Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Samuel 20:1-42

20  Ug si David mikalagiw+ gikan sa Naiot sa Rama. Apan, siya miadto ug miingon sa atubangan ni Jonatan: “Unsay akong nabuhat?+ Unsay akong kasaypanan, ug unsang sala ang akong nahimo atubangan sa imong amahan, nga siya nagtinguha man sa akong kalag?”  Niini siya miingon kaniya: “Halayo ra!+ Dili ka mamatay. Tan-awa! Ang akong amahan dili magbuhat ug dako nga butang o gamay nga butang ug dili magbutyag niana sa akong igdulungog;+ ug nganong itago kini sa akong amahan gikan kanako?+ Kini dili mahitabo.”  Apan si David nanumpa+ pagdugang ug miingon: “Walay duhaduha nga nasayod ang imong amahan nga nakakaplag ako ug pabor sa imong mga mata,+ ug busa moingon, ‘Ayaw pahibaloa si Jonatan niini kay basin siya sakitan.’ Apan, sa pagkatinuod, ingon nga si Jehova buhi+ ug ang imong kalag buhi,+ mga usa na lamang ka lakang ang nag-ulang tali kanako ug sa kamatayon!”+  Ug si Jonatan miingon kang David: “Bisan unsay isulti sa imong kalag akong buhaton alang kanimo.”  Niini si David miingon kang Jonatan: “Tan-awa! Bag-ong bulan+ ugma, ug ako sa walay pakyas angay nga molingkod uban sa hari sa pagpangaon; ug palakton mo gayod ako, ug magtago+ ako sa kapatagan hangtod sa pagkagabii sa ikatulo ka adlaw.  Kon ang imong amahan mangita kanako, nan ingna siya, ‘Si David matinuorong nananghid kanako nga mobiya usa aron modali pag-adto sa Betlehem+ nga iyang siyudad, tungod kay adunay tinuig nga halad didto alang sa tibuok banay.’+  Kon siya moingon, ‘Maayo!’ nagkahulogan kana ug kalinaw alang sa imong sulugoon. Apan kon siya masuko, hibaloi nga siya naglaraw gayod ug daotan.+  Ug pakitaan mo gayod ug mahigugmaong-kalulot ang imong sulugoon,+ kay imong gidala ang imong sulugoon ngadto sa usa ka pakigsaad+ kang Jehova uban kanimo. Apan kon ako may kasaypanan,+ ikaw na mismo ang magpatay kanako, kay nganong dad-on mo pa ako sa imong amahan?”  Niini si Jonatan miingon: “Halayo ra kanang mahitabo labot kanimo! Apan kon akong masayran gayod nga ang akong amahan naglaraw ug daotan batok kanimo, dili ko ba kana isugilon kanimo?”+ 10  Unya si David miingon kang Jonatan: “Kinsay mosugilon kanako kon mahait ba ang itubag kanimo sa imong amahan?” 11  Sa baylo si Jonatan miingon kang David: “Uban kanako, ug mangadto kita sa kapatagan.” Busa silang duha nangadto sa kapatagan. 12  Ug si Jonatan miingon kang David: “Si Jehova nga Diyos sa Israel+ [mahimong usa ka saksi]+ nga tinoon ko sa akong amahan sa mga ingon niining taknaa ugma, o sa ikatulo ka adlaw, ug kon maayo ang iyang buot kang David, dili ko ba ikaw pasugoan ug itug-an kana sa imong igdulungog? 13  Hinaot si Jehova magbuhat niana kang Jonatan ug hinaot nga siya magdugang pa niana,+ kon, ugaling daw maayo alang sa akong amahan ang pagbuhat ug daotan batok kanimo, kon kana dili ko gayod itug-an sa imong igdulungog ug magpalakaw kanimo, ug ikaw dili gayod makalakaw sa kalinaw. Ug hinaot si Jehova mag-uban kanimo,+ ingon nga siya nag-uban sa akong amahan.+ 14  Ug dili mo ba, kon buhi pa ako,+ oo, dili mo ba ako pakitaan sa mahigugmaong-kalulot ni Jehova, aron dili ako mamatay?+ 15  Ug dili mo pagaputlon ang imong mahigugmaong-kalulot gikan sa akong panimalay hangtod sa panahong walay tino.+ Ni, sa dihang pagaputlon ni Jehova ang mga kaaway ni David, ang tagsatagsa gikan sa nawong sa yuta, 16  maputol ang ngalan ni Jonatan gikan sa balay ni David.+ Ug paninglon kini ni Jehova diha sa kamot sa mga kaaway ni David.” 17  Busa si Jonatan nanumpa pag-usab kang David tungod sa iyang gugma kaniya; kay iyang gihigugma siya ingon sa paghigugma niya sa iyang kaugalingong kalag.+ 18  Ug si Jonatan miingon kaniya: “Ugma bag-ong bulan,+ ug pangitaon ka gayod, kay mabakante ang imong lingkoranan. 19  Ug tinong sa ikatulong adlaw pangitaon ka gayod; ug moadto ka sa dapit nga imong gitagoan+ sa adlaw nga tingtrabaho, ug magpabilin ka duol niining bato dinhi. 20  Kon bahin kanako, magpana ako ug tulo ka udyong sa usa ka kilid niini, aron ipataroy kini ngadto sa usa ka ig-onon. 21  Ug, tan-awa! sugoon ko ang tig-alagad, nga magaingon, ‘Lakaw, pangitaa ang mga udyong.’ Kon ingnon ko gayod ang tig-alagad, ‘Tan-awa! Ang mga udyong anaa niining daplina nimo, kuhaa sila,’ dayon duol kanako, kay nagkahulogan kana ug kalinaw alang kanimo ug ikaw walay angay nga kabalak-an, ingon nga si Jehova buhi.+ 22  Apan kon ingon niini ang akong isulti sa batan-ong lalaki, ‘Tan-awa! Ang mga udyong atua pa sa imong unahan,’ lakaw, kay si Jehova nagpalakaw kanimo. 23  Ug kon bahin sa pulong nga atong gisulti,+ kanako ug kanimo, ania, hinaot si Jehova magpataliwala kanako ug kanimo hangtod sa panahong walay tino.”+ 24  Ug si David nagtago didto sa kapatagan.+ Ug miabot ang bag-ong bulan, ug ang hari milingkod sa kan-anan aron mokaon.+ 25  Ug naglingkod ang hari sa iyang lingkoranan sama sa ubang higayon, sa lingkoranan daplin sa bungbong; ug si Jonatan nag-atubang kaniya, ug si Abner+ naglingkod sa kiliran ni Saul, apan bakante ang dapit ni David. 26  Ug wala gayoy gisulti si Saul niadtong adlawa, kay siya miingon sa iyang kaugalingon: “May nahitabo mao nga siya dili mahinlo,+ kay wala pa siya mahinloi.” 27  Ug nahitabo sa pagkaugma human sa bag-ong bulan, sa ikaduha nga adlaw, nga ang dapit ni David bakante gihapon. Niini si Saul miingon kang Jonatan nga iyang anak: “Nganong wala moanhi ang anak ni Jese+ alang sa pagpangaon kagahapon o karong adlawa?” 28  Busa si Jonatan mitubag kang Saul: “Si David matinuorong nananghid kanako nga mobiya usa aron moadto sa Betlehem.+ 29  Ug siya miingon, ‘Palakta ako, palihog, kay may paghalad ang among banay didto sa siyudad, ug ang akong kaugalingong igsoon ang nagsugo kanako. Busa karon, kon nakakaplag ako ug pabor sa imong mga mata, tugoting makalakaw ako, palihog, aron akong makita ang akong mga igsoon.’ Mao nga siya wala makaanhi sa lamesa sa hari.” 30  Unya ang kasuko+ ni Saul misilaob batok kang Jonatan ug siya miingon kaniya: “Ikaw nga anak sa usa ka masuklanong sulugoong babaye,+ wala ba ako masayod nga imong gipalabi ang anak ni Jese sa imong kaulawan ug sa kaulawan sa natagong mga bahin sa imong inahan?+ 31  Kay sa tanang adlaw nga ang anak ni Jese buhi sa ibabaw sa yuta, ikaw ug ang imong pagkahari dili matukod nga lig-on.+ Busa karon pasugoi ug ipadala siya ngari kanako, kay siya tinong pagapatyon.”+ 32  Apan, si Jonatan mitubag kang Saul nga iyang amahan ug miingon kaniya: “Nganong patyon man siya?+ Unsay iyang nabuhat?”+ 33  Niana si Saul naglabay sa bangkaw aron sa pagbangkaw kaniya;+ ug nahibaloan ni Jonatan nga gilaraw gayod sa iyang amahan nga patyon si David.+ 34  Dihadiha si Jonatan mitindog gikan sa lamesa nga nanginit sa kasuko,+ ug wala siya mokaon ug tinapay sa ikaduhang adlaw human sa bag-ong bulan, kay nasakitan siya labot kang David,+ kay ang iyang kaugalingong amahan nagpakaulaw kaniya.+ 35  Ug nahitabo sa pagkabuntag nga si Jonatan miadto sa kapatagan sa gikatudlo nga dapit ni David,+ ug usa ka batan-ong tig-alagad ang kuyog niya. 36  Ug iyang giingnan ang iyang tig-alagad: “Dagan, palihog, pangitaa ang mga udyong nga akong ipana.”+ Ang tig-alagad midagan, ug gipana niya ang udyong aron mosaylo kini kaniya. 37  Sa nahiabot ang tig-alagad sa dapit sa udyong nga gipana ni Jonatan, si Jonatan misinggit sa luyo sa tig-alagad ug miingon: “Dili ba ang udyong atua pa sa imong unahan?”+ 38  Ug si Jonatan nagpadayon sa pagsinggit sa luyo sa tig-alagad: “Pagdali! Lihok dayon! Ayaw paghunong!” Ug ang tig-alagad ni Jonatan mipunit sa mga udyong ug miadto sa iyang agalon. 39  Kon bahin sa tig-alagad, siya walay kalibotan sa bisan unsa; si Jonatan lamang ug si David ang nahibalo sa maong butang. 40  Human niana gihatag ni Jonatan ang iyang mga hinagiban sa iyang tig-alagad ug siya miingon kaniya: “Lakaw, dad-a kini ngadto sa siyudad.” 41  Ang tig-alagad milakaw. Kon bahin kang David, mibarog siya sa duol dapit sa habagatan. Unya mihapa siya sa yuta+ ug miyukbo sa makatulo; ug naghinagkanay+ sila sa usag usa ug naghinilakay, hangtod nga labaw pa gani ang paghilak ni David.+ 42  Ug si Jonatan miingon kang David: “Lakaw sa kalinaw,+ kay kita nakapanumpa na,+ kitang duha, sa ngalan ni Jehova, nga nag-ingon, ‘Hinaot si Jehova magpataliwala kanako ug kanimo ug sa akong mga kaliwat ug sa imong mga kaliwat hangtod sa panahong walay tino.’”+ Ug si David mibarog ug milakaw, ug si Jonatan misulod sa siyudad.

Mga Footnote