Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 28:1-25

28  Ug nahitabo niadtong mga adlawa nga gitigom sa mga Filistehanon ang ilang mga kampo alang sa kasundalohan aron sa pagpakiggubat batok sa Israel.+ Busa si Akis miingon kang David: “Ikaw sa walay duhaduha nahibalo nga uban kanako ikaw moadto sa kampo, ikaw ug ang imong mga tawo.”+  Niana si David miingon kang Akis: “Mao nga ikaw nahibalo kon unsay buhaton sa imong alagad.” Busa si Akis miingon kang David: “Mao nga itudlo ko ikaw nga magbalantay sa akong ulo kanunay.”+  Karon si Samuel mismo namatay na, ug ang tibuok Israel nagminatay tungod kaniya ug naglubong kaniya sa Rama sa kaugalingon niyang siyudad.+ Kon bahin kang Saul, iyang giwagtang ang mga espiritista ug ang mga tigpanag-an sa mga hitabo gikan sa yuta.+  Unya ang mga Filistehanon nagtigom ug nangadto ug nagkampo sa Sunem.+ Busa si Saul nagtigom sa tibuok Israel ug sila nagkampo sa Gilboa.+  Sa pagkakita ni Saul sa kampo sa mga Filistehanon siya nahadlok, ug ang iyang kasingkasing nangurog sa hilabihan.+  Bisan pag si Saul nagpakisayod kang Jehova,+ si Jehova wala na gayod motubag kaniya,+ pinaagi man sa mga damgo+ o pinaagi sa Urim+ o pinaagi sa mga manalagna.+  Sa kataposan si Saul miingon sa iyang mga sulugoon: “Pangitai ako ug babayeng batid nga espiritista,+ ug ako moadto kaniya ug mokonsulta kaniya.” Unya ang iyang mga sulugoon miingon kaniya: “Tan-awa! Adunay babayeng batid nga espiritista didto sa En-dor.”+  Busa si Saul nagtakoban+ ug nagsul-ob ug laing mga sapot ug milakaw, siya ug ang duha ka tawo kuyog kaniya; ug nangadto sila sa babaye panahon sa kagabhion.+ Siya karon miingon: “Manag-an+ ka, palihog, alang kanako pinaagi sa pagpakisayod sa espiritu ug patunghaa kanako ang usa nga akong hinganlan kanimo.”  Apan, ang babaye miingon kaniya: “Ania, ikaw nasayod pag-ayo sa gibuhat ni Saul, kon giunsa niya pagpamatay gikan sa yuta ang mga espiritista ug ang mga tigpanag-an sa mga hitabo.+ Nan, nganong ikaw nahisama sa usa ka mangbibitik batok sa akong kalag aron sa pagpatay kanako?”+ 10  Dihadiha si Saul nanumpa kaniya sa ngalan ni Jehova, nga nag-ingon: “Ingon nga si Jehova buhi,+ ang pagkasad-an tungod sa kasaypanan dili modangat kanimo niining butanga!” 11  Niini ang babaye miingon: “Kinsay akong ipatungha alang kanimo?” Niini siya miingon: “Ipatungha si Samuel alang kanako.”+ 12  Sa pagkakita sa babaye kang “Samuel”+ siya misinggit sa kinatas-an sa iyang tingog; ug ang babaye miingon kang Saul: “Nganong gilingla mo ako, sa dihang ikaw mismo mao si Saul?” 13  Apan ang hari miingon kaniya: “Ayaw kahadlok, apan unsa man ang imong nakita?” Ug ang babaye miingon kang Saul: “Usa ka diyos+ akong nakita nga migula gikan sa yuta.” 14  Dihadiha siya miingon kaniya: “Unsa may iyang dagway?” nga niana siya mitubag: “Usa ka tigulang nga tawo ang mitungha, ug nagsul-ob siya sa kupo nga walay bukton.”+ Niana si Saul nakaila nga kadto mao si “Samuel,”+ ug siya miyukbo sa yuta ug mihapa. 15  Ug si “Samuel” miingon kang Saul: “Nganong ikaw nagtugaw kanako sa pagpagula kanako?”+ Niini si Saul mitubag: “Ako ania sa grabeng kapit-os,+ sanglit ang mga Filistehanon nakig-away batok kanako, ug ang Diyos mibiya+ na kanako ug wala na motubag kanako, pinaagi man sa mga manalagna o pinaagi sa mga damgo;+ maoy hinungdan nga mitawag ako kanimo aron pahibaloon mo ako kon unsay akong buhaton.”+ 16  Ug si “Samuel” miingon: “Nan, nganong nagpakisayod ka kanako, sa dihang si Jehova mismo mibiya na kanimo+ ug nahimong imong kaaway?+ 17  Ug buhaton ni Jehova alang sa iyang kaugalingon ang sumala sa iyang gisulti pinaagi kanako, ug langkaton ni Jehova ang gingharian gikan sa imong kamot+ ug ihatag kini ngadto sa imong isigkatawo nga si David.+ 18  Kay wala mo tumana ang tingog ni Jehova,+ ug wala mo ipahamtang ang iyang nagsilaob nga kasuko batok sa Amalek,+ mao nga kining butanga ang buhaton ni Jehova kanimo niining adlawa. 19  Ug itugyan usab ni Jehova ang Israel uban kanimo ngadto sa kamot sa mga Filistehanon,+ ug ugma ikaw+ ug ang imong mga anak nga lalaki+ mahiuban kanako. Bisan ang kampo sa Israel itugyan ni Jehova ngadto sa kamot sa mga Filistehanon.”+ 20  Niana si Saul napukan dayon nga nagabuy-od sa yuta ug nahadlok pag-ayo tungod sa mga pulong ni “Samuel.” Usab, wala nay kusog diha kaniya, tungod kay siya wala mokaon sa tibuok adlaw ug sa tibuok gabii. 21  Ang babaye karon miduol kang Saul ug nakakita nga siya nasamok pag-ayo. Busa siya miingon kaniya: “Ania, ang imong sulugoong babaye nagtuman sa imong tingog, ug ako nagbutang sa akong kalag diha sa akong kamot+ ug nagtuman sa mga pulong nga imong gisulti kanako. 22  Ug karon, ikaw, sa baylo, palihog, tumana ang tingog sa imong sulugoong babaye; ug tugoting dalitan ko ikaw ug usa ka tinapay, ug kaon, aron makabaton ka ug kusog, tungod kay ikaw mopanaw pa sa imong dalan.” 23  Apan midumili siya ug miingon: “Dili ako mokaon.” Apan, ang iyang mga sulugoon ingon man ang babaye nagsigeg agda kaniya. Sa kataposan iyang gisunod ang ilang tingog ug mibangon gikan sa yuta ug milingkod sa higdaanan. 24  Karon ang babaye may pinatambok nga nating baka+ sa balay. Busa nagdali siya sa paghalad niini+ ug nagkuha siya ug harina ug nagmasa ug nagluto niini ingong mga tinapay nga walay igpapatubo. 25  Unya siya nagdalit niini kang Saul ug sa iyang mga sulugoon, ug nangaon sila. Human niana sila mitindog ug nanglakaw niadtong gabhiona.+

Mga Footnote