Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 17:1-41

17  Sa ikanapulog-duha ka tuig ni Ahaz nga hari sa Juda, si Oseas+ nga anak nga lalaki ni Elah nahimong hari sa Samaria+ ibabaw sa Israel sulod sa siyam ka tuig.  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova, hinuon dili ingon sa mga hari sa Israel nga nauna kaniya.+  Si Salmaneser+ nga hari sa Asirya+ mitungas batok kaniya, ug si Oseas nahimong iyang alagad ug misugod sa pagbayad ug tributo+ kaniya.  Apan, nakaplagan sa hari sa Asirya ang pakigkunsabo+ labot kang Oseas, sa pagkaagi nga siya nagpadala ug mga mensahero ngadto kang So nga hari sa Ehipto+ ug wala dad-a ang tributo ngadto sa hari sa Asirya ingon sa nangaging katuigan. Busa gibilanggo siya sa hari sa Asirya ug gigapos siya sulod sa bilanggoan.+  Ug ang hari sa Asirya mitungas batok sa tibuok nga yuta ug mitungas sa Samaria ug milikos+ batok niini sulod sa tulo ka tuig.  Sa ikasiyam ka tuig ni Oseas, ang hari sa Asirya nagbihag sa Samaria+ ug unya gidestiyero ang Israel+ ngadto sa Asirya ug gipapuyo sila sa Hala+ ug sa Habor didto sa suba sa Gozan+ ug sa mga siyudad sa mga Medianhon.+  Ug nahitabo kini tungod kay ang mga anak sa Israel nakasala+ batok kang Jehova nga ilang Diyos, nga nagpagawas kanila gikan sa yuta sa Ehipto gikan sa ilalom sa kamot ni Paraon nga hari sa Ehipto,+ ug sila misugod sa pagkahadlok sa ubang mga diyos;+  ug sila nagpadayon paglakaw sa mga lagda+ sa mga nasod nga giabog ni Jehova gikan sa atubangan sa mga anak sa Israel, ug sa mga lagda sa mga hari sa Israel nga ilang gihimo;  ug ginatuki sa mga anak sa Israel ang mga butang nga dili-matarong kang Jehova nga ilang Diyos+ ug sila nagsigeg tukod ug hatag-as nga mga dapit+ sa tanan nilang mga siyudad, gikan sa torre+ sa mga tigbantay hangtod sa kinutaan nga siyudad; 10  ug sila nagpadayon pagpatindog alang sa ilang kaugalingon ug sagradong mga haligi+ ug sagradong mga poste+ sa ibabaw sa matag hataas nga bungtod+ ug ilalom sa matag malamboon nga kahoy;+ 11  ug didto sa tanang hatag-as nga mga dapit sila nagpadayon sa paghimo ug gipaaso nga halad sama sa mga nasod+ nga gidestiyero ni Jehova tungod kanila, ug sila nagpadayon pagbuhat ug daotang mga butang sa pagpasuko+ kang Jehova; 12  Ug sila nagpadayon pag-alagad sa makaluod nga mga idolo,+ nga mahitungod niini si Jehova nag-ingon kanila: “Dili gayod ninyo buhaton kining butanga”;+ 13  ug si Jehova nagpadayon pagpasidaan+ sa Israel+ ug sa Juda+ pinaagi sa tanan niyang manalagna+ ug sa tanang bisyonaryo,+ nga nag-ingon: “Talikod kamo gikan sa inyong daotang mga dalan+ ug tumana ang akong mga sugo,+ ang akong mga lagda,+ sumala sa tanang balaod+ nga akong gisugo sa inyong mga katigulangan+ ug nga akong gipadala kaninyo pinaagi sa akong mga alagad nga mga manalagna”;+ 14  ug sila wala magpatalinghog apan nagpadayon pagpagahi sa ilang mga liog+ sama sa mga liog sa ilang mga katigulangan nga wala magpasundayag ug pagtuo+ kang Jehova nga ilang Diyos; 15  ug sila nagpadayon sa pagsalikway sa iyang mga regulasyon ug sa iyang pakigsaad+ nga iyang gihimo uban sa ilang mga katigulangan ug sa iyang mga pahinumdom+ nga pinaagi niini siya nagpasidaan kanila, ug sila nagsunod sa kawang nga mga idolo+ ug nahimong kawang+ sa ilang kaugalingon, sa pagsundog gayod sa mga nasod nga naglibot kanila, nga mahitungod kanila si Jehova nagsugo nga sila dili magbuhat sama kanila;+ 16  Ug nagpadayon sila sa pagbiya sa tanang kasugoan+ ni Jehova nga ilang Diyos ug naghimo alang sa ilang kaugalingon ug inumol nga mga estatwa,+ duha ka nating baka,+ ug naghimo ug sagradong poste,+ ug sila miyukbo sa tanang panon sa mga langit+ ug sa pag-alagad kang Baal;+ 17  ug sila nagpadayon sa pagpaagi sa ilang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye sa kalayo+ ug sa pagpanag-an+ ug sa pagpangitag mga tilimad-on,+ ug sila nagbaligya+ sa ilang kaugalingon sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova, aron sa pagpasuko+ kaniya; 18  Busa si Jehova nasuko pag-ayo+ batok sa Israel, mao nga iyang giwagtang sila gikan sa iyang panan-aw.+ Siya walay gibilin gawas lamang sa tribo ni Juda.+ 19  Bisan ang Juda wala magtuman sa mga sugo ni Jehova nga ilang Diyos,+ hinuon sila nagsubay sa mga lagda sa Israel+ nga ilang gihimo. 20  Busa si Jehova nagsalikway sa tanang binhi+ sa Israel ug nagpadayon pagpaantos kanila ug nagtugyan kanila ngadto sa kamot sa mga mangingilog, hangtod nga iyang gisalikway sila gikan sa iyang atubangan.+ 21  Kay iyang gilangkat ang Israel gikan sa balay ni David, ug ilang gihimong hari si Jeroboam nga anak nga lalaki ni Nebat; ug gipabulag ni Jeroboam+ ang Israel gikan sa pagsunod kang Jehova, ug iyang gipahinabo nga sila makasala sa usa ka dakong sala.+ 22  Ug ang mga anak sa Israel naglakaw sa tanang sala ni Jeroboam nga iyang gibuhat.+ Wala sila mobiya gikan niana, 23  hangtod nga giwagtang ni Jehova ang Israel gikan sa iyang panan-aw,+ ingon sa iyang gisulti pinaagi sa tanan niyang mga alagad nga mga manalagna.+ Busa ang Israel mibiya sa iyang kaugalingong yuta ngadto sa pagkadestiyero sa Asirya hangtod niining adlawa.+ 24  Human niana ang hari sa Asirya nagdala ug mga tawo gikan sa Babilonya+ ug sa Cuta ug sa Ava+ ug sa Hamat+ ug sa Separvaim+ ug gipapuyo sila sa mga siyudad sa Samaria+ imbes ang mga anak sa Israel; ug sila nanag-iya sa Samaria ug nagpuyo sa mga siyudad niini. 25  Ug nahitabo sa pagsugod sa ilang pagpuyo didto nga sila wala mahadlok+ kang Jehova. Busa si Jehova nagpadala ug mga leyon+ sa ilang taliwala, ug kini sila ang nagapatay sa ilang taliwala. 26  Busa sila nagtaho sa hari sa Asirya, nga nag-ingon: “Ang mga nasod nga imong gidestiyero ug unya mipuyo sa mga siyudad sa Samaria wala makahibalo sa relihiyon sa Diyos sa yuta, mao nga siya nagpadayon pagpadala ug mga leyon sa ilang taliwala;+ ug, tan-awa! kini sila nagpatay kanila, sanglit walay usa nga nahibalo sa relihiyon sa Diyos sa yuta.” 27  Niana ang hari sa Asirya nagmando, nga nag-ingon: “Paadtoa ang usa sa mga saserdote+ didto nga inyong gidestiyero gikan didto, aron siya moadto ug mopuyo didto ug magtudlo kanila sa relihiyon sa Diyos sa yuta.” 28  Busa usa sa mga saserdote nga ilang gidestiyero gikan sa Samaria miadto ug mipuyo sa Bethel,+ ug siya nahimong magtutudlo nila kon sa unsang paagi angay silang mahadlok kang Jehova.+ 29  Apan, ang tagsatagsa ka nasod naghimo sa iyang kaugalingong diyos,+ nga pagkahuman niana ilang gibutang sa balay sa hatag-as nga mga dapit nga gihimo sa mga Samarianhon, ang tagsatagsa ka nasod, diha sa ilang mga siyudad nga ilang gipuy-an. 30  Ug ang mga tawo sa Babilonya, sa ilang bahin, naghimo kang Sucot-benot, ug ang mga tawo sa Cut,+ sa ilang bahin, naghimo kang Nergal, ug ang mga tawo sa Hamat, sa ilang bahin, naghimo kang Asima. 31  Kon bahin sa mga Avihanon,+ sila naghimo kang Nibhaz ug Tartak; ug ang mga Separvihanon+ nagsunog sa ilang mga anak nga lalaki sa kalayo+ alang kang Adramelek ug kang Anamelek nga mga diyos sa Separvaim. 32  Ug sila nahimong mga mahadlokon kang Jehova ug naghimo alang sa ilang kaugalingon gikan sa kasagarang katawhan ug mga saserdote+ sa hatag-as nga mga dapit, ug sila nahimong mga tawong may katungdanan alang kanila sa balay sa hatag-as nga mga dapit. 33  Kang Jehova sila nahimong mga mahadlokon,+ apan sila maoy mga magsisimba sa ilang kaugalingong mga diyos,+ sumala sa relihiyon sa mga nasod nga gikan sa ilang taliwala sila nagdestiyero kanila.+ 34  Hangtod niining adlawa sila nagbuhat sumala sa ilang kanhing mga relihiyon.+ Walay usa nga nahadlok kang Jehova+ ug walay usa nga nagbuhat sumala sa iyang mga lagda ug sa iyang hudisyal nga mga hukom+ ug sa balaod+ ug sa sugo+ nga gisugo ni Jehova sa mga anak nga lalaki ni Jacob,+ kansang ngalan iyang gihimo nga Israel;+ 35  sa dihang si Jehova naghimo sa usa ka pakigsaad+ uban kanila ug nagsugo kanila, nga nag-ingon: “Dili kamo mahadlok sa ubang mga diyos,+ ug dili kamo moyukbo kanila ni mag-alagad kanila ni maghalad kanila.+ 36  Apan si Jehova, nga nagpagawas kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto pinaagi sa dakong gahom ug tinuy-od nga bukton,+ mao ang Usa nga inyong kahadlokan,+ ug kaniya kamo moyukbo,+ ug kaniya kamo maghalad.+ 37  Ug ang mga regulasyon+ ug ang hudisyal nga mga hukom+ ug ang balaod ug ang sugo nga iyang gisulat alang kaninyo,+ inyong matngonan nga buhaton kanunay;+ ug dili kamo mahadlok sa ubang mga diyos. 38  Ug ang pakigsaad nga akong gihimo uban kaninyo, dili ninyo kalimtan;+ ug dili kamo mahadlok sa ubang mga diyos.+ 39  Apan si Jehova+ nga inyong Diyos ang inyong kahadlokan, sanglit siya ang magpahigawas kaninyo gikan sa kamot sa tanan ninyong kaaway.”+ 40  Ug sila wala mosunod, kondili sila nagbuhat sumala sa ilang kanhing relihiyon.+ 41  Ug kining maong mga nasod nahimong mga mahadlokon kang Jehova,+ apan sa ilang kaugalingong kinulit nga mga larawan sila nag-alagad. Kon bahin sa ilang mga anak ug sa ilang mga apo, ingon gayod sa gibuhat sa ilang mga katigulangan ang ilang gibuhat hangtod niining adlawa.

Mga Footnote