1 Tesalonica 3:1-13

3  Busa, sa wala na kami makaantos niini, gipakamaayo namo nga mao ray mahibilin didto sa Atenas;+  ug gipadala namo si Timoteo,+ ang atong igsoon ug ministro sa Diyos sa maayong balita+ bahin kang Kristo, aron sa paglig-on kaninyo ug sa paghupay kaninyo alang sa inyong pagtuo,  aron walay usa nga matarog niini nga mga kasakitan.+ Kay kamo nahibalo nga kita gitudlo gayod alang niining butanga.+  Sa pagkatinuod usab, sa dihang kami uban pa kaninyo, kamo gisultihan namong daan+ nga gitakda na nga kita mag-antos sa kasakitan,+ ingon sa nahitabo usab ug ingon sa inyong nahibaloan.+  Mao nga, sa pagkatinuod, sa dihang wala na nako maantos kini, ako nagpasugo aron mahibalo bahin sa inyong pagkamatinuohon,+ kay basin nga sa unsa mang paagi natental kamo sa Maninental,+ ug ang among kahago makawang.+  Apan mao pa gayoy pag-abot karon ni Timoteo diri kanamo gikan kaninyo+ ug nagdalag maayong balita kanamo bahin sa inyong pagkamatinumanon ug gugma,+ ug nga sa kanunay kamo padayon nga may maayong paghandom kanamo, nga gihidlaw nga makita kami, sa pagkatinuod, ingon nga kami usab nganha kaninyo.+  Mao nga, mga igsoon, sa tanan namong panginahanglan ug kasakitan kami nahupay+ tungod kaninyo pinaagi sa pagkamatinumanon nga inyong gipakita,+  tungod kay kami buhi karon kon kamo mobarog nga malig-on diha sa Ginoo.+  Kay unsa man nga pagpasalamat ang among ikabalos sa Diyos mahitungod kaninyo tungod sa tanang kalipay nga among gibati+ tungod kaninyo atubangan sa atong Diyos, 10  samtang sa magabii ug sa maadlaw kami nangamuyo+ nga labaw pa sa kasagaran aron makita ang inyong mga nawong ug magsangkap sa mga butang nga nakulang labot sa inyong pagtuo?+ 11  Karon hinaot ang atong Diyos ug Amahan ug ang atong Ginoong Jesus+ malamposong magtultol sa among panaw nganha kaninyo. 12  Dugang pa, hinaot ang Ginoo magpauswag kaninyo,+ oo, magpadagaya kaninyo, sa gugma+ sa usag usa ug sa tanan, ingon usab gayod sa among gibuhat nganha kaninyo; 13  aron iyang mapalig-on ang inyong mga kasingkasing, nga dili-masaway+ diha sa pagkabalaan atubangan sa atong Diyos ug Amahan sa presensiya+ unya sa atong Ginoong Jesus uban sa tanan niyang mga balaan.+

Mga Footnote