Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 9:1-27

9  Karon dihay usa ka tawo sa Benjamin, ug ang iyang ngalan mao si Kis,+ ang anak nga lalaki ni Abiel, ang anak nga lalaki ni Zeror, ang anak nga lalaki ni Becorat, ang anak nga lalaki ni Apias, usa ka Benjaminhon,+ usa ka tawong gamhanan tungod sa bahandi.+  Ug siya may anak nga lalaki nga ginganlag Saul,+ batan-on ug ambongan, ug walay usa ka tawo sa mga anak sa Israel nga mas ambongan kay kaniya; gikan sa iyang abaga pataas siya mas taas pa kay sa tanang katawhan.+  Ug ang mga asna+ nga gipanag-iya ni Kis nga amahan ni Saul nangawala. Busa si Kis miingon kang Saul nga iyang anak: “Palihog, dad-a uban kanimo ang usa sa imong mga tig-alagad ug tindog, lakaw, pangitaa ang mga asna.”  Ug siya milatas sa bukirong rehiyon sa Epraim+ ug milatas sa yuta sa Salisa,+ ug wala nila kini hikaplagi. Ug mipadayon sila paglatas sa yuta sa Saalim, apan wala kini didto. Ug mipadayon siya paglatas sa yuta sa mga Benjaminhon, ug wala nila kini hikaplagi.  Sila nakaabot sa yuta sa Zup; ug si Saul miingon sa iyang tig-alagad nga kuyog niya: “Tana, mamauli na kita, aron dili mohunong ang akong amahan sa pag-atiman sa mga asna ug mabalaka na hinuon kanato.”+  Apan siya miingon kaniya: “Tan-awa, palihog! Adunay usa ka tawo sa Diyos+ niining siyudara, ug ang maong tawo dungganon. Ang tanan nga iyang isulti matuman sa walay pakyas.+ Mangadto kita didto karon. Tingali makasulti siya kanato sa dalan nga atong adtoan.”  Niini si Saul miingon sa iyang tig-alagad: “Ug kon kita moadto, unsay atong dad-on alang sa tawo?+ kay wala nay tinapay sa atong mga sudlanan, ug, ingong gasa,+ kita walay madala alang sa tawo sa matuod nga Diyos. Unsa may ania kanato?”  Busa ang tig-alagad mitubag kang Saul sa makausa pa ug miingon: “Tan-awa! Aniay ikaupat nga bahin sa usa ka siklo+ nga plata sa akong kamot, ug ihatag ko kini sa tawo sa matuod nga Diyos, ug siya magsulti kanato sa atong dalan.”  (Sa unang panahon sa Israel ingon niini ang isulti sa tawo kon moadto siya sa pagpangita sa Diyos: “Umari kamo, ug moadto kita sa tigpatin-aw sa panan-awon.”+ Kay ang manalagna karon gitawag man nga tigpatin-aw sa panan-awon sa unang panahon.) 10  Unya si Saul miingon sa iyang tig-alagad: “Ang imong pulong maayo.+ Tana, mangadto na kita.” Ug miadto sila sa siyudad diin didto ang tawo sa matuod nga Diyos. 11  Samtang nagtungas sila sa tungasanan paingon sa siyudad, gikahibalag nila ang mga babaye nga migula sa pagkalos ug tubig.+ Busa sila miingon kanila: “Ang tigpatin-aw sa panan-awon+ ba ania niining dapita?” 12  Unya sila mitubag kanila ug miingon: “Ania siya. Tan-awa! Siya nag-una kanimo. Pagdali, kay karong adlawa siya nahiabot na sa siyudad, kay adunay halad+ karong adlawa alang sa katawhan didto sa hataas nga dapit.+ 13  Inigsulod gayod ninyo sa siyudad, inyo dayon siyang hikaplagan sa dili pa siya motungas ngadto sa hataas nga dapit aron sa pagkaon; tungod kay ang katawhan dili mokaon hangtod nga makaabot siya, kay siya ang magpanalangin sa halad.+ Human niana ang mga dinapit makakaon na. Ug karon lakaw na kamo, tungod kay siya—inyo gayod siyang hikaplagan karon.” 14  Busa sila miadto sa siyudad. Sa pagsulod nila sa taliwala sa siyudad, aw, didto si Samuel nga migula sa pagtagbo kanila aron sa pagtungas ngadto sa hataas nga dapit. 15  Kon bahin kang Jehova, iyang gibuksan ang igdulungog+ ni Samuel sa adlaw sa wala pa mahiabot si Saul, nga nag-ingon: 16  “Ugma sa mga ingon niining taknaa akong ipadala kanimo ang usa ka tawo gikan sa yuta sa Benjamin,+ ug pagadihogan+ mo siya ingong pangulo sa akong katawhan nga Israel; ug iyang luwason ang akong katawhan gikan sa kamot sa mga Filistehanon,+ tungod kay akong nakita ang kasakitan sa akong katawhan, kay ang ilang pagtuaw nakaabot kanako.”+ 17  Ug nakita ni Samuel si Saul, ug si Jehova, sa iyang bahin, mitubag kaniya: “Ania ang tawo nga akong giingon kanimo, ‘Kini siya ang maghupot ug pagbulot-an sa akong katawhan.’”+ 18  Unya si Saul miduol kang Samuel sa taliwala sa ganghaan ug miingon: “Sultihi ako, palihog, Hain ang balay sa tigpatin-aw sa panan-awon?” 19  Ug si Samuel mitubag kang Saul ug miingon: “Ako mao ang tigpatin-aw sa panan-awon. Tumungas ka nga una kanako ngadto sa hataas nga dapit, ug kamo magakaon uban kanako karong adlawa,+ ug palakton ko kamo sa pagkabuntag, ug ang tanan nga anaa sulod sa imong kasingkasing akong isulti kanimo.+ 20  Kon bahin sa mga asna nga nangawala tulo na ka adlaw nga miagi,+ ayaw na kini ibutang sa imong kasingkasing,+ kay nakaplagan na kini. Ug kinsa bay nanag-iya sa tanang tilinguhaong butang sa Israel?+ Dili ba ikaw ug ang tibuok balay sa imong amahan?” 21  Niini si Saul mitubag ug miingon: “Dili ba ako usa ka Benjaminhon nga kinagamyan+ sa mga tribo sa Israel,+ ug ang akong banay mao ang labing ubos sa tanang banay sa tribo sa Benjamin?+ Busa nganong gisultihan mo ako sa ingon niining butanga?”+ 22  Unya gikuha ni Samuel si Saul ug ang iyang tig-alagad ug gidala sila sa lawak-kan-anan ug gihatagan sila sa kinalabwang dapit+ taliwala sa mga dinapit; ug mga katloan sila ka tawo. 23  Sa ulahi si Samuel miingon sa kosinero: “Ihatag ang bahin nga akong gihatag kanimo, nga akong giingon kanimo, ‘Ilain mo kini.’” 24  Niana gikuha sa kosinero ang paa ug kon unsay anaa niini, ug gibutang kini sa atubangan ni Saul. Ug siya miingon: “Ania ang gilain. Ibutang kini sa imong atubangan. Kaon, tungod kay sa tinudlong panahon kini ilang gilain alang kanimo aron mokaon ka uban sa mga dinapit.” Busa si Saul mikaon uban kang Samuel niadtong adlawa. 25  Unya milugsong sila gikan sa hataas nga dapit+ paingon sa siyudad, ug nagpadayon siya sa pagpakigsulti kang Saul didto sa atop sa balay.+ 26  Unya sila mibangon pagsayo, ug nahitabo nga sa pagkabanagbanag gayod si Samuel mitawag kang Saul didto sa atop sa balay, nga nag-ingon: “Bangon, aron ako magpagikan kanimo.” Busa mibangon si Saul ug silang duha, siya ug si Samuel, migula sa mga pultahan. 27  Samtang sila nanglugsong sa may daplin sa siyudad, si Samuel miingon kang Saul: “Sultihi ang tig-alagad+ nga mouna siya kanato”—⁠busa miuna siya—⁠“ug, kon bahin kanimo, tindog karon aron padunggon ko ikaw sa pulong sa Diyos.”

Mga Footnote