Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Cronicas 34:1-33

34  Walo+ ka tuig ang panuigon ni Josias+ sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa katloag-usa ka tuig siya naghari sa Jerusalem.+  Ug siya nagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova+ ug naglakaw sa mga dalan ni David nga iyang katigulangan;+ ug siya wala motipas sa tuo o sa wala.+  Ug sa ikawalo ka tuig sa iyang paghari, samtang siya bata pa,+ siya misugod sa pagpangita+ sa Diyos ni David nga iyang katigulangan; ug sa ikanapulog-duha ka tuig iyang gisugdan paghinlo+ ang Juda ug ang Jerusalem sa hatag-as nga mga dapit+ ug sa sagradong mga poste+ ug sa kinulit nga mga larawan+ ug sa mga inumol nga estatwa.  Dugang pa, ilang gigun-ob sa atubangan niya ang mga halaran+ sa mga Baal;+ ug ang mga tungtonganan sa insenso+ nga didto sa ibabaw iyang giputol gikan niini nila; ug ang sagradong mga poste+ ug ang kinulit nga mga larawan+ ug ang mga inumol nga estatwa iyang gidugmok ug gipolbos,+ ug unya gisabulak kini sa ibabaw sa mga lubnganan sa kanhing mga naghalad kanila.+  Ug ang mga bukog+ sa mga saserdote iyang gisunog diha sa ilang mga halaran.+ Sa ingon iyang gihinloan ang Juda ug ang Jerusalem.  Usab, sa mga siyudad sa Manases+ ug Epraim+ ug Simeon ug hangtod sa Neptali, sa ilang nagun-ob nga mga dapit sa tibuok palibot,  iyang gigun-ob ang mga halaran+ ug ang sagradong mga poste,+ ug ang kinulit nga mga larawan+ iyang gidugmok ug gipolbos;+ ug ang tanang tungtonganan sa insenso+ iyang giputol sa tibuok yuta sa Israel, nga human niana siya mibalik sa Jerusalem.  Ug sa ikanapulog-walo+ ka tuig sa iyang paghari, sa dihang iya nang nahinloan ang yuta ug ang balay, iyang gipaadto si Sapan+ nga anak nga lalaki ni Azalias ug si Maaseias nga pangulo sa siyudad ug si Joa nga tigtala nga anak nga lalaki ni Joahaz aron sa pag-ayo+ sa balay ni Jehova nga iyang Diyos.  Ug sila nangadto kang Hilkias+ nga hataas nga saserdote ug gihatag ang salapi nga gidala ngadto sa balay sa Diyos, nga natigom sa mga Levihanon nga mga magbalantay sa pultahan+ gikan sa kamot ni Manases+ ug Epraim+ ug gikan sa tanang uban pa sa Israel+ ug gikan sa tibuok Juda ug Benjamin ug sa mga molupyo sa Jerusalem. 10  Unya ilang gitugyan kini ngadto sa kamot sa mga nagabuhat sa buluhaton nga gitudlo sa balay ni Jehova.+ Sa baylo ang mga nagabuhat sa buluhaton nga nagtrabaho didto sa balay ni Jehova naggamit niini sa pag-ayom ug sa pag-ayo sa balay. 11  Busa ilang gihatag kini ngadto sa mga artesano ug sa mga magtutukod+ aron sa pagpalit ug sinapsapan nga mga bato+ ug mga kahoy alang sa mga lugpit ug aron tukoron uban sa mga sagbayan ang mga balay nga gigun-ob sa mga hari+ sa Juda. 12  Ug ang mga tawo nagbuhat sa pagkamatinumanon+ sa trabaho; ug gitudlo sa ibabaw nila si Jahat ug si Abdias nga mga Levihanon, gikan sa mga anak nga lalaki ni Merari,+ ug si Zacarias ug si Mesulam, gikan sa mga anak nga lalaki sa mga Kohatnon,+ sa pag-alagad ingong mga magtatan-aw. Ug ang mga Levihanon, nga matag usa kanila batid sa mga tulonggon sa awit,+ 13  mao ang mga nagdumala sa mga tigpas-an,+ ug ang mga magtatan-aw+ sa tanang nagabuhat sa buluhaton alang sa nagkalainlaing pag-alagad; ug gikan sa mga Levihanon+ dihay mga sekretaryo+ ug mga opisyal ug mga magbalantay-sa-ganghaan.+ 14  Karon samtang sila nagpagawas sa salapi+ nga gidala ngadto sa balay ni Jehova, nakaplagan ni Hilkias+ nga saserdote ang basahon+ sa balaod ni Jehova+ nga gihatag pinaagi sa kamot ni Moises.+ 15  Busa si Hilkias mitubag ug miingon kang Sapan+ nga sekretaryo: “Ang basahon sa balaod akong nakaplagan sa balay ni Jehova.” Niana gihatag ni Hilkias ang basahon ngadto kang Sapan. 16  Unya gidala ni Sapan ang basahon ngadto sa hari ug mitubag ug dugang pa sa hari, nga nag-ingon: “Ang tanan nga imong gitugyan sa kamot sa imong mga alagad ilang ginabuhat. 17  Ug ilang gihuho ang salapi nga nakaplagan sa balay ni Jehova ug gitugyan kini ngadto sa kamot sa tinudlong mga tawo ug ngadto sa kamot sa mga nagabuhat sa buluhaton.”+ 18  Ug si Sapan nga sekretaryo nagbalita sa hari, nga nag-ingon: “Adunay basahon+ nga gihatag kanako ni Hilkias nga saserdote.”+ Ug si Sapan nagbasa gikan niini atubangan sa hari.+ 19  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod sa hari sa mga pulong sa balaod, dihadiha iyang gigisi ang iyang mga besti.+ 20  Unya ang hari nagsugo kang Hilkias+ ug kang Ahikam+ nga anak nga lalaki ni Sapan ug kang Abdon nga anak nga lalaki ni Miqueas ug kang Sapan+ nga sekretaryo+ ug kang Asaias+ nga alagad sa hari, nga nag-ingon: 21  “Panglakaw kamo, pagpakisayod+ kang Jehova alang kanako+ ug alang sa nahibilin sa Israel ug sa Juda mahitungod sa mga pulong sa basahon+ nga nakaplagan, kay dako ang kaaligutgot ni Jehova+ nga igabubo batok kanato tungod kay ang atong mga katigulangan wala motuman sa pulong ni Jehova pinaagi sa pagbuhat sumala sa tanan nga nahisulat niining basahona.”+ 22  Busa si Hilkias uban niadtong mga giingnan sa hari nangadto kang Hulda+ nga manalagna,+ ang asawa ni Salum nga anak nga lalaki ni Tikva nga anak nga lalaki ni Harhas nga tig-atiman sa mga besti,+ kay siya nagpuyo didto sa Jerusalem sa ikaduhang seksiyon; ug sila misulti kaniya sa ingon niini. 23  Sa baylo siya miingon kanila: “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Ingna ninyo ang tawo nga nagpadala kaninyo nganhi kanako: 24  “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ania, ako magapadala ug katalagman+ niining dapita ug sa mga molupyo niini,+ ang tanang tunglo+ nga nahisulat diha sa basahon nga ilang gibasa atubangan sa hari sa Juda,+ 25  tungod kay sila mibiya kanako+ ug naghimog gipaaso nga halad ngadto sa ubang mga diyos,+ aron sa pagpasuko+ kanako pinaagi sa tanang buhat sa ilang mga kamot+ ug aron ang akong kaaligutgot+ ibubo niining dapita ug dili mapalong.’”+ 26  Ug ngadto sa hari sa Juda, nga nagpadala kaninyo aron sa pagpakisayod kang Jehova, mao kini ang inyong isulti kaniya: “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel,+ ‘Kon mahitungod sa mga pulong+ nga imong nadungog, 27  tungod kay humok ang imong kasingkasing+ sa pagkaagi nga ikaw nagpaubos+ sa imong kaugalingon tungod sa Diyos sa imong pagkadungog sa iyang mga pulong mahitungod niining dapita ug sa mga molupyo niini, ug ikaw nagpaubos sa imong kaugalingon sa akong atubangan+ ug gigisi+ ang imong mga besti ug mihilak sa akong atubangan, ako, ako mismo, nakadungog,+ mao ang giingon ni Jehova. 28  Ania, pagatigomon ko ikaw ngadto sa imong mga katigulangan, ug ikaw pagatigomon gayod ngadto sa imong kaugalingong lubnganan diha sa kalinaw,+ ug ang imong mga mata dili makakita sa tanang katalagman+ nga akong dad-on niining dapita ug sa mga molupyo niini.’”’”+ Unya ilang gidala ang tubag ngadto sa hari. 29  Ug ang hari nagpasugo ug nagtigom sa tanang ansiyano sa Juda ug sa Jerusalem.+ 30  Ang hari karon miadto sa balay ni Jehova+ uban ang tanang tawo sa Juda ug ang mga molupyo sa Jerusalem ug ang mga saserdote+ ug ang mga Levihanon ug ang tanang katawhan, ang dagko ingon man ang gagmay; ug iyang gibasa+ sa ilang mga igdulungog ang tanang pulong sa basahon sa pakigsaad, nga nakaplagan didto sa balay ni Jehova.+ 31  Ug ang hari nagpadayon pagbarog diha sa iyang dapit+ ug naghimo sa pakigsaad+ sa atubangan ni Jehova sa pagsunod kang Jehova ug sa pagtuman sa iyang mga sugo+ ug sa iyang mga pagpamatuod+ ug sa iyang mga regulasyon+ sa bug-os niyang kasingkasing+ ug sa bug-os niyang kalag,+ sa pagtuman+ sa mga pulong sa pakigsaad nga nahisulat niining basahona.+ 32  Dugang pa, kadtong tanan nga nakaplagan sa Jerusalem ug sa Benjamin iyang gipabarog niini. Ug ang mga molupyo sa Jerusalem nagbuhat sumala sa pakigsaad sa Diyos, ang Diyos sa ilang mga katigulangan.+ 33  Human niana gikuha ni Josias ang tanang dulumtanang+ butang gikan sa tanang kayutaan nga ila sa mga anak sa Israel,+ ug ang tanan nga nakaplagan sa Israel iyang gipaalagad, sa pag-alagad kang Jehova nga ilang Diyos. Sa tanan niyang mga adlaw sila wala mobulag gikan sa pagsunod kang Jehova nga Diyos sa ilang mga katigulangan.+

Mga Footnote