Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Cronicas 6:1-42

6  Maoy niadtong tungora nga si Solomon miingon:+ “Si Jehova nag-ingon nga siya mopuyo diha sa mabagang kangiob;+  ug ako, sa akong bahin, nagtukod ug usa ka balay nga halangdong puloy-anan alang kanimo+ ug usa ka pihong dapit nga imong puy-an hangtod sa panahong walay tino.”+  Unya ang hari miatubang ug gipanalanginan+ ang tibuok nga kongregasyon sa Israel, samtang ang tibuok nga kongregasyon sa Israel nagbarog.+  Ug siya nagkanayon: “Dalayegon si Jehova nga Diyos sa Israel,+ nga nakigsulti pinaagi sa iyang kaugalingong baba kang David nga akong amahan+ ug pinaagi sa iyang kaugalingong mga kamot naghatag ug katumanan,+ nga nag-ingon,  ‘Sukad sa adlaw nga akong gipagawas ang akong katawhan gikan sa yuta sa Ehipto wala ako magpili ug usa ka siyudad gikan sa tanang tribo sa Israel aron sa pagtukod ug balay aron ang akong ngalan+ maanaa diha, ug ako wala magpili ug usa ka tawo aron mahimong pangulo sa akong katawhang Israel.+  Apan akong pilion ang Jerusalem+ aron ang akong ngalan maanaa diha, ug akong pilion si David aron mangulo sa akong katawhang Israel.’+  Ug nahimong duol sa kasingkasing ni David nga akong amahan ang pagtukod ug usa ka balay alang sa ngalan ni Jehova nga Diyos sa Israel.+  Apan si Jehova miingon kang David nga akong amahan, ‘Sanglit nahimong duol sa imong kasingkasing ang pagtukod ug usa ka balay alang sa akong ngalan, maayo ang imong gibuhat tungod kay kini nahimong duol sa imong kasingkasing.+  Apan ikaw dili maoy magtukod sa balay,+ kondili ang imong anak nga lalaki nga mogula gikan sa imong balat-ang mao ang magtukod sa balay alang sa akong ngalan.’+ 10  Ug gituman ni Jehova ang iyang pulong+ nga iyang gisulti, nga ako motindog puli kang David nga akong amahan+ ug molingkod diha sa trono+ sa Israel, ingon sa gisulti ni Jehova,+ ug nga ako magtukod sa balay alang sa ngalan ni Jehova nga Diyos sa Israel,+ 11  ug nga akong ibutang didto ang Arka+ diin anaa ang pakigsaad ni Jehova nga iyang gihimo uban sa mga anak sa Israel.”+ 12  Ug siya mibarog atubangan sa halaran ni Jehova atubangan sa tibuok nga kongregasyon sa Israel,+ ug iya karong gibayaw ang iyang mga kamot.+ 13  (Kay si Solomon naghimo ug plataporma+ nga tumbaga ug dayon gibutang kini sa taliwala sa paril nga naglibot.+ Ang gitas-on niini maoy lima ka maniko, ug ang gilapdon niini lima ka maniko, ug ang gihabogon niini tulo ka maniko; ug siya nagpabilin sa pagbarog didto.) Ug siya miluhod+ sa atubangan sa tibuok nga kongregasyon sa Israel ug gibayaw ang iyang mga kamot ngadto sa mga langit.+ 14  Ug siya nagkanayon: “Oh Jehova nga Diyos sa Israel,+ walay Diyos nga sama kanimo+ sa mga langit o sa yuta, nga nagatuman sa pakigsaad+ ug sa mahigugmaong-kalulot ngadto sa imong mga alagad nga nagalakaw sa imong atubangan uban ang bug-os nilang kasingkasing;+ 15  ikaw nga nagtuman ngadto sa imong alagad nga si David nga akong amahan sa imong gisaad kaniya,+ sa ingon imong gihimo ang saad pinaagi sa imong baba, ug pinaagi sa imong kaugalingong kamot imong gihimo ang katumanan ingon niining adlawa.+ 16  Ug karon, Oh Jehova nga Diyos sa Israel, tumana ngadto sa imong alagad nga si David nga akong amahan ang imong gisaad kaniya, nga nag-ingon, ‘Walay usa ka tawo nimo nga pagaputlon gikan sa akong atubangan sa paglingkod sa trono sa Israel,+ kon ang imong mga anak nga lalaki+ magaamping sa ilang dalan pinaagi sa paglakaw sa akong balaod,+ ingon sa imong paglakaw sa akong atubangan.’+ 17  Ug karon, Oh Jehova nga Diyos sa Israel,+ pamatud-i nga kasaligan ang imong saad+ nga imong gisaad ngadto sa imong alagad nga si David.+ 18  “Apan ang Diyos mopuyo ba gayod uban sa katawhan dinhi sa yuta?+ Tan-awa! Ang langit, oo, ang langit sa mga langit, dili makaigo kanimo;+ nan, unsa pa kaha kining balaya nga akong gitukod!+ 19  Ug tagda gayod ang pag-ampo sa imong alagad+ ug ang iyang hangyo alang sa pabor,+ Oh Jehova nga akong Diyos, pinaagi sa pagpamati sa mapangaliyupoong pagtuaw+ ug sa pag-ampo nga ginaampo sa imong alagad sa imong atubangan,+ 20  aron ang imong mga mata mabuka+ unta nganhi niining balaya adlaw ug gabii, sa dapit nga ikaw miingon nga imong ibutang ang imong ngalan,+ pinaagi sa pagpamati sa pag-ampo nga ginaampo sa imong alagad nganhi niining dapita.+ 21  Ug ikaw mamati sa mga pangaliyupo sa imong alagad+ ug sa imong katawhang Israel sa dihang sila moampo paatubang niining dapita,+ aron nga ikaw maminaw gikan sa dapit nga imong puloy-anan, gikan sa mga langit;+ ug ikaw maminaw ug mopasaylo.+ 22  “Kon ang usa ka tawo makasala batok sa iyang isigkatawo+ ug siya magatunglo kaniya aron siya matinunglo,+ ug siya gayod moanhi nga nailalom sa tunglo atubangan sa imong halaran niining balaya,+ 23  nan maminaw ka unta gikan sa mga langit,+ ug ikaw molihok gayod+ ug mohukom sa imong mga alagad aron magabalos sa daotan pinaagi sa pagbutang sa iyang dalan ibabaw sa iyang ulo+ ug pinaagi sa pagpahayag nga matarong sa usa nga matarong+ pinaagi sa paghatag kaniya sumala sa iyang pagkamatarong.+ 24  “Ug kon ang imong katawhang Israel mapildi atubangan sa kaaway+ tungod kay sila nagpadayon pagpakasala batok kanimo,+ ug sila sa pagkatinuod mobalik+ ug modayeg sa imong ngalan+ ug moampo+ ug mohangyo alang sa pabor sa imong atubangan niining balaya,+ 25  nan maminaw ka unta gikan sa mga langit,+ ug pasayloon+ mo ang sala sa imong katawhang Israel ug dad-on mo sila pagbalik+ ngadto sa yuta nga imong gihatag kanila ug sa ilang mga katigulangan.+ 26  “Sa dihang ang mga langit matakpan aron dili moulan+ tungod kay sila nagpadayon pagpakasala+ batok kanimo, ug sila moampo gayod paatubang niining dapita+ ug modayeg sa imong ngalan ug sila motalikod gikan sa ilang sala tungod kay ikaw nagpadayon pagsakit kanila,+ 27  nan maminaw ka unta gikan sa mga langit, ug pasayloon mo ang sala sa imong mga alagad, sa imong katawhang Israel, tungod kay ginatudloan+ mo sila mahitungod sa maayo nga dalan+ nga angay nilang pagalaktan; ug ikaw magahatag ug ulan+ diha sa imong yuta nga imong gihatag sa imong katawhan ingong usa ka panulondon.+ 28  “Kon may gutom+ diha sa yuta, kon may kamatay,+ kon may makapagba nga kainit+ ug agup-op,+ mga dulon+ ug mga uk-ok;+ kon ang ilang mga kaaway+ molikos kanila diha sa yuta sa ilang mga ganghaan+—bisan unsang matang sa hampak ug bisan unsang matang sa balatian+⁠— 29  bisan unsa nga pag-ampo,+ bisan unsa nga hangyo alang sa pabor+ nga himoon ni bisan kinsa nga tawo o sa tibuok nimong katawhang Israel,+ tungod kay matag usa kanila nahibalo sa iyang hampak+ ug sa iyang kasakit; sa dihang siya gayod magabayaw sa iyang mga kamot paatubang niining balaya,+ 30  nan maminaw ka unta gikan sa mga langit, ang dapit nga imong puloy-anan,+ ug ikaw magapasaylo+ ug mohatag sa matag usa sumala sa tanan niyang mga dalan,+ tungod kay ikaw nahibalo sa iyang kasingkasing+ (tungod kay ikaw lamang ang nahibalo sa kasingkasing sa mga anak sa katawhan);+ 31  aron nga sila mahadlok+ kanimo pinaagi sa paglakaw diha sa imong mga dalan sa tanang adlaw nga sila buhi ibabaw sa nawong sa yuta nga imong gihatag sa among mga katigulangan.+ 32  “Ug ngadto usab sa langyaw nga dili bahin sa imong katawhang Israel+ ug nga moanhi gayod gikan sa usa ka halayong yuta tungod sa imong dakong ngalan+ ug sa imong kusgan nga kamot+ ug sa imong tinuy-od nga bukton,+ ug sila moanhi gayod ug moampo paatubang niining balaya,+ 33  nan mamati ka unta gikan sa mga langit, gikan sa imong pihong dapit nga puloy-anan,+ ug ikaw magabuhat sumala sa tanan nga alang niana nagasangpit ang usa ka langyaw kanimo;+ aron ang tanang mga katawhan sa yuta mahibalo sa imong ngalan+ ug mahadlok+ kanimo sama sa imong katawhang Israel, ug aron mahibaloan nga kining balaya nga akong gitukod ginatawag sa imong ngalan.+ 34  “Kon ang imong katawhan mogula sa pagpakiggubat+ batok sa ilang mga kaaway diha sa dalan nga imong paagian+ kanila, ug sila moampo+ gayod kanimo paatubang niini nga siyudad nga imong gipili ug sa balay nga akong gitukod alang sa imong ngalan,+ 35  paminawa usab gikan sa mga langit ang ilang pag-ampo ug ang ilang hangyo alang sa pabor,+ ug magpahamtang ka ug paghukom alang kanila.+ 36  “Kon sila makasala batok kanimo+ (kay walay tawo nga dili makasala),+ ug ikaw masuko kanila ug magtugyan kanila ngadto sa kaaway, ug sa tinuod ang ilang mga mamimihag magdala kanila ingong binihag ngadto sa yuta nga halayo o haduol;+ 37  ug sila gayod makaamgo didto sa yuta diin sila gidalang binihag, ug sila sa pagkatinuod mobalik ug mohangyo kanimo alang sa pabor didto sa yuta diin sila mga binihag,+ nga magaingon, ‘Kami nakasala,+ kami nasayop+ ug kami nagdinaotan’;+ 38  ug sila sa pagkatinuod mobalik kanimo sa bug-os nilang kasingkasing+ ug sa bug-os nilang kalag didto sa yuta diin sila mga binihag+ niadtong mga nagbihag kanila, ug sa pagkatinuod sila moampo kanimo paatubang sa ilang yuta nga imong gihatag sa ilang mga katigulangan ug sa siyudad nga imong gipili+ ug sa balay nga akong gitukod alang sa imong ngalan;+ 39  maminaw ka usab gikan sa mga langit, gikan sa imong pihong dapit nga puloy-anan,+ sa ilang pag-ampo ug sa ilang mga hangyo alang sa pabor,+ ug magpahamtang ka gayod ug paghukom+ alang kanila ug magpasaylo+ sa imong katawhan nga nakasala batok kanimo. 40  “Karon, Oh akong Diyos, palihog, bukha ang imong mga mata+ ug mamati unta ang imong igdulungog+ sa pag-ampo maylabot niining dapita. 41  Ug karon tumindog ka,+ Oh Jehova nga Diyos, ngadto sa imong pagpahulay,+ ikaw ug ang Arka sa imong kusog.+ Himoa nga ang imong mga saserdote, Oh Jehova nga Diyos, mabestihan sa kaluwasan, ug himoa nga ang imong mga maunongon managmaya sa pagkamaayo.+ 42  Oh Jehova nga Diyos, ayaw ilingiw ang nawong sa imong dinihogan.+ Oh hinumdomi ang mga mahigugmaong-kalulot kang David nga imong alagad.”+

Mga Footnote