Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Cronicas 32:1-33

32  Human niining mga butanga ug niining matinumanong dalan+ si Senakerib+ nga hari sa Asirya+ miabot ug misulong sa Juda ug nagkampo batok sa kinutaang mga siyudad,+ ug naghunahuna nga panag-iyahon kini pinaagi sa pagbuslot.  Sa dihang nakita ni Ezequias nga si Senakerib miabot nga gipunting ang iyang nawong+ sa pagpakiggubat batok sa Jerusalem,  niana siya mihukom uban sa iyang mga prinsipe+ ug sa iyang gamhanang mga tawo sa pagtak-op sa mga tubig sa mga tubod nga didto sa gawas sa siyudad;+ ug busa ilang gitabangan siya.  Busa daghang katawhan ang natapok, ug ilang gitak-opan ang tanang tuboran ug ang sapa+ nga nagabaha latas sa taliwala sa yuta, nga nag-ingon: “Ngano bang ang mga hari sa Asirya moanhi ug makakaplag gayod ug daghan kaayong tubig?”  Dugang pa, siya nagmaisogon ug nagtukod sa tanang nalumpag nga paril+ ug nagpatindog ug mga torre+ sa ibabaw niana, ug sa gawas lain nga paril,+ ug giayo ang Bungdo+ sa Siyudad ni David, ug naghimog daghang udyong+ ug mga taming.+  Ug siya nagbutang ug mga pangulo+ sa kasundalohan ibabaw sa katawhan ug gitapok sila kaniya sa plasa+ sa ganghaan sa siyudad ug misulti nga makapatandog sa ilang kasingkasing,+ nga nag-ingon:  “Magmaisogon ug magmakusganon kamo.+ Ayaw kahadlok+ ni malisang+ tungod sa hari sa Asirya+ ug gumikan sa tibuok panon sa katawhan nga uban kaniya;+ kay adunay mas daghan nga uban kanato kay nianang uban kaniya.  Uban kaniya anaa ang usa ka bukton nga unod,+ apan uban kanato anaa si Jehova nga atong Diyos aron sa pagtabang kanato+ ug sa pagpakig-away sa atong mga gubat.”+ Ug ang katawhan misalig sa mga pulong ni Ezequias nga hari sa Juda.+  Human niini si Senakerib+ nga hari sa Asirya nagpadala sa iyang mga alagad ngadto sa Jerusalem, samtang siya didto sa Lakis+ ug ang tibuok niyang imperyohanong gahom uban kaniya,+ ngadto kang Ezequias nga hari sa Juda ug ngadto sa tanang Judeanhon nga didto sa Jerusalem, nga nag-ingon: 10  “Mao kini ang giingon ni Senakerib nga hari sa Asirya,+ ‘Unsay inyong gisaligan nga nagpabilin man kamo nga wala mabalaka samtang gilikosan diha sa Jerusalem?+ 11  Dili ba si Ezequias+ naghaylo+ man kaninyo aron kamo itugyan ngadto sa kamatayon pinaagi sa gutom ug pinaagi sa kauhaw, nga nag-ingon: “Si Jehova nga atong Diyos magluwas kanato gikan sa kamot sa hari sa Asirya”?+ 12  Dili ba si Ezequias man ang nagwagtang sa iyang hatag-as nga mga dapit+ ug sa iyang mga halaran+ ug unya miingon sa Juda ug sa Jerusalem: “Atubangan sa usa ka halaran+ kinahanglan kamo mangyukbo+ ug diha niana kamo maghimog gipaaso nga halad”?+ 13  Wala ba kamo mahibalo kon unsay akong gihimo ug sa akong mga katigulangan ngadto sa tanang mga katawhan sa kayutaan?+ Ang mga diyos+ sa kanasoran nakahimo ba gayod sa pagluwas sa ilang yuta gikan sa akong kamot? 14  Kinsa sa taliwala sa tanang diyos niining maong kanasoran nga gilaglag sa akong mga katigulangan ang nakaluwas sa iyang katawhan gikan sa akong kamot, nga sa ingon ang inyong Diyos makahimo sa pagluwas kaninyo gikan sa akong kamot?+ 15  Ug karon ayaw tugoting limbongan kamo ni Ezequias+ o hayloon+ kamo sa ingon niini ug ayaw pagbutang ug pagtuo kaniya, kay walay diyos sa bisan unsa nga nasod o gingharian ang nakahimo sa pagluwas sa iyang katawhan gikan sa akong kamot ug gikan sa kamot sa akong mga katigulangan. Nan, unsaon na lang kaha pagluwas kaninyo sa inyong kaugalingong Diyos gikan sa akong kamot!’”+ 16  Ug ang iyang mga alagad misulti ug dugang pa batok kang Jehova nga matuod nga Diyos+ ug batok kang Ezequias nga iyang alagad. 17  Gani siya misulat ug mga sulat+ aron sa pagpakaulaw kang Jehova nga Diyos sa Israel+ ug sa pagsulti batok kaniya, nga nag-ingon: “Sama sa mga diyos+ sa kanasoran sa kayutaan nga wala magluwas sa ilang katawhan gikan sa akong kamot,+ mao man usab ang Diyos ni Ezequias dili magluwas sa iyang katawhan gikan sa akong kamot.” 18  Ug sila+ nagpadayon pagtawag sa usa ka makusog nga tingog+ sa pinulongan sa mga Hudiyo+ ngadto sa katawhan sa Jerusalem nga diha sa ibabaw sa paril, sa paghadlok+ kanila ug sa pagtugaw kanila, aron ilang mabihag ang siyudad. 19  Ug sila nagsulti batok+ sa Diyos sa Jerusalem+ sa samang paagi batok sa mga diyos sa mga katawhan sa yuta, ang binuhat sa mga kamot sa tawo.+ 20  Apan si Ezequias+ nga hari ug si Isaias+ nga anak nga lalaki ni Amoz,+ ang manalagna,+ nagpadayon pag-ampo mahitungod niini+ ug nagtuaw ngadto sa mga langit alang sa tabang.+ 21  Ug si Jehova nagpadala ug usa ka manulonda+ ug gilaglag ang matag maisog, gamhanang tawo+ ug pangulo ug hepe sa kampo sa hari sa Asirya,+ mao nga siya mipauli uban sa nawong nga maulawon ngadto sa iyang kaugalingong yuta. Sa ulahi siya misulod sa balay sa iyang diyos ug didto ang pipila nga migula gikan sa iyang kahiladmang mga bahin mipatay kaniya pinaagi sa espada.+ 22  Busa si Jehova nagluwas kang Ezequias ug sa mga molupyo sa Jerusalem gikan sa kamot ni Senakerib nga hari sa Asirya+ ug gikan sa kamot sa tanang uban pa ug gihatagan sila ug pahulay sa tibuok palibot.+ 23  Ug dihay daghan nga nagdalag mga gasa+ ngadto kang Jehova sa Jerusalem ug hamiling mga butang ngadto kang Ezequias nga hari sa Juda,+ ug siya nabayaw+ sa mga mata sa tanang kanasoran human niana. 24  Niadtong mga adlawa si Ezequias nasakit nga himalatyon na,+ ug siya miampo+ kang Jehova. Busa Siya misulti kaniya,+ ug Siya naghatag kaniya ug usa ka tilimad-on.+ 25  Apan sumala sa kaayohan nga gihimo kaniya, si Ezequias walay gibalos,+ kay ang iyang kasingkasing nagmapahitas-on+ ug dihay kasuko+ batok kaniya ug batok sa Juda ug Jerusalem. 26  Ugaling lang, si Ezequias nagpaubos+ sa iyang kaugalingon bisan pa sa pagkamapahitas-on sa iyang kasingkasing, siya ug ang mga molupyo sa Jerusalem, ug ang kasuko ni Jehova wala modangat kanila sa mga adlaw ni Ezequias.+ 27  Ug si Ezequias nakabaton ug mga bahandi ug himaya nga dako kaayo;+ ug siya naghimo alang sa iyang kaugalingon ug mga balay-tipiganan alang sa plata ug alang sa bulawan+ ug alang sa bililhong mga bato+ ug alang sa lana sa balsamo+ ug alang sa mga taming+ ug alang sa tanang tilinguhaong mga butang;+ 28  ug usab mga dapit tipiganan+ alang sa abot sa lugas ug bag-ong bino+ ug lana, ug usab mga kuwadra+ alang sa tanang nagkalainlaing matang sa mga mananap ug mga kuwadra alang sa mga panon sa kahayopan. 29  Ug siya nakabaton ug mga siyudad alang sa iyang kaugalingon, ug usab daghang kahayopan sa mga karnero+ ug sa mga baka;+ kay ang Diyos naghatag kaniya ug daghan kaayong manggad.+ 30  Ug si Ezequias mao ang nagtak-op+ sa ibabawng tinubdan sa mga tubig+ sa Gihon+ ug gipalahos kini ngadto sa kasadpan sa Siyudad ni David,+ ug si Ezequias padayong nagmalamposon sa tanan niyang mga buhat.+ 31  Ug busa nahitabo nga pinaagi sa mga tigpamaba sa mga prinsipe sa Babilonya+ nga gipaadto kaniya+ aron sa pagpakisayod bahin sa tilimad-on+ nga nahitabo sa yuta, ang matuod nga Diyos mibiya kaniya+ aron ibutang siya sa pagsulay,+ aron mahibaloan ang tanan nga anaa sa iyang kasingkasing.+ 32  Kon bahin sa ubang kalihokan+ ni Ezequias ug sa iyang mga buhat sa mahigugmaong-kalulot,+ anaa kini sila nahisulat sa panan-awon ni Isaias nga manalagna, ang anak nga lalaki ni Amoz,+ diha sa Basahon+ sa mga Hari sa Juda ug Israel. 33  Sa kataposan si Ezequias natulog uban sa iyang mga katigulangan,+ ug ilang gilubong siya didto sa tungasong dapit sa mga lubnganan sa mga anak nga lalaki ni David;+ ug gipasidunggan siya sa tibuok Juda ug sa mga molupyo sa Jerusalem sa iyang kamatayon.+ Ug si Manases+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote