Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Cronicas 25:1-28

25  Sa edad nga kawhaag-lima ka tuig si Amazias+ nahimong hari, ug sulod sa kawhaag-siyam ka tuig siya naghari sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Jehoadan+ nga taga-Jerusalem.  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova,+ apan dili sa bug-os+ nga kasingkasing.  Ug nahitabo nga sa dihang ang gingharian nalig-on ilalom kaniya, iya gilayong gipatay+ ang iyang mga alagad+ nga nagpatay sa hari nga iyang amahan.+  Ug ang ilang mga anak wala niya patya, hinuon mibuhat sumala sa nahisulat sa balaod, sa basahon ni Moises,+ nga gisugo ni Jehova, nga nag-ingon: “Ang mga amahan dili mamatay tungod sa mga anak,+ ni ang mga anak mamatay tungod sa mga amahan;+ kondili ang matag usa kanila mamatay tungod sa iyang kaugalingong sala.”+  Ug gitigom pagtingob ni Amazias ang Juda ug gipatindog sila sumala sa balay sa mga katigulangan,+ sumala sa mga pangulo sa linibo+ ug sumala sa mga pangulo sa ginatos+ alang sa tibuok Juda ug Benjamin; ug iyang girehistro sila gikan sa edad nga kawhaan+ ka tuig pataas, ug sa kataposan iyang nakaplagan nga sila maoy tulo ka gatos ka libo ka piniling kalalakin-an nga misulod sa pagkasundalo, nga naggamit ug bangkaw+ ug dakong taming.+  Dugang pa, siya nagsuhol gikan sa Israel ug usa ka gatos ka libo nga maisog, gamhanang mga tawo sa usa ka gatos ka talanton nga plata.  Ug usa ka tawo sa matuod nga Diyos+ miabot kaniya, nga nag-ingon: “Oh hari, ayaw paubana ang kasundalohan sa Israel kanimo, kay si Jehova wala magauban sa Israel,+ nga mao, sa tanang anak sa Epraim.  Apan umadto ka nga ikaw ra, lihok, magmaisogon alang sa gubat.+ Ang matuod nga Diyos makahimo sa pagpukan kanimo atubangan sa usa ka kaaway; kay adunay gahom ang Diyos sa pagtabang+ ug sa pagpukan.”+  Niini si Amazias+ miingon sa tawo sa matuod nga Diyos: “Apan unsay buhaton niadtong usa ka gatos ka talanton nga akong gihatag sa mga kasundalohan sa Israel?”+ Niini ang tawo sa matuod nga Diyos miingon: “Si Jehova may ikahatag kanimo nga daghan pa kaayo kay niini.”+ 10  Busa gibulag sila ni Amazias, nga mao, ang mga kasundalohan nga miabot kaniya gikan sa Epraim, aron mobalik sa ilang kaugalingong dapit. Apan, ang ilang kasuko miinit kaayo batok sa Juda, sa ingon sila namauli sa ilang kaugalingong dapit nga puno sa kasuko.+ 11  Ug si Amazias, sa iyang bahin, nagmaisogon ug nagdala sa iyang kaugalingong katawhan ug miadto sa Walog sa Asin;+ ug iyang gipamatay ang mga anak sa Seir,+ napulo ka libo kanila.+ 12  Ug dihay napulo ka libo nga nadakpang buhi sa mga anak ni Juda. Busa ilang gidala sila ngadto sa kinatumyan sa pangpang, ug gipanghulog sila gikan sa kinatumyan sa pangpang; ug silang tanan nagkagutaygutay.+ 13  Kon bahin sa mga sakop sa kasundalohan nga gipabalik ni Amazias aron dili mouban kaniya ngadto sa gubat,+ sila misulong sa mga siyudad sa Juda, gikan sa Samaria+ hangtod sa Bet-horon,+ ug nagpatay sa tulo ka libo kanila ug nagdalag daghang inagaw. 14  Apan nahitabo nga sa nakaabot na si Amazias gikan sa pagpatay sa mga Edomhanon nga siya nagdala sa mga diyos+ sa mga anak sa Seir ug nagpahimutang kanila ingong mga diyos alang sa iyang kaugalingon,+ ug sa atubangan kanila siya miyukbo,+ ug kanila siya naghimog gipaaso nga halad.+ 15  Sa ingon miinit ang kasuko ni Jehova batok kang Amazias, ug busa siya nagpadala ug usa ka manalagna ngadto kaniya ug miingon kaniya: “Nganong ikaw nangita+ sa mga diyos sa katawhan+ nga wala magluwas sa ilang kaugalingong katawhan gikan sa imong kamot?”+ 16  Ug nahitabo sa nakigsulti siya kaniya nga ang hari sa gilayon miingon kaniya: “Naghimo ba kami kanimo nga usa ka magtatambag sa hari?+ Hunong na alang sa imong kaayohan.+ Nganong sila maghampak kanimo?” Busa ang manalagna mihunong, apan siya miingon: “Ako nahibalo gayod nga ang Diyos nakahukom sa paglaglag kanimo,+ tungod kay ikaw nagbuhat niini+ ug ikaw wala mamati sa akong tambag.”+ 17  Unya si Amazias nga hari sa Juda nagpakitambag ug nagpasugo ngadto kang Jehoas nga anak nga lalaki ni Jehoahaz nga anak nga lalaki ni Jehu nga hari sa Israel,+ nga nag-ingon: “Umari ka! Magkita kita sa nawong ug nawong.”+ 18  Niana si Jehoas nga hari sa Israel nagpasugo ngadto kang Amazias nga hari sa Juda, nga nag-ingon:+ “Ang tunokong bunglayon nga didto sa Lebanon nagpasugo ngadto sa sedro nga didto sa Lebanon,+ nga nag-ingon, ‘Ihatag ang imong anak nga babaye sa akong anak nga lalaki ingong asawa.’+ Apan, usa ka ihalas nga mananap+ sa kabanikahan nga didto sa Lebanon milabay ug giyatakan ang tunokong bunglayon. 19  Ikaw nag-ingon sa imong kaugalingon, Ania, imong gihampak ang Edom.+ Ug ang imong kasingkasing+ nagbayaw kanimo aron pagahimayaon.+ Karon pagpuyo sa imong kaugalingong balay.+ Nganong ikaw makigbangi diha sa daotang kahimtang+ ug mapukan, ikaw ug ang Juda uban kanimo?”+ 20  Apan si Amazias wala mamati; kay gikan kadto sa matuod nga Diyos+ aron ikatugyan sila ngadto sa iyang kamot, tungod kay sila nangita sa mga diyos sa Edom.+ 21  Busa si Jehoas nga hari sa Israel mitungas,+ ug sila nagkita sa nawong ug nawong,+ siya ug si Amazias nga hari sa Juda, sa Bet-semes,+ nga sakop sa Juda. 22  Ug ang Juda napildi atubangan sa Israel,+ mao nga sila nangalagiw ang matag usa ngadto sa iyang tolda.+ 23  Ug si Amazias nga hari sa Juda, ang anak nga lalaki ni Jehoas nga anak nga lalaki ni Jehoahaz, ang gidakop+ ni Jehoas nga hari sa Israel sa Bet-semes, nga human niana iyang gidala siya sa Jerusalem+ ug gibuslotan ang paril sa Jerusalem, gikan sa Ganghaan ni Epraim+ hangtod sa Ganghaan sa Eskina,+ upat ka gatos ka maniko. 24  Ug iyang gikuha ang tanang bulawan ug ang plata ug ang tanang butang nga makaplagan sa balay sa matuod nga Diyos nga diha kang Obed-edom+ ug ang mga bahandi sa balay sa hari+ ug ang mga binihag nga gihimong pasalig, ug unya namalik ngadto sa Samaria.+ 25  Ug si Amazias+ nga anak nga lalaki ni Jehoas nga hari sa Juda nagpadayong buhi sa napulog-lima ka tuig human sa kamatayon ni Jehoas+ nga anak nga lalaki ni Jehoahaz nga hari sa Israel.+ 26  Kon bahin sa uban pang mga kalihokan ni Amazias, ang una ug ang kataposan,+ tan-awa! wala ba sila mahisulat sa Basahon+ sa mga Hari sa Juda ug sa Israel?+ 27  Ug sukad sa panahon nga si Amazias mitipas gikan sa pagsunod kang Jehova, sila naghimo ug panagkunsabo+ batok kaniya sa Jerusalem. Sa kataposan siya mikalagiw ngadto sa Lakis;+ apan ilang gipaadtoan siya sa Lakis ug gipatay siya didto.+ 28  Busa ilang gisakay siya sa mga kabayo+ ug gilubong siya uban sa iyang mga katigulangan sa siyudad sa Juda.+

Mga Footnote