Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Samuel 22:1-23

22  Busa si David mibiya didto+ ug miikyas+ ngadto sa langob+ sa Adulam;+ ug ang iyang mga igsoon ug ang tibuok panimalay sa iyang amahan nakadungog niini ug nangadto kaniya.  Ug ang tanang tawo nga anaa sa kasakitan+ ug ang tanang tawo nga utangan+ ug ang tanang tawo nga mibatig kapait sa kalag+ nag-usa pagtipon kaniya,+ ug nahimo siyang pangulo nila;+ ug uban kaniya ang mga upat ka gatos ka tawo.  Sa ulahi si David mibiya gikan didto paingon sa Mizpe sa Moab ug miingon sa hari sa Moab:+ “Palihog, tugoting mopuyo ang akong amahan ug ang akong inahan+ uban kaninyo hangtod nga akong mahibaloan kon unsay buhaton sa Diyos kanako.”  Ug iyang gipapuyo sila atubangan sa hari sa Moab, ug sila nagpadayon pagpuyo uban kaniya sa tanang adlaw nga si David didto sa lisod adtoon nga dapit.+  Unya si Gad+ nga manalagna miingon kang David: “Ayaw pagpadayon pagpuyo sa lisod adtoon nga dapit. Pahawa, ug lakaw ngadto sa yuta sa Juda.”+ Busa si David mipahawa ug miabot sa lasang sa Heret.  Ug nakadungog si Saul nga nakaplagan si David ug ang mga tawo nga uban kaniya, samtang si Saul naglingkod didto sa Gibea ilalom sa kahoy nga tamarisko+ didto sa hataas nga dapit nga nagkupot sa iyang bangkaw+ ug ang tanan niyang mga sulugoon nagtindog libot kaniya.  Unya si Saul miingon sa iyang mga sulugoon nga nagtindog libot kaniya: “Pamati, palihog, kamong mga Benjaminhon. Ang anak ni Jese+ maghatag ba kaninyong tanan ug mga uma ug mga kaparasan?+ Magtudlo ba siya kaninyong tanan nga mga pangulo sa linibo+ ug mga pangulo sa ginatos?  Kay kamo nagkunsabo, kamong tanan, batok kanako; ug walay usa nga nagbutyag kanako+ sa dihang ang akong kaugalingong anak naghimog usa ka pakigsaad+ uban sa anak ni Jese, ug walay usa kaninyo nga miduyog sa akong kasubo ug nagbutyag sa akong igdulungog nga ang akong kaugalingong anak nagpatindog sa akong sulugoon batok kanako nga usa ka magbabanhig ingon niining adlawa.”  Niini si Doeg+ nga Edomhanon, nga nagdumala sa mga sulugoon ni Saul, mitubag ug miingon: “Akong nakita ang anak ni Jese nga miadto sa Nob kang Ahimelek+ nga anak ni Ahitub.+ 10  Ug nagpakisayod+ siya kang Jehova alang kaniya; ug siya naghatag kaniya ug pagkaon,+ ug siya naghatag kaniya sa espada+ ni Goliat nga Filistehanon.” 11  Dihadiha gipatawag sa hari si Ahimelek nga anak nga lalaki ni Ahitub nga saserdote ug ang tibuok balay sa iyang amahan, ang mga saserdote nga didto sa Nob.+ Busa silang tanan miadto sa hari. 12  Si Saul karon miingon: “Pamati, palihog, ikaw nga anak ni Ahitub!” nga niini siya miingon: “Ania ako, akong ginoo.” 13  Ug si Saul miingon kaniya: “Nganong nagkunsabo man kamo batok kanako,+ ikaw ug ang anak ni Jese, pinaagi sa paghatag kaniyag tinapay ug espada, ug nagpakisayod sa Diyos alang kaniya, aron sa pag-alsa batok kanako nga usa ka magbabanhig ingon niining adlawa?”+ 14  Niini si Ahimelek mitubag sa hari ug miingon: “Ug kinsa sa tanan nimong mga sulugoon ang sama kang David,+ kasaligan,+ ug umagad+ sa hari ug pangulo sa imong mga bantay ug pinasidunggan sa imong panimalay?+ 15  Karong adlawa pa ba ako nagsugod sa pagpakisayod+ sa Diyos alang kaniya? Halayo ra alang kanako! Ayaw itugot nga ang hari magpahamtang ug bisan unsa batok sa iyang alagad ug batok sa tibuok balay sa akong amahan, kay niining tanan ang imong sulugoon walay nahibaloan nga usa ka butang gamay man o dako.”+ 16  Apan ang hari miingon: “Mamatay ka gayod,+ Ahimelek, ikaw uban ang tibuok balay sa imong amahan.”+ 17  Niana ang hari miingon sa mga magdadagan+ nga didto naglibot kaniya: “Liso ug pamatya ang mga saserdote ni Jehova, tungod kay ang ilang kamot uban usab kang David ug tungod kay nahibalo sila nga siya usa ka kagiw ug wala nila kini ibutyag sa akong igdulungog!”+ Ug ang mga sulugoon sa hari dili buot nga mobakyaw sa ilang kamot sa paghasmag sa mga saserdote ni Jehova.+ 18  Sa kataposan ang hari miingon kang Doeg:+ “Liso ug hasmagi ang mga saserdote!” Dihadiha si Doeg nga Edomhanon+ miliso ug gihasmagan ang mga saserdote ug gipatay+ niadtong adlawa ang kawaloag-lima ka lalaki nga nagsul-ob sa epod+ nga lino. 19  Bisan ang Nob+ nga siyudad sa mga saserdote iyang gihampak pinaagi sa sulab sa espada, lalaki ingon man babaye, bata ingon man masuso ug torong baka ug asno ug karnero pinaagi sa sulab sa espada. 20  Apan, usa sa mga anak nga lalaki ni Ahimelek nga anak nga lalaki ni Ahitub, kansang ngalan mao si Abiatar,+ nakaikyas ug mikalagiw sa pagsunod kang David. 21  Unya gisuginlan ni Abiatar si David: “Gipatay ni Saul ang mga saserdote ni Jehova.” 22  Niini si David miingon kang Abiatar: “Nasayod ako pag-ayo niadtong adlawa,+ tungod kay didto si Doeg nga Edomhanon, nga sultihan gayod niya si Saul.+ Ako ang nakaingon sa kadaot sa tanang kalag sa balay sa imong amahan. 23  Puyo lang uban kanako. Ayaw kahadlok, kay ang nagapangita sa akong kalag nagapangita usab sa imong kalag, kay ikaw nagkinahanglan ug panalipod kanako.”+

Mga Footnote