Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Cronicas 18:1-34

18  Ug si Jehosapat nakabaton ug mga bahandi ug himaya nga madagayaon;+ apan siya nakig-alyansa sa kaminyoon+ uban kang Ahab.+  Busa mga tuig sa ulahi siya milugsong ngadto kang Ahab sa Samaria;+ ug si Ahab naghalad ug mga karnero+ ug mga baka nga daghan kaayo alang kaniya ug alang sa katawhan nga uban kaniya. Ug iyang gihaylo+ siya sa pagtungas batok sa Ramot-gilead.+  Ug si Ahab nga hari sa Israel nagkanayon kang Jehosapat nga hari sa Juda: “Ikaw ba mouban kanako ngadto sa Ramot-gilead?”+ Niini siya miingon kaniya: “Ako ingon kanimo, ug ang akong katawhan ingon sa imong katawhan ug uban kanimo diha sa gubat.”+  Apan, si Jehosapat miingon sa hari sa Israel: “Palihog, pagpakisayod+ una sa tanan sa pulong ni Jehova.”  Busa ang hari sa Israel nagtapok sa mga manalagna,+ upat ka gatos ka tawo, ug miingon kanila: “Kami ba moadto batok sa Ramot-gilead sa gubat, o ako ba magdumili?”+ Ug sila miingon: “Tungas, ug ang matuod nga Diyos maghatag niini nganha sa kamot sa hari.”  Apan si Jehosapat miingon: “Wala na bay manalagna ni Jehova dinhi?+ Nan kita magpakisayod pinaagi kaniya.”+  Niana ang hari sa Israel miingon kang Jehosapat:+ “Aduna pay usa ka tawo+ nga pinaagi kaniya magpakisayod kang Jehova, apan ako nagadumot gayod kaniya,+ tungod kay siya nanagna mahitungod kanako, dili sa kaayohan, kondili, sa tanan niyang adlaw, sa kadaotan.+ Siya mao si Micaias nga anak nga lalaki ni Imla.”+ Hinunoa, si Jehosapat miingon: “Ayaw pasultiha ang hari ug usa ka butang nga sama niana.”+  Busa ang hari sa Israel mitawag sa usa ka opisyal sa palasyo+ ug miingon: “Dad-a pagdali si Micaias nga anak nga lalaki ni Imla.”+  Karon ang hari sa Israel ug si Jehosapat nga hari sa Juda naglingkod ang matag usa sa iyang trono, nga nagsul-ob sa ilang mga besti,+ ug naglingkod sa giokanan didto sa pagsulod sa ganghaan sa Samaria; ug ang tanang manalagna nag-alagad ingong mga manalagna sa atubangan nila.+ 10  Unya si Zedekias nga anak nga lalaki ni Kenaana naghimo alang sa iyang kaugalingon ug mga sungay+ nga puthaw ug miingon: “Mao kini ang giingon ni Jehova,+ ‘Pinaagi niini inyong iduso ang mga Siryanhon hangtod nga inyong mapuo sila.’”+ 11  Ug ang tanang ubang mga manalagna nanagna sa sama niana, nga nag-ingon: “Tungas sa Ramot-gilead ug magmalamposon,+ ug si Jehova maghatag gayod niini ngadto sa kamot sa hari.”+ 12  Ug ang mensahero nga miadto sa pagtawag kang Micaias misulti kaniya, nga nag-ingon: “Tan-awa! Ang mga pulong sa mga manalagna bug-os nagkauyon nga maayo ngadto sa hari; ug palihog, himoa ang imong pulong nga sama sa usa kanila+ ug magsulti ka gayod ug maayo.”+ 13  Apan si Micaias miingon: “Ingon nga si Jehova buhi,+ kon unsa ang isulti sa akong Diyos, mao kana ang akong igasulti.”+ 14  Unya siya miadto sa hari, ug ang hari miingon kaniya: “Micaias, moadto ba kami sa Ramot-gilead sa gubat, o ako ba magdumili?” Dihadiha siya miingon kaniya: “Tungas ug magmalamposon; ug kini sila ihatag gayod nganha sa inyong kamot.”+ 15  Niana ang hari miingon kaniya: “Kapila ba ako magpailalom kanimo sa panumpa+ nga dili ka magsulti kanako ug bisan unsa gawas sa kamatuoran sa ngalan ni Jehova?”+ 16  Busa siya miingon: “Nakita ko gayod ang tanang Israelinhon nga nagakatibulaag sa kabukiran, sama sa mga karnero nga walay magbalantay.+ Ug si Jehova nagkanayon: ‘Kini sila walay mga agalon.+ Papaulia ang matag usa kanila ngadto sa iyang balay diha sa pakigdait.’”+ 17  Unya ang hari sa Israel miingon kang Jehosapat: “Wala ba ako mag-ingon kanimo, ‘Siya managna mahitungod kanako, dili sa maayong mga butang, apan sa daotan’?”+ 18  Ug siya nagkanayon: “Busa paminawa ninyo ang pulong ni Jehova:+ Nakita ko gayod si Jehova nga naglingkod sa iyang trono+ ug ang tanang panon+ sa mga langit nagbarog tupad niya diha sa iyang tuo ug sa iyang wala.+ 19  Ug si Jehova miingon, ‘Kinsa ang motonto kang Ahab nga hari sa Israel aron siya moadto ug mapukan sa Ramot-gilead?’ Ug dihay sultisulti, kining usa nagsulti ug ingon niini, ug kadtong usa nagsulti ug ingon niana.+ 20  Sa kataposan usa ka espiritu+ migula ug mibarog sa atubangan ni Jehova ug miingon, ‘Ako ang motonto kaniya.’ Niana si Jehova miingon kaniya, ‘Pinaagi sa unsa?’+ 21  Niini siya miingon, ‘Moadto ako ug mahimo gayod nga usa ka malimbongong espiritu diha sa baba sa tanan niyang mga manalagna.’+ Busa siya miingon, ‘Ikaw motonto kaniya, ug, dugang pa, ikaw mogawas nga mananaog.+ Lakaw ug buhata ang ingon niana.’+ 22  Ug karon ania, si Jehova nagbutang ug usa ka malimbongong espiritu sa baba niining imong mga manalagna;+ apan si Jehova misulti ug kadaotan mahitungod kanimo.”+ 23  Karon si Zedekias+ nga anak nga lalaki ni Kenaana+ miduol ug mitamparos kang Micaias+ sa aping+ ug miingon: “Diin ba miagi ang espiritu ni Jehova gikan kanako aron sa pagpakigsulti kanimo?”+ 24  Niana si Micaias miingon: “Tan-awa! Imong makita kon diing dalana nianang adlawa+ sa dihang ikaw mosulod sa kinasulorang lawak aron sa pagtago.”+ 25  Unya ang hari sa Israel miingon: “Kuhaa ninyo si Micaias ug ibalik siya ngadto kang Amon nga pangulo sa siyudad ug ngadto kang Joas nga anak nga lalaki sa hari.+ 26  Ug kamo magaingon, ‘Mao kini ang giingon sa hari: “Ibutang ninyo kining tawhana sa bilanggoan+ ug pakan-a siya ug kinunhorang rasyon sa tinapay+ ug kinunhorang rasyon sa tubig hangtod nga mahibalik ako diha sa pakigdait.”’”+ 27  Niana si Micaias miingon: “Kon mahibalik ka man gayod diha sa pakigdait, si Jehova wala mosulti kanako.”+ Ug siya midugang: “Paminaw kamong tanan.”+ 28  Ug ang hari sa Israel ug si Jehosapat nga hari sa Juda mitungas ngadto sa Ramot-gilead.+ 29  Ang hari sa Israel karon miingon kang Jehosapat: “Alang kanako, ako magtakoban+ ug moadto sa pagpakiggubat, apan ikaw, sa imong bahin, pagsul-ob sa imong mga besti.”+ Busa ang hari sa Israel nagtakoban sa iyang kaugalingon, human niana sila miadto sa pagpakiggubat.+ 30  Kon bahin sa hari sa Sirya, siya mimando sa mga pangulo sa iyang mga karo, nga nag-ingon: “Kamo gayod makig-away, dili batok sa gamay ni sa dako, apan batok sa hari sa Israel lamang.”+ 31  Ug nahitabo nga, sa pagkakita gayod sa mga pangulo sa mga karo kang Jehosapat, sila, sa ilang bahin, miingon sa ilang kaugalingon: “Kana mao ang hari sa Israel.”+ Busa sila miliso aron sa pagpakig-away batok kaniya; ug si Jehosapat mituaw alang sa tabang,+ ug si Jehova nagtabang kaniya,+ ug dihadiha ang Diyos nag-agni kanila palayo kaniya.+ 32  Ug nahitabo nga sa pagkakita gayod sa mga pangulo sa mga karo nga dili diay kadto ang hari sa Israel, sila gilayon mitalikod sa pagsunod kaniya.+ 33  Ug dihay usa ka tawo nga nagbawog sa iyang busogan sa kainosente, apan iyang naigo+ ang hari sa Israel sa kinataliwad-an sa mga dugtong ug sa kotamaya, maong siya miingon sa magkakaro:+ “Iliso ang imong kamot, ug dad-a ako sa gawas sa kampo, tungod kay ako nasamdan pag-ayo.”+ 34  Ug ang gubat nagpadayon sa pag-init nianang adlawa, ug ang hari sa Israel kinahanglang padayong pabarogon diha sa karo nga nag-atubang sa mga Siryanhon hangtod sa kagabhion; ug sa kataposan siya namatay sa pagsalop sa adlaw.+

Mga Footnote