Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 2:1-36

2  Ug si Ana nag-ampo+ ug miingon: “Ang akong kasingkasing nagsadya tungod kang Jehova,+ Ang akong sungay nabayaw pinaagi kang Jehova.+ Ang akong baba nadako batok sa akong mga kaaway, Kay ako nagmaya diha sa imong kaluwasan.+   Walay lain nga balaan sama kang Jehova, kay walay lain gawas kanimo;+ Ug walay bato nga sama sa atong Diyos.+   Ayaw kamo pagsulti sa hilabihan ka pagkamapahitas-on, Ayaw tugoting may mogula nga dili pinugngan sa inyong baba,+ Kay si Jehova usa ka Diyos sa kahibalo,+ Ug pinaagi kaniya ang mga buhat tukmang ginatimbang.+   Ang gamhanang magpapana napuno sa kalisang,+ Apan kadtong nangapandol ginabaksan sa kusog.+   Ang mga busog nagpasuhol sa ilang kaugalingon alang sa tinapay,+ Apan ang mga gigutom wala na gutoma.+ Bisan ang apuli nanganak ug pito,+ Apan siya nga daghan ug mga anak nagkaluya.+   Si Jehova usa nga Nagapatay ug usa nga Nagatipig sa kinabuhi,+ Usa nga Nagabanlod ngadto sa Sheol,+ ug Siya nagapabangon.+   Si Jehova usa nga Nagapatimawa+ ug usa nga Nagapadato,+ Usa nga Nagapaubos, usa nga Nagabayaw usab,+   Usa nga Nagabangon sa timawa gikan sa abog;+ Gikan sa gahong sa abo iyang alsahon ang kabos,+ Aron palingkoron sila uban sa mga hamili; ug usa ka trono sa himaya+ ang iyang ihatag kanila ingong panulondon.+ Kay iya ni Jehova ang mga tukod sa yuta,+ Ug iyang gipahimutang sa ibabaw kanila ang mabungahong yuta.   Ang mga tiil sa iyang mga maunongon iyang ginabantayan;+ Kon bahin sa mga daotan, sila gipahilom diha sa kangitngit,+ Kay dili pinaagi sa kusog nga ang usa ka tawo mahimong labaw.+ 10  Kon bahin kang Jehova, silang nakigbatok kaniya mangalisang;+ Batok kanila siya magpadalugdog diha sa kalangitan.+ Si Jehova maghukom sa kinatumyan sa yuta,+ Aron siya makahatag ug kusog sa iyang hari,+ Aron siya makabayaw sa sungay sa iyang dinihogan.”+ 11  Unya si Elkana miadto sa iyang balay sa Rama; ug kon bahin sa bata, siya nahimong alagad+ ni Jehova sa atubangan ni Eli nga saserdote. 12  Karon ang mga anak nga lalaki ni Eli maoy mga tawong walay-silbi;+ wala sila moila kang Jehova.+ 13  Labot sa nahiangay nga katungod sa mga saserdote gikan sa katawhan,+ kon may bisan kinsang tawo nga magtanyag ug halad, usa ka tig-alagad sa saserdote moabot nga magdalag tenedor nga tulo ang tusok, sa dihang magbukal pa ang karne,+ 14  ug itusok kini sa kawa o sa kulon nga duhay-gunitanan o sa kaldero o sa kulon nga usay-gunitanan. Ang bisan unsa nga madala sa tenedor kuhaon sa saserdote alang sa iyang kaugalingon. Ingon niana ang ilang gibuhat sa Shilo sa tanang Israelinhon nga moadto didto.+ 15  Dugang pa, sa dili pa nila paasohon ang tambok,+ usa ka tig-alagad sa saserdote moabot ug moingon sa tawong naghalad: “Paghatag ug karne nga sugbahonon alang sa saserdote aron siya makadawat gikan kanimo, dili sa linat-an nga karne, kondili sa hilaw.”+ 16  Kon ang tawo moingon kaniya: “Ipaseguro una nila nga paasohon ang tambok.+ Unya kuhaa ang bisan unsa nga gipangandoy sa imong kalag,”+ siya sa pagkatinuod moingon: “Dili, apan kinahanglang ihatag mo kini karon; ug, kon dili, kuhaon ko kini nga pinugos!”+ 17  Ug ang sala sa mga tig-alagad dako kaayo sa atubangan ni Jehova;+ kay wala tahora sa maong mga tawo ang halad alang kang Jehova.+ 18  Ug si Samuel nag-alagad+ sa atubangan ni Jehova, samtang bata pa, nga nagsul-ob ug epod nga lino.+ 19  Lain pa, ang iyang inahan naghimo ug usa ka gamayng kupo nga walay bukton alang kaniya, ug iyang gidala kini ngadto kaniya matag tuig sa dihang siya moadto uban sa iyang bana aron sa paghalad sa tinuig nga halad.+ 20  Ug gipanalanginan+ ni Eli si Elkana ug ang iyang asawa ug miingon: “Hinaot si Jehova magtudlo kanimo ug usa ka kaliwat gikan niini nga asawa ilis sa gipahulam, nga gipahulam kang Jehova.”+ Ug sila namauli sa ilang dapit. 21  Tuod man giliso ni Jehova ang iyang pagtagad ngadto kang Ana,+ mao nga siya nagmabdos ug nanganak ug tulo ka anak nga lalaki ug duha ka anak nga babaye.+ Ug ang batang si Samuel nagpadayon sa pagdako sa atubangan ni Jehova.+ 22  Ug si Eli tigulang na kaayo, ug nadungog+ niya ang tanang gibuhat+ sa iyang mga anak sa tibuok Israel ug ang ilang pagpakigdulog sa mga babaye+ nga nag-alagad didto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.+ 23  Ug siya kanunay nga magsulti kanila:+ “Nganong ginabuhat ninyo ang ingon niining mga butanga?+ Kay daotan ang mga butang nga akong nadungog bahin kaninyo gikan sa tibuok katawhan.+ 24  Ayaw,+ akong mga anak, tungod kay dili maayo ang taho nga akong nadungog, nga gipakaylap sa katawhan ni Jehova.+ 25  Kon ang usa ka tawo makasala batok sa usa ka tawo,+ ang Diyos magpataliwala alang kaniya;+ apan kon batok kang Jehova nga ang usa ka tawo makasala,+ kinsay mangamuyo alang kaniya?”+ Apan wala sila mamati sa tingog sa ilang amahan,+ tungod kay si Jehova nagtinguha na karon sa pagpatay kanila.+ 26  Sa kasamtangan ang batang si Samuel nagkadako ug labaw pang gikahimut-an sa panglantaw ni Jehova ug sa mga tawo.+ 27  Ug usa ka tawo sa Diyos+ ang miadto kang Eli ug miingon kaniya: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Wala ko ba ipadayag ang akong kaugalingon sa balay sa imong katigulangan samtang didto sila sa Ehipto ingong mga ulipon sa balay ni Paraon?+ 28  Ug gipili siya gikan sa tanang tribo sa Israel alang kanako,+ aron sa pag-alagad ingong saserdote ug sa pagsaka sa akong halaran+ aron sa pagpautbo sa aso sa halad, aron sa pagsul-ob sa epod sa akong atubangan, aron akong ikahatag sa balay sa imong katigulangan ang tanang halad nga gihimo pinaagi sa kalayo sa mga anak sa Israel.+ 29  Nganong gipatiran ninyo ang akong halad+ ug ang akong tanyag nga akong gisugo diha sa akong puloy-anan,+ ug nagpadayon ka sa pagpasidungog sa imong mga anak labaw kay kanako pinaagi sa pagpatambok sa inyong kaugalingon+ gikan sa kinamaayohan sa matag halad sa Israel nga akong katawhan?+ 30  “‘Tungod niana ang pulong ni Jehova nga Diyos sa Israel mao: “Ako gayod miingon, Kon bahin sa imong balay ug sa balay sa imong katigulangan, molakaw sila sa akong atubangan hangtod sa panahong walay tino.”+ Apan karon kini ang pulong ni Jehova: “Halayo ra, sa akong bahin, tungod kay silang nagpasidungog kanako+ akong pasidunggan,+ ug silang nagtamay kanako mahimong walay bili.”+ 31  Tan-awa! Ang mga adlaw moabot nga tinong putlon ko ang imong bukton ug ang bukton sa balay sa imong katigulangan, aron walay usa ka tawong tigulang sa imong balay.+ 32  Ug ikaw magtan-aw gayod sa usa ka kaaway sa akong puloy-anan taliwala sa tanang kaayohan nga buhaton nganha sa Israel;+ ug wala gayod unyay usa ka tawong tigulang sa imong balay. 33  Ug bisan pa niana ikaw may usa ka tawo nga dili ko putlon gikan sa pagkaanaa sa akong halaran aron sa pagpahalap sa imong mga mata ug aron sa pagpahigos sa imong kalag; apan ang kadaghanan sa imong balay mangamatay sa espada sa mga tawo.+ 34  Ug kini ang ilhanan alang kanimo nga modangat sa imong duha ka anak nga lalaki, kang Hopni ug kang Pinehas:+ Sa usa ka adlaw silang duha mamatay.+ 35  Ug magpatindog gayod ako sa akong kaugalingon ug usa ka matinumanong saserdote.+ Iyang buhaton ang uyon sa akong kasingkasing ug sa akong kalag; ug magtukod ako alang kaniya ug usa ka malungtarong balay, ug siya tinong maglakaw kanunay sa atubangan sa akong dinihogan.+ 36  Ug mahitabo nga ang bisan kinsa nga mahibilin+ sa imong balay moadto ug moyukbo kaniya alang sa bayad nga salapi ug alang sa usa ka lingin nga tinapay, ug magaingon: “Ibutang ako, palihog, sa usa sa mga katungdanan sa saserdote aron makakaon ug tinapay.”’”+

Mga Footnote