Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Samuel 7:1-17

7  Busa ang mga tawo sa Kiriat-jearim+ miadto ug gikuha ang arka ni Jehova ug gidala kini sa balay ni Abinadab+ nga didto sa bungtod, ug si Eleasar nga iyang anak nga lalaki mao ang ilang gibalaan aron magbantay sa arka ni Jehova.  Ug nahitabo nga sukad sa adlaw nga nagpabilin ang Arka sa Kiriat-jearim ang mga adlaw nagpadayon sa pagdaghan, mao nga miabot kini ug kawhaan ka tuig, ug ang tibuok banay sa Israel nagbakho nga midangop kang Jehova.+  Ug si Samuel miingon sa tibuok balay sa Israel: “Kon kamo mobalik kang Jehova uban sa bug-os ninyong kasingkasing,+ isalikway ninyo ang langyaw nga mga diyos sa inyong taliwala+ ug usab ang mga larawan ni Astoret,+ ug itumong ninyo nga walay pagtipas ang inyong kasingkasing ngadto kang Jehova ug mag-alagad kaniya lamang,+ ug siya magaluwas kaninyo gikan sa kamot sa mga Filistehanon.”+  Niana ang mga anak sa Israel nagsalikway sa mga Baal+ ug sa mga larawan ni Astoret+ ug nag-alagad kang Jehova lamang.  Unya si Samuel miingon: “Tigoma ang tibuok Israel+ didto sa Mizpa,+ aron ako magaampo+ alang kaninyo ngadto kang Jehova.”  Busa sila nagtigom didto sa Mizpa, ug nagkalos sila ug tubig ug nagbubo niini sa atubangan ni Jehova ug nagpuasa niadtong adlawa.+ Ug sila miingon didto: “Kami nakasala batok kang Jehova.”+ Ug si Samuel naghukom+ sa mga anak sa Israel didto sa Mizpa.  Ug nadungog sa mga Filistehanon nga ang mga anak sa Israel nagkatigom didto sa Mizpa, ug ang manag-abin nga mga ginoo+ sa mga Filistehanon mitungas batok sa Israel. Sa pagkadungog niini sa mga anak sa Israel, sila nangahadlok tungod sa mga Filistehanon.+  Busa ang mga anak sa Israel miingon kang Samuel: “Ayaw pagpakahilom alang kanamo sa pagtuaw kang Jehova nga atong Diyos alang sa tabang,+ aron siya magluwas kanato gikan sa kamot sa mga Filistehanon.”  Unya si Samuel nagkuha ug usa ka nating karnero nga nagsuso pa ug naghalad niini ingong halad-nga-sinunog, usa ka tibuok nga halad,+ ngadto kang Jehova; ug si Samuel mituaw sa pagpakitabang kang Jehova alang sa Israel,+ ug si Jehova nagtubag kaniya.+ 10  Ug nahitabo nga samtang naghalad si Samuel sa halad-nga-sinunog, ang mga Filistehanon nagpaduol aron sa pagpakiggubat sa Israel. Ug si Jehova karon nagpadalugdog sa usa ka makusog nga dahunog+ niadtong adlawa batok sa mga Filistehanon, aron sila magkaguliyang;+ ug sila napildi atubangan sa Israel.+ 11  Niana migula ang kalalakin-an sa Israel gikan sa Mizpa ug migukod sa mga Filistehanon ug gipamatay sila hangtod sa habagatan sa Bet-car. 12  Unya si Samuel nagkuhag usa ka bato+ ug nagpahimutang niini taliwala sa Mizpa ug sa Jesana ug nagtawag sa ngalan niini nga Ebenezer. Ug siya miingon: “Hangtod karon si Jehova nagtabang kanato.”+ 13  Sa ingon nabuntog ang mga Filistehanon, ug wala na sila mosulod sa teritoryo sa Israel;+ ug ang kamot ni Jehova nagpadayon sa pagpakigbatok sa mga Filistehanon sa tanang adlaw ni Samuel.+ 14  Ug ang mga siyudad nga nakuha sa mga Filistehanon gikan sa Israel nahibalik sa Israel gikan sa Ekron hangtod sa Gat, ug naluwas sa Israel ang ilang teritoryo gikan sa kamot sa mga Filistehanon. Ug dihay pakigdait tali sa Israel ug sa mga Amorihanon.+ 15  Ug si Samuel naghukom sa Israel sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi.+ 16  Ug siya mipanaw matag tuig ug milibot sa Bethel+ ug sa Gilgal+ ug sa Mizpa+ ug siya naghukom sa Israel+ niining tanang dapit. 17  Apan sa Rama+ siya mag-ulian, kay didto man ang iyang balay, ug didto siya naghukom sa Israel. Ug nagtukod siya didto ug usa ka halaran alang kang Jehova.+

Mga Footnote