Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Cronicas 35:1-27

35  Unya gisaulog ni Josias+ sa Jerusalem ang usa ka paskuwa+ alang kang Jehova ug sila nag-ihaw sa halad sa paskuwa+ sa ikanapulog-upat+ ka adlaw sa unang+ bulan.  Busa siya nagpuwesto sa mga saserdote ibabaw sa mga butang nga ilang atimanonon+ ug nagdasig+ kanila sa pag-alagad sa balay ni Jehova.+  Ug siya nagkanayon sa mga Levihanon, ang mga magtutudlo+ sa tibuok Israel, kadtong mga balaan kang Jehova: “Ibutang ang balaang+ Arka diha sa balay+ nga gitukod ni Solomon nga anak nga lalaki ni David nga hari sa Israel; kini dili na palas-anon sa inyong abaga.+ Karon mag-alagad+ kamo kang Jehova nga inyong Diyos ug sa iyang katawhang Israel.  Ug pag-andam kamo sumala sa banay sa inyong mga katigulangan+ sumala sa inyong mga dibisyon,+ sumala sa sinulat+ ni David nga hari sa Israel ug sumala sa sinulat+ ni Solomon nga iyang anak.  Ug tindog+ diha sa balaang dapit sumala sa mga hut-ong sa balay sa mga katigulangan alang sa inyong kaigsoonan, ang mga anak sa katawhan, ug himoang maanaa ang bahin sa usa ka balay sa amahan+ nga ila sa mga Levihanon.+  Ug ihawa ang halad sa paskuwa+ ug balaana+ ang inyong kaugalingon ug pag-andam alang sa inyong kaigsoonan sa pagbuhat sumala sa pulong ni Jehova pinaagi ni Moises.”+  Karon si Josias miamot ngadto sa mga anak sa katawhan ug mga panon sa kahayopan, mga laki nga nating karnero ug mga laking nating kanding, ang tanan alang sa halad sa paskuwa alang sa tanan nga makaplagan, sa gidaghanon nga katloan ka libo, ug mga baka, tulo ka libo.+ Kini sila gikan sa mga manggad sa hari.+  Ug ang iyang mga prinsipe+ miamot ingong kinabubut-ong halad alang sa katawhan,+ alang sa mga saserdote ug alang sa mga Levihanon. Si Hilkias+ ug si Zacarias ug si Jehiel ingong mga pangulo sa balay sa matuod nga Diyos naghatag sa mga saserdote alang sa mga halad sa paskuwa ug duha ka libo unom ka gatos ka karnero ug kanding, ug tulo ka gatos ka baka.  Ug si Conanias ug Semaias ug Netanel nga iyang mga igsoong lalaki ug si Hasabias ug Jeiel ug Jozabad, ang mga pangulo sa mga Levihanon, miamot sa mga Levihanon alang sa mga halad sa paskuwa ug lima ka libo ka karnero ug kanding, ug lima ka gatos ka baka. 10  Ug ang pag-alagad giandam+ ug ang mga saserdote nagpadayon pagbarog+ diha sa ilang mga puwesto,+ ug ang mga Levihanon sumala sa ilang mga dibisyon,+ sumala sa sugo sa hari.+ 11  Ug ilang giihaw ang halad+ sa paskuwa ug giwisik+ sa mga saserdote+ ang dugo gikan sa ilang kamot, samtang ang mga Levihanon nagpanit+ niini. 12  Dugang pa, ilang giandam ang mga halad-nga-sinunog aron ihatag kini ngadto sa mga hut-ong+ sumala sa balay sa amahan,+ ngadto sa mga anak sa katawhan, aron himoon ang pagtanyag+ ngadto kang Jehova sumala sa nahisulat sa basahon ni Moises;+ ug ingon man usab sa mga baka. 13  Ug ilang giluto+ ang halad sa paskuwa+ ibabaw sa kalayo sumala sa nabatasan; ug ang mga butang nga binalaan ilang giluto+ sa mga kulon ug sa lingin-ug-lubot nga mga kulon ug sa mga pangbangkete nga panaksan, nga human niana ilang gidala kini pagdali ngadto sa mga anak sa katawhan.+ 14  Ug human niana sila nag-andam alang sa ilang kaugalingon ug alang sa mga saserdote,+ tungod kay ang mga saserdote nga mga anak ni Aaron nagtanyag sa mga halad-nga-sinunog+ ug sa tambok+ nga mga bahin hangtod sa gabii, ug ang mga Levihanon, sa ilang bahin, nag-andam+ alang sa ilang kaugalingon ug alang sa mga saserdote nga mga anak ni Aaron. 15  Ug ang mga mag-aawit+ nga mga anak nga lalaki ni Asap+ dinha sa ilang katungdanan sumala sa sugo ni David+ ug ni Asap+ ug ni Heman+ ug ni Jedutun+ nga bisyonaryo+ sa hari; ug ang mga magbalantay-sa-ganghaan+ dinha sa lainlaing ganghaan.+ Dili na kinahanglan alang kanila nga mobiya sa ilang pag-alagad, tungod kay ang ilang mga igsoon nga mga Levihanon nag-andam+ alang kanila. 16  Ug ang tanang pag-alagad kang Jehova giandam nianang adlawa aron sa pagsaulog sa paskuwa+ ug sa pagtanyag sa mga halad-nga-sinunog diha sa halaran ni Jehova, sumala sa sugo ni Haring Josias.+ 17  Ug ang mga anak sa Israel nga atua didto nagsaulog sa paskuwa+ nianang higayona ug usab sa pista sa mga tinapay nga walay igpapatubo sulod sa pito ka adlaw.+ 18  Ug wala pay paskuwa nga sama niadto nga gisaulog diha sa Israel sukad sa mga adlaw ni Samuel nga manalagna,+ ni nakasaulog ang bisan kinsang ubang hari+ sa Israel ug paskuwa nga sama niadtong gisaulog ni Josias ug sa mga saserdote ug sa mga Levihanon ug sa tibuok Juda ug sa Israel nga atua didto ug sa tanang molupyo sa Jerusalem. 19  Sa ikanapulog-walo ka tuig sa paghari ni Josias kining maong paskuwa gisaulog.+ 20  Human niining tanan sa dihang si Josias nakaandam na sa balay, si Neko+ nga hari sa Ehipto+ mitungas aron sa pagpakig-away didto sa Carkemis+ daplin sa Euprates. Unya si Josias+ migula sa pagpakigsangka kaniya.+ 21  Niana siya nagpadala ug mga mensahero kaniya, nga nag-ingon: “Unsay akong kalabotan kanimo, Oh hari sa Juda? Dili batok kanimo nga ako mianhi karong adlawa, kondili batok sa laing balay ang akong pakig-away ug ang Diyos nag-ingon nga ako magpahinabo ug kagubot. Alang sa imong kaayohan magpugong ka tungod sa Diyos, nga ania uban kanako, ug ayaw itugot nga siya maglaglag kanimo.”+ 22  Ug wala ipahilayo ni Josias ang iyang nawong gikan kaniya,+ hinuon siya nagtakoban+ sa iyang kaugalingon aron sa pagpakig-away batok kaniya ug wala mamati sa mga pulong ni Neko+ gikan sa baba sa Diyos. Busa siya miadto aron sa pagpakig-away didto sa patag sa walog sa Megido.+ 23  Ug ang mga magpapana+ nakaigo kang Haring Josias, mao nga ang hari miingon sa iyang mga alagad: “Ikanaog ako, kay ako grabeng nasamdan.”+ 24  Busa gikanaog siya sa iyang mga alagad gikan sa karo ug gipasakay sa iyang ikaduhang karo nga iggugubat ug gidala siya sa Jerusalem.+ Busa siya namatay+ ug gilubong sa lubnganan sa iyang mga katigulangan;+ ug ang tibuok Juda ug ang Jerusalem nagbangotan+ tungod kang Josias. 25  Ug si Jeremias+ miawit+ tungod kang Josias; ug ang tanang lalaking mag-aawit ug mga babayeng+ mag-aawit nagpadayon paghisgot bahin kang Josias diha sa ilang mga awit sa pagbangotan hangtod karong adlawa; ug gihimo nila kini sila ingong regulasyon sa Israel, ug anaa kini sila nahisulat lakip sa mga awit sa pagbangotan.+ 26  Kon bahin sa ubang mga kalihokan+ ni Josias ug sa iyang mga buhat sa mahigugmaong-kalulot,+ sumala sa nahisulat diha sa balaod+ ni Jehova, 27  ug ang iyang mga kalihokan, ang una ug ang kataposan,+ anaa sila nahisulat diha sa Basahon+ sa mga Hari sa Israel ug sa Juda.

Mga Footnote