Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Cronicas 20:1-37

20  Ug nahitabo human niana nga ang mga anak sa Moab+ ug ang mga anak sa Ammon+ ug uban kanila ang pipila sa mga Ammonim+ miadto batok kang Jehosapat sa pagpakiggubat.+  Busa ang katawhan miabot ug misulti kang Jehosapat, nga nag-ingon: “Adunay usa ka dakong panon sa katawhan nga miabot batok kanimo gikan sa rehiyon sa dagat, gikan sa Edom;+ ug ania karon, sila atua sa Hazazon-tamar, buot ingnon, En-gedi.”+  Niana si Jehosapat nahadlok+ ug nagpunting sa iyang nawong sa pagpangita kang Jehova.+ Busa iyang gimantala ang usa ka pagpuasa+ sa tibuok Juda.  Sa kataposan kadtong iya sa Juda natapok aron sa pagpakisayod kang Jehova.+ Gikan gayod sa tanang siyudad sa Juda sila miadto sa pagkonsulta kang Jehova.+  Dayon si Jehosapat mitindog diha sa kongregasyon sa Juda ug sa Jerusalem diha sa balay ni Jehova+ atubangan sa bag-ong sawang,+  ug siya miingon:+ “Oh Jehova nga Diyos sa among mga katigulangan,+ dili ba ikaw Diyos nga anaa sa mga langit,+ ug dili ba ikaw nagagahom ibabaw sa tanang gingharian sa kanasoran,+ ug dili ba anaa sa imong kamot ang gahom ug pagkagamhanan, nga walay makabarog batok kanimo?+  Dili ba ikaw, Oh among Diyos,+ nagpapahawa sa mga molupyo niining yutaa gikan sa atubangan sa imong katawhang Israel+ ug dayon naghatag+ niini ngadto sa binhi ni Abraham, nga nahigugma kanimo,+ hangtod sa panahong walay tino?  Ug sila mipuyo niini, ug niini sila nagtukod alang kanimo ug usa ka sangtuwaryo alang sa imong ngalan,+ nga nag-ingon,  ‘Kon adunay modangat kanamo nga kadaot,+ espada, pait nga paghukom, o kamatay+ o gutom,+ tugoti kaming motindog atubangan niining balaya+ ug sa imong atubangan (kay ang imong ngalan+ ania niining balaya), aron kami motawag kanimo alang sa tabang gikan sa among kasakit, ug unta ikaw maminaw ug moluwas.’+ 10  Ug karon ania ang mga anak sa Ammon,+ ug Moab+ ug ang bukirong rehiyon sa Seir,+ nga wala nimo ipasulong sa Israel sa dihang sila migawas gikan sa yuta sa Ehipto, apan sila mipahilayo gikan kanila ug wala maglaglag kanila,+ 11  oo, ania, sila nagabalos+ kanamo pinaagi sa pag-anhi aron sa pagpapahawa kanamo gikan sa imong kabtangan nga imong gipapanag-iya kanamo.+ 12  Oh among Diyos, dili ba ikaw magpahamtang ug paghukom nganha kanila?+ Kay dinhi kanamo walay gahom atubangan niining dakong panon sa katawhan nga mianhi batok kanamo;+ ug wala kami mahibalo kon unsay angay namong buhaton,+ apan ang among mga mata gipunting nganha kanimo.”+ 13  Niadtong higayona ang tanan nga iya sa Juda nagtindog atubangan kang Jehova,+ bisan ang ilang kabataan,+ ang ilang mga asawa ug ang ilang mga anak. 14  Karon kon bahin kang Jahaziel nga anak nga lalaki ni Zacarias nga anak nga lalaki ni Benaias nga anak nga lalaki ni Jeiel nga anak nga lalaki ni Matanias nga Levihanon sa mga anak nga lalaki ni Asap,+ ang espiritu+ ni Jehova midangat kaniya diha sa taliwala sa kongregasyon. 15  Busa siya miingon: “Pamati kamo, tibuok Juda ug kamong mga molupyo sa Jerusalem ug Haring Jehosapat! Ania ang giingon ni Jehova kaninyo, ‘Ayaw kamo kahadlok+ o kalisang tungod niining dakong panon sa katawhan; kay ang gubat dili inyo, kondili iya sa Diyos.+ 16  Ugma lugsong kamo batok kanila. Didto sila motungas sa alagianan sa Ziz; ug inyo gayod silang makaplagan sa tumoy sa bul-oganang walog atubangan sa kamingawan sa Jeruel. 17  Dili kamo kinahanglan nga makig-away+ niining higayona. Pahimutang kamo, barog nga walay lihok+ ug tan-awa ang kaluwasan+ ni Jehova alang kaninyo. Oh Juda ug Jerusalem, ayaw kahadlok o kalisang.+ Ugma gula kamo batok kanila, ug si Jehova magauban kaninyo.’”+ 18  Dihadiha si Jehosapat miyukbo nga ang nawong ngadto sa yuta,+ ug ang tibuok Juda ug ang mga molupyo sa Jerusalem nanghapa sa atubangan ni Jehova aron sa pagyukbo kang Jehova.+ 19  Dayon ang mga Levihanon+ sa mga anak sa mga Kohatnon+ ug sa mga anak sa mga Korehanon+ nanindog aron sa pagdayeg kang Jehova nga Diyos sa Israel uban sa labihan ka kusog nga tingog.+ 20  Ug sila namangon sayo sa buntag ug migula ngadto sa kamingawan+ sa Tekoa.+ Ug sa dihang sila nanggula, si Jehosapat mibarog ug unya miingon: “Paminawa ako, Oh Juda ug kamong mga molupyo sa Jerusalem!+ Pagbutang ug pagtuo+ kang Jehova nga inyong Diyos aron kamo molungtad ug dugay. Pagbutang ug pagtuo sa iyang mga manalagna+ ug magmalamposon.” 21  Dugang pa, siya nakigsabot+ sa katawhan ug nagbutang ug mga mag-aawit+ alang kang Jehova ug sa mga nagdayeg+ uban ang balaang pagkadayandayan+ samtang sila migula nga nag-una sa mga tawong armado,+ ug nag-ingon: “Dayega ninyo si Jehova,+ kay ang iyang mahigugmaong-kalulot maoy hangtod sa panahong walay tino.”+ 22  Ug niadtong panahona nga sila misugod sa paghugyaw sa kalipay ug pagdayeg, si Jehova nagbutang ug mga tawong magbabanhig+ batok sa mga anak sa Ammon, sa Moab ug sa bukirong rehiyon sa Seir nga nangadto sa Juda, ug sila nagpinatyanay sa usag usa.+ 23  Ug ang mga anak sa Ammon ug Moab mitindog batok sa mga molupyo sa bukirong rehiyon sa Seir+ aron sa paglaglag kanila ug sa pagpuo kanila; ug sa pagkahuman gayod nila sa mga molupyo sa Seir, ang tagsatagsa kanila nagtinabangay sa paglaglag sa iyang isigkatawo.+ 24  Apan kon bahin sa Juda, kini nakaabot sa bantayanang torre sa kamingawan.+ Sa dihang sila milingi ngadto sa panon sa katawhan, aw, atua sila, ang ilang mga patayng lawas nangapukan sa yuta+ nga walay usa nga nakaikyas. 25  Busa si Jehosapat ug ang iyang katawhan miadto aron sa pag-ilog sa mga agawonon+ diha kanila, ug sila nakakaplag sa ilang taliwala ug daghang mga manggad ug mga besti ug tilinguhaong mga butang; ug ilang gipanguha kini gikan kanila hangtod nga dili na sila makaarang sa pagdala.+ Ug tulo ka adlaw nga sila nangilog sa mga agawonon, tungod sa kadaghan niini. 26  Ug sa ikaupat ka adlaw sila nagtigom sa ubos nga patag sa Beraca, kay didto sila nagdayeg kang Jehova.+ Mao nga ilang gitawag+ kadtong dapita nga Ubos nga Patag sa Beraca—hangtod karong adlawa. 27  Unya ang tanang tawo sa Juda ug Jerusalem namalik, uban kang Jehosapat nga maoy nag-una kanila, sa pagbalik sa Jerusalem uban ang pagmaya, kay si Jehova nagpamaya kanila ibabaw sa ilang mga kaaway.+ 28  Busa sila nangabot sa Jerusalem uban sa kinuldasang mga tulonggon+ ug sa mga alpa+ ug sa mga trompeta+ ngadto sa balay ni Jehova.+ 29  Ug ang kahadlok+ sa Diyos midangat diha sa tanang gingharian sa kayutaan sa dihang ilang nadungog nga si Jehova nakig-away batok sa mga kaaway sa Israel.+ 30  Busa ang gingharian ni Jehosapat walay kasamok, ug ang iyang Diyos nagpadayon paghatag kaniya ug pahulay sa tibuok nga palibot.+ 31  Ug si Jehosapat+ naghari ibabaw sa Juda. Siya katloag-lima ka tuig ang panuigon dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa kawhaag-lima ka tuig siya naghari sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Azuba+ nga anak nga babaye ni Silhi. 32  Ug siya nagpadayon paglakaw diha sa dalan sa iyang amahan nga si Asa,+ ug siya wala motipas gikan niini, pinaagi sa pagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova.+ 33  Ang hatag-as nga mga dapit+ lamang ang wala mahanaw; ug ang katawhan wala pa mag-andam sa ilang kasingkasing alang sa Diyos sa ilang mga katigulangan.+ 34  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Jehosapat, ang una ug ang kataposan, anaa sila nahisulat lakip sa mga pulong ni Jehu+ nga anak nga lalaki ni Hanani,+ nga gilakip diha sa Basahon+ sa mga Hari sa Israel. 35  Ug human niini si Jehosapat nga hari sa Juda nakigkombuya kang Ahazias+ nga hari sa Israel, nga milihok sa pagkadaotan.+ 36  Busa iya siyang gihimo nga kakombuya sa pagbuhat ug mga barko aron sa pag-adto sa Tarsis+ ug sila nagbuhat ug mga barko sa Ezion-geber.+ 37  Apan, si Eliezer nga anak nga lalaki ni Dodavahu sa Maresa nanagna batok kang Jehosapat, nga nag-ingon: “Sanglit ikaw nakigkombuya man kang Ahazias,+ si Jehova magagun-ob gayod sa imong mga buhat.”+ Busa ang mga barko nangaguba,+ ug sila wala makasugakod sa pag-adto sa Tarsis.+

Mga Footnote