Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Hari 16:1-20

16  Sa ikanapulog-pito ka tuig ni Peka nga anak nga lalaki ni Remalias, si Ahaz+ nga anak nga lalaki ni Jotam nga hari sa Juda nahimong hari.  Kawhaan ka tuig ang panuigon ni Ahaz sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa napulog-unom ka tuig siya naghari sa Jerusalem; ug siya wala magbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova nga iyang Diyos sama kang David nga iyang katigulangan.+  Ug siya nagpadayon paglakaw sa dalan sa mga hari sa Israel,+ ug bisan ang iyang kaugalingong anak nga lalaki iyang gipaagi sa kalayo,+ sumala sa dulumtanang+ mga butang sa mga nasod nga giabog ni Jehova tungod sa mga anak sa Israel.  Ug siya nagpadayon paghalad ug naghimog gipaaso nga halad didto sa hatag-as nga mga dapit+ ug ibabaw sa mga bungtod+ ug sa ilalom sa tanang malamboon nga kahoy.+  Niadtong panahona si Rezin+ nga hari sa Sirya ug si Peka+ nga anak nga lalaki ni Remalias nga hari sa Israel mitungas batok sa Jerusalem aron sa pagpakiggubat ug milikos batok kang Ahaz, apan wala sila makahimo sa pagpakig-away.+  Nianang panahona si Rezin nga hari sa Sirya nag-uli sa Elat+ ngadto sa Edom, nga human niana iyang gipapahawa ang mga Hudiyo gikan sa Elat; ug ang mga Edomhanon, sa ilang bahin, misulod sa Elat ug nagpadayon pagpuyo didto hangtod niining adlawa.  Busa si Ahaz nagpadala ug mga mensahero kang Tiglat-pileser+ nga hari sa Asirya, nga nag-ingon: “Ako imong alagad+ ug imong anak. Tungas ug luwasa+ ako gikan sa kamot sa hari sa Sirya ug gikan sa kamot sa hari sa Israel, nga mitindog batok kanako.”  Busa gikuha ni Ahaz ang plata ug ang bulawan nga makaplagan sa balay ni Jehova ug diha sa mga bahandi sa balay sa hari+ ug nagpadala ug hiphip+ sa hari sa Asirya.  Niana ang hari sa Asirya namati kaniya ug ang hari sa Asirya mitungas sa Damasco+ ug gibihag kini+ ug gidala ang katawhan niini ngadto sa pagkadestiyero sa Kir,+ ug si Rezin+ iyang gipatay. 10  Unya si Haring Ahaz+ miadto sa Damasco aron sa pagsugat kang Tiglat-pileser+ nga hari sa Asirya, ug iyang nakita ang halaran+ nga didto sa Damasco. Busa gipadala ni Haring Ahaz ngadto kang Uriyas nga saserdote ang disenyo sa halaran ug ang sumbanan niini bahin sa tanan nga pagkabuhat niini.+ 11  Ug gitukod ni Uriyas+ nga saserdote ang halaran.+ Gihimo kini ni Uriyas nga saserdote sumala sa tanan nga gipadala ni Haring Ahaz gikan sa Damasco, samtang si Haring Ahaz wala pa moabot gikan sa Damasco. 12  Sa dihang ang hari miabot na gikan sa Damasco, nakita sa hari ang halaran; ug ang hari miduol sa halaran+ ug naghimog mga halad sa ibabaw niana.+ 13  Ug siya nagpadayon sa paghimo sa iyang halad-nga-sinunog+ ug sa pagpaaso+ sa iyang halad-nga-lugas+ ug sa pagbubo sa iyang halad-nga-ilimnon+ ug sa pagwisik sa dugo sa mga halad-sa-panag-ambit nga iyaha diha sa halaran. 14  Ug ang halaran nga tumbaga+ nga diha sa atubangan ni Jehova iya karong gipaduol gikan sa atubangan sa balay, gikan sa taliwala sa iyang halaran ug sa balay ni Jehova,+ ug gibutang kini dapit sa amihanan sa iyang halaran. 15  Ug si Haring Ahaz nagsugo kaniya, kang Uriyas+ mismo nga saserdote, nga nag-ingon: “Diha sa dakong halaran paasoha ang halad-nga-sinunog sa buntag,+ ingon man ang halad-nga-lugas sa gabii+ ug ang halad-nga-sinunog sa hari+ ug ang iyang halad-nga-lugas ug ang halad-nga-sinunog sa tanang katawhan sa yuta ug ang ilang halad-nga-lugas ug ang ilang mga halad-nga-ilimnon; ug ang tanang dugo sa halad-nga-sinunog ug ang tanang dugo sa usa ka halad imong iwisik sa ibabaw niana. Kon bahin sa tumbaga nga halaran, kini mahimong butang nga akong hatagag pagtagad.” 16  Ug si Uriyas+ nga saserdote nagbuhat sumala sa tanan nga gisugo ni Haring Ahaz.+ 17  Dugang pa, giputolputol ni Haring Ahaz+ ang mga bungbong+ sa mga kareton+ ug gikuha gikan kanila ang mga dulang;+ ug ang dagatdagat+ iyang gipaubos gikan sa torong mga baka nga tumbaga+ nga dinha sa ilalom niana ug unya gibutang kini sa ibabaw sa usa ka bakbak nga bato. 18  Ug ang tinabonang gambalay alang sa igpapahulay nga ilang gitukod diha sa balay ug ang agianan-pasulod sa hari nga didto sa gawas iyang gibalhin gikan sa balay ni Jehova tungod sa hari sa Asirya. 19  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Ahaz, kon unsa ang iyang nabuhat, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Juda? 20  Sa kataposan si Ahaz natulog uban sa iyang mga katigulangan ug gilubong uban sa iyang mga katigulangan didto sa Siyudad ni David;+ ug si Ezequias+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote