Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Corinto 12:1-21

12  Kinahanglan nga ako manghambog. Kini dili mapuslanon; apan ako mopadayon ngadto sa labaw-kinaiyanhon nga mga panan-awon+ ug mga pinadayag sa Ginoo.  May nailhan akong tawo nga nahiusa kang Kristo kinsa, napulog-upat ka tuig na kanhi—kon diha ba sa lawas ako wala mahibalo, o gawas ba sa lawas ako wala mahibalo; ang Diyos nahibalo—gisakgaw+ nga ingon ngadto sa ikatulong langit.  Oo, ako nakaila sa maong tawo—kon diha ba sa lawas o bulag ba sa lawas,+ ako wala mahibalo, ang Diyos nahibalo—  nga siya gisakgaw ngadto sa paraiso+ ug nakadungog ug dili-ikabungat nga mga pulong nga dili subay sa balaod nga isulti sa usa ka tawo.  Bahin sa maong tawo ako manghambog, apan dili ako manghambog bahin sa akong kaugalingon, gawas nianang mahitungod sa akong mga kaluyahon.+  Kay kon ugaling buot ko nga manghambog,+ ako dili mahimong dili-makataronganon, kay isulti ko ang kamatuoran. Apan nagdumili ako, aron walay magpasidungog kanako nga labaw kay sa iyang nakita nga mao ako o iyang nadungog gikan kanako,  tungod lang sa paghingapin sa mga pinadayag. Busa, aron ako dili mobati nga hilabihang nabayaw,+ gihatagan akog tunok sa unod,+ usa ka manulonda ni Satanas, sa pagsagpa kanako sa kanunay, aron ako dili hilabihang mabayaw.  Tungod niini sa tulo ka higayon+ ako nangaliyupo sa Ginoo nga unta kini mobiya kanako;  apan siya sa pagkatinuod miingon kanako: “Ang akong dili-takos nga kalulot igo na+ alang kanimo; kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kaluyahon.”+ Busa, sa tumang kalipay ako manghambog hinuon bahin sa akong mga kaluyahon,+ aron ang gahom ni Kristo mahimong samag tolda nga magpabilin ibabaw kanako. 10  Busa ako nagakalipay sa kaluyahon, sa mga pag-insulto, sa mga higayon sa panginahanglan, sa mga paglutos ug sa mga kalisdanan, alang kang Kristo. Kay sa dihang ako maluya, ako gamhanan hinuon.+ 11  Ako nahimong dili-makataronganon. Gipugos ninyo ako+ nga mahimong ingon, kay kamo angay unta nga magrekomendar kanako. Kay sa bisan unsang butang ako dili ubos labot sa inyong maayong-laki+ nga mga apostoles, bisan tuod ako dili unsa man.+ 12  Sa pagkatinuod, ang mga ilhanan sa usa ka apostol+ napatungha diha kaninyo pinaagi sa bug-os nga pag-antos,+ ug pinaagi sa mga ilhanan ug sa mga tilimad-on ug sa gamhanang mga buhat.+ 13  Kay sa unsa bang bahina nga kamo nahimong ubos kay sa ubang mga kongregasyon, gawas lamang nga ako wala magpabug-at kaninyo?+ Sa maluloton pasayloa ako niining sayopa. 14  Tan-awa! Kini mao ang ikatulong higayon+ nga ako andam sa pag-anha kaninyo, apan ako dili magpabug-at. Kay akong ginatinguha, dili ang inyong mga kabtangan,+ kondili kamo; kay ang mga anak+ dili angay nga magtagana alang sa ilang mga ginikanan, kondili ang mga ginikanan alang sa ilang mga anak.+ 15  Alang kanako ikalipay ko gayod nga magagasto ug bug-os nga pagagastohon alang sa inyong mga kalag.+ Kon ako nahigugma kaninyo nga labi pang madagayaon, ako ba diay pagahigugmaon nga kubos? 16  Apan ibutang ta nga ingon niana, ako wala gayod magpabug-at kaninyo.+ Bisan pa niana, kamo nagaingon, ako “nagmalansison” ug gidakop ko kamo “pinaagig paglingla.”+ 17  Bahin ni bisan kinsa kanila nga akong gipadala kaninyo, ako wala magpahimulos kaninyo pinaagi kaniya, dili ba? 18  Giawhag ko si Tito ug gipadala ko ang igsoong lalaki uban kaniya. Si Tito wala gayod magpahimulos kaninyo, dili ba?+ Kami nagalakaw diha sa samang espiritu,+ dili ba? Diha sa samang mga lakang, dili ba? 19  Nagahunahuna ba kamo sulod niining panahona nga kami nagahimo na sa among depensa nganha kaninyo? Kami nagasulti atubangan sa Diyos labot kang Kristo. Apan, mga hinigugma, ang tanang butang maoy alang sa pagpalig-on kaninyo.+ 20  Kay ako nahadlok nga sa unsa mang paagi, sa pag-abot ko,+ makaplagan ko kamo nga dili ingon sa buot ko ug ako mapamatud-an ninyo nga dili ingon sa buot ninyo, apan, hinuon, sa unsa mang paagi adunay panag-away, pangabugho,+ mga pagkasuko, mga pakigtigi, mga panglibak, mga paghulungihong, mga pagpaburot, mga kasamok.+ 21  Tingali, inig-anha nako pag-usab, basin ug ipaubos ako sa akong Diyos taliwala ninyo, ug ako magbangotan sa daghan niadtong kanhi nakasala+ apan wala maghinulsol sa ilang kahugawan ug pagpakighilawas+ ug malaw-ayng panggawi+ nga ilang ginabuhat.

Mga Footnote