Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Corinto 11:1-33

11  Nanghinaot ako nga kamo magpasensiya kanako sa pipila ka diyutayng pagkadili-makataronganon.+ Apan, sa pagkatinuod, kamo nagpasensiya na kanako!  Kay ako nangabugho kaninyo sa usa ka diyosnong pangabugho,+ kay kamo akong gisaad sa kaminyoon+ ngadto sa usa ka bana+ aron ikapresentar ko kamo nga usa ka putli+ nga ulay ngadto kang Kristo.+  Apan ako nahadlok nga sa unsa mang paagi, ingon nga ang halas nagdaldal kang Eva+ pinaagi sa lipatlipat niini, basin ug ang inyong kaisipan pagapahisalaagon+ gikan sa katim-os ug kaputli nga angay kang Kristo.+  Kay, sa pagkatinuod, kon adunay moabot ug magawali ug Jesus nga lain kay sa usa nga among giwali,+ o kamo modawat ug espiritu nga lain kay sa inyong nadawat,+ o maayong balita+ nga lain kay sa inyong nadawat, kamo magtugot dayon kaniya.+  Kay giisip ko nga bisan sa usa ka butang ako wala mahimong ubos+ sa inyong maayong-laki+ nga mga apostoles.  Apan bisan kon ako dili batid sa pagsulti,+ tino nga ako dili ingon niana labot sa kahibalo;+ apan sa tanang paagi among gipadayag kini kaninyo sa tanang butang.+  O nakasala ba ako pinaagi sa pagpaubos sa akong kaugalingon+ aron mabayaw kamo, tungod kay sa walay bayad+ malipayon kong gipahayag ang maayong balita sa Diyos kaninyo?  Ang ubang mga kongregasyon giagawan ko pinaagi sa pagdawat ug mga tagana aron maalagaran ko kamo;+  apan sa dihang ako uban kaninyo ug giabot akog panginahanglan, ako wala magpabug-at kang bisan kinsa,+ kay ang mga igsoong nangabot gikan sa Macedonia+ madagayaon nga nagsangkap sa akong kakulangan. Oo, sa tanang paagi ako wala gayod magpabug-at kaninyo ug magpadayon sa pagbuhat sa ingon.+ 10  Usa ka kamatuoran+ ni Kristo sa akong kahimtang nga dili pugngan kining akong pagpanghambog+ diha sa mga rehiyon sa Acaya. 11  Sa unsang katarongan? Tungod ba kay wala ako mahigugma kaninyo? Ang Diyos nahibalo nga gihigugma ko kamo.+ 12  Karon kon unsay akong ginabuhat buhaton ko gihapon,+ aron akong maputol ang pagpakaaron-ingnon niadtong buot magpakaaron-ingnon aron makaplagang katupong namo sa katungdanan nga ilang gipanghambog. 13  Kay ang maong mga tawo mini nga mga apostoles, malimbongong mga mamumuhat,+ nga naghimo sa ilang kaugalingon nga mga apostoles ni Kristo.+ 14  Ug dili ikatingala, kay si Satanas kanunayng naghimo sa iyang kaugalingon nga usa ka manulonda sa kahayag.+ 15  Busa dili talagsaon kon ang iyang mga ministro+ usab kanunayng maghimo sa ilang kaugalingon nga mga ministro sa pagkamatarong. Apan ang ilang kataposan maoy sumala unya sa ilang mga buhat.+ 16  Isulti ko pag-usab, Ayaw ipahunahuna kang bisan kinsa nga ako dili-makataronganon. Apan, kon kamo naghunahuna gayod niana, dawata ako bisan ingong dili-makataronganon, aron ako usab makahimog gamay nga pagpanghambog.+ 17  Ang akong ginasulti, ginasulti ko dili sumala sa panig-ingnan sa Ginoo, kondili sumala sa pagkadili-makataronganon, niining pagkamasaligon nga iya sa pagpanghambog.+ 18  Sanglit daghan ang nanghambog sumala sa unod,+ ako usab manghambog. 19  Kay malipayon ninyong ginaantos ang mga tawong dili-makataronganon, sanglit kamo makataronganon man. 20  Ngani, ginaantos ninyo si bisan kinsa nga magaulipon kaninyo,+ si bisan kinsa nga magatukob sa kon unsay anaa kaninyo, si bisan kinsa nga magasakmit sa kon unsay anaa kaninyo, si bisan kinsa nga magabayaw sa iyang kaugalingon ibabaw kaninyo, si bisan kinsa nga magasagpa kaninyo.+ 21  Nagsulti ako niini sa among kaulawan, nga daw mahuyang ang among posisyon. Apan kon adunay lain nga nagagawing maisogon diha sa usa ka butang—ako nagasulting dili-makataronganon+—ako usab nagagawing maisogon niini. 22  Sila ba mga Hebreohanon? Ako usa man usab.+ Sila ba mga Israelinhon? Ako usa man usab. Sila ba binhi ni Abraham? Ako mao man usab.+ 23  Sila ba mga ministro ni Kristo? Ako nagatubag nga samag buang, ako labaw pa:+ sa mga paghago mas daghan,+ sa mga pagbilanggo mas daghan,+ sa mga pagbun-og naghingapin, sa pag-ungaw sa kamatayon makadaghan.+ 24  Sa mga Hudiyo kalima ako nakadawat ug kap-atan ka hampak+ kulang ug usa, 25  katulo ako gigarote,+ kausa ako gibato,+ katulo ako nakasinatig pagkalunod,+ usa ka gabii ug usa ka adlaw ang gigugol ko sa lawod; 26  sa mga panaw masubsob, sa kapeligrohan sa mga suba, sa kapeligrohan gikan sa mga tulisan sa dalan,+ sa kapeligrohan gikan sa kaugalingon kong rasa,+ sa kapeligrohan gikan sa kanasoran,+ sa kapeligrohan diha sa siyudad,+ sa kapeligrohan diha sa kamingawan, sa kapeligrohan sa dagat, sa kapeligrohan taliwala sa mini nga mga igsoon, 27  sa kahago ug kabudlay, sa masubsob nga pagtukaw sa kagabhion,+ sa kagutom ug sa kauhaw,+ sa pagkawalay-kaon+ makadaghan, sa katugnaw ug sa kahubo. 28  Gawas pa nianang mga butanga nga panggawas, anaay nagapiit kanako sa adlaw-adlaw, ang kahingawa sa tanang kongregasyon.+ 29  Kinsa man ang maluya,+ ug ako dili maluya? Kinsa man ang napandol, ug ako wala masuko? 30  Kon ang pagpanghambog gikinahanglan man, ako manghambog+ sa mga butang labot sa akong kaluyahon. 31  Ang Diyos ug Amahan sa Ginoong Jesus, ang Usa nga pagadayegon hangtod sa kahangtoran, nahibalong wala ako mamakak. 32  Sa Damasco ang gobernador ilalom ni Aretas nga hari nagbantay sa siyudad sa mga taga-Damasco aron sa pagdakop kanako,+ 33  apan agi sa usa ka bentana sa paril ako gitunton sulod sa usa ka bukag+ ug nakaikyas sa iyang mga kamot.

Mga Footnote