Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Cronicas 23:1-21

23  Ug sa ikapito ka tuig si Jehoiada+ nagmaisogon ug nakigsaad uban sa mga pangulo sa mga ginatos,+ nga mao, si Azarias nga anak nga lalaki ni Jeroham, ug si Ismael nga anak nga lalaki ni Jehohanan ug si Azarias nga anak nga lalaki ni Obed ug si Maaseias nga anak nga lalaki ni Adaia ug si Elisapat nga anak nga lalaki ni Zikri.  Human niana ilang gilibot ang tibuok Juda ug gitapok ang mga Levihanon+ gikan sa tanang siyudad sa Juda ug ang mga pangulo+ sa mga balay sa mga amahan+ sa Israel. Busa sila nangadto sa Jerusalem.  Unya ang tibuok kongregasyon naghimo ug usa ka pakigsaad+ uban sa hari diha sa balay+ sa matuod nga Diyos, nga human niana siya miingon kanila: “Tan-awa! Ang anak nga lalaki+ sa hari maghari,+ ingon sa gisaad ni Jehova mahitungod sa mga anak nga lalaki ni David.+  Mao kini ang butang nga inyong pagabuhaton: ang ikatulo ka bahin kaninyo nga mosulod sa panahon sa igpapahulay,+ sa mga saserdote+ ug sa mga Levihanon,+ maoy mahimong mga magbalantay sa pultahan;+  ug ang ikatulo ka bahin adto sa balay sa hari;+ ug ang ikatulo ka bahin adto sa Ganghaan sa Patukoranan;+ ug ang tanang katawhan anha sa mga sawang+ sa balay ni Jehova.  Ug ayaw tugoting si bisan kinsa mosulod sa balay ni Jehova+ gawas sa mga saserdote ug kadtong sa mga Levihanon nga nagaalagad.+ Mao kini sila ang mosulod, tungod kay sila usa ka balaan nga grupo,+ ug ang tanan nga katawhan magatuman sa obligasyon ngadto kang Jehova.  Ug ang mga Levihanon magalibot sa hari,+ nga ang matag usa magabitbit sa iyang hinagiban; ug si bisan kinsa nga mosulod sa balay, siya pagapatyon. Ug magpadayon kamong magauban sa hari sa dihang siya mosulod ug sa dihang siya mogula.”  Ug ang mga Levihanon ug ang tibuok Juda nagbuhat sumala sa tanan nga gisugo+ ni Jehoiada+ nga saserdote. Busa ang matag usa kanila nagdala sa iyang mga tawo nga nagpanulod sa igpapahulay kauban niadtong nanggula sa igpapahulay,+ kay si Jehoiada nga saserdote wala magpahigawas sa mga dibisyon+ gikan sa buluhaton.  Dugang pa, gihatag ni Jehoiada nga saserdote ngadto sa mga pangulo sa ginatos+ ang mga bangkaw ug ang mga taming ug ang ligngin nga mga taming+ nga iya kaniadto ni Haring David,+ nga didto sa balay sa matuod nga Diyos.+ 10  Ug iyang gipahimutang ang tibuok katawhan,+ ang matag usa gayod nga may dalang udyong diha sa iyang kamot, gikan sa tuo nga kiliran sa balay hangtod sa wala nga kiliran sa balay, dapit sa halaran ug sa balay, nga naglibot duol sa hari. 11  Unya ilang gidala sa gawas ang anak nga lalaki sa hari+ ug gibutang diha kaniya ang diadema+ ug ang Pagpamatuod+ ug gihimo siya nga hari, ug busa si Jehoiada ug ang iyang mga anak nga lalaki nagdihog+ kaniya ug miingon: “Mabuhi ang hari!”+ 12  Sa dihang si Atalia nakadungog sa tingog sa katawhan nga nagdagan ug nagdayeg sa hari,+ siya gilayon miadto sa katawhan didto sa balay ni Jehova. 13  Unya iyang nakita, ug ania karon, ang hari nagbarog tupad sa iyang haligi+ dapit sa agianan sa pagsulod, ug ang mga prinsipe+ ug ang mga trompeta+ tupad sa hari, ug ang tibuok nga katawhan sa yuta nagmaya+ ug naghuyop+ sa mga trompeta, ug ang mga mag-aawit+ dala ang mga tulonggon sa awit ug kadtong nagahatag sa timailhan alang sa pagtanyag ug pagdayeg. Dihadiha gigisi ni Atalia ang iyang mga besti ug miingon: “Panagkunsabo! Panagkunsabo!”+ 14  Apan gidala ni Jehoiada nga saserdote ngadto sa gawas ang mga pangulo sa ginatos, ang mga tinudlo sa kasundalohan, ug miingon kanila: “Kuhaa siya gikan sa taliwala sa mga laray;+ ug ang bisan kinsa nga mosunod kaniya, siya pagapatyon pinaagi sa espada!” Kay ang saserdote nag-ingon: “Ayaw ninyo siya patya sulod sa balay ni Jehova.” 15  Busa ilang gidakop siya. Sa dihang siya nakaabot na sa agianan nga pasulod sa ganghaan sa kabayo sa balay sa hari, ilang gipatay dayon siya didto.+ 16  Unya si Jehoiada naghimo ug usa ka pakigsaad tali sa iyang kaugalingon ug sa tibuok katawhan ug sa hari nga sila magpadayon ingon nga katawhan+ ni Jehova. 17  Human niana ang tibuok nga katawhan miadto sa balay ni Baal ug gilumpag kini;+ ug ang iyang mga halaran+ ug ang iyang mga larawan ilang gidugmok,+ ug si Matan+ nga saserdote ni Baal ilang gipatay+ atubangan sa mga halaran. 18  Dugang pa, gibutang ni Jehoiada ang mga pangatungdanan sa balay ni Jehova diha sa kamot sa mga saserdote ug sa mga Levihanon, nga gibutang ni David+ ingong mga dibisyon aron sa pagdumala sa balay ni Jehova aron sa pagtanyag sa mga halad-nga-sinunog ni Jehova sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises,+ uban ang pagmaya ug pag-awit pinaagi sa mga kamot ni David. 19  Busa iyang gibutang ang mga magbalantay-sa-ganghaan+ diha sa may mga ganghaan+ sa balay ni Jehova aron walay usa nga mahugaw sa bisan unsa nga paagi ang makasulod. 20  Iyang gikuha karon ang mga pangulo sa ginatos+ ug ang mga halangdon ug ang mga magmamando ibabaw sa katawhan ug ang tibuok katawhan sa yuta ug gidala sa ubos ang hari gikan sa balay ni Jehova.+ Unya sila miagi mismo sa ibabaw nga ganghaan ngadto sa balay sa hari ug gipalingkod ang hari sa trono+ sa gingharian. 21  Ug ang tibuok nga katawhan sa yuta nagpadayon sa pagmaya;+ ug ang siyudad walay kasamok, ug si Atalia ilang gipatay pinaagi sa espada.+

Mga Footnote