Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Cronicas 29:1-36

29  Si Ezequias+ nahimong hari sa edad nga kawhaag-lima ka tuig, ug sulod sa kawhaag-siyam ka tuig siya naghari sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Abias nga anak nga babaye ni Zacarias.+  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova,+ sumala sa tanan nga gibuhat ni David nga iyang katigulangan.+  Siya, sa unang tuig sa iyang paghari, sa unang bulan, nagbukas sa mga pultahan sa balay ni Jehova ug nag-ayo niini.+  Unya iyang gidala ang mga saserdote ug ang mga Levihanon ug gitigom sila didto sa hawan dapit+ sa sidlakan.  Ug siya miingon kanila: “Pamati kanako, kamong mga Levihanon. Karon balaana+ ang inyong kaugalingon ug balaana ang balay ni Jehova nga Diyos sa inyong mga katigulangan, ug ipagawas ang mahugaw nga butang gikan sa balaang dapit.+  Kay ang atong mga amahan nagbuhat nga dili-matinumanon+ ug naghimo kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova nga atong Diyos,+ sa ingon sila mibiya kaniya+ ug gilingiw nila ang ilang nawong gikan sa tabernakulo ni Jehova+ ug mitalikod.  Ilang gisirhan usab ang mga pultahan+ sa portiko ug wala na pasigaha ang mga lampara,+ ug sila wala magsunog ug insenso,+ ug sila wala magtanyag ug halad-nga-sinunog sa balaang dapit ngadto sa Diyos sa Israel.+  Ug ang kasuko ni Jehova+ midangat batok sa Juda ug Jerusalem, sa ingon siya naghimo kanila nga usa ka butang nga pangurogan,+ usa ka butang nga makapahingangha+ ug usa ka hinungdan sa pagtaghoy,+ ingon sa nakita ninyo sa inyong mga mata.  Ug ania, ang atong mga katigulangan nangapukan pinaagi sa espada,+ ug ang atong mga anak nga lalaki ug ang atong mga anak nga babaye ug ang atong mga asawa nangabihag tungod niini.+ 10  Karon duol sa akong kasingkasing ang paghimo ug usa ka pakigsaad+ kang Jehova nga Diyos sa Israel, aron ang iyang nagasilaob nga kasuko motalikod gikan kanato. 11  Karon, mga anak ko, ayaw kamo pagpahulay lamang,+ kay kamo maoy mga pinili ni Jehova sa pagbarog sa atubangan niya aron sa pag-alagad kaniya+ ug sa pagpadayon ingong iyang mga alagad+ ug mga tighimog gipaaso nga halad.”+ 12  Niana ang mga Levihanon+ mitindog, si Mahat nga anak nga lalaki ni Amasai ug si Joel nga anak nga lalaki ni Azarias sa mga anak nga lalaki sa mga Kohatnon;+ ug gikan sa mga anak nga lalaki ni Merari,+ si Kis nga anak nga lalaki ni Abdi ug si Azarias nga anak nga lalaki ni Jehalelel; ug gikan sa mga Gersonhon,+ si Joa nga anak nga lalaki ni Zima ug si Eden nga anak nga lalaki ni Joa; 13  ug gikan sa mga anak nga lalaki ni Elizapan,+ si Simri ug si Jeuel; ug gikan sa mga anak nga lalaki ni Asap,+ si Zacarias ug si Matanias; 14  ug gikan sa mga anak nga lalaki ni Heman,+ si Jehiel ug si Simei; ug gikan sa mga anak nga lalaki ni Jedutun,+ si Semaias ug si Uziel. 15  Unya ilang gitigom ang ilang mga igsoon ug nagbalaan+ sa ilang kaugalingon ug nangadto sumala sa sugo sa hari pinasukad sa mga pulong+ ni Jehova, sa paghinlo+ sa balay ni Jehova. 16  Ang mga saserdote karon nanulod sa balay ni Jehova aron sa paghinlo ug gidala sa gawas ang tanang kahugawan nga ilang nakaplagan sa templo ni Jehova ngadto sa sawang+ sa balay ni Jehova. Sa baylo ang mga Levihanon nagdawat niini aron dad-on kini ngadto sa bul-oganang walog sa Kidron+ sa gawas. 17  Busa sa unang adlaw sa unang bulan sila nagsugod sa pagbalaan, ug sa ikawalo nga adlaw sa bulan sila nakaabot sa portiko+ ni Jehova; sa ingon ilang gibalaan ang balay ni Jehova sa walo ka adlaw, ug sa ikanapulog-unom ka adlaw sa unang+ bulan sila nahuman. 18  Human niana sila nanulod ngadto kang Ezequias nga hari ug miingon: “Nahinloan na namo ang tibuok balay ni Jehova, ang halaran+ sa halad-nga-sinunog ug ang tanan nga galamiton niini,+ ug ang lamesa+ sa tinapayng linut-od ug ang tanang galamiton niini.+ 19  Ug ang tanang galamiton+ nga wala ipagamit ni Haring Ahaz+ sa panahon sa iyang paghari sa iyang pagkadili-matinumanon+ among giandam, ug gibalaan;+ ug ania karon, kini anaa sa atubangan sa halaran ni Jehova.” 20  Ug si Ezequias+ nga hari mibangon pagsayo+ ug gitigom ang mga prinsipe+ sa siyudad ug mitungas ngadto sa balay ni Jehova. 21  Ug sila nagdala ug pito ka torong baka+ ug pito ka laking karnero ug pito ka laki nga nating karnero ug pito ka laking kanding ingong pahinungod-sa-sala+ alang sa gingharian ug alang sa sangtuwaryo ug alang sa Juda. Busa iyang gisugo ang mga anak nga lalaki ni Aaron nga mga saserdote+ sa pagtanyag niini diha sa halaran ni Jehova. 22  Busa ilang giihaw+ ang mga baka ug gidawat sa mga saserdote ang dugo+ ug giwisik+ kini diha sa halaran; nga human niana ilang giihaw ang mga laking karnero+ ug giwisik ang dugo+ diha sa halaran, ug ilang giihaw ang mga laki nga nating karnero ug giwisik ang dugo diha sa halaran. 23  Unya ilang gidala ang mga laking kanding+ sa pahinungod-sa-sala duol sa atubangan sa hari ug sa kongregasyon ug gitapion ang ilang mga kamot kanila.+ 24  Ang mga saserdote karon nag-ihaw kanila ug naghimog usa ka halad-sa-sala pinaagi sa ilang dugo diha sa halaran, aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang sa tibuok Israel;+ tungod kay ang hari miingon nga ang halad-nga-sinunog ug ang halad-sa-sala+ maoy alang sa tibuok Israel.+ 25  Sa kasamtangan, iyang gipapuwesto ang mga Levihanon+ diha sa balay ni Jehova, uban sa mga piyangpiyang,+ uban sa kinuldasan nga mga tulonggon+ ug sa mga alpa,+ sumala sa sugo ni David+ ug ni Gad+ nga bisyonaryo sa hari ug ni Natan+ nga manalagna, kay ang sugo gikan man sa kamot ni Jehova pinaagi sa iyang mga manalagna.+ 26  Busa ang mga Levihanon nagpadayon pagtindog uban sa mga tulonggon+ ni David, ug usab ang mga saserdote uban sa mga trompeta.+ 27  Unya si Ezequias miingon nga itanyag ang halad-nga-sinunog ibabaw sa halaran; ug sa nasugdan na ang halad-nga-sinunog, ang awit+ kang Jehova misugod ug ingon man ang mga trompeta, nga ilalom sa pagpanguna sa mga tulonggon ni David nga hari sa Israel. 28  Ug ang tibuok nga kongregasyon nagyukbo+ samtang ang awit milanog+ ug ang mga trompeta mibudyong—ang tanan niini hangtod nga nahuman ang tanang halad-nga-sinunog. 29  Ug sa pagkahuman gayod nila ug tanyag niini, ang hari ug ang tanan nga didto uban kaniya nangyukbo ug nanghapa.+ 30  Ug si Ezequias nga hari ug ang mga prinsipe+ miingon sa mga Levihanon nga dayegon si Jehova uban sa mga pulong ni David+ ug ni Asap+ nga bisyonaryo. Busa sila misugod sa paghatag ug pagdayeg uban ang pagmaya,+ ug sila nangyukbo ug nanghapa.+ 31  Sa kataposan si Ezequias mitubag ug miingon: “Karon inyong gipuno+ ang inyong kamot sa gahom alang kang Jehova. Duol kamo, ug pagdala ug mga halad+ ug mga halad-sa-pagpasalamat+ ngadto sa balay ni Jehova.” Ug ang kongregasyon nagdala ug mga halad ug mga halad-sa-pagpasalamat, ug usab ang matag usa nga andam ug kasingkasing, mga halad-nga-sinunog.+ 32  Ug ang gidaghanon sa mga halad-nga-sinunog nga gidala sa kongregasyon miabot ug kapitoan ka baka, usa ka gatos ka laking karnero, duha ka gatos ka laki nga nating karnero—ang tanan niini ingong halad-nga-sinunog alang kang Jehova;+ 33  ug usab ang balaang mga halad, unom ka gatos ka baka ug tulo ka libo sa panon sa mga hayop. 34  Ugaling lang ang mga saserdote+ diyutay ra kaayo, ug sila wala makaarang sa pagpanit sa tanang halad-nga-sinunog.+ Busa ang ilang mga igsoon+ nga mga Levihanon mitabang kanila hangtod nga ang trabaho nahuman+ ug hangtod nga ang mga saserdote nakabalaan sa ilang kaugalingon,+ kay ang mga Levihanon mas matul-id+ sa kasingkasing sa pagbalaan sa ilang kaugalingon kay sa mga saserdote. 35  Ug, usab, ang mga halad-nga-sinunog+ daghan kaayo uban ang tambok+ nga mga bahin sa halad-sa-panag-ambit+ ug uban ang mga halad-nga-ilimnon+ alang sa mga halad-nga-sinunog. Sa ingon giandam ang pag-alagad sa balay ni Jehova.+ 36  Busa si Ezequias ug ang tanang katawhan nagmaya tungod kay ang matuod nga Diyos naghimog pagpangandam alang sa katawhan,+ tungod kay ang maong butang takulahaw lamang nga nahitabo.+

Mga Footnote