Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Cronicas 28:1-27

28  Kawhaan ka tuig ang panuigon ni Ahaz+ sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa napulog-unom ka tuig siya naghari sa Jerusalem,+ ug siya wala magbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova sama kang David nga iyang katigulangan.+  Apan siya naglakaw sa mga dalan sa mga hari sa Israel,+ ug gani siya naghimo ug mga inumol+ nga estatwa sa mga Baal.+  Ug siya naghimo ug gipaaso nga halad+ didto sa walog sa anak ni Hinnom+ ug nagsunog sa iyang mga anak+ sa kalayo, sumala sa dulumtanang+ mga butang sa mga nasod nga giabog ni Jehova gikan sa atubangan sa mga anak sa Israel.+  Ug siya kanunay nga naghalad+ ug naghimog gipaaso nga halad didto sa hatag-as nga mga dapit+ ug ibabaw sa mga bungtod+ ug sa ilalom sa tanang matang sa malamboon nga kahoy.+  Busa si Jehova nga iyang Diyos nagtugyan kaniya ngadto sa kamot+ sa hari sa Sirya,+ mao nga sila naghampak kaniya ug nagkuha gikan kaniya ug daghan kaayong mga binihag ug gidala sila ngadto sa Damasco.+ Ug ngadto usab sa kamot sa hari sa Israel+ siya gitugyan, mao nga siya naghampak kaniya sa usa ka dakong pagpamatay.  Busa si Peka+ nga anak nga lalaki ni Remalias+ nagpatay sa Juda sa usa ka gatos ug kawhaan ka libo sa usa ka adlaw, ang tanan maisog nga mga tawo, tungod sa ilang pagbiya kang Jehova+ nga Diyos sa ilang mga katigulangan.  Dugang pa, si Zikri, usa ka gamhanang tawo sa Epraim,+ mipatay kang Maaseias nga anak nga lalaki sa hari ug kang Azrikam nga pangulo sa panimalay ug kang Elkana ang usa nga sunod sa hari.  Dugang pa, ang mga anak sa Israel nagdala ug duha ka gatos ka libo sa ilang kaigsoonan ingong mga binihag, mga babaye, mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye; ug daghan kaayo usab nga inagaw sa gubat nga ilang gisakmit gikan kanila, nga human niana ilang gidala ang mga inagaw ngadto sa Samaria.+  Ug may usa ka manalagna ni Jehova didto kansang ngalan maoy Oded. Busa siya miadto sa atubangan sa kasundalohan nga nangadto sa Samaria ug miingon kanila: “Tan-awa! Tungod sa kaaligutgot+ ni Jehova nga Diyos sa inyong mga katigulangan batok sa Juda nga iyang gitugyan sila sa inyong kamot, mao nga kamo mihimo ug pagpamatay sa ilang taliwala uban ang kaaligutgot+ nga nakaabot hangtod sa mga langit.+ 10  Ug karon kamo naghunahuna nga ang mga anak sa Juda ug sa Jerusalem himoon nga mga sulugoong lalaki+ ug mga sulugoong babaye alang sa inyong kaugalingon. Bisan pa niana, dili ba kamo sad-an batok kang Jehova nga inyong Diyos? 11  Ug karon pamati kanako ug ibalik ang mga binihag nga inyong gibihag gikan sa inyong kaigsoonan,+ kay ang nagasilaob nga kasuko ni Jehova maoy batok kaninyo.”+ 12  Niana ang pipila ka tawo sa mga pangulo+ sa mga anak sa Epraim,+ si Azarias nga anak nga lalaki ni Jehohanan, si Berekias nga anak nga lalaki ni Mesilemot ug si Jehizkias nga anak nga lalaki ni Salum ug si Amasa nga anak nga lalaki ni Hadlai, mitindog batok niadtong nangabot gikan sa pagpakiggubat, 13  ug sila miingon kanila: “Dili ninyo dad-on ang mga binihag dinhi, kay kini maghimo kanatong sad-an batok kang Jehova. Kamo naghunahuna sa pagdugang sa atong mga sala ug sa atong pagkasad-an, kay dako ang atong pagkasad-an,+ ug may nagasilaob nga kasuko+ batok sa Israel.” 14  Busa gibiyaan sa mga tawong armado+ ang mga binihag+ ug ang mga inagaw sa atubangan sa mga prinsipe+ ug sa tibuok nga kongregasyon. 15  Unya ang mga tawo nga gipaila pinaagi sa ilang mga ngalan+ nanindog ug gihawiran ang mga binihag, ug ang tanan kanila nga hubo ilang gibestihan gikan sa mga inagaw sa gubat. Busa ilang gibestihan sila+ ug gihatagan sila ug mga sandalyas ug gipakaon sila+ ug gihatagan sila ug mainom+ ug gihisoan sila. Dugang pa, bahin kang bisan kinsa nga nagsusapinday, ilang gipasakay sila+ sa mga asno ug gidala sila ngadto sa Jerico,+ ang siyudad sa mga kahoyng palma,+ sa kiliran sa ilang kaigsoonan. Human niana sila namalik sa Samaria.+ 16  Nianang panahona si Haring Ahaz+ nagpasugo ngadto sa mga hari sa Asirya+ aron sila motabang kaniya. 17  Ug sa makausa pa ang mga Edomhanon+ nangabot ug naghampak sa Juda ug nagdalag mga binihag. 18  Kon bahin sa mga Filistehanon,+ sila misulong sa mga siyudad sa Sepela+ ug sa Negeb+ sa Juda ug giilog ang Bet-semes+ ug ang Aijalon+ ug ang Gederot+ ug ang Soco+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug ang Timnah+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug ang Gimzo ug ang mga lungsod nga sakop niini; ug sila mipuyo didto. 19  Kay gipaubos ni Jehova+ ang Juda tungod kang Ahaz nga hari sa Israel, tungod kay iyang gitugotan nga ang pagpatuyang molambo sa Juda,+ ug dihay gihimong dakong pagkadili-matinumanon kang Jehova. 20  Sa kataposan si Tilgat-pilneser+ nga hari sa Asirya miabot batok kaniya ug nagpahinabog kasakitan kaniya,+ ug wala magpalig-on kaniya. 21  Kay gihukasan ni Ahaz ang balay ni Jehova+ ug ang balay sa hari+ ug sa mga prinsipe+ ug sa ingon mihatag ug gasa ngadto sa hari sa Asirya;+ apan kadto wala makatabang kaniya. 22  Hinunoa, sa panahon nga siya nagpahinabog kasakitan kaniya, siya, si Haring Ahaz, labaw pa nga nagbuhat sa pagkadili-matinumanon kang Jehova.+ 23  Ug siya naghalad ngadto sa mga diyos+ sa Damasco+ nga naghampak kaniya, ug siya nagkanayon: “Tungod kay ang mga diyos sa mga hari sa Sirya nagatabang kanila,+ ngadto kanila ako magahalad, aron sila makatabang+ kanako.” Ug sila nahimong hinungdan sa kapandolan niya ug sa tibuok Israel.+ 24  Dugang pa, gitigom ni Ahaz ang mga galamiton+ sa balay sa matuod nga Diyos ug giputolputol ang mga galamiton sa balay sa matuod nga Diyos,+ ug gisirhan ang mga pultahan+ sa balay ni Jehova, ug naghimo ug mga halaran alang sa iyang kaugalingon sa matag suok sa Jerusalem.+ 25  Ug sa tanang siyudad, bisan sa mga siyudad sa Juda, siya naghimo ug hatag-as nga mga dapit+ aron sa paghimog gipaaso nga halad ngadto sa ubang mga diyos,+ sa ingon gipasuko+ niya si Jehova nga Diyos sa iyang mga katigulangan. 26  Kon bahin sa uban niyang mga kalihokan+ ug sa tanan niyang mga dalan, ang una ug ang kataposan, anaa sila nahisulat sa Basahon+ sa mga Hari sa Juda ug sa Israel. 27  Sa kataposan si Ahaz natulog uban sa iyang mga katigulangan, ug ilang gilubong siya didto sa siyudad, sa Jerusalem, kay wala nila dad-a siya ngadto sa mga lubnganan sa mga hari sa Israel.+ Ug si Ezequias nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote