Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 30:1-31

30  Ug nahitabo nga samtang si David ug ang iyang mga tawo nagpaingon sa Ziklag+ sa ikatulong adlaw, nga ang mga Amalekanhon+ misulong sa habagatan ug sa Ziklag; ug gipukan nila ang Ziklag ug gisunog kini sa kalayo,  ug gidala nga binihag ang mga babaye+ ug ang tanan nga didto, gikan sa labing gagmay hangtod sa labing dagko. Walay bisan usa nga ilang gipatay, apan ilang gidala sila ug nagpadayon sa ilang panaw.  Sa pag-abot ni David uban sa iyang mga tawo sa siyudad, aw, ania, nasunog kini sa kalayo, ug, kon bahin sa ilang mga asawa ug sa ilang mga anak nga lalaki ug sa ilang mga anak nga babaye, sila gipangdala nga binihag.  Ug si David ug ang mga tawo nga uban kaniya mipatugbaw sa ilang tingog ug nanghilak,+ hangtod nga sila nawad-an na ug kusog sa paghilak pa.  Ug ang duha ka asawa ni David gidala nga binihag, si Ahinoam+ nga Jezreelinhon ug si Abigail+ nga asawa ni Nabal nga Carmelohanon.  Ug nakapaguol kaayo kadto kang David,+ tungod kay ang katawhan miingon nga batoon siya;+ kay mapait ang kalag sa tanang tawo,+ ang tagsatagsa tungod sa iyang mga anak nga lalaki ug sa iyang mga anak nga babaye. Busa gipalig-on ni David ang iyang kaugalingon pinaagi kang Jehova nga iyang Diyos.+  Busa si David miingon kang Abiatar+ nga saserdote, ang anak nga lalaki ni Ahimelek: “Dad-a, palihog, ang epod+ ngari kanako.” Ug gidala ni Abiatar ang epod ngadto kang David.  Ug si David nagpakisayod kang Jehova,+ nga nag-ingon: “Mogukod ba ako niining pundok sa mga bandido? Maapsan ko ba sila?” Niini siya miingon kaniya:+ “Gukod, kay maapsan mo gayod sila, ug ikaw sa walay pakyas makahimo sa pagluwas.”+  Sa walay langan si David milakaw, siya ug ang unom ka gatos ka tawo+ nga uban kaniya, ug nagpadayon sila hangtod sa bul-oganang walog sa Besor, ug ang mga tawo nga ibilin nanghunong. 10  Ug si David mipadayon sa paggukod,+ siya ug ang upat ka gatos ka tawo, apan nanghunong ang duha ka gatos nga wala na makalabang sa bul-oganang walog sa Besor+ tungod sa kakapoy. 11  Ug nakakaplag sila ug usa ka tawo, usa ka Ehiptohanon,+ didto sa kapatagan. Busa ilang gidala siya ngadto kang David ug gihatagan siya ug tinapay aron siya makakaon ug gihatagag tubig nga mainom. 12  Dugang pa, gihatagan nila siyag usa ka hiwa nga tinapay sa pinisa nga mga igos ug duha ka tinapay nga pasas.+ Unya siya mikaon ug naulian siya sa iyang espiritu;+ kay wala siya makakaon ni makainom ug tubig sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii. 13  Si David karon miingon kaniya: “Kang kinsa ka sakop, ug tagadiin ka man?” nga niana siya miingon: “Usa ako ka tig-alagad nga Ehiptohanon, ulipon sa usa ka Amalekanhon, apan gibiyaan ako sa akong agalon tungod kay nasakit ako tulo na ka adlaw ang miagi.+ 14  Kami ang misulong sa habagatan sa mga Keretnon+ ug niadtong sakop sa Juda ug sa habagatan sa Caleb;+ ug ang Ziklag gisunog namo sa kalayo.” 15  Niini si David miingon kaniya: “Tultolan mo ba ako ngadto sa pundok sa mga bandido?” Ug siya miingon: “Panumpa+ kanako sa ngalan sa Diyos nga dili mo ako patyon, ug nga dili mo ako itugyan ngadto sa kamot sa akong agalon,+ ug tultolan ko ikaw ngadto niining pundok sa mga bandido.” 16  Busa siya nagtultol kaniya,+ ug ania, didto sila nagkatibulaag sa tibuok nga yuta nga nangaon ug nanginom ug nagkombira+ tungod sa tanang dagkong mga inagaw nga ilang nakuha gikan sa yuta sa mga Filistehanon ug sa yuta sa Juda.+ 17  Ug gipamatay sila ni David gikan sa pagbanagbanag sa kabuntagon hangtod sa pagkagabii, aron iyang matugyan sila sa kalaglagan; ug walay usa ka tawo kanila ang nakaikyas+ gawas sa upat ka gatos ka batan-ong mga lalaki nga misakay sa mga kamelyo ug nangalagiw. 18  Ug nabawi ni David ang tanan nga nakuha sa mga Amalekanhon,+ ug giluwas ni David ang iyang duha ka asawa. 19  Ug walay bisan unsa nga nakulang kanila, gikan sa labing gamay hangtod sa labing dako ug hangtod sa mga anak nga lalaki ug sa mga anak nga babaye ug sa mga inagaw, sa bisan unsa nga ilang nakuha sa ilang kaugalingon.+ Ang tanan nabawi ni David. 20  Busa gikuha ni David ang tanang panon sa mga karnero ug sa mga baka, nga ilang gidala sa unahan nianang ubang panon sa mga hayop. Unya sila miingon: “Kang David kini nga mga inagaw.”+ 21  Unya nahiabot si David sa duha ka gatos ka tawo+ nga gikapoy na kaayo sa pag-uban pa kang David, ug nga ilang gibilin didto sa bul-oganang walog sa Besor; ug migula sila sa pagsugat kang David ug sa pagsugat sa mga tawo nga uban kaniya. Sa dihang nahiduol na si David sa mga tawo iyang gipangomosta sila. 22  Apan, ang tanang daotan ug walay pulos nga tawo+ taliwala sa mga tawong nanguban kang David mitubag ug nag-ingon: “Kay wala man sila mouban kanato, dili nato sila hatagan sa inagaw nga atong nakuha, gawas sa tagsatagsa niya ka asawa ug sa iyang mga anak, ug ilang dad-on sila ug manglakaw.” 23  Apan si David miingon: “Ayaw ninyo kana pagbuhata, mga igsoon ko, labot sa gihatag ni Jehova kanato,+ kay kita iyang gipanalipdan+ ug gitugyan sa atong kamot ang pundok sa mga bandido nga misulong kanato.+ 24  Ug kinsay mamati kaninyo niining pulonga? Kay ang bahin niya nga miadto sa gubat mao man usab ang bahin niya nga mipabilin uban sa mga bagahe.+ Ang tanan makabaton ug samang bahin.”+ 25  Ug nahitabo sukad niadtong adlawa nga iyang gihimo kadto nga usa ka regulasyon ug usa ka hudisyal nga hukom+ alang sa Israel hangtod niining adlawa. 26  Sa dihang miabot si David sa Ziklag iyang gipadala ang pipila sa mga inagaw ngadto sa mga ansiyano sa Juda, nga iyang mga higala,+ nga nag-ingon: “Aniay usa ka gasa+ nga panalangin alang kaninyo gikan sa mga inagaw sa mga kaaway ni Jehova.” 27  Alang kanila nga didto sa Bethel,+ ug kanila nga didto sa Ramot+ sa habagatan, ug kanila nga didto sa Jatir,+ 28  ug kanila nga didto sa Aroer, ug kanila nga didto sa Sipmot, ug kanila nga didto sa Estemoa,+ 29  ug kanila nga didto sa Racal, ug kanila nga didto sa mga siyudad sa mga Jerameelinhon,+ ug kanila nga didto sa mga siyudad sa mga Kenihanon,+ 30  ug kanila nga didto sa Horma,+ ug kanila nga didto sa Borasan,+ ug kanila nga didto sa Atak, 31  ug kanila nga didto sa Hebron,+ ug ngadto sa tanang dapit nga naadtoan ni David, siya ug ang iyang mga tawo.

Mga Footnote