Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Samuel 25:1-44

25  Sa ulahi si Samuel+ namatay; ug ang tibuok Israel nagtigom ug nagminatay+ tungod kaniya ug naglubong kaniya didto sa iyang balay sa Rama.+ Unya si David mibarog ug milugsong ngadto sa kamingawan sa Paran.+  Karon dihay usa ka tawo sa Maon,+ ug ang iyang trabaho didto sa Carmelo.+ Ug ang tawo bantogan kaayo, ug siya may tulo ka libong karnero ug usa ka libong kanding; ug siya nag-alot+ sa iyang mga karnero didto sa Carmelo.  Ug ang ngalan sa tawo mao si Nabal,+ ug ang ngalan sa iyang asawa mao si Abigail.+ Ug ang asawa masinaboton+ ug matahom ug dagway, apan ang bana mapig-oton ug daotan sa iyang mga binuhatan;+ ug siya kaliwat ni Caleb.+  Ug si David nakadungog didto sa kamingawan nga si Nabal nag-alot+ sa iyang mga karnero.  Busa si David nagpadala ug napulo ka batan-ong lalaki ug gisultihan ni David ang mga batan-ong lalaki: “Tungas kamo ngadto sa Carmelo, ug adtoa ninyo si Nabal ug komostaha siya sa akong ngalan.+  Ug kini ang isulti ninyo sa akong igsoon, ‘Hinaot nga maayo ang imong kahimtang+ ug maayo usab ang imong panimalay ug maayo usab ang tanan nga anaa kanimo.  Ug karon ako nakadungog nga ikaw adunay mga tig-alot. Karon ang imong mga magbalantay nakauban namo.+ Wala namo sila hilabti,+ ug wala gayoy nawala gikan kanila sa tanang adlaw nga sila didto sa Carmelo.  Pangutan-a ang imong mga batan-ong lalaki, ug sila mosulti kanimo, aron ang akong mga batan-ong lalaki makakaplag ug pabor sa imong mga mata, tungod kay sa usa ka maayong adlaw nga kami nanganhi. Ihatag lamang, palihog, ang bisan unsa nga makaplagan sa imong kamot ngadto sa imong mga sulugoon ug sa imong anak nga si David.’”+  Tuod man nangabot ang mga batan-ong lalaki ni David ug misulti kang Nabal sumala sa tanan niining mga pulonga sa ngalan ni David ug unya nagpaabot. 10  Ug niini si Nabal mitubag sa mga sulugoon ni David ug miingon: “Kinsa ba si David,+ ug kinsa ba ang anak ni Jese? Karong mga adlawa daghan na ang mibulag nga mga sulugoon,+ ang tagsatagsa gikan sa atubangan sa iyang agalon. 11  Ug kuhaon ko ba diay ang akong tinapay+ ug ang akong tubig ug ang karne sa giihaw ko nga hayop alang sa akong mga tig-alot ug ihatag kini ngadto sa mga tawo nga wala ko gani hibaloi kon diin sila gikan?”+ 12  Niana ang mga batan-ong lalaki ni David mitalikod ug mipauli ug miabot ug mitaho kaniya sumala sa tanan niining mga pulonga. 13  Dihadiha si David miingon sa iyang mga tawo: “Magtakin ang tagsatagsa kaninyo sa iyang espada!”+ Busa ang tagsatagsa nagtakin sa iyang espada ug si David usab nagtakin sa iyang espada; ug sila mitungas sunod kang David, mga upat ka gatos ka tawo, samtang ang duha ka gatos nagpabilin sa nahimutangan sa ilang mga bagahe.+ 14  Sa kasamtangan, usa sa mga batan-ong lalaki mitaho kang Abigail, nga asawa ni Nabal, nga nag-ingon: “Tan-awa! Si David nagpadala ug mga mensahero gikan sa kamingawan aron manghinaot ug kaayohan sa atong agalon, apan iyang gikasab-an+ sila. 15  Ug ang mga tawo maayo kaayo kanamo, ug wala nila kami hilabti, ug wala kami mawad-ig usa ka butang sa tanang adlaw nga kami nahiuban kanila samtang kami didto sa kapatagan.+ 16  Sila nahimong usa ka paril+ libot kanamo sa magabii ug sa maadlaw, sa tanang adlaw nga kami nahiuban kanila, nga nagbantay sa panon sa kahayopan. 17  Ug karon sayra ug tan-awa kon unsay imong buhaton, kay ang kadaot gikahukom+ na batok sa atong agalon ug batok sa iyang tibuok balay, sanglit sobra siya ka walay-silbing tawo+ nga pakigsultihan.” 18  Dihadiha si Abigail+ nagdali ug nagkuhag duha ka gatos ka tinapay ug duha ka tadyaw nga bino+ ug lima ka hinikay na nga karnero+ ug lima ka seah nga sinangag+ nga mga lugas ug usa ka gatos ka tinapay sa mga pasas+ ug duha ka gatos ka tinapay sa pinisa nga mga igos+ ug gisakay kini sa mga asno. 19  Unya siya misulti sa iyang batan-ong mga lalaki: “Una kamo kanako.+ Tan-awa! Mosunod ako kaninyo.” Apan wala niya suginli si Nabal nga iyang bana. 20  Ug nahitabo nga samtang siya nagsakay sa asno+ ug sa tago milugsong sa bukid, ania, si David ug ang iyang mga tawo nanglugsong sa pagsugat kaniya. Busa iyang gikatagbo sila. 21  Kon bahin kang David, siya nakaingon: “Kawang lamang nga akong gibantayan ang tanan nga gipanag-iya niining tawhana didto sa kamingawan ug walay usa ka butang nga nawala sa tanan niyang gipanag-iya,+ apan gibalosan niya ako ug daotan ilis sa maayo.+ 22  Busa hinaot nga ingon niini ang buhaton sa Diyos sa mga kaaway ni David ug hinaot nga dugangan pa niya kini+ kon tugotan ko nga adunay usa nga magpabilin sa tanan nga iyaha nga nagapangihi sa paril+ hangtod sa pagkabuntag.”+ 23  Sa pagkakita ni Abigail kang David, dihadiha siya nagdali ug nanaog sa asno ug mihapa sa atubangan ni David ug miyukbo+ sa yuta. 24  Unya mihapa siya sa iyang tiilan+ ug miingon: “Mahianhi kanako, Oh akong ginoo, ang kasaypanan;+ ug, palihog, pasultiha ang imong ulipong babaye sa imong mga igdulungog,+ ug pamatia ang mga pulong sa imong ulipong babaye. 25  Palihog, dili unta ibutang sa kasingkasing sa akong ginoo kining walay-silbing+ tawo nga si Nabal, kay, kon unsa ang iyang ngalan, mao usab siya. Nabal ang iyang ngalan, ug ang kawalay-salabotan anaa kaniya.+ Kon bahin kanako nga imong ulipong babaye, wala ko makita ang mga batan-ong lalaki sa akong ginoo nga imong gipadala. 26  Ug karon, akong ginoo, ingon nga si Jehova buhi+ ug ingon nga ang imong kalag buhi,+ si Jehova nagpugong+ kanimo gikan sa pagkasad-an sa dugo+ ug sa paggamit sa imong kamot alang sa imong kaluwasan.+ Ug karon hinaot nga ang imong mga kaaway ug silang nagtinguha ug kadaotan sa akong ginoo mahisama kang Nabal.+ 27  Ug karon kon bahin niining gasa nga panalangin+ nga gidala sa imong sulugoong babaye sa akong ginoo, kini igahatag ngadto sa mga batan-ong lalaki nga naglakaw sunod sa mga lakang+ sa akong ginoo. 28  Pasayloa, palihog, ang paglapas sa imong ulipong babaye,+ tungod kay si Jehova maghimo gayod alang sa akong ginoo ug usa ka malungtarong balay,+ tungod kay ang mga gubat ni Jehova mao ang gipakig-away sa akong ginoo;+ ug kon bahin sa pagkadaotan, dili kini hikaplagan diha kanimo sulod sa imong mga adlaw.+ 29  Sa dihang may tawo nga motindog aron sa paggukod kanimo ug sa pagpangita sa imong kalag, ang kalag sa akong ginoo maputos gayod sulod sa usa ka puntil sa kinabuhi+ uban kang Jehova nga imong Diyos;+ apan, kon bahin sa kalag sa imong mga kaaway, siya maglambuyog niini ingon nga gikan sa lubyok sa lambuyog.+ 30  Ug mahitabo gayod nga, sanglit buhaton ni Jehova sa akong ginoo ang maayo kanimo sumala sa tanan nga iyang gisulti, siya magtudlo gayod kanimo nga pangulo sa Israel.+ 31  Ug ayaw itugot nga kini mahimong hinungdan sa pagsapinday o kapandolan sa kasingkasing sa akong ginoo, pinaagi sa pag-ula ug dugo sa walay pasikaranan+ ug pinaagi sa paggamit sa kamot sa akong ginoo alang sa iyang kaluwasan.+ Ug si Jehova tinong magbuhat ug maayo sa akong ginoo, ug hinumdoman+ mo ang imong ulipong babaye.” 32  Niini si David miingon kang Abigail: “Dalayegon si Jehova nga Diyos sa Israel,+ nga nagpadala kanimo niining adlawa sa pagsugat kanako! 33  Ug dalayegon ang imong pagkamay-salabotan,+ ug dalayegon ikaw nga nagpugong kanako niining adlawa gikan sa pagkasad-an sa dugo+ ug sa paggamit sa akong kamot alang sa akong kaluwasan.+ 34  Ug, sa laing bahin, ingon nga si Jehova nga Diyos sa Israel buhi, nga nagpugong kanako gikan sa pagbuhat ug kadaot kanimo,+ kon ikaw wala pa magdali aron sa pagsugat kanako,+ wala gayod untay mahibilin kang Nabal hangtod sa paghayag sa kabuntagon nga bisan kinsa nga nagapangihi sa paril.”+ 35  Niana gidawat ni David gikan sa iyang kamot ang iyang gidala alang kaniya, ug siya miingon kaniya: “Lakaw sa kalinaw+ ngadto sa imong balay. Tan-awa, ako namati sa imong tingog aron sa paghatag kanimo ug konsiderasyon.”+ 36  Sa ulahi si Abigail nahiabot kang Nabal, ug ania, siya naghimo ug kombira sa iyang balay sama sa kombira sa hari;+ ug nagmalipayon ang kasingkasing ni Nabal sa sulod niya, ug siya nahubog+ pag-ayo; ug siya wala mosugilon kaniya sa usa ka butang, gamay o dako, hangtod sa paghayag sa kabuntagon. 37  Ug nahitabo sa pagkabuntag, sa nahuwasan na si Nabal, nga gisuginlan siya sa iyang asawa niining mga butanga. Ug ang iyang kasingkasing+ namatay sa sulod niya, ug siya nahisama sa usa ka bato. 38  Human niana mga napulo ka adlaw ang milabay ug si Jehova naghampak+ kang Nabal, mao nga siya namatay. 39  Ug nakadungog si David nga si Nabal namatay, ug busa siya miingon: “Dalayegon si Jehova, nga naghusay sa legal+ nga kaso sa akong kaulawan+ aron ipalingkawas ako gikan sa kamot ni Nabal ug nagpugong sa iyang alagad gikan sa kadaotan,+ ug ang kadaotan ni Nabal gipabalik ni Jehova sa ibabaw sa iyang ulo!”+ Ug si David nagpasugo ug nagpasakna kang Abigail sa pagkuha kaniya ingong iyang asawa.+ 40  Busa ang mga sulugoon ni David miadto kang Abigail sa Carmelo ug misulti kaniya, nga nag-ingon: “Si David nagpadala kanamo nganhi kanimo aron sa pagkuha kanimo ingong iyang asawa.” 41  Dihadiha siya mitindog ug miyukbo sa yuta+ ug miingon: “Ania ang imong ulipong babaye ingon nga sulugoong babaye aron sa paghugas sa mga tiil+ sa mga sulugoon sa akong ginoo.”+ 42  Unya si Abigail+ nagdali ug mitindog ug misakay+ sa asno uban sa iyang lima ka sulugoong babaye nga naglakaw sunod kaniya; ug siya mikuyog sa mga mensahero ni David ug dayon nahimong iyang asawa. 43  Si David nangasawa usab kang Ahinoam+ nga taga-Jezreel;+ ug ang mga babaye, silang duha, nahimong iyang mga asawa.+ 44  Kon bahin kang Saul, gihatag na niya si Mikal+ nga iyang anak nga babaye, nga asawa ni David, kang Palti+ nga anak nga lalaki ni Lais, nga taga-Galim.+

Mga Footnote