ka dakong panon sa kasundalohan ngadto sa Jerusalem, aron sila motungas ug moadto sa Jerusalem. Busa sila mitungas ug miadto ug mihunong duol sa agianan sa tubig+ sa ibabaw nga linaw,+ nga didto sa dakong dalan sa yuta sa maglalaba.+ 18  Ug sila mitawag sa hari, apan migula kanila si Eliakim+ nga anak nga lalaki ni Hilkias, nga nagdumala sa panimalay, ug si Sebna+ nga sekretaryo ug si Joa nga anak nga lalaki ni Asap nga tigtala. 19  Busa si Rabsake+ miingon kanila: “Palihog, sultihi si Ezequias, ‘Mao kini ang giingon sa dakong hari,+ ang hari sa Asirya: “Unsa kining pagsaliga nga imong gilaoman?+ 20  Ikaw miingon (apan kini maoy mga pulong sa mga ngabil), ‘Adunay laraw+ ug pagkagamhanan alang sa gubat.’ Karon kang kinsa ka ba misalig, nga ikaw misukol+ man batok kanako? 21  Karon, tan-awa! ikaw misalig sa tukod niining gupok nga tangbo,+ sa Ehipto,+ nga, kon ang usa ka tawo manukod niana, tinong modulot sa iyang palad ug motusok niini. Ingon niana si Paraon+ nga hari sa Ehipto sa tanan nga nagasalig kaniya. 22  Ug kon kamo moingon kanako, ‘Si Jehova+ nga among Diyos ang among gisaligan,’+ dili ba siya ang usa kansang hatag-as nga mga dapit+ ug kansang mga halaran giwagtang ni Ezequias,+ samtang siya nag-ingon sa Juda ug Jerusalem, ‘Atubangan niini nga halaran kamo moyukbo sa Jerusalem’?”’+ 23  Nan, karon, pakigpusta,+ palihog, sa akong ginoo nga hari sa Asirya, ug hatagan ko ikaw ug duha ka libo ka kabayo aron tan-awon kon ikaw ba makahimo, sa imong bahin, sa pagbutang ug mga magsasakay diha kanila.+ 24  Nan, unsaon man nimo pagpalingiw sa nawong sa usa ka tagdumala sa kinagamyang mga alagad sa akong ginoo,+ samtang ikaw, sa imong bahin, misalig sa Ehipto alang sa mga karo+ ug sa mga mangangabayo?+ 25  Karon wala bay pagtugot ni Jehova nga ako mitungas batok niining dapita aron sa paglaglag niini? Si Jehova miingon kanako,+ ‘Tungas batok niining yutaa, ug laglagon mo gayod kini.’” 26  Niini si Eliakim+ nga anak nga lalaki ni Hilkias ug si Sebna+ ug si Joa+ miingon kang Rabsake:+ “Palihog, pakigsulti sa imong mga alagad sa pinulongang Siryanhon,+ kay kami makasabot; ug ayaw pakigsulti kanamo sa pinulongan sa mga Hudiyo+ sa igdulungog sa katawhan nga anaa sa paril.” 27  Apan si Rabsake miingon kanila: “Nganha ba sa imong ginoo ug kanimo nga ang akong ginoo nagpadala kanako aron sa pagsulti niining mga pulonga? Dili ba sa mga tawo nga naglingkod ibabaw sa paril, aron kan-on nila ang ilang kaugalingong hugaw+ ug imnon ang ilang kaugalingong ihi uban kaninyo?”+ 28  Ug si Rabsake nagpadayon sa pagtindog ug misinggit sa kusog nga tingog sa pinulongan sa mga Hudiyo;+ ug siya misulti ug miingon: “Pamatia ninyo ang pulong sa dakong hari,+ ang hari sa Asirya. 29  Mao kini ang giingon sa hari, ‘Ayaw kamo pagpalimbong ni Ezequias, kay dili siya makaluwas kaninyo gikan sa akong kamot.+ 30  Ug ayaw tugoting pasaligon kamo ni Ezequias kang Jehova,+ nga magaingon: “Sa walay pakyas si Jehova magluwas+ kanato, ug kini nga siyudad dili ihatag ngadto sa kamot sa hari sa Asirya.”+ 31  Ayaw pamati kang Ezequias; kay mao kini ang giingon sa hari sa Asirya: “Ampo kanako, ug umari kanako, ug kumaon ang matag usa gikan sa iyang kaugalingong paras ug ang matag usa gikan sa iyang kaugalingong kahoyng igos+ ug uminom ang matag usa sa tubig sa iyang kaugalingong atabay,+ 32  hangtod nga ako moabot ug ako magdala gayod kaninyo ngadto sa usa ka yuta nga sama sa inyong kaugalingong yuta,+ usa ka yuta sa mga lugas ug bag-ong bino, usa ka yuta sa tinapay+ ug mga kaparasan,+ usa ka yuta sa mga kahoyng lana-olibo ug dugos;+ ug magpadayon nga buhi aron kamo dili mamatay. Ug ayaw pagpamati kang Ezequias, kay siya naghaylo kaninyo, nga nag-ingon, ‘Si Jehova mismo magaluwas kanato.’+ 33  Ang mga diyos sa mga nasod nakaluwas+ ba ang matag usa sa iyang kaugalingong yuta gikan sa kamot sa hari sa Asirya?+ 34  Hain man ang mga diyos sa Hamat+ ug sa Arpad?+ Hain man ang mga diyos sa Separvaim,+ sa Hena+ ug sa Iva?+ Naluwas ba nila ang Samaria gikan sa akong kamot?+ 35  Kinsa taliwala sa tanang diyos sa kayutaan ang nakaluwas sa ilang yuta gikan sa akong kamot,+ aron nga si Jehova magluwas sa Jerusalem gikan sa akong kamot?”’”+ 36  Ug ang katawhan nagpadayon sa pagpakahilom+ ug wala motubag kaniya+ ug usa ka pulong, kay ang sugo sa hari nag-ingon: “Dili gayod kamo motubag kaniya.”+ 37  Apan si Eliakim+ nga anak nga lalaki ni Hilkias, nga nagdumala sa panimalay, ug si Sebna+ nga sekretaryo ug si Joa+ nga anak nga lalaki ni Asap nga tigtala nangadto kang Ezequias nga ginisi ang ilang mga besti+ ug nagsugilon kaniya sa mga pulong ni Rabsake.

Mga Footnote