Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Hari 10:1-36

10  Karon si Ahab may kapitoan+ ka anak nga lalaki sa Samaria.+ Busa si Jehu misulat ug mga sulat ug gipadala kini sa Samaria ngadto sa mga prinsipe+ sa Jezreel, sa mga ansiyano+ ug sa mga tig-atiman ni Ahab, nga nag-ingon:  “Nan, karon, sa panahon mismo nga kining sulata moabot kaninyo anaa uban kaninyo ang mga anak nga lalaki sa inyong ginoo, ug anaa uban kaninyo ang mga karo nga iggugubat ug ang mga kabayo+ ug ang usa ka kinutaan nga siyudad ug ang armadura.  Ug tan-awon ninyo kon kinsa ang labing maayo ug ang labing matul-id sa mga anak nga lalaki sa inyong ginoo ug ibutang siya sa trono sa iyang amahan.+ Unya pakig-away alang sa balay sa inyong ginoo.”  Ug sila nahadlok gayod pag-ayo ug miingon: “Tan-awa! Ang duha ka hari+ wala makabarog sa iyang atubangan, ug unsaon nato pagbarog sa atong kaugalingon?”+  Busa ang usa nga nagdumala sa balay ug ang usa nga nagdumala sa siyudad ug ang mga ansiyano ug ang mga tig-atiman+ nagpasugo ngadto kang Jehu, nga nag-ingon: “Kami imong mga alagad, ug ang tanan nga imong isulti kanamo among buhaton. Dili kami maghimo kang bisan kinsa nga hari. Buhata kon unsay maayo sa imong mga mata.”  Niana siya nagsulat kanila ug ikaduhang sulat, nga nag-ingon: “Kon kamo akoa,+ ug ang akong tingog ang inyong sundon, kuhaon ninyo ang mga ulo sa mga tawo nga maoy mga anak nga lalaki+ sa inyong ginoo ug anhi kanako ugma niining taknaa sa Jezreel.”+ Karon ang mga anak nga lalaki sa hari, kapitoan ka tawo, didto kauban sa inilang mga tawo sa siyudad nga nagmatuto kanila.  Ug nahitabo nga sa pag-abot gayod sa sulat kanila, ilang gikuha ang mga anak nga lalaki sa hari ug gipatay sila, kapitoan ka tawo,+ nga human niini ilang gibutang ang ilang mga ulo sa mga bukag ug gipadala sila ngadto kaniya sa Jezreel.  Unya ang mensahero+ misulod ug misulti kaniya, nga nag-ingon: “Ilang gidala ang mga ulo+ sa mga anak nga lalaki sa hari.” Busa siya miingon: “Ibutang ninyo sila nga duha ka tapok sa agianan sa ganghaan hangtod sa buntag.”+  Ug nahitabo sa pagkabuntag nga siya migula. Unya siya mibarog ug miingon sa tibuok katawhan: “Kamo matarong.+ Ania, ako nakigkunsabo+ batok sa akong ginoo, ug siya akong gipatay;+ apan kinsa ang nagpatay niining tanan? 10  Nan, hibaloi nga walay pulong ni Jehova nga mahulog sa yuta nga dili matuman+ nga gisulti ni Jehova batok sa balay ni Ahab;+ ug gibuhat ni Jehova ang iyang gisulti pinaagi sa iyang alagad nga si Elias.”+ 11  Dugang pa, gipatay ni Jehu ang tanan nga nahibilin sa balay ni Ahab sa Jezreel ug ang iyang tanan nga inilang mga tawo+ ug ang iyang mga kaila ug ang iyang mga saserdote,+ hangtod nga walay buhi nga iyaha nga iyang gibilin.+ 12  Ug siya mitindog ug misulod, unya mipaingon sa Samaria. Ang balay-higtanan sa mga magbalantay sa karnero diha sa dalan. 13  Ug nahinagbo ni Jehu ang mga igsoong lalaki+ ni Ahazias+ nga hari sa Juda. Dihang siya miingon kanila, “Kinsa kamo?” niana sila miingon: “Kami ang mga igsoon ni Ahazias, ug kami nanglugsong aron sa pagpangutana kon ang tanan maayo ba sa mga anak nga lalaki sa hari ug sa mga anak nga lalaki sa mahal nga ginang.” 14  Dihadiha siya miingon: “Dakpa ninyo silang buhi!”+ Busa ilang gidakop sila nga buhi ug gipamatay sila didto sa atabay sa balay-higtanan, kap-atag-duha ka tawo, ug wala siyay gibilin nga bisan usa nila.+ 15  Samtang siya mibiya gikan didto iyang nahinagbo si Jehonadab+ nga anak nga lalaki ni Rekab+ nga miadto aron sa pagsugat kaniya. Sa dihang iyang gipanalanginan+ siya, niana siya miingon kaniya: “Ang imo bang kasingkasing matul-id uban kanako, ingon nga ang akong kasingkasing uban sa imong kasingkasing?”+ Niini si Jehonadab miingon: “Oo.” “Kon mao kana, itunol kanako ang imong kamot.” Busa iyang gitunol kaniya ang iyang kamot. Niana iyang gipasakay siya sa karo uban niya.+ 16  Unya siya miingon: “Uban nako ug tan-awa ang dili nako pagtugot nga may makig-indig+ kang Jehova.” Ug ilang gipapadayon siya sa pagsakay uban niya diha sa iyang karo nga iggugubat. 17  Sa kataposan siya nakaabot sa Samaria. Karon iyang gipatay ang tanan nga nahibilin nga iya ni Ahab sa Samaria, hangtod nga iyang napuo sila,+ sumala sa pulong ni Jehova nga iyang gisulti kang Elias.+ 18  Dugang pa, gitapok ni Jehu ang tanang katawhan ug miingon kanila: “Si Ahab, sa usa ka bahin, nagsimba kang Baal ug diyutay.+ Si Jehu, sa laing bahin, mosimba kaniya ug labihan. 19  Busa karon tawga ang tanang manalagna+ ni Baal, ang tanan niyang magsisimba+ ug ang tanan niyang saserdote+ nganhi kanako. Ayaw tugoti nga adunay bisan usa nga wala, tungod kay ako adunay dakong halad alang kang Baal. Ang bisan kinsa nga wala dili magpabiling buhi.” Kon bahin kang Jehu, siya milihok nga malinglahon,+ aron laglagon ang mga magsisimba ni Baal. 20  Ug si Jehu nagkanayon: “Pagbalaan ug usa ka solemneng panagkatigom alang kang Baal.” Busa ilang gimantala kini. 21  Human niana gipasugoan ni Jehu ang tibuok Israel,+ mao nga ang tanang magsisimba ni Baal nangadto. Ug walay bisan usa nga nahibilin nga wala moadto. Ug sila nanulod sa balay ni Baal,+ ug ang balay ni Baal napuno gikan sa tumoy ug tumoy. 22  Siya karon miingon ngadto sa usa nga nagdumala sa mga besti: “Pagpagawas ug mga besti alang sa tanang magsisimba ni Baal.” Busa iyang gipagawas ang besti alang kanila. 23  Unya si Jehu uban kang Jehonadab+ nga anak nga lalaki ni Rekab misulod sa balay ni Baal. Siya karon miingon sa mga magsisimba ni Baal: “Susiha pag-ayo ug tan-awa nga walay usa dinhi uban ninyo nga mga magsisimba ni Jehova, apan mga magsisimba lamang ni Baal.”+ 24  Sa kataposan sila misulod aron sa paghalad sa mga halad ug sa mga halad-nga-sinunog, ug si Jehu nagbutang ug kawaloan ka tawo sa gawas ilalom sa iyang pagbuot ug nagkanayon: “Kon bahin sa tawo nga makaikyas gikan sa mga tawo nga akong gitugyan sa inyong mga kamot, ang iyang kalag igabugti alang sa kalag niya.”+ 25  Ug nahitabo nga sa pagkahuman gayod niya ug halad sa halad-nga-sinunog, si Jehu miingon gilayon sa mga magdadagan ug sa mga luyoluyo sa komandante: “Sulod kamo, pamatya sila! Ayaw tugoti nga adunay bisan usa nga makagawas.”+ Ug ang mga magdadagan ug ang mga luyoluyo sa komandante+ misugod sa pagpanigbas kanila pinaagi sa sulab sa espada ug sa pagsalibay kanila sa gawas, ug sila nagpadayon hangtod sa siyudad sa balay ni Baal. 26  Unya ilang gidala sa gawas ang sagradong mga haligi+ sa balay ni Baal ug gisunog+ ang matag usa. 27  Dugang pa, ilang gitumpag ang sagradong haligi ni Baal+ ug gitumpag ang balay ni Baal,+ ug ilang gihimo kini nga mga kalibangan+ hangtod niining adlawa. 28  Busa gilaglag ni Jehu si Baal gikan sa Israel. 29  Ang mga sala lamang ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat, nga pinaagi niana iyang gipahinabo nga makasala ang Israel,+ nga si Jehu wala mobulag gikan sa pagsunod kanila, nga mao, ang mga nating baka nga bulawan+ diin ang usa didto sa Bethel ug ang usa sa Dan.+ 30  Busa si Jehova miingon kang Jehu: “Tungod kay gihimo mo ang maayo sa pagbuhat kon unsay matarong sa akong mga mata,+ ug sumala sa tanan nga diha sa akong kasingkasing imong gibuhat ngadto sa balay ni Ahab,+ ang mga anak nga lalaki hangtod sa ikaupat nga kaliwatan molingkod alang kanimo diha sa trono sa Israel.”+ 31  Ug si Jehu wala mag-amping sa pagsubay sa balaod ni Jehova nga Diyos sa Israel uban sa bug-os niyang kasingkasing.+ Siya wala mobulag gikan sa mga sala ni Jeroboam nga pinaagi niana iyang gipahinabo nga makasala ang Israel.+ 32  Niadtong mga adlawa si Jehova misugod sa pagbulagbulag sa Israel; ug si Hazael+ nagpadayon paghampak kanila sa tibuok teritoryo sa Israel, 33  gikan sa Jordan ngadto sa silangan sa adlaw, ang tibuok nga yuta sa Gilead,+ ang mga Gadhanon+ ug ang mga Rubenhon+ ug ang mga Manasesnon,+ gikan sa Aroer,+ nga didto sa may bul-oganang walog sa Arnon, bisan ang Gilead ug ang Basan.+ 34  Ug ang ubang mga kalihokan ni Jehu ug ang tanan nga iyang nabuhat ug ang tanan niyang pagkagamhanan, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel? 35  Sa kataposan si Jehu natulog uban sa iyang mga katigulangan,+ ug ilang gilubong siya sa Samaria; ug si Jehoahaz+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. 36  Ug ang mga adlaw nga si Jehu naghari sa Israel maoy kawhaag-walo ka tuig sa Samaria.

Mga Footnote